Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Λ.
Προτείνεται ο γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του να κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Ε΄ αντί του βαθμού Δ’ ή να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, η οποία να δίνει το δικαίωμα στους υπαλλήλους που μέχρι πρότινος πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση καθηκόντων γραμματέα του Υ.Σ. δηλαδή υπάλληλοι ΠΕ-ΤΕ_ΔΕ με βαθμό Ε΄να έχουν τη δυνατότητα να οριστούν γραμματείς των Υ.Σ. για την τρέχουσα τουλάχιστον θητεία του Υ.Σ..Στην προωθούμενη διάταξη (άρθρο 12 παρ. 19) δεν έχει γίνει σωστή αντιστοίχηση του Γ΄ βαθμού (άρθρο 5 του Ν.3584/07) με τους βαθμούς του νέου βαθμολογίου του Ν.4024/11. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3584/07 όριζαν ότι ο υπάλληλος που θα εκτελεί καθήκοντα γραμματέα του Υ.Σ. θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βαθμό Γ’, δηλαδή να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική περίοδο και επομένως να έχει προαχθεί από το βαθμό Δ’ (εισαγωγικό βαθμό) στο βαθμό Γ’. Συνεπώς αντίστοιχος του Γ΄ βαθμού στο νέο βαθμολόγιο (Ν.4024/2011) είναι ο Ε΄ βαθμός (ο αμέσως επόμενος του ΣΤ΄ εισαγωγικού βαθμού) και όχι ο Δ΄, όπως προωθείται στο άρθρο 12 παρ. 19 του εν λόγω νομοσχεδίου.Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 στον Ε΄ βαθμό έχουν καταταγεί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας από εννέα (9) μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ με προϋπηρεσία από έντεκα (11) μέχρι δεκαεννέα (19) έτη. Πως είναι δυνατόν αυτοί οι υπάλληλοι με τόσα χρόνια προϋπηρεσίας να μην έχουν τη δυνατότητα να οριστούν γραμματείς των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς ήδη εκτελούσαν καθήκοντα γραμματέα Υ.Σ. μέχρις πρότινος;Επιπροσθέτως επισημαίνω το γεγονός ότι στο ένατο άρθρο του Ν.4057/12 όσον αφορά στο βαθμό του γραμματέα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (άρθρα 158 και 159 του Ν. 3528/2007) (προφανώς για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο βαθμολογικό σύστημα και προσαρμογής του στις ρυθμίσεις του Ν.3528/2007), ορίζεται καθήκοντα γραμματέα να ασκεί υπάλληλος «με βαθμό τουλάχιστον Δ’» αντί του «βαθμού τουλάχιστον Β’» δηλαδή κατά δύο και όχι κατά έναν βαθμό (όπως προωθείται να θεσπιστεί στο άρθρο 5 του Ν. 3584/2007) χαμηλότερο. Ομοίως στην τροποποίηση των άρθρων 248, 249 του Ν. 3852/2010 και άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3584/2007 που προωθείται στο εν λόγω νομοσχέδιο (σχ. άρθρο 12 παρ.9 και 10,12) για το βαθμό του γραμματέα προωθείται αντιστοίχιση βαθμών τουλάχιστον κατά δύο βαθμούς χαμηλότερα και όχι κατά έναν που προβλέπεται για το γραμματέα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 5 του Ν. 3584/2007.Για ποιο λόγο στην περίπτωση του άρθρου 5 του Ν.3584/07 (Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α.) η αντιστοίχιση των βαθμών με τους βαθμούς τους νέου βαθμολογίου γίνεται κατά ένα βαθμό χαμηλότερο και όχι κατά δύο όπως έγινε στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα;