Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Σταθόπουλος Δημήτρης
Παρακαλώ να ενσωματώσετε την ουσία της ερώτησης του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Π. Κουκουλόπουλου με θέμα «Ερώτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας επιστημόνων των Ο.Τ.Α.» [http://koukoulopoulos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=677:2011-05-09-07-58-36&catid=101:2010-03-01-16-43-42]που παρατίθεται παρακάτω:«Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» και της αρίθμ. 31945/13-9-1999 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. μονιμοποιήθηκαν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης. Ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. βάσει προγραμματικής σύμβασης.Το πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια 2.264 ώρες, από τις οποίες 600 ώρες ήταν θεωρητική κατάρτιση και 1.664 πρακτική εφαρμογή και εκτελέστηκε για λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ από την ΕΕΤΑΑ. Η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1998 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1999. Συνοπτικά περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση 4 μηνών και πρακτική κατάρτιση στους Ο.Τ.Α. που δημιουργήθηκαν με βάση το Ν. 2539/97.Παρόλο όμως που η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος αποτελούσε προϋπόθεση για την μονιμοποίηση των άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. που συμμετείχαν, εντούτοις δεν αναγνωρίσθηκε ως προϋπηρεσία ο χρόνος παρακολούθησης του προγράμματος.Σημειώνεται δε ότι οι Μηχανικοί ΠΕ λόγω της υποχρεωτικής ασφαλίσεως τους στο ΤΣΜΕΔΕ, για να αποκτήσουν έναρξη επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλήρωσαν τις εισφορές τους με δικές τους δαπάνες ενώ το πρόγραμμα κάλυπτε μόνο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τις υπόλοιπες ειδικότητες.Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεται να φέρει σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε το παραπάνω χρονικό διάστημα να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία στο δημόσιο για όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα;». Σταθόπουλος ΔημήτριοςΥπάλληλος Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 
 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Λ.
Προτείνεται ο γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του να κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Ε΄ αντί του βαθμού Δ’ ή να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, η οποία να δίνει το δικαίωμα στους υπαλλήλους που μέχρι πρότινος πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση καθηκόντων γραμματέα του Υ.Σ. δηλαδή υπάλληλοι ΠΕ-ΤΕ_ΔΕ με βαθμό Ε΄να έχουν τη δυνατότητα να οριστούν γραμματείς των Υ.Σ. για την τρέχουσα τουλάχιστον θητεία του Υ.Σ..Στην προωθούμενη διάταξη (άρθρο 12 παρ. 19) δεν έχει γίνει σωστή αντιστοίχηση του Γ΄ βαθμού (άρθρο 5 του Ν.3584/07) με τους βαθμούς του νέου βαθμολογίου του Ν.4024/11. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3584/07 όριζαν ότι ο υπάλληλος που θα εκτελεί καθήκοντα γραμματέα του Υ.Σ. θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βαθμό Γ’, δηλαδή να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική περίοδο και επομένως να έχει προαχθεί από το βαθμό Δ’ (εισαγωγικό βαθμό) στο βαθμό Γ’. Συνεπώς αντίστοιχος του Γ΄ βαθμού στο νέο βαθμολόγιο (Ν.4024/2011) είναι ο Ε΄ βαθμός (ο αμέσως επόμενος του ΣΤ΄ εισαγωγικού βαθμού) και όχι ο Δ΄, όπως προωθείται στο άρθρο 12 παρ. 19 του εν λόγω νομοσχεδίου.Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 στον Ε΄ βαθμό έχουν καταταγεί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας από εννέα (9) μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ με προϋπηρεσία από έντεκα (11) μέχρι δεκαεννέα (19) έτη. Πως είναι δυνατόν αυτοί οι υπάλληλοι με τόσα χρόνια προϋπηρεσίας να μην έχουν τη δυνατότητα να οριστούν γραμματείς των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς ήδη εκτελούσαν καθήκοντα γραμματέα Υ.Σ. μέχρις πρότινος;Επιπροσθέτως επισημαίνω το γεγονός ότι στο ένατο άρθρο του Ν.4057/12 όσον αφορά στο βαθμό του γραμματέα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (άρθρα 158 και 159 του Ν. 3528/2007) (προφανώς για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο βαθμολογικό σύστημα και προσαρμογής του στις ρυθμίσεις του Ν.3528/2007), ορίζεται καθήκοντα γραμματέα να ασκεί υπάλληλος «με βαθμό τουλάχιστον Δ’» αντί του «βαθμού τουλάχιστον Β’» δηλαδή κατά δύο και όχι κατά έναν βαθμό (όπως προωθείται να θεσπιστεί στο άρθρο 5 του Ν. 3584/2007) χαμηλότερο. Ομοίως στην τροποποίηση των άρθρων 248, 249 του Ν. 3852/2010 και άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3584/2007 που προωθείται στο εν λόγω νομοσχέδιο (σχ. άρθρο 12 παρ.9 και 10,12) για το βαθμό του γραμματέα προωθείται αντιστοίχιση βαθμών τουλάχιστον κατά δύο βαθμούς χαμηλότερα και όχι κατά έναν που προβλέπεται για το γραμματέα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 5 του Ν. 3584/2007.Για ποιο λόγο στην περίπτωση του άρθρου 5 του Ν.3584/07 (Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α.) η αντιστοίχιση των βαθμών με τους βαθμούς τους νέου βαθμολογίου γίνεται κατά ένα βαθμό χαμηλότερο και όχι κατά δύο όπως έγινε στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα;
 
 
