Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ
Υπάρχουν επιχειρήσεις των ΟΤΑ του άρθρου 291 του ΠΔ 410/95 οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στη ρύθμιση που επιχειρεί η παράγραφος 1 του Άρθρου 10.Παράδειγμα τέτοιας επιχείρησης αποτελεί η ¨Επιχείρηση Καθαριότητας και Προστασίας Περιβάλλοντος Ζακύνθου Α.Ε.¨ η οποία είχε (βρίσκεται σε εκκαθάριση) ως μετόχους το Σύνδεσμο Καθαριότητας Δήμων Νομού Ζακύνθου και πέντε (5) Καποδιστριακούς Δήμους του νησιού. Η προτεινόμενη διατύπωση της παραγράφου αυτής του εν λόγω άρθρου, προκειμένου να περιλάβει και αυτής της μορφής επιχειρήσεων είναι η εξής: 1. Οι οφειλές προς τους εργαζόμενους, το Ελληνικό Δημόσιο και το ΙΚΑ α) των αμιγών δημοτικών επιχειρήσεων του άρθρου 277 του Π.Δ 410/95, β) των επιχειρήσεων των ΟΤΑ του άρθρου 291 του ΠΔ 410/95 και γ) των Κοινωφελών επιχειρήσεων του άρθρου 254 του Ν.3463/06, που λύθηκαν και τελούν υπό το καθεστώς εκκαθάρισης, βεβαιωμένες ταμειακά ή μη έως και τις 31-12-2010 απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, πρόστιμα, προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής και κάθε μορφής επιβαρύνσεις και η εξόφλησή τους γίνεται για τις επιχειρήσεις των περιπτώσεων α) και γ) υποχρεωτικά από τους Ο.Τ.Α. που τις έχουν συστήσει, ενώ για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης β) η εξόφλησή τους γίνεται από τους ΟΤΑ ή φορείς ΟΤΑ που τις έχουν συστήσει με αποφάσεις του Δημοτικού και Διοικητικού Συμβουλίου τους αντίστοιχα.Στις ανωτέρω οφειλές περιλαμβάνονται και όσες προκύπτουν έπειτα από έλεγχο των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων
 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ
Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι ΦΟΔΣΑ όταν μετατραπούν σε ΝΠΔΔ, στην παράγραφο 21 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου θα πρέπει να προστεθούν τα εξής: «Επίσης με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων που ανήκουν σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε Ν.Π.Δ.Δ., και από ιδιώτες σε περίπτωση που τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος, προστασίας του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας. Επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως σύνδεσμοι, από προσωπικό που απασχολείται σε αυτούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών, εφόσον το προσωπικό αυτό έχει την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιεί για αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της περιοχής αρμοδιότητας των ΦΟΔΣΑ.» Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται μέχρις ότου καταστεί δυνατή η πρόσληψη από τους ΦΟΔΣΑ εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών, προκειμένου να αποφευχθούν αφ’ ενός η απαξίωση του υφιστάμενου εξοπλισμού των ΦΟΔΣΑ και αφ’ ετέρου η επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ, η οποία θα προκύψει σε περίπτωση που θα υποχρεωθούν να μισθώσουν οχήματα Ι.Χ. για την κάλυψη των αναγκών τους, λόγω έλλειψης προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
 
 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΑΠΑΔΙΚΙΔΟΥ
Άρθρο 12 σχόλια για την βαθμό του γραμματέα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου:Οι διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.3584/07 ορίζουν ότι ο υπάλληλος που θα εκτελεί καθήκοντα γραμματέα του Υ.Σ. θα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον βαθμό Γ’, δηλαδή να έχει διανύσει τη διετή δοκιμαστική περίοδο και επομένως να έχει προαχθεί από το βαθμό Δ’ στο βαθμό Γ’.Με τις διατάξεις του ν. 4024/11 (εφαρμογή νέου βαθμολογίου-μισθολογίου) στον οποίο υπήρχαν μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 28) για την κατάταξη των υπηρετούντων υπαλλήλων κατετάγησαν στο βαθμό Δ’ υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας από εννέα (9) μέχρι δεκαπέντε (15) έτη και υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ από έντεκα (11) μέχρι δεκαεννέα (19) έτη.Περαιτέρω στον Ε’ βαθμό κατετάγησαν οι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας μέχρι εννέα έτη (9) καθώς και οι υπάλληλοι κατηγορίας ΔΕ μέχρι έντεκα έτη (11). Ως εκ τούτου στο βαθμό Ε’ κατετάγησαν υπάλληλοι, που με το προϊσχύον σύστημα, κατείχαν το Γ’ και Β’ βαθμό, οι οποίοι μάλιστα εκπληρώνουν κατά το μέγιστο και υπερκαλύπτουν την παραπάνω αναφερόμενη προϋπόθεση (δηλ. τη διετή δοκιμαστική περίοδο) καθόσον είναι υπάλληλοι που μπορεί να έχουν μέχρι εννέα έτη πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για τις κατηγορίες ΠΕ-ΤΕ και μέχρι 11 έτη για την κατηγορία ΔΕ.Συνεπώς προτείνεται ο γραμματέας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και ο αναπληρωτής του να κατέχουν τουλάχιστον το βαθμό Ε΄ αντί του βαθμού Δ’ ή να προβλεφθεί μεταβατική διάταξη, η οποία να δίνει το δικαίωμα στους υπαλλήλους που μέχρι πρότινος πληρούσαν τις προϋποθέσεις για την εκτέλεση καθηκόντων γραμματέα του Υ.Σ. και εκτελούσαν καθήκοντα γραμματέα του Υ.Σ. να έχουν τη δυνατότητα να οριστούν γραμματείς των Υ.Σ. για την τρέχουσα τουλάχιστον θητεία του Υ.Σ. ανεξάρτητα από τον βαθμό στον οποίο έχουν καταταγεί.Ήδη στη διαύγεια έχουν αναρτηθεί αποφάσεις συγκρότησης Υπηρεσιακών Συμβουλίων στα οποία έχουν οριστεί γραμματείς με Ε΄ βαθμό και η προωθούμενη διάταξη αφενός μεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στη λειτουργία των εν λόγω Υ.Σ., αφετέρου δε δεν θα δώσει τη δυνατότητα σε υπαλλήλους Ε΄ βαθμού κατηγορίας ΠΕ-ΤΕ με συνολική προϋπηρεσία 8 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011 και κατηγορίας ΔΕ με συνολική προϋπηρεσία 10 έτη και 11 μήνες την 1-11-2011 να οριστούν γραμματείς των Υπηρεσιακών Συμβουλίων.
 
 
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ
Στη παράγραφο 21.4 σωστά επέρχεται αλλαγή στο σχετικό άρθρο 9.4 του 2503/97 ( ΦΕΚ 107/Α ) και η έγκριση για κατ΄εξαίρεση οδήγηση να μην γίνεται » μόνον για την αντιμετώπιση φυσικών , τεχνολογικών ή άλλων καταστροφών και μόνον όταν υπάρχουν ή κωλύονται οι οδηγοί της υπηρεσίας » απο Περιφερειάρχες , Δημάρχους , αντιπεριφερειάρχες και αντιδημάρχους. Ομως προδήλως απο τη σκέψη και το «κάδρο » του Νομοθέτη απουσιάζουν και δεν υπάρχουν οι πρόεδροι των Περιφερειακών Συμβουλίων. Αγνοούνται για μια ακόμη φορά και θεωρείται ο ρόλος τους υποδεέστερος.