Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος Γιαννόπουλος
2. Τα κοινωνικά παντοπωλεία ιδρύονται με απόφαση του δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Τήν λειτουργία τους διαχειρίζεται διαχειριστής/ες πού ορίζεται και εποπτεύεται από οικονομική επιτροπή στην οποία εκπροσωπούνται αναλογικά με τη δύναμή τους, οι δημοτικές ή περιφερειακές παρατάξεις και στην οποία συμμετέχει επιπλέον και προεδρεύει ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης αντίστοιχα ή οι οριζόμενοι από αυτούς αντιδήμαρχοι ή αντιπεριφερειάρχες. Ο διαχειριστής/ες υποχρεούται να παρουσιάζει ανά εξάμηνο, στην οικονομική επιτροπή έκθεση πεπραγμένων και διαχειριστικό απολογισμό. Η οικονομική επιτροπή εγκρίνει με απόφασή της τον διαχειριστικό απολογισμό. Η απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου ή της περιφέρειας.
 
 
Θεματική Ομάδα Αυτοδιοίκησης των Οικολόγων Πράσινων
Από τις Επιτροπές της Περιφέρειας, η Οικονομική Επιτροπή αποτυπώνει την υπερεξουσία των παρατάξεων της πλειοψηφίας που εκπροσωπούνται σ αυτή, καθώς έχει τη δυνατότητα να ορίσει το σύνολο της σύνθεσης των μελών της κατά το μεγαλύτερο ποσοστό, αλλά και να επιλέξει τα μέλη της μειοψηφίας που θα συμμετέχουν σε αυτή.Για λόγους διαφάνειας στη διαχείριση των οικονομικών, θα πρέπει στην Οικονομική Επιτροπή να διασφαλίζεται η συμμετοχή όλων των παρατάξεων που εκπροσωπούνται στο περιφερειακό συμβούλιο. Εναλλακτικά θα μπορούσαμε να δεχθούμε την συμμετοχή όλων των παρατάξεων με δικαίωμα λόγου και των έξι (6) μεγαλυτέρων παρατάξεων με δικαίωμα ψήφου.Με αφορμή τη σύνθεση της Οικονομικής Επιτροπής, υποστηρίζουμε ακόμα τη διαπαραταξιακή εκπροσώπηση σε όλες τις περιφερειακές επιτροπές, με τη θεσμική εξασφάλιση της συμμετοχής εκπροσώπων και από τις μικρές παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Ειδικότερα στις επιτροπές εκείνες που έχουν άμεση σχέση με θεσμούς διαφάνειας και ελέγχου (π.χ. Οικονομική Επιτροπή ελέγχου έργων) να είναι υποχρεωτική η εκπροσώπηση του συνόλου των παρατάξεων.
 
 
Φώτης Σώλος
Αξιότιμε κύριε υπουργέ,Είμαι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας στην Εκλογική Περιφέρεια της νήσου Καλάμου στο Καλλικρατικό Δήμο Λευκάδας και κατά συνέπεια σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν3852/10 αλλά και του άρθου 59 παρ 2 όπως τροποποιήθηκε με το Ν 3979/11 παρ 1 άρθρο 44 αντιδήμαρχος για τη δημοτική ενότητα Καλάμου.1)Ο νομοθέτης και στον 3852/10 και στον 3979/11 κατ’ουσίαν ήθελε να προστατεύσει τα 11 μικρά νησιά ορίζοντας αντιδήμαρχο το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας που εκλέχτηκε στο νησί του.Και αυτό ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει αφού χάνανε στην ουσία τη διοικητική τους αυτοτέλεια με τη νέα διοικητική μεταρύθμιση.Παραδόξως βέβαια κάποια άλλα νησιά μικρότερα ή ίσα σε πληθυσμό με το Κάλαμο έγιναν δήμοι δημιουργώντας ερωτηματικάστους συμπατριώτες μου και στους κατοίκους των υπολοίπων 10 μικρών νησιών.2) Τροποποιώντας το άρθρο 207 δεν καταργείτε μόνο τον τοπικό αντιδήμαρχο αλλά στην ουσία και το δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας ο οποίος για να παρασταθεί στο δημοτικό συμβούλιο της Λευκάδας και στις επιτροπές, πρέπει να φύγει από το νησί του να ταξιδέψει με δικά του έξοδα (τα δρομολόγια είναι πρωινά) να φάει και να διανυκτερεύσει στη πόλη της Λευκάδας σε κάποιο ξενοδοχείο και να επιστρέψει στο νησί του αν του το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες (το χειμώνα ξέρετε υπάρχουν και τα απαγορευτικά του λιμεναρχείου).3) Δεν υπάρχει θέμα διαρχίας. Το άρθρο 207 του Καλλικράτη ορίζει ως πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας τον αντιδήμαρχο. Είναι σαφέστατο κύριε υπουργέ.4) Ο πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας με ποιά οικονομικά κίνητρα θα μπορεί να παρίσταται στα δημοτικά συμβούλια(για θέματα που αφορούν το νησί του) να έρχεται στο δήμο για να επικοινωνεί με το δήμαρχο και τις υπηρεσίες του και να τακτοποιεί τα θέματα που τον αφορούν. Θα τον φτάνει η αντιμισθία του ή τα έξοδα κίνησης;Τα μικρά νησιά κύριε υπουργέ είναι μικρές πατρίδες.Αν δεν τα προστατεύσουμε θα τα χάσουμε.Ο πληθυσμός τους συρρικνώνεται χρόνο με το χρόνο.Αν δεν έχουν τη σωστή αντιπροσώπευσή τους όπως ορίζει η δημοκρατία μας, η απομόνωσή θα γίνει μεγαλύτερη με αποτέλεσμα την ερήμωσή τους.Θα συντελούσατε εσείς σε κάτι τέτοιο;
 
 
ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ
Οι παρατηρήσεις αφορούν:Α) Το άρθρο 8: Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών στην παράγραφο 2, …Στο τέλος της παραγράφου ΙΙΙ του άρθρου 280 του ν.3852/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Η αρμοδιότητα της περίπτωσης 45 της παραγράφου ΙΙΒ «Τομέας – Γεωργίας – Κτηνοτροφίας – Αλιείας» υποπαράγραφος γ΄»Υποτομέας Κτηνοτροφίας», εξακολουθεί να ασκείται από τις Αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012.Η παραπάνω τροποποίηση σίγουρα εμπεριέχει λάθος ή υποτομέα ή λάθος αρίθμηση.Στην περίπτωση που αναφέρεται στον υποτομέα αλιείας και στην αρμοδιότητα 45 «Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων (…ακολουθούν διατάγματα, στα οποία υπάρχει λάθος αριθμός) και να εξακολουθεί να ασκείται από τις αποκεντρωμένες διοικήσεις μέχρι 31.12.2012 δεν έχει νόημα και βάση για τους εξής λόγους:Η αρμοδιότητα : Η διοίκηση διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων αποτελεί το πρώτο άρθρο του Αλιευτικού Κώδικα 420/70 και είναι η βάση από τις οποίες απορρέουν όλες οι αρμοδιότητες που αφορούν τον αλιευτικό τομέα. Από την επιμέρους ανάλυση αυτής της αρμοδιότητας, δημιουργούνται όλα τα υπόλοιπα άρθρα και κατά συνέπεια όλες οι επιμέρους αρμοδιότητες. Η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των ιχθυοτρόφων εν γένει υδάτων αποτελεί την Ουσία και την Βασική Αρχή του τομέα αλιείας. Συνεπώς όποιος είναι αρμόδιος σύμφωνα με το άρθρο αυτό είναι αρμόδιος για όλων τον τομέα και τις υπόλοιπες αρμοδιότητες.Από συστάσεως των Υπηρεσιών αλιείας στην περιφέρεια της χώρας μέχρι σήμερα την αρμοδιότητα αυτή ασκούσαν και ασκούν οι υπηρεσίες αλιείας των Νομαρχιών, μετέπειτα των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και επί Καλλικράτη των Περιφερειών – Περιφερειακών Ενοτήτων. Τα Τμήματα Αλιείας των Περιφερειών της χώρας αποτελούν τη δομή συνέχειας της εφαρμογής και εκτέλεσης των αλιευτικών αρμοδιοτήτων, έχουν την απαιτούμενη στελέχωση και εμπειρία, καθώς και το αναπόσπαστο απαραίτητο αρχείο Υποθέσεων για την άσκηση των καθηκόντων τους. Ήδη με την εφαρμογή του «Καλλικράτη» εδώ και ενάμιση χρόνο η μετάβαση των αρμοδιοτήτων αυτών στις προβλεπόμενες υπηρεσιακές μονάδες της Περιφέρειας πραγματοποιήθηκε ομαλά και χωρίς κανένα πρόβλημα. Δεν προκύπτει από πουθενά να δοθεί παράταση εφαρμογής της βασικής αυτής αρμοδιότητας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς αυτή δεν την ασκούσε ποτέ μέχρι σήμερα, ούτε αναφέρεται στον «Καλλικράτη» ότι την ασκεί μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα για να δοθεί παράταση και να εξακολουθεί μέχρι τέλους του 2012 από την Αποκεντρωμένη. Σύμφωνα με τον «Καλλικράτη» Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διατηρούσε μέχρι 31-12-2011 την αρμοδιότητα της μίσθωσης των ιχθυοτρόφων υδάτων, η οποία μεταβιβάστηκε από 1-1-2012 στα Τμήματα Αλιείας της Περιφέρειας και των περιφερειακών Ενοτήτων. Επίσης, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση δεν έχει οργανωμένες Υπηρεσίες Αλιείας, δεν έχει παντού Ιχθυολόγους, για να αναλάβουν όλες τις αρμοδιότητες του Αλιευτικού Τομέα, εφαρμόζοντας τες από απόσταση εκατοντάδων χιλιομέτρων. Σε περίπτωση που περάσει μία τέτοια τροποποίηση τότε μέχρι 31-12-2012 όλοι οι Υπάλληλοι των Τμημάτων Αλιείας των Περιφερειών θα κάνουν διακοπές για ένα εξάμηνο.Β) Έχουν γίνει επανειλημμένες αναφορές προς τα αρμόδια Υπουργεία από όλους τους εργαζόμενους στον Τομέα της Αλιείας ότι οι αρμοδιότητες του τομέα αυτού δεν μπορούν να διασπαστούν και να ασκούνται από 4 διαφορετικά διοικητικά επίπεδα. Τουλάχιστον στο επίπεδο της αποκέντρωσης του κράτους ο Τομέας Αλιείας να ασκείται από έναν μόνο φορέα και αυτός πρέπει να είναι η Περιφέρεια. Συνεπώς προτείνεται ότι στο άρθρο 94 του «Καλλικράτη» όλες οι αρμοδιότητες του τομέα της Αλιείας που μεταφέρονται από 01-01-2013 στους Δήμους να παραμείνουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειών και να ασκούνται μονίμως από αυτές. Δεν μπορεί ένα υδάτινο οικοσύστημα και οι υδρόβιοι πληθυσμοί του να διαχειρίζονται ορθολογικά στο πλαίσιο ενός Δήμου. Επίσης οι Δήμοι δεν διαθέτουν το εξειδικευμένο προσωπικό που απαιτείται Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ Π.Ε.4
 
 
Αναστάσιος Κασίμης,Σπύρος Αργυρός τ.Ευαγγ.και Σπύρος Αργυρός τ.Νικολ.
Κύριε Υπουργέ Είμαστε οι Αντιδήμαρχοι των Διαποντίων Νήσων (Οθωνοί,Ερείκουσα,Μαθράκι) τριών μικρών νησιών που ευρίσκονται στα ΒΔ του Ιονίου Πελάγους,35 ναυτικά μίλια μακρυά από τις Διοικήτικές υπηρεσίες του νέου Καλλικράτιου Δήμου της Κέρκυρας όπου και υπαγόμαστε, 40 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Ιταλίας και 15 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Αλβανίας.Αντιδρώντας στον Καλλικράτη Ι διότι θεωρούσαμε ότι δεν υπήρχε ισονομία και ισοπολιτεία με άλλα νησιά ίδια με τα δικά μας,πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη θα έλθει από ανθρώπους οι οποίοι νομοθετούν γνωρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν στα νησιά αυτά και όχι απλώς από την τοποθεσία τους πάνω στο χάρτη της Ελληνικής επικράτειας.Εν μέρει δικαιωθήκαμε με την ψήφηση του νόμου 3979 άρθρο 44 παρ.1 διορθωτικός του ν.3852/2010 όπου προστατεύει τα μικρά νησιά και τους δίνει το δικαίωμα να έχουν αντιδήμαρχο-εκπρόσωπο ο οποίος γνωρίζει τα προβλήματά τους,προέρχεται από την πλειοψηφία και είναι εκλεγμένος από τη Δημοτική Τοπική Ενότητα.Το νόμο δηλαδή που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή, για την καλύτερη λειτουργία του «Καλλικράτη» νόμο που εσείς τώρα προτείνεται να καταργηθεί.Η πρότασή σας συνιστάα)Αναίρεση ψήφου της Βουλήςβ)Αλλαγή ψήφου των πολιτών των μικρών νησιών αφού ο διορισμένος πλέον αντιδήμαρχος δεν προέρχεται από τα μικρά νησιά.γ)Αλλαγή αποτελέσματος των δημοτικών εκλογών στα μικρά νησιά.δ)Τέλος συρίκνωση και αφανισμός των μικρών νησιών αφού δεν θα υπάρχει φωνή διεκδίκησης (μέσω Αντιδημάρχου) στους μεγάλους Δήμους για προβλήματα καθημερινότητας,Ευρωπαϊκά προγράμματα κ.λ.π.Πιστεύουμε ακράδαντα κύριε Υπουργέ, ότι με την κατάργηση του νόμου 3979/2011 άρθρο 44 παρ. 1 που ισχύει τα μικρά νησιά μένοντας ουσιαστικά ακέφαλα δεν θα έχουν τρόπο διεκδίκησης για αυτά που τους ανήκουν,λόγω έλειψης αντιπροσώπισής τους στα μεγάλα δημοτικά συμβούλια και οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό. Για να τιμήσουμε λοιπόν αυτούς τους ΑΚΡΙΤΕΣ που όλοι κατά καιρούς επικαλούμαστε πρέπει να σταθούμε επάξιοι των προσδοκιών τους,που παρόλοες τις αντιξοότητες και τα μεγάλα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν παραμένουν στα μικρά νησιά μας.Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ για τους οποίους επιβάλετε τα νησιά αυτά να κατοικούνται, αγνοώντας κάποιες φορές το μικρό, σε αντιστοιχία μεγάλο εθνικό συμφέρον,οικονομικό κόστος. Κύριε Υπουργέ το «ΚΑΘΕ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ» του Καλλικράτη Ι ούτε και άγγιξε τα 10 μικρά αυτά νησιά (μικρότερα νησιά έγιναν Δήμοι)τώρα δε ,χάνουν και την εκπροσώπισή τους,διαμέσου των αντιδημάρχων τους, στα μεγάλα Δημοτικά Κέντρα.Ευελπιστούμε κύριε Υουργέ ότι θα δείξετε την ευαισθησία σας σε μία τόσο ευαίσθητη περιοχή της πατρίδας μας όπως είναι τα «ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ» (Οθωνοί, Ερείκουσα, Μαθράκι, Κάλαμος, Καστός, Αντικύθηρα, Σχοινούσα, Δονούσα,Κουφονήσι,Ηρακλειά) και δεν θα ισχύσει ΠΑΛΙ ο νόμος των δύο μέτρων και δύο σταθμών θυσιάζοντας αυτά και τους κατοίκους τους στο βωμό κάποιου ΜΗΔΑΜΙΝΟΥ κατα τη γνώμη μας οικονιμικού ωφέλους, που θα έχει η πατρίδα μας στην πραγματικά δύσκολη αυτή εποχή που όλοι μας περνάμε.Ευχαριστούμε Αντιδήμαρχος Δημ.Ενοτητας Οθωνών Αναστάσιος ΚασίμηςΑντιδήμαρχος Δημ.Ενότητας Ερείκουσας Σπύρος Αργυρός τ.Νικολ.Αντιδήμαρχος Δημ.Ενότητας Μαθρακίου Σπύρος Αργυρός τ.Ευαγγ.