Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Στο άρθρο 83 παρ. 1 περιπτώσεις α και β του Ν. 3852/2010 πρέπει να προστεθεί φράση η οποία θα καθορίζει ότι σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει ληφθεί απόφαση από το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας για χορήγηση των εν λόγω άδειών (προέγκριση και άδεια λειτουργίας μουσικής), αυτές θα χορηγούνται από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Στο Δήμο στον οποίο υπηρετώ υπάρχει εμπλοκή στο θέμα της χορήγησης των ανωτέρω αδειών, για λόγους διαδικαστικούς που αναφέρονται στην εσωτερική λειτουργία της Δημοτικής μας Κοινότητας και στη λήψη από αυτήν αποφάσεων, με αποτέλεσμα να μην εξυπηρετούνται οι δημότες οι οποίοι αιτούνται προέγκρισης ή άδειας λειτουργίας μουσικής, αφού οι άδειες αυτές δεν χορηγούνται ή χορηγούνται με πολύ μεγάλη καθυστέρηση, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το άρθρο 79 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 που αφορά στην εκλογή του προέδρου του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας, θα πρέπει να καταργηθεί και η διάταξη να αντικατασταθεί με άλλη, όμοια με αυτή της παρ. 1 του άρθρου 80 του ίδιου νόμου (Πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας να είναι ο υποψήφιος του πλειοψήσαντος συνδυασμού στη δημοτική κοινότητα) ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ
 
 
ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
Παρακαλώ να διευκρινισθεί στο άρθρο 8 παρ. 2, «Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012″ εαν στο σημείο ‘υποπαράγραφος γ’ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας» αφορά την υποπαράγραφο δ’ «Υποτομέας Αλιείας».
 
 
Εμμ.Μητσοπουλος
Στις συγκεκριμένες αμιγής δημοτικές επιχειρήσεις ραδιοτηλεοπτικής δράσης εργάζονται εργαζόμενοι αορίστου χρόνου μέχρι και περισσότερο από 20 χρόνια, με ειδικότητες: τεχνικοί με ασφαλιστικό φορέα ΕΤΑΠ Μ.Μ.Ε (ΙΚΑ-βαρέα), διοικητικοί με ασφαλιστικό φορέα ΕΤΑΠ Μ.Μ.Ε (ΤΣΠΕΑΘ-ΕΔΟΕΑΠ) και δημοσιογράφοι με ασφαλιστικό φορέα ΕΤΑΠ Μ.Μ.Ε (ΤΣΠΕΑΘ-ΕΔΟΕΑΠ). Με την μεταφορά τους που ζητείται από το συγκεκριμένο άρθρο πως θα διασφαλιστεί η συνέχεια της παραμονής τους μετά από 20 έτη τουλάχιστον στο συγκεκριμένο ταμείο, εφ’ όσων ζητηθεί η λύση και εκκαθάριση;Γι’ αυτό προτείνουμε ή την μεταφορά των δραστηριοτήτων αυτών (ραδιοτηλεοπτικά) στον εκάστοτε δήμο οπότε οι ειδικότητες συνεχίζουν να υπάρχουν στο προσωπικό, ή την μεταφορά, σε όσους το επιθυμούν, που σε σύνολό τους κατά ένα πρόχειρο υπολογισμό δεν ξεπερνούν τα 500 άτομα σε όλη την επικράτεια, στα κατά τόπους κρατικά τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης με τις ειδικότητές τους ως έχουν. Οι αποφάσεις αυτές να είναι δεσμευτικές για τους φορείς υποδοχής.Τα Δημοτικά Μέσα δεν μπορούν να είναι θύματα του Μνημονίου και του Καλλικράτη…! Οι συχνότητές τους είναι δημόσια περιουσία. Δεν εκποιούνται δεν καταργούνται δεν μεταβιβάζονται…!
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΑΨΑΛΗΣ
1. Τα Κοινωνικά Παντοπωλεία ΔΕ θα πρέπει να λειτουργούν στην οργανωτική διάρθρωση των Δήμων και να αποτελέσουν ένα ακόμα χώρο ανάπτυξης έμμισθων υπαλλήλων και διελκυστίνδας πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. 2. Το ΙΝΚΑ σε συνεργασία με τους Δήμους, προωθεί με συσκέψεις τη σφυρηλάτηση ενός πρότυπου τρόπου λειτουργίας τους, που να εξασφαλίζει τις παρακάτω αρχές:α. Το σύστημα να μην αποτελέσει μία ακόμα υπηρεσία του Δήμου.β. Το σύστημα να στηριχθεί στον εθελοντισμό.γ. Το σύστημα να μην δώσει τη δυνατότητα ανάπτυξης και πάλι ενδιάμεσων φορέων – ατόμων εκμετάλλευσης.δ. Οι παραγωγοί να διαθέτουν την παραγωγή και να μην μετατραπούν σε εμπόρους ή ενδιάμεσους.ε. Το σύστημα να λειτουργεί με πλήρη εξασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προϊόντων.στ. Το σύστημα να εξασφαλίζει την υγιεινή των παρεχόμενων προϊόντων προς όφελος της υγείας των πολιτών.ζ. Το σύστημα να λειτουργεί για την εκλογίκευση του εμπορικού κέρδους.η. Το σύστημα να έχει τη δυνατότητα αντίστασης σε κάθε προσπάθεια προβοκάτσιας στη λειτουργία του.θ. Το σύστημα να εξασφαλίζει την υγιεινή και με μικρό κόστος διακίνηση των προϊόντων χωρίς ταλαιπωρία του καταναλωτή κατά τη διανομή τους. 3. Παρακαλούμε να απαλοιφθεί τελείως το άρθρο αυτό και να προωθηθεί η λειτουργία των Κοινωνικών Παντοπωλείων με βάση τις αρχές «Εθελοντισμός» & «Χορηγία».4) Εκτιμούμε ότι το άρθρο αυτό είναι πρόχειρο και δεν στηρίζεται στις εμπειρίες που καθημερινά αναπτύσσονται με την πρόσφατη εφαρμογή του θεσμού. Ο Δήμαρχος Πεντέλης Δημήτριος Στεργίου Καψάλης
 
