Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Βασιλική Μπέκα
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 12 η φράση «από τους δημάρχους που είτε έχουν επανεκλεγεί είτε όχι» δεν παραπέμπει σε ορθή νομική διατύπωση. Κατά την άποψη μου πρέπει να διατυπωθεί ως εξης:»από τους επανεκλεγέντες, ή νεοεκλεγέντες δημάρχους, εφόσον οι ανωτέρω εντός είκοσι ημερών…»
 
 
ΔΙΚΤΥΟ ΦοΔΣΑ
Δεν υφίσταται συγκριτική μελέτη και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της λειτουργίας μέχρι σήμερα, αφ’ ενός των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως Σύνδεσμοι και αφ’ ετέρου των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως ΑΕ του άρθρου 265 του 3463/06, προκειμένου να αιτιολογηθεί επαρκώς η πρόταση για την κατάργηση των ΦΟΔΣΑ – ΑΕ και τη μετατροπή τους σε Συνδέσμους.Μια τέτοια μελέτη θα αναδείκνυε τα προβλήματα και τις εναλλακτικές λύσεις τους επί της ουσίας και επί πραγματικών δεδομένων, η απουσία των οποίων οδηγεί ουσιαστικά σε ασκήσεις επί χάρτου, χωρίς να λαμβάνεται υπ’ όψη η μέχρι σήμερα συσσωρευμένη εμπειρία από τη λειτουργία των ΦΟΔΣΑ. Μια τέτοια μελέτη, θα αναδείκνυε για παράδειγμα, ζητήματα όπως το κόστος ανά τόνο που αναλογεί σε κάθε δημότη, ή η δυνατότητα υλοποίησης και διαχείρισης επενδύσεων για τη διαχείριση των κάθε είδους απορριμμάτων, όπως αυτά προέκυψαν και αντιμετωπίσθηκαν τόσο από τους ΦΟΔΣΑ – Συνδέσμους όσο και από τους ΦΟΔΣΑ- ΑΕ, ώστε να διαπιστωθεί αντικειμενικά ποιό θεσμικό πλαίσιο εξυπηρετεί καλύτερα τους στόχους που έχουν θέσει η ευρωπαϊκή και η ελληνική νομοθεσία για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Με τον τρόπο αυτό, δηλαδή ελλείψει οποιασδήποτε συγκριτικής μελέτης, δεν διασφαλίζεται και πολύ περισσότερο δεν τεκμηριώνεται η εκτίμηση ότι η συγκεκριμένη επιλογή θα οδηγήσει σε υπέρβαση των διοικητικών και οικονομικών προβλημάτων που αντιμετώπισαν μέχρι σήμερα οι ΦΟΔΣΑ, και τα οποία καθιστούν αναγκαία τη νομοθετική παρέμβαση για την διαφοροποίηση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας τους. Επιπλέον, η μετατροπή των ΦΟΔΣΑ σε Συνδέσμους, δηλαδή ΝΠΔΔ, θα δημιουργήσει παράπλευρα προβλήματα, τα οποία δεν έχουν ακόμη εντοπισθεί και δεν αντιμετωπίζονται από το σχέδιο νόμου, με αποτέλεσμα να απαιτείται μακρό χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση της νομοθετικής παρέμβασης σε επί μέρους ζητήματα, η μη επίλυση των οποίων θα δυσχεράνει τη λειτουργία των νέων φορέων. Παράδειγμα: η ρύθμιση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου, ως προς τα ζητήματα οδήγησης των κρατικών οχημάτων. Προκειμένου να αντιμετωπισθούν τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι ΦΟΔΣΑ όταν μετατραπούν σε ΝΠΔΔ, θα πρέπει να υπάρξει ειδική πρόβλεψη ως προς τα οχήματα κυριότητάς τους, ως εξής: «Επίσης με απόφαση του αρμόδιου Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων που ανήκουν σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε Ν.Π.Δ.Δ., και από ιδιώτες σε περίπτωση που τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος, προστασίας του περιβάλλοντος ή της δημόσιας υγείας. Επιτρέπεται η οδήγηση οχημάτων των ΦΟΔΣΑ που λειτουργούν ως σύνδεσμοι, από προσωπικό που απασχολείται σε αυτούς με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμβαση έργου ή σύμβαση παροχής υπηρεσιών, εφόσον το προσωπικό αυτό έχει την απαιτούμενη κατά περίπτωση άδεια οδήγησης και τα χρησιμοποιεί για αποκλειστικά και μόνο υπηρεσιακούς λόγους εντός και εκτός της περιοχής αρμοδιότητας των ΦΟΔΣΑ.» Η δυνατότητα αυτή πρέπει να παρέχεται μέχρις ότου καταστεί δυνατή η πρόσληψη από τους ΦΟΔΣΑ εργαζομένων με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου για την κάλυψη των αντίστοιχων αναγκών, προκειμένου να αποφευχθούν αφ’ ενός η απαξίωση του υφιστάμενου εξοπλισμού των ΦΟΔΣΑ και αφ’ ετέρου η επιβάρυνση του κόστους λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ, η οποία θα προκύψει σε περίπτωση που θα υποχρεωθούν να μισθώσουν οχήματα Ι.Χ. για την κάλυψη των αναγκών τους, λόγω έλλειψης προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.
