Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ
Δεν υφίσταται συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας μέχρι σήμερα, αφ’ ενός των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως Σύνδεσμοι και αφ’ ετέρου των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως ΑΕ του άρθρου 265 του 3463/06, προκειμένου να αιτιολογηθεί επαρκώς η πρόταση για την κατάργηση των ΦΟΔΣΑ – ΑΕ και τη μετατροπή τους σε Συνδέσμους.Μια τέτοια μελέτη θα αναδείκνυε τα προβλήματα και τις εναλλακτικές λύσεις τους επί της ουσίας και επί πραγματικών δεδομένων, η απουσία των οποίων οδηγεί ουσιαστικά σε ασκήσεις επί χάρτου, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η μέχρι σήμερα συσσωρευμένη εμπειρία από τη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ. Μια τέτοια μελέτη, θα αναδείκνυε για παράδειγμα, ζητήματα όπως το κόστος ανά τόνο που αναλογεί σε κάθε δημότη, ή η δυνατότητα υλοποίησης και διαχείρισης επενδύσεων για τη διαχείριση των κάθε είδους απορριμμάτων, όπως αυτά προέκυψαν και αντιμετωπίσθηκαν τόσο από τους ΦΟΔΣΑ – Συνδέσμους όσο και από τους ΦΟΔΣΑ- ΑΕ, ώστε να διαπιστωθεί αντικειμενικά ποιό θεσμικό πλαίσιο εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους που έχουν θέσει η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή ελλείψει οποιασδήποτε συγκριτικής μελέτης, δεν διασφαλίζεται και πολύ περισσότερο δεν τεκμηριώνεται η εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη επιλογή θα οδηγήσει σε υπέρβαση των διοικητικών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν μέχρι σήμερα οι ΦΟΔΣΑ, και τα οποία καθιστούν αναγκαία τη νομοθετική παρέμβαση για την διαφοροποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους. Επιπλέον, η μετατροπή των ΦΟΔΣΑ σε Συνδέσμους, δηλαδή ΝΠΔΔ, θα δημιουργήσει παράπλευρα προβλήματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη εντοπισθεί και δεν αντιμετωπίζονται από το σχέδιο νόμου, με αποτέλεσμα να απαιτείται μακρό χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής παρέμβασης σε επί μέρους ζητήματα, η μη επίλυση των οποίων θα δυσχεράνει τη λειτουργία των νέων φορέων. Παράδειγμα: η ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου, ως προς τα ζητήματα οδήγησης των κρατικών οχημάτων. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι ΦΟΔΣΑ όταν μετατραπούν σε ΝΠΔΔ, θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη ως προς τα οχήματα κυριότητάς τους, ως εξής: «Επίσης με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων που ανήκουν σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε Ν.Π.Δ.Δ., και από ιδιώτες σε περίπτωση που τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος, προστασίας του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας. Επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως σύνδεσμοι, από προσωπικό που απασχολείται σε αυτούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών, εφόσον το προσωπικό αυτό έχει την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιεί για αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της περιοχής αρμοδιότητας των ΦΟΔΣΑ.» Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται μέχρις ότου καταστεί δυνατή η πρόσληψη από τους ΦΟΔΣΑ εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών, προκειμένου να αποφευχθούν αφ’ ενός η απαξίωση του υφιστάμενου εξοπλισμού των ΦΟΔΣΑ και αφ’ ετέρου η επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ, η οποία θα προκύψει σε περίπτωση που θα υποχρεωθούν να μισθώσουν οχήματα Ι.Χ. για την κάλυψη των αναγκών τους, λόγω έλλειψης προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ
Στη παράγραφο 21.4 σωστά επέρχεται αλλαγή στο σχετικό άρθρο 9.4 του 2503/97 ( ΦΕΚ 107/Α ) και η έγκριση για κατ΄εξαίρεση οδήγηση να μην γίνεται » μόνον για την αντιμετώπιση φυσικών , τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών και μόνον όταν υπάρχουν ή κωλύονται οι οδηγοί της υπηρεσίας » απο Περιφερειάρχες , Δημάρχους , αντιπεριφερειάρχες και αντιδημάρχους. Ομως προδήλως απο τη σκέψη και το «κάδρο » του Νομοθέτη απουσιάζουν και δεν υπάρχουν οι πρόεδροι των Περιφερειακών Συμβουλίων. Αγνοούνται για μια ακόμη φορά και θεωρείται ο ρόλος τους υποδεέστερος.Πιθανόν να υπάρχει σύγχυση για τον αναντικατάστατο ρόλο που επιτελεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΕ ΣΥ στη λειτουργία της Περιφέρειας στην οριοθέτηση της συλλογικής δράσης , διαφορετικά δεν εξηγείται η «ρατσιστική » αντιμετώπιση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΣ και πιθανόν ατυχώς να συγκρίνεται με τους προέδρους των πάλαι ποτέ Νομαρχιακών Συμβουλίων. Αδυνατώ να δώσω άλλη εξήγηση. Τη συνειδητή άλλωστε λοβοτομή και υποβάθμιση του θεσμικού ρόλου του προέδρου του ΠΕΣΥ επιβεβαιώνει και η οικονομική του υποβάθμιση , δυστυχώς με την συγκατάθεση της ΕΝΠΕ , απο τον εφαρμοστικό νόμο του Β μνημονίου στο επίπεδο του υπαλλήλου γραμματέα του , λες και το οικονομικό πρόβλημα της πατρίδας μας ήταν οι «υψηλοί» μισθοί των 13 προέδρων των ΠΕΣΥ του τόπου μας.Αυτό βέβαια σημαίνει οτι η πολιτεία μας δεν θέλει προέδρους ΠΕΣΥ αποκλειστικής απασχόλησης αλλά συνταξιούχους, αργόσχολους ή » λαμόγια «….. Ας γίνει κατανοητό οτι για το πλήθος και τόν όγκο των απαιτήσεων των αρμοδιοτήτων του προέδρου του ΠΕΣΥ πρέπει να βρίσκεται καθημερινά στην έδρα της Περιφέρειας, διαφορετικά δεν » βγαίνει η δουλειά «…. Και ακόμη οι όλοι οι πρόεδροι δεν κατοικούν στην έδρα της περιφέρειας.( Ας μου επιτραπεί μια προσωπική αναφορά, καθημερινά κινούμε απο τη Σπάρτη στη Τρίπολη 120 χιλιόμετρα με δικό μου αυτοκίνητο και δικά μου έξοδα ). Και ακόμη το 2011 το ΠΕΣΥ Πελ-σου το 2011 συνεδρίασε 34 φορές και εξέδωσε 503 αποφάσεις. Η πραγματοποίηση αυτού του έργου δεν έγινε με «αυτόματο πιλότο «. Επανερχόμενος στην σχετική διάταξη θεωρώ οτι για λόγους ουσίας πρέπει η δυνατότητα για την κατέξαιρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων πρέπει να δοθεί και στους προέδρους των Περιφερειακων Συμβουλίων. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ * ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