Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Αχιλλέας
Αναφερόμενος στις προτάσεις του Γιάννη Αγγελόπουλου στα άρθρα 19 & 10 του Σχεδίου Νόμου και λαμβάνοντας υπόψη το πρωτόκολλο συνεργασίας για τη Β’ Φάση του επιχειρησιακού προγράμματος «Καλλικράτης» και ειδικότερα τα αναφερόμενα στον άξονα για την οργάνωση των Δήμων που αφορά στην «αναβάθμιση υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής» και «βελτίωση των λειτουργιών Δια Βίου Μάθησης», συμφωνώ μαζί του για την αναγκαιότητα:(α) Λήψης μέτρων ασφαλιστικής κάλυψης εθελοντών, στο πλαίσιο συνεργασίας με εθελοντικές οργανώσεις και ειδικότερα:• Στην προσθήκη διάταξης στην παρ. 6 περ. ε’ αρθ. 75 Ν 3463/2006 για τη δυνατότητα των Δήμων να παρέχουν ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για δράσεις εθελοντών που χρησιμοποιούν σε διάφορες ενέργειές τους καθώς και ασφαλιστική κάλυψη σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας κατά την εκτέλεση εθελοντικής εργασίας. (β) Δυνατότητα παροχής βοηθημάτων ή επιχορηγήσεων σε φορείς δομών τοπικών κοινωνικών παρεμβάσεων και ειδικότερα• Στην προσθήκη παραγράφου με αριθμό 5 στο άρθρο 202 Ν 3463/2006 ως εξής: «Στα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος περιλαμβάνονται (α) Πιστοποιημένοι Φορείς παροχής κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα του Ν 2246/1998 όπως τροποποιημένος ισχύει, (β) σε πιστοποιημένους φορείς του μητρώου εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας του Ν 3213/2002 και (γ) σε εγγεγραμμένους φορείς του ειδικού μητρώου άλλων φορέων κοινωνικής οικονομίας του εδ. β’ παρ. 1 αρθ. 14 Ν 4019/2011 με την προϋπόθεση ότι εδρεύουν και ενεργοποιούνται εντός των ορίων του οικείου ΟΤΑ συνεργαζόμενοι με αυτόν». (γ) Εκπαίδευση- επιμόρφωση αιρετών και υπαλλήλων των ΟΤΑ.• Προτείνω όπως στο άρθρο 10 του Σχεδίου Νόμου προστεθεί παράγραφος με τίτλο «Ρυθμίσεις Δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης» ως ακολούθως:o Οι διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 6 του αρθ. 259 Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006) εφαρμόζονται και στα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμου.o Η παρ. 7 αρθ. 109 Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως συμπληρώθηκε με την πρ. 6 του αρθ. 26 Ν 3938/2011 (ΦΕΚ 61/Α/2011) ισχύει και για τη περίπτωση λύσης δημοτικών Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης που λειτουργούν με τη μορφή Α.Ε. εφόσον σε αυτά βασικός μέτοχος είναι ο οικείος Δήμος και μετέχουν σε αυτό μόνο Νομικά Πρόσωπα του ιδίου Δήμουo Η αρμοδιότητα της παρ. 13 του αρθ. 75 παρ. Ι του Ν 3463/2006 (υπό τον τομέα στ’) όπως αυτή προσετέθη με το άρθ. 94 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010), ως και των παρ. 1 και 3 (υπό τον τομέα δ’) του αρθ. 75 Ν 3463/2006 δύναται να ασκείται και από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του οικείου Δήμου, ανεξάρτητα της νομικής μορφής που αυτό λειτουργεί, εξομοιουμένου με Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του ιδίου Δήμου κατ’ εφαρμογή του εδ. α’ παρ. 4 αρθ. 8 Ν 3879/2010 (ΦΕΚ 163/Α/2010) κατόπιν αποφάσεως του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου. Με απόφαση Δημάρχου το προσωπικό της ΝΕΛΕ που έχει μεταφερθεί σε Δήμο, δύναται να παρέχει αντίστοιχες υπηρεσίες και στο οικείο ΚΕΚ.o Η εκπαίδευση εργαζομένων στων Δήμων και των Νομικών τους Προσώπων με τη χρήση του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) δύναται να υλοποιείται από πιστοποιημένα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, ανεξάρτητα της νομικής τους μορφής, με απευθείας ανάθεση από Δημοτικό Συμβούλιο και μέχρι του ποσού της επιδοτήσεως που είναι δικαιούχος ο αναθέτων Δήμος ή δημοτικό Νομικό Πρόσωπο, χωρίς το ποσό αυτό να συνυπολογίζεται στο ετήσιο όριο της παρ. 1 αρθ. 268 Ν 3463/2006.