 
 
ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ ΜΑΜΜΗΣ
Συγγνώμη, αλλά είστε ευχαριστημένοι από τον τρόπο λειτουργίας των Συνδέσμων μέχρι σήμερα;;Συγκρίνατε τα αποτελέσματα μεταξύ των ΦΟΔΣΑ-Συνδέσμων και των ΦΟΔΣΑ-ΑΕ του άρθρου 265 του 3463/06, και θεωρείτε πετυχημένο το μοντέλο των Συνδέσμων;;Δεν ξέρετε ότι οι Σύνδεσμοι αναθέτουν σε ιδιώτες εργολάβους, είναι ζημιογόνοι και ακριβότεροι ανά τόνο απορριμμάτων για το δημότη;Πόσο είναι το κόστος ανά τόνο απορριμμάτων στην ΕΔΣΝΑ (Σύνδεσμος) και σε ένα ΦΟΔΣΑ -ΑΕ;;; Γιατί αυξάνετε το κόστος για τους δημότες;;Πόσοι ΦΟΔΣΑ -ΑΕ λειτουρογύν ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ τις εγκαταστάσεις τους, ενώ οι ΦΟΔΣΑ- Σύνδεσμοι έχουν συμβάσεις με ιδιώτες;;Γιατί βάζετε τους ιδιωτες από το παράθυρο, ενώ οι ΦΟΔΣΑ-ΑΕ μπορούν να λειτουργήσουν φθηνότερα, προς όφελος των Δήμων-μετόχων τους;;;Το ξέρετε, για αυτό άλλωστε η ΔΙΑΔΥΜΑ (που ίδρυσε ο κ. Κουκουλόπουλος…) παραμένει με το σχέδιο νόμου, ΑΕ του άρθρου 265, ενώ οι υπόλοιπες ΑΕ μετατρέπονται σε Συνδέσμους….Ερώτηση: οι σύνδεσμοι-ΦΟΔΣΑ, έχουν στόλο απορριμματοφόρων και βοηθητικών οχημάτων. ΔΕΝ θα μπορούν όμως να έχουν μόνιμο προσωπικό, λόγω του περιορισμού των προσλήψεων στο Δημόσιο. Οι εργαζόμενοι σε αυτούς, θα εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Οι εργαζόμενοι με τέτοια σχέση όμως, ΔΕΝ μπορούν να οδηγήσουν ΔΧ οχήματα. Αποτέλεσμα: επειδή οι Σύνδεσμοι δεν θα μπορούν να προσλάβουν οδηγούς με σχέση δημοσίου δικαίου, δεκάδες οχήματα, αξίας εκατομμυρίων ευρώ, που ήδη έχουν προμηθευτεί οι ΦΟΔΣΑ-ΑΕ, θα ΣΑΠΙΣΟΥΝ, και οι ΦΟΔΣΑ-Σύνδεσμοι θα υποχρεωθούν να μισθώνουν ιδιωτικά οχήματα. Ετσι δεν είναι;;;
 
 
Χρήστος Πρασκίδης
Θεσμοθέτηση θέσης διευθυντή του δήμου, όπου θα τοποθετείται μετά από προκήρυξη πλήρωσης της θέσης, άτομο συγκεκριμένων προσόντων (π.χ. πτυχιούχος οικονομικής σχολής, εμπειρία, μεταπτυχιακά στα οικονομικά και τη διοίκηση κλπ), το οποίο θα αναφέρεται στον δήμαρχο και στις υπόλοιπες διοικητικές δομές του κράτους που βρίσκονται υπεράνω (π.χ. Περιφερειακός διευθυντής, υπεσ κλπ).Ο διευθυντής θα είναι υπεύθυνος για τη εύρυθμη και, κυρίως, τη σύννομη λειτουργία των δομών του δήμου και θα είναι συνυπεύθυνος για τον προϋπολογισμό, και τις κάθε είδους οικονομικές κινήσεις και δοσοληψίες του δήμου.Οποιαδήποτε απόφαση, ή πράξη, έχει και οικονομικό περιεχόμενο, θα πρέπει να εγκρίνεται και να συνυπογράφεται (ως προς τη νομιμότητα και όχι ως προς τη σκοπιμότητα) και από τον διευθυντή του δήμου.Οι διευθυντές αποτελούν τμήμα της διοικητικής δομής των δήμων και δεν αλλάζουν με την αλλαγή των Αιρετών διοικήσεων.