Πιθανόν να υπάρχει σύγχυση για τον αναντικατάστατο ρόλο που επιτελεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΕ ΣΥ στη λειτουργία της Περιφέρειας στην οριοθέτηση της συλλογικής δράσης , διαφορετικά δεν εξηγείται η «ρατσιστική » αντιμετώπιση εκ μέρους της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΣ και πιθανόν ατυχώς να συγκρίνεται με τους προέδρους των πάλαι ποτέ Νομαρχιακών Συμβουλίων. Αδυνατώ να δώσω άλλη εξήγηση. Τη συνειδητή άλλωστε λοβοτομή και υποβάθμιση του θεσμικού ρόλου του προέδρου του ΠΕΣΥ επιβεβαιώνει και η οικονομική του υποβάθμιση , δυστυχώς με την συγκατάθεση της ΕΝΠΕ , απο τον εφαρμοστικό νόμο του Β μνημονίου στο επίπεδο του υπαλλήλου γραμματέα του , λες και το οικονομικό πρόβλημα της πατρίδας μας ήταν οι «υψηλοί» μισθοί των 13 προέδρων των ΠΕΣΥ του τόπου μας.Αυτό βέβαια σημαίνει οτι η πολιτεία μας δεν θέλει προέδρους ΠΕΣΥ αποκλειστικής απασχόλησης αλλά συνταξιούχους, αργόσχολους ή » λαμόγια «….. Ας γίνει κατανοητό οτι για το πλήθος και τόν όγκο των απαιτήσεων των αρμοδιοτήτων του προέδρου του ΠΕΣΥ πρέπει να βρίσκεται καθημερινά στην έδρα της Περιφέρειας, διαφορετικά δεν » βγαίνει η δουλειά «…. Και ακόμη οι όλοι οι πρόεδροι δεν κατοικούν στην έδρα της περιφέρειας.( Ας μου επιτραπεί μια προσωπική αναφορά, καθημερινά κινούμε απο τη Σπάρτη στη Τρίπολη 120 χιλιόμετρα με δικό μου αυτοκίνητο και δικά μου έξοδα ). Και ακόμη το 2011 το ΠΕΣΥ Πελ-σου το 2011 συνεδρίασε 34 φορές και εξέδωσε 503 αποφάσεις. Η πραγματοποίηση αυτού του έργου δεν έγινε με «αυτόματο πιλότο «. Επανερχόμενος στην σχετική διάταξη θεωρώ οτι για λόγους ουσίας πρέπει η δυνατότητα για την κατέξαιρεση οδήγηση υπηρεσιακών αυτοκινήτων πρέπει να δοθεί και στους προέδρους των Περιφερειακων Συμβουλίων. ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΛΟΚΕΦΑΛΟΣ * ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 
 
Δημητρης Γιαλαμας
Συμφωνώ με τις παρατηρήσεις του κυρίου Ιωάννη Αγγελόπουλου και συμπληρώνω ότι για τα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης θα πρέπει πρόσθετα να προβλεφθεί (α) η δυνατότητα υλοποίησης προγραμμάτων ΛΑΕΚ πέρα από τις περιπτώσεις και τα όρια που προβλέπονται από την παρ. 1 αρθ. 268 Ν 3463/2006, αφού πρόκειται για μη εκταμιευόμενα από τους Δήμους χρήματα, αλλά για ποσά που έχουν παρακρατηθεί για την εκπαίδευση των εργαζομένων σε αυτούς που υπάγονται στην ασφάλιση ΙΚΑ (β) η δυνατότητα εκπαίδευσης αιρετών και στελεχών Δήμων από πιστοποιημένα Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης εφόσον το πρόγραμμα, οι εισηγητές και η αξιολόγηση έχουν πρόσθετη πιστοποίηση από το ΕΚΔΔΑ (ίσως και με εφαρμογή προγραμματικών συμβάσεων), (γ) οι συμβάσεις των εισηγητών υλοποιουμένων προγραμμάτων, από πιστοποιημένους κατά περίπτωση εισηγητές μέσω των αντίστοιχων μητρώων, αποτελούν συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών εφόσον η ωρομίσθια αμοιβή τους αφορά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, δεν υπάγονται στις ρυθμίσεις του Ν 2190/1994 όπως τροποποιημένος ισχύει και (δ) να τροποποιηθεί η παρ. 5 του αρθ. 268 Ν 3463/2006 προκειμένου σε Δημοτικά Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης να είναι δυνατή η απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών και από άλλους Δήμους της οικείας Περιφέρειας αλλά και από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο.