Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Οι Οικολόγοι Πράσινοι στεκόμαστε επιφυλακτικοί στην αλλαγή του ποσού των συμβάσεων προμήθειας έργων κ.α. για τα οποία απαιτείται προληπτικός έλεγχος νομιμότητας από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου από 100.000 (χωρίς ΦΠΑ) σε 200.000 και άνω (χωρίς ΦΠΑ). Στην περίπτωση που στο Τεχνικό Πρόγραμμα ενός Δήμου υπάρχει η δυνατότητα ένταξης πολλών έργων μικρότερης αξίας των 200.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α) μπαίνει και θέμα διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης με την απουσία προληπτικού ελέγχου.Για λόγους διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών των Δήμων, προτείνουμε να είναι ανοιχτά τα οικονομικά βιβλία κάθε Δήμου σε κάθε πολίτη και κάθε συλλογικότητα, όποτε υπάρχει ανάγκη ελέγχου. Επιπλέον, προκειμένου να υπάρχει κοινωνική αποδοχή των αποφάσεων επί των οικονομικών ενός δήμου θα πρέπει να υπάρχει και κοινωνική συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων μέσω των Επίτοπων Διαβούλευσης των Δήμων με την ευρεία συμμετοχή πολιτών και συλλογικοτήτων.Η δημοσιοποίηση των οικονομικών στοιχείων κάθε Δήμου θα πρέπει να γίνεται και στη δημοτική ιστοσελίδα σε απλή μορφή, έτσι ώστε να είναι προσιτά, εύκολα, προσβάσιμα και κατανοητά από το σύνολο των δημοτών. Οι εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας και η αξιοποίηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι το εργαλείο για την διαφάνεια στη λειτουργία των Δήμων και της διεύρυνσης της συμμετοχικότητας των δημοτών, αφού οι δημοτικές δραστηριότητες αποτελούν απαρέγκλιτα δημόσια δεδομένα.Γενικότερα, η εποπτεία σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας της αυτοδιοίκησης, δε θα πρέπει να “εκβιάζεται” με ελεγκτικούς μηχανισμούς από την κεντρική κυβέρνηση όπως προτείνεται στο Μνημόνιο ΙΙ, αλλά να επιδιώκεται με την ενίσχυση του κοινωνικού ελέγχου στην καθημερινή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
Για την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου που αφορά την τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 278 του ν.3852/2010 προτείνεται η αλλαγή των χρηματικών ορίων καθότι στην παράγραφο 3 του Αρθρου 25 του Ν. 3614/07 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν.3840/10, το όριο ελέγχου νομιμότητας επί των συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων, από το Ελεγκτικό Συνέδριο, είναι 5,0 εκατ. € (χωρίς Φ.Π.Α.) για δε τις προγραμματικές συμβάσεις είναι 10,0 εκατ. € (χωρίς Φ.Π.Α.).Για το λόγο αυτό είναι υπερβολικός, γραφειοκρατικός και θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις ο προβλεπόμενος έλεγχος για τις προγραμματικές συμβάσεις. Άλλωστε επισημαίνεται ότι ισχύει το όριο του 1,0 εκατ. € για τις μη συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις. Με βάση την ανωτέρω αιτιολόγηση προτείνεται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 278 του ν. 3852/10 να τροποποιηθούν ως εξής :1. Για τις συμβάσεις προμήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματικών συμβάσεων και των συμβάσεων υλοποίησης των διετών προγραμμάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων, που συνάπτουν οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης, χωρίς Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) ποσού εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ και μέχρι ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και μέχρι ποσού ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά προληπτικός έλεγχος νομιμότητας αυτών, πριν από την σύναψή τους, από τον Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που είναι αρμόδιος για τον προληπτικό έλεγχο των δαπανών τους.2. Για τις συμβάσεις της προηγούμενης παραγράφου, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων υπερβαίνει το ποσό χωρίς Φ.Π.Α. των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, διενεργείται υποχρεωτικά, πριν τη σύναψή τους, έλεγχος νομιμότητας από το καθ’ ύλην αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παράγραφος 7 του π.δ. 774/1980, όπως ισχύει.Για τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ισχύουν τα προβλεπόμενα στις ειδικές διατάξεις γι’ αυτά ».
 
 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Νομοθετική Ρύθμιση μαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπών Οικονομικής & Ποιότητας Ζωής προκειμένου να μπορούν να ανατίθενται οι εργασίες με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.
 
 
Νάκας Γεώργιος
ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ να κλείσει τo ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Δυτικής Μακεδονίας. Είναι μια επιχείρηση που παράγει έργο προς εμάς τους πολίτες. Με τη συνεχή μας ενημέρωση σε θέματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ποιότητας υδάτων. Ξέρουμε πια τι ΠΙΝΟΥΜΕ και τι ΑΝΑΠΝΕΟΥΜΕ. Είναι ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ότι στο παρόν άρθρο θα πρέπει να προστεθεί ότι η Αμιγής Επιχείρηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Κέντρο Περιβάλλοντος», εξαιρείται από το άρθρο 199 του νόμου 3852/2010.
 
 
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ
Στο παρόν άρθρο πρέπει να προστεθεί ρύθμιση η οποία θα εξαιρεί το Κέντρο Περιβάλλοντος (ΚΕ.ΠΕ.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από το άρθρο 199 του νόμου 3852/2010 και θα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη συνέχιση λειτουργίας του. Το ΚΕ.ΠΕ. αποτελεί χρόνια τώρα ένα πολύτιμο εργαλείο για τους Δήμους αλλά και για το σύνολο των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας. Διαθέτει διαπιστευμένο εργαστήριο χημικών αναλύσεων, το οποίο αναλύει το πόσιμο νερό των Δήμων της περιοχής και πιστοποιεί την καταλληλότητα του. Είναι ο μοναδικός φορέας στην Δυτική Μακεδονία που παρέχει διευρυμένη πληροφόρηση σχετικά με την ποιότητα του αέρα σε δύο νομούς ταυτόχρονα (Κοζάνη-Φλώρινα) επί 24ωρης βάσης με on-line σύστημα μέσω της ιστοσελίδας του. Επίσης λειτουργεί ως διαχειριστής κρίσεων σε επεισόδια ατμοσφαιρικής ρύπανσης αλλά και άλλων περιβαλλοντικών ατυχημάτων στην περιοχή λόγω της ύπαρξης των ορυχείων λιγνίτη. Παράλληλα ασχολείται και αξιοποιεί εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που σχετίζονται με το περιβάλλον. Κύριε Υπουργέ,Η συνέχιση λειτουργίας του ΚΕ.ΠΕ. για την περιοχή μας, είναι επιβεβλημένη και ευελπιστούμε σε μια θετική εξέλιξη. Σοφοκλής ΣιδηρόπουλοςΑντιδήμαρχος Εορδαίας