 
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Προτείνεται να προβλεφθεί ειδική ρύθμιση για το προσωπικό των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ και ειδικότερα:Η παράγραφος 6 του άρθρου 265 του ν.3463/06 όπως αντικαταστάθηκε από την παράγραφο 4 του άρθρου 18 του ν.3731/08, προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως:«Το προσωπικό των πολυμετοχικών ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ προσλαμβάνεται βάσει Κανονισμού Προσωπικού ο οποίος προβλέπει, μεταξύ των άλλων, τον τρόπο πρόσληψης προσωπικού που περιλαμβάνει τα κριτήρια και τη διαδικασία και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) των μετόχων.ή εναλλακτικά«Το προσωπικό των ανωνύμων εταιρειών ΟΤΑ προσλαμβάνεται βάσει της ΚΥΑ αριθμ. οικ. 53266/2009 (ΦΕΚ 1877 Β/3-9-2009) όπως κάθε φορά ισχύει.Η σύναψη συνεργασίας με πρόσθετο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για την επίβλεψη και υλοποίηση προγραμμάτων ή τη σύνταξη μελετών που ανατίθενται στην ανώνυμη εταιρεία ΟΤΑ από τα Υπουργεία, τη Γενική Διοίκηση, τους Δήμους, την Περιφέρεια και τα Ν.Π.Δ.Δ. ή έργων που συγχρηματοδοτούνται, χρηματοδοτούνται ή επιδοτούνται από διεθνείς οργανισμούς ή προγραμμάτων τεχνικής βοήθειας ή για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από συμβάσεις με διεθνείς οργανισμούς, γίνεται με σύμβαση μίσθωσης έργου. Το προσωπικό αυτό εμπίπτει στην εξαίρεση της περίπτωσης δ’ της παρ. 4 του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 (ΦΕΚ 234 Α’) και η σύμβαση συνάπτεται βάσει Κανονισμού που εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της ανώνυμης εταιρείας ΟΤΑ, χωρίς καμία άλλη και οποιασδήποτε μορφής πρόσθετη διαδικασία και εγκριτική απόφαση. Οι συμβάσεις του προσωπικού αυτού έχουν διάρκεια αντίστοιχη με εκείνη της λήξης του χρόνου εκτέλεσης του προγράμματος ή ολοκλήρωσης του έργου, αποκλειόμενης, σε κάθε περίπτωση, της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου».Επιπλέον για μεγαλύτερη ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα που θα πρέπει να έχουν οι ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α. προτείνεται στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 265 του ν.3463/06, να προστεθεί εδάφιο καινούργιο ως εξής :«Στον κανονισμό περιλαμβάνονται επίσης και αντίστοιχες ρυθμίσεις που αφορούν την εκτέλεση των συμβάσεων (π.χ. διαδικασίες επιμετρήσεων και πληρωμής, παρατάσεων προθεσμιών, σύναψης συμπληρωματικών συμβάσεων, παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης κλπ.)».Τέλος επειδή οι ανώνυμες εταιρείες ΟΤΑ υλοποιούν συνήθως προγράμματα και πολιτικές και οι δαπάνες που τις αφορούν καταβάλλονται, στην πλειοψηφία τους, απολογιστικά και λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεωτικές προβλέψεις στον ισολογισμό τους π.χ. ποσά για αποζημίωση εξόδου από την εργασία, είναι πιθανόν να οδηγούνται σε μικρές ζημίες και επομένως να κινδυνεύουν, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο δεύτερο και τρίτο εδάφιο,της παραγράφου 8, του άρθρου 265 του ν.3463/06, να οδηγηθούν σε λύση.Για το λόγο αυτό θα πρέπει να ισχύει και γι’ αυτές ότι ισχύει για τις κοινές ανώνυμες εταιρείες, κάτι που αντιμετωπίζεται με τη διαγραφή του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 265 του ν.3463/06.Με βάση την ανωτέρω αιτιολόγηση προτείνεται στο ίδιο άρθρο 265 η κατωτέρω προσθήκη:4.Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 8, του άρθρου 265 του ν.3463/06, διαγράφονται.
 
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Στο παρόν άρθρο προτείνεται η προσθήκη μιας παραγράφου η οποία θα αφορά τη διεύρυνση του αντικειμένου των Αναπτυξιακών Ανωνύμων Εταιρειών ΟΤΑ, όπως αυτός προβέπόταν στον ΔΚΚ Ν. 3463/2006 , προκειμένου η ρυθμιση να συμβαδίζει με τον αναπτυξιακό ρόλο που διαδραματίζουν σε πανελλήνιο επίπεδο σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και τις ανάγκες αλλά και προκειμένου να δύνανται οι εταιρείες αυτές να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις.Συγκεκριμένα το πρώτο στοιχείο του εδαφίου β της παραγράφου 3 του άρθρου 252 του ν. 3463/06 προτείνεται να αντικατασταθεί ως ακολούθως :«β. Οι ανώνυμες εταιρείες, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν μόνον Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού ή και άλλοι φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και έχουν ως αποκλειστικό αντικείμενο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους ή και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα ολοκληρωμένης και βιώσιμης ανάπτυξης, την ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων και πολιτικών προώθησης της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Κοινωνικών Δομών για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, τη συμμετοχή τους σε αντίστοιχα προγράμματα ή την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο, αποτελούν αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες Ο.Τ.Α.».
