Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΛΕΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ
Στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης υποβάλω τις κάτωθι προτάσεις/ απόψεις μου, στο θέμα «Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων και των περιφερειών» (υπό διαβούλευση άρθρο 07):1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 69 του Νόμου 3852/2010 αναφέρεται «Κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί να ζητά από τον δήμαρχο, την οικονομική επιτροπή και την επιτροπή ποιότητας ζωής πληροφορίες και συγκεκριμένα στοιχεία, που είναι χρήσιμα για την άσκηση των καθηκόντων του. Ο δήμαρχος οφείλει να παρέχει τις πληροφορίες εντός μηνός.» Πιστεύω ότι πρέπει να αναφέρεται ρητώς, εκτός από τις δύο αυτές επιτροπές(οικονομική και ποιότητας ζωής), η υποχρέωση παροχής πληροφοριών προς τους Δημοτικούς συμβούλους, από όλες τις υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, Κοινωφελείς επιχειρήσεις και λοιπές επιτροπές του Δήμου. Το δικαίωμα αυτό πρέπει να δίδεται και στους προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων. Ειδικά για τους Προέδρους και τα μέλη των Συμβουλίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων, πρέπει κατά την προσωπική μου εκτίμηση, να προστεθεί ξεχωριστή παράγραφο, στα άρθρα 87 και 82 του Νόμου 3852/2010, αντίστοιχα.2. Ως προς την λειτουργία των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, υποβάλω τις κάτωθι απόψεις/ προτάσεις, στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευσης:α. Τα συμβούλια της Δημοτικής και Τοπικής Κοινότητας, είναι συλλογικά όργανα ενδοδημοτικής αποκέντρωσης. Πιστεύουμε ότι ο πολιτικός ρόλος των αιρετών οργάνων είναι εξαιρετικά σημαντικός, καθώς ως φορείς άμεσης δημοκρατικής νομιμοποίησης, αποτελούν τους βασικούς εκφραστές των συμφερόντων όλων των πολιτών, αλλά και τους θεσμικούς ιμάντες διασύνδεσης της γειτονιάς και της Δημοτικής ενότητας, με τις διαδικασίες διαμόρφωσης των βασικών πολιτικών επιλογών του Δήμου. Πάνω σε αυτό τον τρόπο σκέψης εκτιμώ, ότι βασίστηκε η δημιουργία από τον Νομοθέτη, των εν λόγω Συμβουλίων. Υπάρχουν όμως κατά την γνώμη μου, ορισμένα προβλήματα, που οδηγούν στην απαξίωση του θεσμού των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και θέτουν υπό αμφισβήτηση το όραμα/ τρόπο σκέψης, των δημιουργών του «Καλλικράτη».Στην υποπαράγραφο 1α του άρθρου 81 του Νόμου 3852/2010 αναφέρεται«1. Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας πέρα από τις αρμοδιότητες εκείνες που προβλέπονται από άλλες διατάξεις, ασκεί και τις εξής αρμοδιότητες: α) Εκπροσωπεί το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.» επίσης η παράγραφος θ του άρθρου 82 αναφέρει «Ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ή ο εκπρόσωπος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:θ) εισηγείται στο τοπικό συμβούλιο θέματα της αρμοδιότητάς του και εκτελεί τις αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου» λαμβάνοντας υπόψη την παράγραφο 4 του άρθρου 83, τα αναφερόμενα στην παράγραφο θ του άρθρου 82, ισχύουν και για τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Δημοτικών Κοινοτήτων. Παρόλο που από τα προαναφερόμενα, κατά την προσωπική μου γνώμη