Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Καντερές Δημήτριος
Θα αναφέρω ορισμένες γενικές σκέψεις για τον περιορισμό των δαπανών στους Δήμους:Να περιοριστεί στο ελάχιστο ο αριθμός των αντιδημάρχων και αμοιβόμενων μετακλητών αξιωματούχων. Στην ουσία το έργο εκτελείται από τους υπαλλήλους των Δήμων οι οποίοι εάν αξιοποιηθούν κατάλληλα μπορούν να αποδειχθούν άριστοι.Να καταργηθούν όλες οι δωρεάν (σε βάρος του ελληνικού λαού) λειτουργούσες δημοτικές συγκοινωνίες. Εάν υπάρχουν αναξιοπαθούντες δημότες οι οποίο δεν μπορούν να πληρώνουν τα εισητήρια των αστικών συγκοινωνιών να τους δοθεί από τους Δήμους κάρτα επιβίβασης. Οι κάτρες αυτές θα κοστίσουν πολύ λιγότερο από της δωρεάν συγκοινωνίες.Οι εργαζόμενοι στους Δήμους να εκπαιδευτούν ώστε να μπορούν να εκτελέσουν πολλών ειδών εργασίες όπως οδηγού οχήματος, χειριστού μηχανήματος, υδραυλικού, σκαμπανέα, κλαδευτού δένδρων, καθαριστού κλπ. Αποτελεί για παράδειγμα μεγάλη σπατάλη ανθρώπινου δυναμικού και χρημάτων το να ασχολείται πενταμελές συνεργείο του Δήμου για να επισκευάσει μία διαρροή στο δίκτυο ύδρευσης.Να συστηθεί εποπτικός κρατικός μηχανισμός πραγματικού ελέγχου των δαπανών των Δήμων για αγορές- επισκευές μεχανημάτων και εργαλείων, καυσίμων,συντήρησης κτηριακών εγκαταστάσεων, εορταστικών- πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ.Γενικά εδώ που έφθασε η Ελλάδα επιβάλλεται να μετριέται και ελέγχεται η δαπάνη του κάθε Ευρώ.
 
 
ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ.Γ. ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
Στο Δήμο Καισαριανής λειτουργεί ήδη Κοινωνικό Παντοπωλείο μέσω του ΝΠΔΔ Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής Υγείας «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ», σκόπιμο θα ήταν να προβλεφθεί στο νόμο να μπορούν και τα ΝΠΔΔ του Κοινωνικού Τομέα των Δήμων να ιδρύουν και να λειτουγούν Κοινωνικά Παντοπωλεία.
 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι ΦΟΔΣΑ όταν μετατραπούν σε ΝΠΔΔ, στην παράγραφο 21 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου θα πρέπει να προστεθούν τα εξής: «Επίσης με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων που ανήκουν σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε Ν.Π.Δ.Δ., και από ιδιώτες σε περίπτωση που τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος, προστασίας του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας. Επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως σύνδεσμοι, από προσωπικό που απασχολείται σε αυτούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών, εφόσον το προσωπικό αυτό έχει την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιεί για αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της περιοχής αρμοδιότητας των ΦΟΔΣΑ.» Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται μέχρις ότου καταστεί δυνατή η πρόσληψη από τους ΦΟΔΣΑ εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών, προκειμένου να αποφευχθούν αφ’ ενός η απαξίωση του υφιστάμενου εξοπλισμού των ΦΟΔΣΑ και αφ’ ετέρου η επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ, η οποία θα προκύψει σε περίπτωση που θα υποχρεωθούν να μισθώσουν οχήματα Ι.Χ. για την κάλυψη των αναγκών τους, λόγω έλλειψης προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
 
 
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Όπως γνωρίζετε υπάρχει έντονο πρόβλημα ως προς την τεχνική υποστήριξη των περισσότερων δήμων δεδομένου οτι πολλοί δε διαθέτουν τεχνική υπηρεσία ούτε το απαραίτητο προσωπικό για να συστήσουν ως οφείλουν μέχρι το Δεκέμβρη του 2012. Ήδη κρίσιμες ειδικότητες τεχνικών υπαλλήλων όπως μηχανικών περιβάλλοντος, χωροταξίας ακόμα και πολιτικών και μηχανολόγων μηχανικών απουσιάζουν από τη δύναμη των περισσότερων Δήμων της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας και η ενίσχυση των Δήμων μέσω μελλοντικών προσλήψεων στο εγγύ μέλλον καθίσταται αδύνατη. Προκειμένου να εκκινηθεί η αναπτυξιακή διαδικασία υλοποίησης προγραμματικών δράσεων και η ποιοτική αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων χρειάζεται και τον παράγοντα «έμπειρο εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο». Τον ρόλο αυτό μπορεί να διαδραματίσει με αποτελεσματικότητα το τεχνικό προσωπικό των πρώην ΤΥΔΚ καλύπτοντας όλα τα κενά που έχουν δημιουργηθεί παρέχοντας εγγυημένη διαχειριστική επάρκεια. Πρόταση επανασύστασης της Τεχνικής Υπηρεσίας: «Το προσωπικό των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) των πρώην Κρατικών Περιφερειών, που είχε μεταταχθεί με τις διατάξεις του άρθρου 258 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) στους Δήμους της έδρας των Νομών, μετατάσσεται στις Αποκεντρωμένες Κρατικές Διοικήσεις και καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες των κλάδων της κατηγορίας και της ειδικότητάς του σε τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που συνίσταται στην έδρα κάθε Νομού.» Με εκτίμηση Κωνσταντίνος Περικλέους ΤριανταφύλλουΜηχανολόγος Μηχανικός ΠΕMSc Διασφάλισης ΠοιότηταςMSs Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
 
 
ΚΟΥΒΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Με την εφαρμογή του Καλλικράτη, καταργήθηκαν οι Τεχνικές Υπηρεσίες Δήμων – Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ). Οι ΤΥΔΚ παρείχαν τεχνική υποστήριξη στους Δήμους και τις Κοινότητες οι οποίες δεν είχαν στελεχωμένες Τεχνικές Υπηρεσίες. Επίσης λόγω της μεγάλης εμπειρίας των υπαλλήλων τους στην εκτέλεση Δημοσίων έργων και τη σύνταξη μελετών, βοηθούσαν, προτεί-νοντας λύσεις και παρέχοντας συμβουλές και στους Δήμους οι οποίοι είχαν μεν τεχνικό προσωπικό αλλά η εμπειρία του ήταν τέτοια ώστε να μην επαρκεί για την αντιμετώπιση σύνθετων και περίπλοκων προβλημάτων που εκδηλώνονταν κατά την εκτέλεση των έργων.Η υποστελέχωση σε μεγάλο βαθμό των Τεχνικών Υπηρεσιών των περιφερειακών Δήμων, η αδυναμία τους να προσλάβουν στο άμεσο μέλλον τεχνικούς υπαλλήλους και η απροθυμία των Δήμων της έδρας του Νομού να τους παρέχουν τεχνική υποστήριξη, έχουν δημιουργήσει σημαντικότατα προβλήματα στον προγραμματισμό και την υλοποίηση έργων, την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και εν γένει την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων καθώς και της ανάπτυξης που επιδιώκεται.Υπό τις παρούσες συνθήκες και συγκυρίες είναι επιτακτική η ανάγκη επανασύστασης των ΤΥΔΚ, προκειμένου το έμπειρο τεχνικό προσωπικό τους να συνδράμει στην υποστήριξη των Δήμων, στο δύσκολο έργο τους .Η επανασύστασή τους θα μπορούσε να γίνει με την μορφή τμημάτων των Αποκεντρωμένων Κρατικών Διοικήσεων στους κατά τόπους Νομούς ή τμημάτων των Περιφερειακών Ενοτήτων. ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. Α.Μ