 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Πότε επιτέλους σ’ αυτή τη χώρα θα γίνουμε ακριβείς στους ορισμούς μας ώστε το πεδίο εφαρμογής των νόμων να είναι σαφές και να μην χρειάζεται ερμηνεία? Στην οδηγία του 1985 για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές η ορολογία αφορά την τότε διοικητική διαίρεση της χώρας (δήμοι-κοινότητες, στοιχεία του τότε Υπουργείου Εσωτερικών) αλλά και οικισμούς της τότε διοικητικής διαίρεσης της χώρας (στοιχεία της τότε ΕΣΥΕ δηλαδή). Αν κατάλαβα καλά ορεινοί-μειονεκτική δήμοι στον παρόντα νόμα είναι οι καλλικρατικοί δήμοι που περιέχουν ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της οδηγίας του 1985 (στις οποίες και εφαρμόζονται τα ειδικά γεωργικά προγράμματα στα οποία αποσκοπεί η σχετική οδηγία του 1985). Αυτό δεν προκύπτει από τον ορισμό του άρθρου που πρέπει να αναδιατυπωθεί αναλόγως. Αν σε Παράρτημα βάλετε αυτούς τους δήμους (Καλλικρατικός Δήμος συσχέτιση με καποδιστριακούς δήμους και κοινότητες, συσχέτιση με δήμους-κοινότητες και οικισμούς των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Οδηγίας του 1985) θα ορίσετε πλήρως τους καλλικρατικούς δήμους και κυρίως τις περιοχές στις οποίες αναφέρεστε. Από τη διατύπωση του άρθρου φαίνεται να μην ξέρετε ποιοί είναι οι ορεινοί-μειονεκτικοί δήμοι και ότι θα τους ανακαλύψετε στην πορεία!!!! Έλεος πιά ΥΓ: Εκτός και αν θέλετε να παίξετε και με τις διαφορετικές κατηγοριοποιήσεις της ΕΛΣΤΑΤ, πρώην ΕΣΥΕ, για να διατηρηθεί το ελληνικό μπάχαλο.