Η αμοιβή των διευθυντών μπορεί να προκύψει από την μείωση των θέσεων των αντιδημάρχων που δρομολογείται, αλλά κυρίως θα προκύψει (και μάλιστα στο πολλαπλάσιο) από την εξοικονόμηση που θα γίνει στα οικονομικά των δήμων.Η αναγκαιότητα αυτής της θέσης προκύπτει από την άμεση ανάγκη που υπάρχει για την βελτίωση της οικονομικής διαχείρισης των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου όπως φαίνεται εξακολουθούν σε πολλές περιπτώσεις να λειτουργούν με τρόπο που βλάπτουν τα οικονομικά των πολιτών και του κράτους.Εξακολουθούν οι κατατμήσεις έργων, εξακολουθεί η τακτική των εικονικών τιμολογίων από όπου προκύπτουν τεράστια ποσά για «μαύρες πληρωμές» που δήθεν έχουν ανάγκη οι δήμοι για να λειτουργήσουν σωστά (έτσι δικαιολογούνται οι δήμαρχοι και πολλές φορές τους καλύπτουν και οι αντιπολιτεύσεις) και βέβαια απ’ αυτό το τεράστιο ποσό μαύρου χρήματος μεγάλο τμήμα οδηγείται σε τσέπες, αλλά σε κάθε περίπτωση σε αδιαφανείς, μη ελεγχόμενες από το κράτος και τους πολίτες δαπάνες.Μέχρι που να εμπεδωθεί (αν ποτέ γίνει αυτό) μια άλλη νοοτροπία από τους αιρετούς, ώστε να υπηρετούν το σύνολο των πολιτών, τη δημοκρατία και τη νομιμότητα και όχι τους πελάτες – ψηφοφόρους τους, την παράταξη, τον εαυτό τους και το κόμμα τους όπως συνήθως κατά τη γνώμη μου γίνεται σήμερα, θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να ελέγχονται και να μη ξεφεύγουν από τη νομιμότητα κάνοντας ότι τους εξυπηρετεί, θεωρώντας ότι καλύπτονται από το γεγονός ότι είναι οι εκλεκτοί του λαού και των κομμάτων.Θεωρώ ότι μια τέτοια θέση διευθυντή μπορεί να βάλει φρένο στους δημάρχους που παρανομούν, γιατί ο υπάλληλος δε θα θέλει να βρει το μπελά του, αφού ούτε πελατειακές σχέσεις έχει ανάγκη να δημιουργήσει, ούτε θα έχει την αίσθηση του απυρόβλητου που από αλαζονεία έχουν πολλοί αιρετοί.
 
 
Θεόδωρος Παπαδόπουλος
Σύμφωνα με το άρθρο 12 «Θέματα προσωπικού ΟΤΑ» και συγκεκριμένα με την παράγραφο 15:«Για την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα του άρθρου 205 ν.3584/2007 (143/Α΄), καθώς και την έγκριση πρόσληψης προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων έργου στους ΟΤΑ α΄ βαθμού συμβασιούχων αμιγώς αμειβομένων από την καταβολή αντιτίμου υπό τη μορφή διδάκτρων εκδίδεται Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, με την οποία κατανέμονται οι εγκρινόμενες θέσεις ανά φορέα. Οι ως άνω συμβάσεις δεν υπόκεινται στον περιορισμό της παρ.3 του άρθρου 37 του ν.3986/2011, όπως ισχύει κάθε φορά.» Στη ρύθμιση αυτή προτείνουμε μετά τη φράση «στους ΟΤΑ α΄ βαθμού» να προστεθεί η φράση «…και στα πάσης φύσεως νομικά τους πρόσωπα», έτσι ώστε να εξυπηρετηθούν οι δομές των Δήμων που έχουν δραστηριότητες στις οποίες οι ωφελούμενοι δημότες καταβάλλουν δίδακτρα (πχ. δημοτικά ωδεία, σχολές χορού, κ.λπ.) Θεόδωρος ΠαπαδόπουλοςΔήμαρχος Θέρμης