Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βασίλης Ευαγγελόπουλος, Φυσικός MSc, PhD
Θα πρέπει να διευκρινιστεί στο άρθρο 10, ότι η αμιγής επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με την επωνυμία «Κέντρο Περιβάλλοντος» (ΚΕ.ΠΕ.), δεν εντάσσεται στο άρθρο 199 του νόμου 3852/2010. Σύμφωνα με την ΚΥΑ(1) που ενσωματώνει την Ευρωπαϊκή οδηγία: 2008/50/ΕΚ, οι Περιφέρειες έχουν την υποχρέωση μέτρησης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας κλείνοντας το ΚΕ.ΠΕ. δεν θα διαθέτει ούτε ένα σταθμό. Άρα θα πρέπει άμεσα, σε μια δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας, να δαπανήσει ένα ποσό της τάξεως των 3 – 5 εκ. ευρώ προκειμένου να εναρμονιστεί με την Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.Το ΚΕ.ΠΕ. διαθέτει σε λειτουργία στην περιοχή 4 σταθμούς μέτρησης, ενώ μετά από Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας έχει την εποπτεία και την λειτουργία του δικτύου της ΔΕΗ στην περιοχή αποτελούμενο από 11 σταθμούς μέτρησης ποιότητας αέρα.Βασικός όρος του Μνημονίου είναι η ανάληψη της εποπτείας και λειτουργίας του δικτύου από το ΚΕ.ΠΕ. (με την παύση λειτουργίας του ΚΕ.ΠΕ, παύει να ισχύει), το οποίο έχει την ευελιξία να αναθέτει τις εργασίες σε κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, εξασφαλίζοντας τη σωστή λειτουργία των οργάνων μέτρησης καθώς διατηρεί διαπιστευμένο εργαστήριο.Μέσω της ιστοσελίδας του (www.kepekozani.gr), διαχέει στους πολίτες την περιβαλλοντική πληροφορία από τους 15 σταθμούς, με κατανοητό τρόπο σε όλους. Έτσι ενημερώνει τους πολίτες (είναι υποχρέωση της Περιφέρειας σύμφωνα με την παραπάνω οδηγία) για την ποιότητα του αέρα που αναπνέει, πράγμα απαραίτητο, ιδιαίτερα για άτομα με αναπνευστικά και καρδιαγγειακά νοσήματα.Σε μια τόσο περιβαλλοντικά βεβαρυμμένη περιοχή όπως η Δυτική Μακεδονία, είναι απαραίτητη η λειτουργία μιας επιχείρησης πρότυπο όπως το ΚΕ.ΠΕ το οποίο δεν χρηματοδοτείται από το κράτος και παράλληλα εξοικονομεί χρήματα για τον πολίτη. 1. «Μέτρα για τη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2008/50/ΕΚ «για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης Μαΐου 2008».
 
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΚΑΣ
Το ΚΕ.ΠΕ. είναι μία περιφερειακή επιχείρηση ιδιωτικού δικαίου, που λόγω Καλλικράτη πρόκειται να κλείσει. ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ!! Το ΚΕ.ΠΕ. είναι κερδοφόρα, αυτόνομη επιχείρηση και ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ απευθείας από το κράτος.Οφείλουμε μια καθαρή και έντιμη στάση και απάντηση στις επόμενες γενιές. Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες του Κέντρου Περιβάλλοντος είναι η διάδοση της πληροφορίας και η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και, ιδιαίτερα, των νέων ανθρώπων, στα περιβαλλοντικά προβλήματα και στην προστασία του περιβάλλοντος. Στη λήψη μέτρων προκειμένου να μειωθούν οι συγκεντρώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων στο λεκανοπέδιο Φλώρινας – Πτολεμαϊδας – Κοζάνη.Την αναγκαιότητα διατήρησης του Κέντρου Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, μια από τις πιο σημαντικές δομές για το περιβάλλον που υπάρχει στο ενεργειακό λεκανοπέδιο- στην καρδιά της εξόρυξης του λιγνίτη από τη ΔΕΗ. Στην αναγκαιότητα διατήρησης του ΚΕΠΕ, εκφράζον την αγωνία τoυs και οι φορείς, αλλά και των κάτοικοι της περιοχής για το μέλλον του ΚΕΠΕ.Συγκεκριμένα το ΚΕΠΕ είναι η μοναδική επιχείρηση περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος στην Ελλάδα σε λειτουργία και θέλουμε θετική απάντηση του υπουργού και του υφυπουργού Εσωτερικών.
