Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΤΙΜΗ ΦΑΡΜΑΚΗ
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 5 : Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής περιφερειών, προτείνεται να τροποποιηθεί προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να προωθηθεί η αναπτυξιακή πολιτική των Περιφερειών μέσω του θεσμού των προγραμματικών συμβάσεων, ως εξής :«3. Το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων. Επίσης το περιφερειακό συμβούλιο μπορεί, με την ίδια πλειοψηφία, να αποφασίζει τη μεταβίβαση στην οικονομική επιτροπή επιπλέον αρμοδιοτήτων συναφών με τις αρμοδιότητες της παραγράφου 1 του παρόντος, συμπεριλαμβανομένης της λήψης απόφασης για τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων του άρθρου 100 του Ν. 3852/10, όπως ισχύει».
 
 
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
1. Κατάργηση ληξιαρχείων ανά Δημοτική Κοινότητα Καλλικρατικών Δήμων Μεγάλων Αστικών Κέντρων (π.χ. ο Δήμος Αθηναίων έχει ένα Ληξιαρχείο ενώ ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού δύο).2. Κατάργηση Τοπικών Συμβουλίων Καλλικρατικών Δήμων Αστικών Περιοχών ώστε να εκλείψουν οι συντηρούμενες διαχωριστικές γραμμές και να επέλθει η κοινωνική, πολιτιστική , αθλητική, περιβαλλοντική και οικονομική σύγκληση.3. Κατάργηση Συμβουλίου Μεταναστών σε Δήμους Αστικών Περιοχών όπως Αττικής πλην του Δήμου της έδρας του Νομού.4. «….Παροχή δυνατότητας σύστασης κατ’ εξαίρεση αυτοτελούς Νομικού Προσώπου με σκοπό τη δραστηριότητα από πλευράς ευρύτερης αναγνώρισης, εξειδικευμένου αντικειμένου, μακροχρόνιας απόδοσης έργου και γενικότερης καταξίωσης της προσφοράς του δικαιολογεί την ανωτέρω σύσταση, στην περίπτωση που οι προκαταρκτικές ενέργειες για τη σύσταση του ίδιου Νομικού Προσώπου ολοκληρώθηκαν μετά την 31η Δεκεμβρίου 2010.» Ενδεικτικά αναφέρουμε το Μουσείο «Γ.Μπουζιάνης» του Δήμου Δάφνης-Υμηττού που κατασκευάστηκε με πιστώσεις του Γ’ΚΠΣ για να τιμήσει τον κορυφαίο εξπρεσιονιστή ζωγράφο Γεώργιο Μπουζιάνη που έζησε και δημιούργησε στο Δήμο μας ,που ολοκληρώθηκε και η λειτουργία του πραγματοποιήθηκε ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές του 2010, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει δυνατότητα άμεσης σύστασης ίδιου Νομικού Προσώπου για να υπαχθεί στις διατάξεις του ως άνω Νόμου
 
 
Ηλίας Γιαννίρης
Είμαι εκλεγμένος περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Συμμετείχα στις εκλογές ως δημότης Ικαρίας, επικεφαλής παράταξης, και εκλέχτηκα από την ΠΕ Λέσβου λόγω του εκλογικού νόμου και όχι από την ΠΕ Ικαρίας. Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους δεν πληρώνει τα εισιτήριά μου για μετάβαση μου στη Λέσβο όπου λειτουργεί το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί έχω εκλεγεί από την ΠΕ Λέσβου και θεωρεί ότι είμαι Λέσβιος. Από την έναρξη της θητείας μου στο Περιφερειακό Συμβούλιο (1/1/2011) δεν έχω εισπράξει τα οδοιπορικά έξοδα που εισπράτουν όλοι οι άλλοι περιφερειακοί σύμβουλοι, παρ’ όλο που έχω καταθέσει τα δικαιολογητικά για κάθε συνεδρίαση στην οποία συμμετείχα.Παρακαλώ να προσθέσετε την εξής παράγραφο για να αρθεί αυτή η αδικία, που προκαλείται στις περιπτώσεις που οι επικεφαλής παρατάξεων δεν είναι από την πρωτεύουσα της Περιφέρειας: ««Στους περιφερειακούς συμβούλους των περιφερειών Νοτίου Αιγαίου, Βορείου Αιγαίου και Ιονίων Νήσων που μετακινούνται στα νησιά της περιφέρειας για να λάβουν μέρος στις συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες έχουν οριστεί ως μέλη ή για την εκτέλεση υπηρεσίας ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί καταβάλλεται ολόκληρο το αντίτιμο του εισιτηρίου του ακτοπλοϊκού η αεροπορικού μέσου συγκοινωνίας με το οποίο μετακινούνται για την Α’ θέση και την οικονομική θέση αντίστοιχα. Το ίδιο ισχύει και για τους περιφερειακούς συμβούλους που είναι επικεφαλής παρατάξεων και είναι δημότες σε άλλο νησί από εκείνο που εκλέχτηκαν, προκειμένου να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του συμβουλίου και των επιτροπών στις οποίες έχουν οριστεί ως μέλη ή για την εκτέλεση υπηρεσίας ανάλογα με τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί. Ειδικά για τους Περιφερειακούς Συμβούλους που είναι επικεφαλής παρατάξεων η διάταξη αυτή έχει αναδρομική ισχύ από 1-1-2011.»
 
 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (ΠΣΙΔ)
1. Σύμφωνα με αναγραφόμενα στο άρθρο 8 σημείο 2,Στην παράγραφο ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφο γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας» του άρθρου 186 του ν.3852/2010 προστίθεται περίπτωση 44α ως εξής:«44α. Η άδεια για την ίδρυση και λειτουργία ζωολογικών κήπων, η σύσταση των γνωμοδοτικών επιτροπών του π.δ. 98/2004 (ΦΕΚ 69 Α΄), η διενέργεια επιθεωρήσεων και ο έλεγχος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 4 του π.δ. 98/2004.».Κατά συνέπεια στο αμέσως επόμενο εδάφιο του ίδιου που αναφέρει ότι:Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:«Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙ Β «Τομέας Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας», υποπαράγραφος γ΄ «Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012.».θα πρέπει να αντικατασταθεί το νούμερο 45 με το σωστό 44α, διότι δημιουργεί σύγχυση.2. Κατηγορηματικά, είμαστε αντίθετοι στην μεταφορά των αρμοδιοτήτων αλιείας (άρθρο 94 παρ 5 αρ.8-69 νόμου 3852/2010) στους Δήμους. Είναι μια πράξη που έρχεται σε αντίθεση με τη λογική της ενιαίας διαχείρισης του θαλάσσιου χώρου, έτσι όπως αυτή ορίζεται στην Ελληνική νομοθεσία (Ν.360/76, Π/1180/91, Π/ 293/81, Ν.1327/83), αλλά και στο άρθρο 24 παρ.1 του Συντάγματος). Πάγια θέση του Συλλόγου μας είναι πως αρμοδιότητες και υπάλληλοι του Τομέα Αλιείας δεν πρέπει να κατακερματίζονται σε πολλά επίπεδα διοίκησης, αλλά να παραμείνουν στην κρατική διοίκηση.
 
 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Κύριε Υπουργέ,Στην Ελληνική πραγματικότητα υπάρχουν Ευρωπαϊκές οπότε και Εθνικές νομοθεσίες για το περιβάλλον και την ενημέρωση του πολίτη, όπως οι 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του αέρα, 98/83/ΕΚ για το πόσιμο νερό και 2000/60/ΕΚ για τα επιφανειακά νερά, οι οποίες ακόμη, γενικά, δεν εφαρμόζονται. Είτε διότι δεν υπάρχει το κατάλληλο προσωπικό, είτε διότι δεν υπάρχουν οι πόροι. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι προφανές ότι σήμερα η εφαρμογή και προσαρμογή της Ελλάδας σε σημαντικές Ευρωπαϊκές οδηγίες θα μείνει πίσω λόγω συγκυρίας. Ωστόσο, υπάρχουν δομές του κράτους, οι οποίες επιτύχανε τα τελευταία χρόνια σημαντικά βήματα για την προσαρμογή της χώρας σε περιφερειακό επίπεδο. Συγκεκριμένα, το Κέντρο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (www.kepekozani.gr)εφαρμόζει τις παραπάνω οδηγίες σε επίπεδο Περιφέρειας, χωρίς να επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς του κράτους και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας λειτουργώντας και συντηρώντας προηγμένο εξοπλισμό. Επίσης, αποτελεί τον βασικό σύμβουλο διαχείρισης κρίσεων στα συχνά επεισόδια ρύπανσης που συμβαίνουν στην περιοχή μας αλλά και σε άλλες περιπτώσεις περιβαλλοντικών ατυχημάτων οι οποίες συνέβησαν π.χ. διαρροή ουσιών επικίνδυνων για τον άνθρωπο και για τα υπόγεια ή επιφανειακά νερά.Το Κέντρο Περιβάλλοντος είναι πρώην αμιγής νομαρχιακή επιχείρηση Κοζάνης, οπότε σύμφωνα με το άρθρο 199 του ν3852/2010 θα πρέπει να κλείσει μετά το πέρας των Ευρωπαϊκών του δραστηριοτήτων. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι, εάν εξασφαλίζετε η μεταφορά υψηλής τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, όπως λειτουργεί σήμερα, σε άλλες υπηρεσίες με τα προαναφερόμενα προβλήματα της σημερινής συγκυρίας.Στο Κέντρο Περιβάλλοντος πιστέψαμε σε μία ΙΔΕΑ για την εφαρμογή των παραπάνω, ώστε να αναβαθμιστεί επιτέλους οι ζωή των πληττόμενων πολιτών στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας. Αυτό απαιτεί πολλές από τις δυνάμεις μας διότι η αξιόπιστη περιβαλλοντική ενημέρωση του πολίτη είναι συνεχής σε εικοσιτετράωρη βάση, επτά ημέρες την εβδομάδα.Κύριε Υπουργέ,Ελπίζουμε να πάρετε σοβαρά υπόψη την χρησιμότητα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρονται ελεύθερα στους πολίτες της περιοχής και να μην αλλοιωθούν στα πλαίσια μίας στενής εφαρμογής του νόμου. Για να επιτευχθεί αυτό, πιστεύουμε ότι πρέπει να προβλεφθεί ρύθμιση στο άρθρο 10 του παρόντος νόμου για την Αμιγή Επιχείρηση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας «Κέντρο Περιβάλλοντος», η οποία θα εγγυάται τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.