Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Ιωάννης Αγγελόπουλος
Στο άρθρο 12 του σχεδίου νόμου: Με δεδομένη την αλλαγή του όλου ασφαλιστικού συστήματος πιστεύουμε ότι θα πρέπει να συμπεριληφθεί βασική διάταξη που θα επιτρέπει σε επίπεδο πρωτοβάθμιων σωματείων ΟΤΑ ή/ και σε επίπεδο ομοσπονδίας τη δυνατότητα ίδρυσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (αρθ. 7 Ν 3029/2002 ΦΕΚ 160/Α/2002) όπως ιδρύθηκαν από τους εφοριακούς, υπαλλήλους ΕΛΤΑ κλπ.Λεπτομέρειες μπορούν να καθορισθούν με ΚΥΑ ΥΠΕΣΑΗΔ και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.Ως προς τη χρηματοδότηση δύναται να διερευνηθεί ανάλογη εφαρμογή του Ταμείου Αλληλοβοήθειας που έχει προβλεφθεί με το άρθρο 18 Ν 3347/2005 (ΦΕΚ 138/Α/2005)
 
 
Nικος
Στηρίζουμε το δικαίωμα για ενημέρωση σχετικά με την Ποιότητα του Περιβάλλοντος.Στηρίζουμε το δικαίωμα για ενημέρωση της Ποιότητας του Αέρα που αναπνέουμε.Στηρίζουμε τη συνέχιση της εκτεταμένης επιδημιολογικής μελέτης που ξεκίνησε το Κέντρο Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.Ζούμε κ εργαζόμαστε στη περιοχη κ θεωρω πως πρέπει να ενημερωνομαστε για τις συνθηκες της ρύπανσης της περιοχης απο αξιόπιστους φορεις οπως είναι το ΚΕ.ΠΕ.
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΠΑΔΙΚΙΔΟΥ
Άρθρο 12 σχόλια για την βαθμό του γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου:Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3584/07 ορίζουν ότι ο υπάλληλος που θα εκτελεί καθήκοντα γραμματέα του Υ.Σ. θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βαθμό Γ’, δηλαδή να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική περίοδο και επομένως να έχει προαχθεί από το βαθμό Δ’ στο βαθμό Γ’.Με τις διατάξεις του ν. 4024/11 (εφαρμογή νέου βαθμολογίου-μισθολογίου) στον οποίο υπήρχαν μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 28) για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων κατετάγησαν στο βαθμό Δ’ υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας από εννέα (9) μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ από έντεκα (11) μέχρι δεκαεννέα (19) έτη.Περαιτέρω στον Ε’ βαθμό κατετάγησαν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα έτη (9) καθώς και οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ μέχρι έντεκα έτη (11). Ως εκ τούτου στο βαθμό Ε’ κατετάγησαν υπάλληλοι, που με το προϊσχύον σύστημα, κατείχαν το Γ’ και Β’ βαθμό, οι οποίοι μάλιστα εκπληρώνουν κατά το μέγιστο και υπερκαλύπτουν την παραπάνω αναφερόμενη προϋπόθεση (δηλ. τη διετή δοκιμαστική περίοδο) καθόσον είναι υπάλληλοι που μπορεί να έχουν μέχρι εννέα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για τις κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ και μέχρι 11 έτη για την κατηγορία ΔΕ.Συνεπώς προτείνεται ο γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του να κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Ε΄ αντί του βαθμού Δ’ ή να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, η οποία να δίνει το δικαίωμα στους υπαλλήλους που μέχρι πρότινος πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση καθηκόντων γραμματέα του Υ.Σ. και εκτελούσαν καθήκοντα γραμματέα του Υ.Σ. να έχουν τη δυνατότητα να οριστούν γραμματείς των Υ.Σ. για την τρέχουσα τουλάχιστον θητεία του Υ.Σ. ανεξάρτητα από τον βαθμό στον οποίο έχουν καταταγεί.Ήδη στη διαύγεια έχουν αναρτηθεί αποφάσεις συγκρότησης Υπηρεσιακών Συμβουλίων στα οποία έχουν οριστεί γραμματείς με Ε΄ βαθμό και η προωθούμενη διάταξη αφενός μεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία των εν λόγω Υ.Σ., αφετέρου δε δεν θα δώσει τη δυνατότητα σε υπαλλήλους Ε΄ βαθμού κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολική προϋπηρεσία 8 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011 και κατηγορίας ΔΕ με συνολική προϋπηρεσία 10 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011 να οριστούν γραμματείς των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
 