 
 
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Επανέρχομαι πάλι στο κρίσιμο θέμα της τεχνικής υποστήριξης των Δήμων (ΟΤΑ Α’ βαθμού) ως το πλέον καίριο ζήτημα που λείπει από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, δεδομένου ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εκκίνησης οικονομικής μεγέθυνσης ή μείωσης της ανεργίας σε τοπικό επίπεδο ή δημιουργίας οικονομιών κλίμακος, με άλλα λόγια οικονομικής τοπικής ανάπτυξης, βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση με τη συνεισφορά και υποστήριξη του τεχνικού εργαλείου που λέγεται οργανωμένη τεχνική υπηρεσία. Έργα και Μελέτες που συμβάλλουν στην τοπική ανάπτυξη, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του συγκριτικού πλεονεκτήματος κάθε Δήμου (νησιωτικού ή ηπειρωτικού) και υιοθετώντας τις αρχές της Βιώσιμης (Πράσινης) Ανάπτυξης συμβάλλουν καίρια στην Πολιτιστική Αναζωογόνηση των Πόλεων και τον Αστικό Σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο. Η αξιοκρατική και ενδελεχής αξιοποίηση των τεχνικών υπαλλήλων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην παλινόρθωση της Τοπικής Δημοκρατίας, την ουσιαστική Αποκέντρωση και στην πραγματική ενίσχυση τη Διαφάνειας σε όλα τα επίπεδα.Δε γνωρίζω ποιές είναι οι προθέσεις της Πολιτικής Ηγεσίας σχετικά με τις νέες δομές του Κράτους αλλά σίγουρα η επανασύσταση της ΤΥΔΚ είτε ως Αποκεντρωμένη υπηρεσία σε κάθε νομό είτε ακόμα και ως υπηρεσία υπαγόμενη στον Ελεγκτή Νομιμότητας για την ενίσχυση της Διαφάνειας στη λειτουργία των Δήμων καθίσταται αδήριτη αναγκαιότητα.Είναι κρίμα να χαθεί μία πολύχρονη εμπειρία μιας τέτοιας υπηρεσίας, που κάποτε ήταν ο οφθαλμός του Υπουργείου Εσωτερικών σε κάθε νομό, στο βωμό μιας λανθασμένης κατ’ εμέ, διακριτικής διάταξης στο νόμο αποκλειστικά για το συνεκριμένο προσωπικό, η συνταγματικότητα της οποίας αμφισβητείται εντόνως.Εμπιστεύομαι την αδιαμβισβήτητη εμπειρία αλλά και ακαδημαϊκή αναγνώριση της Πολιτικής Ηγεσίας και πιστεύω στη θεραπεία του ζητήματος στο τελικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί.
 
 
Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου
Όπως γνωρίζετε υπάρχει έντονο πρόβλημα ως προς την τεχνική υποστήριξη των περισσότερων δήμων δεδομένου οτι πολλοί δε διαθέτουν τεχνική υπηρεσία ούτε το απαραίτητο προσωπικό για να συστήσουν ως οφείλουν μέχρι το Δεκέμβρη του 2012. Ήδη κρίσιμες ειδικότητες τεχνικών υπαλλήλων όπως μηχανικών περιβάλλοντος, χωροταξίας ακόμα και πολιτικών και μηχανολόγων μηχανικών απουσιάζουν από τη δύναμη των περισσότερων Δήμων της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας και η ενίσχυση των Δήμων μέσω μελλοντικών προσλήψεων στο εγγύ μέλλον καθίσταται αδύνατη. Προκειμένου να εκκινηθεί η αναπτυξιακή διαδικασία υλοποίησης προγραμματικών δράσεων και η ποιοτική αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων χρειάζεται και τον παράγοντα «έμπειρο εξειδικευμένο ανθρώπινο κεφάλαιο». Τον ρόλο αυτό μπορεί να διαδραματίσει με αποτελεσματικότητα το τεχνικό προσωπικό των πρώην ΤΥΔΚ καλύπτοντας όλα τα κενά που έχουν δημιουργηθεί παρέχοντας εγγυημένη διαχειριστική επάρκεια. Πρόταση επανασύστασης της Τεχνικής Υπηρεσίας: «Το προσωπικό των Τμημάτων Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΥΔΚ) των πρώην Κρατικών Περιφερειών, που είχε μεταταχθεί με τις διατάξεις του άρθρου 258 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) στους Δήμους της έδρας των Νομών, μετατάσσεται στις Αποκεντρωμένες Κρατικές Διοικήσεις και καταλαμβάνει προσωποπαγείς θέσεις αντίστοιχες των κλάδων της κατηγορίας και της ειδικότητάς του σε τμήμα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που συνίσταται στην έδρα κάθε Νομού.» Με εκτίμηση Κωνσταντίνος Περικλέους ΤριανταφύλλουΜηχανολόγος Μηχανικός ΠΕMSc Διασφάλισης ΠοιότηταςMSs Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης
 
 
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ
Ο σκοπός της θέσπισης του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010, είναι η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των ΦΟΔΣΑ, οι οποίοι, είτε ως σύνδεσμοι, είτε ως Α.Ε. του άρθρου 265 του ν. 3463/2006, δεν δύνανται να έχουν κερδοσκοπικό χαρακτήρα.Η οποιαδήποτε προοπτική διαφοροποίησης της νομικής τους μορφής, ιδιαίτερα δε η μετατροπή τους σε ΝΠΔΔ, προϋποθέτει τη διατήρηση της διασφάλισης των κονδυλίων που απαιτούνται για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.Οι λειτουργικές δαπάνες αφορούν την αμοιβή των εργαζομένων και την ομαλή λειτουργία των μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, προς όφελος της δημόσιας υγείας. Η οποιαδήποτε αρρυθμία ή καθυστέρηση στην είσπραξη των κονδυλίων αυτών επομένως, δημιουργεί προβλήματα που άπτονται και της δημόσιας υγείας.Εν προκειμένω, η προτεινόμενη διατύπωση του άρθρου 17 (Λειτουργικά ζητήματα ΦΟΔΣΑ- Θέματα προσωπικού) θέτει εν αμφιβόλω την έγκαιρη και τακτή εισροή των κονδυλίων στα ταμεία των ΦΟΔΣΑ.Συγκεκριμένα, η διατύπωση ότι «τα οφειλόμενα ποσά…παρακρατούνται υποχρεωτικά από τη ΔΕΗ Α.Ε…» αίρεται από τη διατύπωση «..εφόσον λάβει απόφαση το οικείο δημοτικό συμβούλιο». Ετσι, η άρνηση λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, ή η καθυστέρηση στη λήψη της απόφασης, ή η μεταγενέστερη διαφοροποίηση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεπάγεται αναπόφευκτα την αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του ΦΟΔΣΑ.Η προϋπόθεση λήψης απόφασης από ένα Δημοτικό Συμβούλιο καθιστά έτσι υπό αίρεση την κατά τα άλλα «υποχρεωτική» παρακράτηση των οφειλομένων ποσών, εις βάρος αμέσως του ΦΟΔΣΑ και εμμέσως της δημόσιας υγείας.Τέλος, η πρόβλεψη της δυνατότητας παρακράτησης των οφειλομένων από τους ΚΑΠ που δικαιούται κάθε ΟΤΑ, δημιουργεί τα εξής προβλήματα:1. Η εκταμίευση των ΚΑΠ δεν είναι χρονικά προσδιορισμένη με τρόπο ώστε τα οφειλόμενα ποσά προς τους ΦΟΔΣΑ να παρακρατούνται έγκαιρα, προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ.2. Η παρακράτηση, προς όφελος των ΦΟΔΣΑ, των οφειλομένων ποσών από τους ΚΑΠ, συνεπάγεται προφανώς στη συνέχεια την αντίστοιχη παρακράτηση των ποσών αυτών, προς όφελος των ΟΤΑ, από τα τέλη καθαριότητας που εισπράττουν οι ΟΤΑ, προκειμένου να ισοσκελισθούν τα ποσά. Αυτό όμως σημαίνει ότι τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας θα διοχετευθούν σε άλλες κατευθύνσεις, κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων που έχουν προσδιορίσει τη δεσμευτικότητα στη χρήση των ανταποδοτικών τελών. Οι ΟΤΑ δηλαδή, βάσει διάταξης νόμου, θα υποχρεούνται να παρανομήσουν, χρησιμοποιώντας ανταποδοτικά τέλη για να καλύψουν άλλες δραστηριότητές τους.Κατά συνέπεια, η νέα ρύθμιση του άρθρου 17 (Λειτουργικά ζητήματα ΦΟΔΣΑ- Θέματα προσωπικού) θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα νομιμότητας και λειτουργικότητας, σε σχέση με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010. Προς αποφυγή των προβλημάτων αυτών, κρίνεται σκόπιμο να μην υπάρξει τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 9 παρ. 2 ν. 3854/2010.