προκύπτει η υποχρέωση του Προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, να εκτελεί της αποφάσεις του Συμβουλίου του, έχουν ακουστεί περιπτώσεις που κάποιοι Πρόεδροι Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, στα Δημοτικά συμβούλια που συμμετέχουν, ενώ το Συμβούλιο Δημοτικών Τοπικών Κοινοτήτων που προεδρεύουν, έχει αποφασίσει ομόφωνα «Ναι» με την σύμφωνη ψήφο και των ιδίων, ψηφίζουν «Όχι» για το ίδιο θέμα, ακυρώνοντας στην ουσία την απόφαση του Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας στο οποίο Προεδρεύουν, δημιουργώντας έντονο πρόβλημα στην λειτουργία των εν λόγω συμβουλίων και δυσμενή σχολιασμό ως προς την λειτουργικότητα του Καλλικράτη, καθώς στην παράγραφο 2 του άρθρου 68 αναφέρει «Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.», όπως παρομοίως αναφέρει και στην παράγραφο 2 του άρθρου 90 του ιδίου Νόμου, καλύπτοντας τέτοιες ενέργειες, ενώ το νόημα των εν λόγω παραγράφων, κατά την γνώμη μου, είναι άλλο.2. Ένα άλλο θέμα που πρέπει να εξεταστεί, είναι η σύγκλιση του Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και η κατάρτιση της ημερήσιας διάταξης, άρθρο 88 του Νόμου 3852/2010. Στο εν λόγω άρθρο, ο μοναδικός που έχει δικαίωμα να συγκαλέσει το Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, είναι ο Πρόεδρος. Πιστεύω ότι θα ήταν καλό να προστεθεί παράγραφος, ώστε όπως και στο Δημοτικό συμβούλιο, να υπάρχει η δυνατότητα σύγκλισης του Συμβουλίου Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, κατόπιν αιτήσεως για συζήτηση θέματος από το 1/3 των μελών του συμβουλίου ή το σύνολο των μελών της αντιπολίτευσης. Αυτή η ενοποίηση του τρόπου σύγκλησης των δύο συμβουλίων, είναι απαραίτητη.3. Γενικά στην όλη λειτουργία των Συμβουλίων Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά την προσωπική μου άποψη, υπάρχει σοβαρό θεσμικό πρόβλημα, καθώς στην πράξη έχει αποδειχτεί, ότι πάρα πολλοί Δήμοι δεν έχουν μεταβιβάσει καμία αποφασιστική αρμοδιότητα στα Τοπικά συμβούλια και ελάχιστα θέματα, μέσα από την υπάρχουσα διαδικασία προώθησης των αποφάσεων των Τοπικών συμβουλίων, συζητήθηκαν/ αποφασίστηκαν στα Δημοτικά συμβούλια, προωθούμενα από τα Τοπικά τους συμβούλια(τουλάχιστον σε αρκετά Τοπικά, που έχω γνωστούς και ενημερώνομαι). Η πίεση, οι απαιτήσεις και οι προσδοκίες των δημοτών μας προς τους Τοπικούς συμβούλους είναι αμείωτη, καθώς για τους μετράει το αποτέλεσμα( και καλά κάνουν) και όχι οι πολύπλοκες θεσμικές διαδικασίες. Σύμβουλος Δημοτικής Κοινότητας Σπάτων
 
 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΗΣ
Επί της παραγράφου 3 του προτεινόμενου άρθρου «3. Στο άρθρο 93 του ν.3852/10 προστίθεται παράγραφος ως εξής: «8. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες…. ». να προστεθεί η δυνατότητα εκτέλεσης έργου στα μέλη των Δ.Σ. και να γίνει «8. Οι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι είναι υπάλληλοι του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα έχουν δικαίωμα να απουσιάσουν από την εργασία τους την ημέρα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου ή των επιτροπών του δήμου στις οποίες είναι μέλη ή για εργασία που τους έχει ανατεθεί στα πλαίσια των καθηκόντων τους, εφόσον διεξάγονται σε εργάσιμες ώρες και ημέρες…. ».