Δημήτρης Μαυροματίδης
Παρακαλώ να ενσωματώσετε την ουσία της ερώτησης του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Π. Κουκουλόπουλου με θέμα «Ερώτηση για την αναγνώριση προϋπηρεσίας επιστημόνων των Ο.Τ.Α.» [http://koukoulopoulos.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=677:2011-05-09-07-58-36&catid=101:2010-03-01-16-43-42]που παρατίθεται παρακάτω: «Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2738/1999 (Φ.Ε.Κ. 180/Α΄/9-9-1999) «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» και της αρίθμ. 31945/13-9-1999 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. μονιμοποιήθηκαν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης. Ένα πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., τον Ο.Α.Ε.Δ. και την Ε.Ε.Τ.Α.Α. βάσει προγραμματικής σύμβασης. Το πρόγραμμα είχε συνολική διάρκεια 2.264 ώρες, από τις οποίες 600 ώρες ήταν θεωρητική κατάρτιση και 1.664 πρακτική εφαρμογή και εκτελέστηκε για λογαριασμό της ΚΕΔΚΕ από την ΕΕΤΑΑ. Η υλοποίησή του ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1998 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 1999. Συνοπτικά περιλάμβανε θεωρητική κατάρτιση 4 μηνών και πρακτική κατάρτιση στους Ο.Τ.Α. που δημιουργήθηκαν με βάση το Ν. 2539/97. Παρόλο όμως που η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος αποτελούσε προϋπόθεση για την μονιμοποίηση των άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. που συμμετείχαν, εντούτοις δεν αναγνωρίσθηκε ως προϋπηρεσία ο χρόνος παρακολούθησης του προγράμματος. Σημειώνεται δε ότι οι Μηχανικοί ΠΕ λόγω της υποχρεωτικής ασφαλίσεως τους στο ΤΣΜΕΔΕ, για να αποκτήσουν έναρξη επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλήρωσαν τις εισφορές τους με δικές τους δαπάνες ενώ το πρόγραμμα κάλυπτε μόνο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τις υπόλοιπες ειδικότητες. Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεται να φέρει σχετική νομοθετική ρύθμιση ώστε το παραπάνω χρονικό διάστημα να αναγνωριστεί ως προϋπηρεσία στο δημόσιο για όσους συμμετείχαν στο πρόγραμμα;». Δημήτρης ΜαυροματίδηςΠρόεδρος Διοκούσας Επιτροπής ΤΕΕ/τμ. Δυτικής ΜακεδονίαςΜέλος Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας
 
 
ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Με τον Ν. 2738/1999 «Συλλογικές διαπραγματεύσεις στη δημόσια διοίκηση, μονιμοποίηση συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις» και την αρίθμ. 31945/13-9-1999 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. μονιμοποιήθηκαν όσοι παρακολούθησαν και ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα κατάρτισης και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι., σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Τοπικής Ανάπτυξης.Παρόλο όμως που η παρακολούθηση αυτού του προγράμματος αποτελούσε προϋπόθεση για την μονιμοποίηση των άνεργων επιστημόνων αποφοίτων Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. που συμμετείχαν, εντούτοις δεν αναγνωρίσθηκε ως προϋπηρεσία ο χρόνος παρακολούθησης του προγράμματος.Η συμβολή των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα ήταν καθοριστική στην επιτυχία του εγχειρήματος αυτού, γνωστό και ως Νόμος του «Ι. Καποδίστρια», προάγγελος του «Καλλικράτη».Θα πρέπει να τονιστεί ότι η διαδικασία πρόσληψης των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα έγινε με αδιάβλητα κριτήρια.Τίθεται, επομένως ένα μεγάλο ζήτημα, όσον αφορά την αντιμετώπιση των επιστημόνων αυτών από την Πολιτεία σε σχέση με την αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας τους.Οι Μηχανικοί ΠΕ λόγω της υποχρεωτικής ασφαλίσεως τους στο ΤΣΜΕΔΕ, για να αποκτήσουν έναρξη επαγγέλματος, κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλήρωσαν τις εισφορές τους με δικές τους δαπάνες ενώ το πρόγραμμα κάλυπτε μόνο την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τις υπόλοιπες ειδικότητες.Προτείνεται στο άρθρο αυτό να συμπεριληφθεί διάταξη με την οποία θα αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία των συμμετεχόντων στο Πρόγραμμα και μάλιστα αναδρομικά, πριν την εφαρμογή των διατάξεων του Νέου Μισθολογίου- Βαθμολογίου. ΠΕΧΛΙΒΑΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ MSc