 
ΓΕΩΡΓΙΑ
Σχετικά με τον βαθμό του γραμματέα του Υ.Σ.Ο διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3584/07 προβλέπουν ότι ο υπάλληλος που θα εκτελεί καθήκοντα γραμματέα θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βαθμό Γ’, δηλαδή να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική περίοδο και επομένως να έχει προαχθεί από το βαθμό Δ’ στο βαθμό Γ’.Με τις διατάξεις του Ν.4024/11 (εφαρμογή νέου βαθμολογίου-μισθολογίου) στον οποίο υπήρχαν ειδικές διατάξεις για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων, κατετάγησαν στο βαθμό Δ’ οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας από εννέα (9) μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ από έντεκα (11) μέχρι δεκαεννέα (19) έτη.Περαιτέρω στον Ε’ βαθμό κατετάγησαν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα έτη (9) και οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ μέχρι έντεκα έτη (11). Ως εκ τούτου στον βαθμό Ε’ κατετάγησαν υπάλληλοι, που με το προϊσχύον σύστημα, κατείχαν το Γ’ και Β’ βαθμό, οι οποίοι μάλιστα εκπληρώνουν κατά το μέγιστο και υπερκαλύπτουν την παραπάνω αναφερόμενη προϋπόθεση (δηλ. τη διετή δοκιμαστική περίοδο) καθόσον είναι υπάλληλοι που μπορούν να έχουν μέχρι εννέα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.Συνεπώς κρίνεται σκόπιμο ότι ο γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το βαθμό Ε΄ αντί του βαθμού Δ’ ή να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, η οποία να δίνει το δικαίωμα στους υπαλλήλους που μέχρι πρότινος πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση καθηκόντων γραμματέα Υ.Σ. και είχαν εκτελέσει καθήκοντα γραμματέ Υ.Σ. να διατηρούν το δικαίωμα να οριστούν γραμματείς των Υ.Σ.. για την τρέχουσα θητεία του Υ.Σ. ανεξάρτητα από το βαθμό στον οποίο έχουν καταταγεί.Ήδη στη διαύγεια έχουν αναρτηθεί αποφάσεις συγκρότησης Υ.Σ. στα οποία έχουν οριστεί γραμματείς με Ε΄ βαθμό και η προωθούμενη διάταξη όχι μόνο θα δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία των εν λόγω Υ.Σ. αλλά θα έχει ως αποτέλεσμα μία γενικότερη υποβάθμιση και απαξίωση των υπάλληλων Ε΄ βαθμού ΠΕ-ΤΕ με συνολική προϋπηρεσία 8 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011 και ΔΕ με συνολική προϋπηρεσία 10 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011, οι οποίοι δεν θα μπορούν καν να οριστούν γραμματείς του Υ.Σ.
 
 
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Σχόλιο επί της παρ.4 του άθρ. 12 «…4. Γενικοί γραμματείς δήμων, ιδιαίτεροι γραμματείς δημάρχων, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες δημάρχων, περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών οι οποίοι διορίστηκαν στις θέσεις αυτές κατά την τρέχουσα δημοτική και περιφερειακή περίοδο θεωρείται ότι έχουν διοριστεί για κάθε συνέπεια από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης διορισμού τους από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και όχι από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.» Προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε προηγούμενες δημοτικές και νομαρχιακές περιόδους δηλ. να διαπνέεται από αναδρομικότητα.