 
 
Δημήτρης Τσουκαλάς
Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι εργαζόμενοι στα Δημοτικά Μέσα Ενημέρωσης έχουν επαγγελματικά κατοχυρωμένες ειδικότητες (δημοσιογράφοι-τεχνικοί) και οποιαδήποτε μεταφορά τους στον οικείο Δήμο πρέπει να γίνει βάση των ειδικοτήτων και των συνεπειών που απορρέουν (μισθολογικών-ασφαλιστικών κ.ά). Οποιαδήποτε μεταφορά προσωπικού σε ειδικότητες άσχετες με την επαγγελματική τους υπόσταση συνιστά παρανομία η οποία μπορεί να προσβληθεί νομικά.Το άρθρο αυτό ουσιαστικά οδηγεί εργαζόμενους στην απόλυση και στην τοποθέτησή τους στο μεγάλο κουβά της ανεργίας.Είναι ακατανόητο γιατί η δραστηριότητα δημοτικών ΜΜΕ δεν μπορεί να μεταφερθεί στον οικείο Δήμο.
 
 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΑΡΓΥΡΟΣ
1. Η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου Νόμου «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» προς τη Βουλή των Ελλήνων. Άρθρο 207ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, προτείνεται ο τοπικός Αντιδήμαρχος να είναι Πρόεδρος των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Ο Τοπικός Αντιδήμαρχος πλέον των αρμοδιοτήτων του ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κινότητας θα ασκεί πρόσθετες αρμοδιότητες, όπως …….. κ.τ.λ.2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΑΡΘΡΟ 207 Ν. 3852/2010. ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.α) Πρόεδρος των Συμβουλιών των Δημοτικών Κοινοτήτων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Κοινότητα.β) Ο αρμόδιος για την Δημοτική Κοινότητα Αντιδήμαρχος, πλέον των αρμοδιοτήτων του ως Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, ασκεί κατά τόπον, ……… κ.τ.λ.Κύριε Υπουργέ,ποιος Έλληνας που γνωρίζει ελληνικά διαβάζοντας τα παραπάνω καταλαβαίνει ότι υπάρχει ΔΙΑΡΧΙΑ. Έτσι ισχυρίζεται ο νομοθέτης στο καινούριο νομοσχέδιο.Αν είναι δυνατόν!Το Μάιο του 2011 έρχεται ξανά ο νομοθέτης με το Ν. 3979/2011 άρθρο 44 παρ. 1 μετά και από δικές μας επισημάνσεις να προστατέψει την επιλογή της ψήφου των ΑΚΡΙΤΩΝ και των άνθρώπων που ΚΡΑΤΟΥΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ, όπως λένε μερικοί και όπως η Δημοκρατία μας επιβάλλει, έτσι ώστε ο Δημοτικός Σύμβουλος που εκλέγεται στην Περιφερειακή Ενότητα του μικρού νησιού, να είναι και ο τοπικός Αντιδήμαρχος. Τι ποιο δημοκρατικό; Τι ποιο εύλογο στο πλαίσιο της δημοτικής αποκέντρωσης στους νησιωτικούς δήμους; Τι ποιο φυσικό από ένα γνώστη και κάτοικο του νησιού να είναι υπεύθυνος για την προώθηση και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους κατοίκους;Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι ο νομοθέτης λαμβάνει υπόψην του τις γνώμες και τις παροτρύνσεις αυτών που βιώνουν το πρόβλημα, με γνώμονα πάντα την προστασία τους από κάθε κακόβουλη πράξη κάποιων που θέλουν να τους εκμεταλλευτούν.Σε κάποιο σημείο του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται ότι με την εκλογή των 10 αντιδημάρχων σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν.3852/2010 άρθρο 27 και Ν.3979/2011 άρθρο 44 παρ. 1 είναι ΠΟΛΥΔΑΠΑΝΟ! ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ!Θα αναφέρω μόνο, ότι οι Κυκλάδες έχουν 19 Δήμους, η Δωδεκάνησος 15 Δήμους (με το νησί της Ρόδου 1 Δήμο), με ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για την Ελλάδα και επίσης στα Επτάνησα με 12 κατοικημένα νησιά μόνο 6 Δήμοι. Κύριε Υπουργέ,Κύριοι νομοθέτες,Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,πιστέυω ότι θα κάνετε το καλύτερο δυνατόν για τα μικρά νησιά, διότι πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να σταματήσουμε την εγκατάληψη τους από τους κατοίκους τους, ΒΕΒΑΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.Ας σεβαστούμε την ιδιαιτερότητα αυτών των μικρών νησιών και ας δώσουμε σαν ελάχιστο την μη κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 !!! Σπυρίδων Αργυρός Σπύρος ΑργυρόςΑντιδήμαρχος Μαθρακίου Κέρκυρας Αντιδήμαρχος Ερείκουσας Κέρκυρας