Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αχιλλέας
Λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο συνεργασίας για τη Β’ Φάση του επιχειρησιακού προγράμματος «Καλλικράτης» και ειδικότερα τα αναφερόμενα στον άξονα για την οργάνωση των Δήμων που αφορά στην «αναβάθμιση υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής» και «βελτίωση των λειτουργιών Δια Βίου Μάθησης» προτείνω όπως στο άρθρο 10 του Σχεδίου Νόμου προστεθεί παράγραφος με τίτλο «Ρυθμίσεις Δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης» ως ακολούθως:o Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 6 του αρθ. 259 Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) εφαρμόζονται και στα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμου.o Η παρ. 7 αρθ. 109 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως συμπληρώθηκε με την πρ. 6 του αρθ. 26 Ν 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011) ισχύει και για τη περίπτωση λύσης δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμουo Η αρμοδιότητα της παρ. 13 του αρθ. 75 παρ. Ι του Ν 3463/2006 (υπό τον τομέα στ’) όπως αυτή προσετέθη με το άρθ. 94 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), ως και των παρ. 1 και 3 (υπό τον τομέα δ’) του αρθ. 75 Ν 3463/2006 δύναται να ασκείται και από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του οικείου Δήμου, ανεξάρτητα της νομικής μορφής που αυτό λειτουργεί, εξομοιουμένου με Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ιδίου Δήμου κατ’ εφαρμογή του εδ. α’ παρ. 4 αρθ. 8 Ν 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010) κατόπιν αποφάσεως του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Με απόφαση Δημάρχου το προσωπικό της ΝΕΛΕ που έχει μεταφερθεί σε Δήμο, δύναται να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες και στο οικείο ΚΕΚ.o Η εκπαίδευση εργαζομένων στων Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων με τη χρήση του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) δύναται να υλοποιείται από πιστοποιημένα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής, με απευθείας ανάθεση από Δημοτικό Συμβούλιο και μέχρι του ποσού της επιδοτήσεως που είναι δικαιούχος ο αναθέτων Δήμος ή δημοτικό Νομικό Πρόσωπο, χωρίς το ποσό αυτό να συνυπολογίζεται στο ετήσιο όριο της παρ. 1 αρθ. 268 Ν 3463/2006.
 
 
Δημήτρης Μαυροματίδης
Αναφορικά με το παρόν σχέδιο νόμου πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για την ύπαρξη εταιρείας [αμιγούς ή και με συμμετοχή των ΠΕΔ, επιστημονικών επιμελητηρίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων] για θέματα περιβάλλοντος σε επίπεδο Περιφέρειας.Ειδική αναφορά και οδηγός είναι το ΚΕΠΕ [Κέντρο Περιβάλλοντος] της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – σε συνέχεια της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Κοζάνης – που είναι μια επιχείρηση που ασχολείται εμπράκτως με την ποιότητα του αέρα, υδάτων και συμμετέχοντας και αξιοποιώντας παράλληλα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. Σημειώνεται ότι το ΚΕΠΕ δημιουργήθηκε και λειτουργεί και υπήρξαν επενδύσεις με δημόσιους πόρους επειδή ο χώρος δραστηριοποίησης του είναι η Δυτική Μακεδονία, η πιο πιεσμένη περιβαλλοντικά περιοχή της Ελλάδας δεδομένης της ύπαρξης των ανοικτών ορυχείων λιγνίτη και όχι μόνο [παρ. 1].Ως ΤΕΕ τμ. Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχουμε στο Διοικητικό του Συμβούλιο συνεισφέροντας διαχρονικά στην ουσία της λειτουργίας του που είναι δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Μάλιστα στο Δ.Σ. συμμετέχουν και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας και το ΓΕΩΤΕΕ ακριβώς λόγω της βαρύτητας που δίνουν οι θεσμικοί φορείς στη λειτουργία του από την αρχή της ιδρύσεως του.Επισημαίνεται ότι το ΚΕΠΕ έχει δίκτυο μέτρησης online ρύπων με εγκατεστημένο δίκτυο σταθμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης και επενδύσεις αρκετά σημαντικές σε επίπεδο περιφέρειας Πρόταση: Α. Επειδή τα περιβαλλοντικά ζητήματα είναι ψηλά στην agenda επιβάλλεται να υπάρχει η δυνατότητα πρόβλεψης ύπαρξης μιας δομής ανάλογης του ΚΕΠΕ Δυτικής Μακεδονίας σε επίπεδο περιφέρειας που θα είναι ευέλικτη, με συμμετοχή αυτοδιοίκησης, επιστημονικών επιμελητηρίων και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα παρεμβάσεων των περιφερειών και της υποβοήθησής των φορέων για περιβαλλοντικά ζητήματα.Β. Εάν το παραπάνω, αυτονόητο για εμάς στη Δυτική Μακεδονία και στο ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας, δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί στο παρόν νομοσχέδιο, τότε επιβάλλεται ονοματισμένα, ως αμιγής επιχείρηση της Περιφέρειας, «οδηγός» για την μελλοντική εφαρμογή της πρότασης [Α], να συνεχίσει τη λειτουργία του πιλοτικά ώστε να αξιολογηθούν σε μεταγενέστερη φάση τα αποτελέσματα του. Παραπομπές: [παρ. 1]: Ακριβώς λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία έχουν διατυπωθεί μεταξύ άλλων και «Προτάσεις του ΤΕΕ/ΤΔΜ προς ΥΠΕΚΑ για το πράσινο ταμείο και την πρόβλεψη ύπαρξης αποκεντρωμένων δομών περιβαλλοντικού ελέγχου (30-9-2011)» [http://tdm.tee.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=261:-30-9-2011&catid=47:2011-03-22-11-26-18&Itemid=94] [παρ. 2]: Στοhttp://www.kepekozani.grφαίνεται και η αξιολόγηση με μετρήσεις της ποιότητας του αέρα και με αυτό ως εργαλείο γίνονται παρεμβάσεις για μέτρα μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Για το Κέντρο Περιβάλλοντος έχει γίνει πληθώρα αναφορών και από το Συνήγορο του Πολίτη για θέματα περιβάλλοντος. Δημήτρης ΜαυροματίδηςΠρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ/ τμ. Δυτικής Μακεδονίας
 
 
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Λ.
Προτείνεται ο γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του να κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Ε΄ αντί του βαθμού Δ’ ή να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, η οποία να δίνει το δικαίωμα στους υπαλλήλους που μέχρι πρότινος πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση καθηκόντων γραμματέα του Υ.Σ. δηλαδή υπάλληλοι ΠΕ-ΤΕ_ΔΕ με βαθμό Ε΄να έχουν τη δυνατότητα να οριστούν γραμματείς των Υ.Σ. για την τρέχουσα τουλάχιστον θητεία του Υ.Σ..Στην προωθούμενη διάταξη (άρθρο 12 παρ. 19) δεν έχει γίνει σωστή αντιστοίχηση του Γ΄ βαθμού (άρθρο 5 του Ν.3584/07) με τους βαθμούς του νέου βαθμολογίου του Ν.4024/11. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3584/07 όριζαν ότι ο υπάλληλος που θα εκτελεί καθήκοντα γραμματέα του Υ.Σ. θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βαθμό Γ’, δηλαδή να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική περίοδο και επομένως να έχει προαχθεί από το βαθμό Δ’ (εισαγωγικό βαθμό) στο βαθμό Γ’. Συνεπώς αντίστοιχος του Γ΄ βαθμού στο νέο βαθμολόγιο (Ν.4024/2011) είναι ο Ε΄ βαθμός (ο αμέσως επόμενος του ΣΤ΄ εισαγωγικού βαθμού) και όχι ο Δ΄, όπως προωθείται στο άρθρο 12 παρ. 19 του εν λόγω νομοσχεδίου.Περαιτέρω σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν.4024/2011 στον Ε΄ βαθμό έχουν καταταγεί υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας από εννέα (9) μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ με προϋπηρεσία από έντεκα (11) μέχρι δεκαεννέα (19) έτη. Πως είναι δυνατόν αυτοί οι υπάλληλοι με τόσα χρόνια προϋπηρεσίας να μην έχουν τη δυνατότητα να οριστούν γραμματείς των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, αν λάβουμε υπόψη και το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς ήδη εκτελούσαν καθήκοντα γραμματέα Υ.Σ. μέχρις πρότινος;Επιπροσθέτως επισημαίνω το γεγονός ότι στο ένατο άρθρο του Ν.4057/12 όσον αφορά στο βαθμό του γραμματέα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Δημοσίων Πολιτικών και Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ (άρθρα 158 και 159 του Ν. 3528/2007) (προφανώς για λόγους ομαλής μετάβασης στο νέο βαθμολογικό σύστημα και προσαρμογής του στις ρυθμίσεις του Ν.3528/2007), ορίζεται καθήκοντα γραμματέα να ασκεί υπάλληλος «με βαθμό τουλάχιστον Δ’» αντί του «βαθμού τουλάχιστον Β’» δηλαδή κατά δύο και όχι κατά έναν βαθμό (όπως προωθείται να θεσπιστεί στο άρθρο 5 του Ν. 3584/2007) χαμηλότερο. Ομοίως στην τροποποίηση των άρθρων 248, 249 του Ν. 3852/2010 και άρθρου 4 παρ. 7 του Ν. 3584/2007 που προωθείται στο εν λόγω νομοσχέδιο (σχ. άρθρο 12 παρ.9 και 10,12) για το βαθμό του γραμματέα προωθείται αντιστοίχιση βαθμών τουλάχιστον κατά δύο βαθμούς χαμηλότερα και όχι κατά έναν που προβλέπεται για το γραμματέα των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 5 του Ν. 3584/2007.Για ποιο λόγο στην περίπτωση του άρθρου 5 του Ν.3584/07 (Υπηρεσιακά Συμβούλια των Ο.Τ.Α.) η αντιστοίχιση των βαθμών με τους βαθμούς τους νέου βαθμολογίου γίνεται κατά ένα βαθμό χαμηλότερο και όχι κατά δύο όπως έγινε στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα;
 
 
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Σχόλιο επί της παρ.4 του άθρ. 12 «…4. Γενικοί γραμματείς δήμων, ιδιαίτεροι γραμματείς δημάρχων, ειδικοί σύμβουλοι και ειδικοί συνεργάτες δημάρχων, περιφερειαρχών και αντιπεριφερειαρχών οι οποίοι διορίστηκαν στις θέσεις αυτές κατά την τρέχουσα δημοτική και περιφερειακή περίοδο θεωρείται ότι έχουν διοριστεί για κάθε συνέπεια από την ημερομηνία της έκδοσης της απόφασης διορισμού τους από το αρμόδιο προς διορισμό όργανο και όχι από την ημερομηνία της δημοσίευσής της στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.» Προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνταγματικές αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης αυτή η ευνοϊκή ρύθμιση θα μπορούσε να επεκταθεί και σε προηγούμενες δημοτικές και νομαρχιακές περιόδους δηλ. να διαπνέεται από αναδρομικότητα.
 
 
ΓΙΑΝΝΗΣ
Ενώ στις αποκεντρωμένες διοικησεις είχε δοθεί περίοδος ανω του ενός έτους προκειμένου να κρίνουν νέους προϊσταμένους οργανικών μονάδων καμία από αυτές δεν προχώρησε σε κρίσεις ως όφειλε. Αυτό ήταν αναμενόμενο αφού οι προϊστάμενοι τοποθετήθηκαν κατά το δοκούν από τους Γενικούς Γραμματείς των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 δίνεται παράταταση της θητείας των τοποθετημένων προϊσταμένων μέχρι δύο μήνες από την έναρξη λειτουργίας των Συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων. Αν σκεφτεί κάποιος ότι τα Συμβούλια αυτά τα συγκροτεί ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αυτό μεταφράζεται ότι ο Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Δοιήκησης κρατάει τους προϊσταμένους που έχει ορίσει όσο καιρό επιθυμεί καταστρατηγόντας κάθε διάταξη περί αξιοκρατίας κλπ. ΝΤΡΟΠΗ.Δεν υπάρχει ούτε το πρόσχημα του όρισμού ενός χρονικού ορίζοντα για να γίνουν οι κρίσεις προϊσταμένων. Και μετά όλοι συζητούν για σωστή δημόσια Διοίκηση !!!