 
 
ΗΡΑ ΚΟΥΡΗ, ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Κατά την εκλογική διαδικασία του 2010 και με την εφαρμογή του Καλλικράτη, στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πάτρας, εκλέχθηκαν 7 παρατάξεις με αντίστοιχη αντιπροσώπευση 29, 9, 4, 4, 1, 1, 1 δημοτικών συμβούλων. Μετά από μόλις 7 μήνες λειτουργίας του δημοτικού συμβουλίου, διεγράφησαν από το Δήμαρχο, 9 δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκαν στην πλειοψηφούσα δημοτική παράταξη.Σύμφωνα με τον Καλλικράτη, ο Δήμαρχος υποχρεούται στην ενημέρωση και συνεργασία με τους αρχηγούς των παρατάξεων, ιδιαίτερα σε κρίσιμα ζητήματα της πόλης χωρίς να κάνει καθόλου μνεία για τους ανεξάρτητους δημοτικούς συμβούλους στους οποίους δεν υποχρεούται να κάνει καμία ενημέρωση. Επιπλέον στον Καλλικράτη δεν αναφέρεται πουθενά η αντιπροσώπευση των ανεξάρτητων/διεγραμμένων δημοτικών συμβούλων σε κανένα όργανο του Δήμου (και ειδικά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στην Οικονομική Επιτροπή) όπου προβλέπεται πλειοψηφία της δημοτικής παράταξης ανεξάρτητα αν έχει τη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Επίσης σύμφωνα με τον Καλλικράτη, απαγορεύεται αφενός μεν η ένταξη των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων σε άλλες παρατάξεις αλλά αφετέρου και η δημιουργία ομάδας μεταξύ τους έστω και πάνω από ένα ποσοστό και πάνω (όπως προβλέπεται για το Κοινοβούλιο).Κατά τη γνώμη μας, ο Καλλικράτης δεν έχει προβλέψει αντίστοιχες περιπτώσεις ,έτσι αλλοιώνεται η βούληση των δημοτών γιατί δεν λαμβάνονται υπόψη θεσμικές οντότητες όπως είναι οι ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι ειδικά στην περίπτωση που αποτελούν σημαντικό τμήμα του Δ.Σ. Από την άλλη, ο Δήμαρχος αν και έχει χάσει την πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο (19 δημοτικούς Συμβούλους από 49), χρησιμοποιώντας τον Καλλικράτη και το ρόλο του ως πλειοψηφία διατηρεί την απόλυτη πλειοψηφία σε δύο ιδιαίτερα σημαντικά και καθοριστικά όργανα του Δήμου όπως η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας ζωής.Επειδή θεωρούμε ότι η περιθωριοποίηση των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων που πραγματοποιείται με τον Καλλικράτη σε περιπτώσεις όπως του Δήμου Πατρέων αλλοιώνει την εκλογική επιλογή αντιπροσώπευσης των δημοτών από συγκεκριμένα εκλεγμένα άτομα, προτείνουμε στο νέο σχέδιο νόμου να συμπεριληφθούν σχετικές διατάξεις που θα διευκρινίζουν και θα καθορίζουν με σαφήνεια το ρόλο των ανεξάρτητων Δημοτικών Συμβούλων, θα επιτρέπουν τη σύσταση παράταξης ή οργανωμένης κίνησης ή συνεργασία με άλλες παρατάξεις όπως ακριβώς γίνεται με το νόμο που αφορά το Ελληνικό κοινοβούλιο. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη δημοκρατικότερη λειτουργία των Δημοτικών συμβουλίων.Οι Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Δ. ΠατρέωνΒανταράκης ΑπόστολοςΚουρή Ήρα-Ειρήνη
 
 
ΚΟΡΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΙΡΕΤΩΝ 3. Η παράγραφος 7 του αρθρου 93 του ν 3852 που ορίζει οτι οι δήμαρχοι δημοτικοί Σύμβουλοι πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων η εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων((να προστεθούν και οι σύμβουλοι δημοτικών κοινοτήτων)) διαρκούσης της θητείας τους δεν μετατίθενται ουτε αποσπώνται εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου στον οποίο εχουν εκλεγεί. οι υπάλληλοι αυτίεφόσον υπηρετούν στα διοικητικά ορια άλλου δήμου μετά απο αίτησή τους μετατίθενται η αποσπώνται εκεί οπου εχουν εκλεγεί,((( Νά προστεθεί οτι ειναι χρόνος <> υπηρεσίας για ολα τα εργασιακά ασφαλιστικά συνταξιδοτικά δικαιώματα που απορρέουν(οπως ισχύει στην παρ.5 του αρθρου 93) και να ισχύει και σε οσους {{αναδρομικώς}} εκαναν χρήση της διάταξης του αρθρου 139 παρ 8 ν 3463/2006 πού εγινε βλάβη των εργασιακών ασφαλιστικών συνταξιοδοτικών τους δικαιωμάτων χωρίς να αναφέρεται η λέξη ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ Η ΑΠΟΣΠΑΣΗ και ηταν ευάλωτος ο Αιρετός να εγερθή ζήτημα ως προς την αντίστοιχη η πλησιέστερη εάν συνεχίζει τα ιδια ασφαλιστικά δικαιώματα ως της οργανικής του θέσης.επειδή εκρεμούν θέματα συνταξιοδοτήσεων περι του χρονου αποσπάσεως ως (((πραγματικού)))χρόνου λογο δημοσίου συμφέροντος που ο Αιρετός υπηρετεί
 
 
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣ
Αξιότιμε κε Υπουργέ .Στο Αρθρο 8 Αρμοδιότητες δήμων και περιφερειών στο τέλος της παραγράφου 2 του σχεδίου αναφέρει : ……..Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν 3852/2010 προστίθεται εδαφιο ως εξής <<Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β <> υποπαράγραφος γ΄ <> ( αν κατα λάθος την υποπ. δ΄ Υποτομέα αλιείας) εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μεχρι 31.12.2012>>ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΥΓΕΙ ΟΛΗ ΑΥΤΗ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ, διοτι η εν λόγω ενέργεια είναι κατά την άποψη μας τελείως άστοχη. Η αποκεντρωμένη Διοίκηση αφορά 7 διοικητικές ενότητες οι οποιες δεν διαθέτουν Υπηρεσίες Αλιείας και σύμφωνα με τον Καλλικράτη δεν έχουν καμία αρμοδιότητα του τομέα αλιείας και προφανώς δεν υπάρχει κανείς λόγος να ασκήσουν τη προτεινόμενη αρμοδιότητα σύμφωνα με τη προτεινόμενη τροποποίηση στο εν λόγω σχέδιο νόμου εως 31-12-2012.Η εν λόγω αρμοδιότητα απαιτεί εξειδικευμένη διοικητική διαχείριση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες αλιείας οι οποίες είναι διανεμημένες στις 53 περιφερειακές ενότητες των Αιρετών Περιφερειών και καλύπτουν τις ανάγκες γεωγραφικά όλης της Χώρας.Αξιότιμε κε Υπουργέ έχοντας εμπιστοσύνη στις αταλάντευτες απόψεις σας για το θεσμό της Αιρετής Περιφερειακής Αυτ/σης παρακαλούμε να μήν επιτρέψετε το επιχειρούμενο δυναμιτισμό του Νόμου του Καλικράτη στο συγκεκριμένο τομέα της υδατοκαλλιέρειας πριν ακόμα καλα καλα μπεί σε εφαρμογή του και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τα την εν λόγω διόρθωση. Παρακαλούμε να μην επιτρέψετε στις προσπάθειες που επιχειρούνται από <> να υφαρπάξουν τις αρμοδιότητες της εκμίσθωσης θαλασσίων εκτάσεων και αδειοδότησης μονάδων υδατοκαλλιέργειας απο την Περιφερειακή αυτ/ση που δόθηκαν με το Καλλικράτη προς την αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι αιρετές περιφέρειες , διαθέτουν την κατάλληλη διοικητική υποδομή , τις αντίστοιχες εξειδικευμένες διοικητικές μονάδες (υπηρεσίες αλιείας) και τα αιρετά θεσμικά όργανα ( Περιφερειακό συμβούλιο , επιτροπές , θεματικούς αντιπεριφερειαρχες κλπ) που διασφαλίζουν την διαφάνεια , τον έλεγχο, το δημοκρατικό προγραμματισμό και τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της Περιφέρειας.Μετα τιμήςΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΙΖΟΣΒιολογος- Ιχθυολόγος προιστ Δ/νσης Αγρ. Οικ & Κτην. ΠΕ Φθιώτιδας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας