Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Σχόλιο επί της παρ.4 του άθρ. 12 «…4. Γενικοί γραμματείς δήμων, ιδιαίτεροι γραμματείς δημάρχων, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες δημάρχων, περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών οι οποίοι διορίστηκαν στις θέσεις αυτές κατά την τρέχουσα δημοτική και περιφερειακή περίοδο θεωρείται ότι έχουν διοριστεί για κάθε συνέπεια από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης διορισμού τους από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και όχι από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.» Προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε προηγούμενες δημοτικές και νομαρχιακές περιόδους δηλ. να διαπνέεται από αναδρομικότητα.
 
 
Χρήστος Χριστοδούλου
Σχόλιο επί της παρ.5 του άθρ. 12 Λόγω της μεγάλης ταλαιπωρίας που υφίστανται μετά την εφαρμογή του σχεδίου «Καλλικράτης» οι ειδικοί συνεργάτες των Δήμων που την 1.1.2011 διατηρήθηκαν στη θέση τους, σωστά αντιμετωπίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 12 η νομιμοποίηση της διατήρησής τους. Θα ήταν όμως απαραίτητο να προστεθεί στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 12 η πρόταση «Η σχετική πράξη διατήρησης δεν απαιτείται να έχει δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως». Με τον τρόπο αυτό μπορεί να ξεπεραστεί οριστικά το σημαντικότατο πρόβλημα μισθοδοσίας που έχει δημιουργηθεί με δεκάδες ειδικούς συνεργάτες που διατηρήθηκαν στη θέση τους από 1.1.2011, για τους οποίους οι κατά τόπους Επίτροποι του Ελ. Συνεδρίου απαιτούν τη δημοσίευση της πράξης διατήρησης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, παρά το γεγονός ότι αυτό δεν προβλέπεται από το άρθρο 163, παρ. 9 του ν.3584/2007 και εγκρίνουν την καταβολή αποδοχών μόνο μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ. Με τον τρόπο αυτό άλλωστε, τηρείται και η ισονομία σε σχέση με τα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.Χρήστος Χριστοδούλου