Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γαβαλλ΄ς Νικόλαος de SV8EUA
¨Όπως ΟΛΟΙ γνωρίζουν οι ραδιοερασιτέχνες ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΑΤΟΜΑ (όσον αφορά το χόμπι τους τουλάχιστον)Επομένως δεν βλέπω το λόγο να εμπλέκονται στο ίδιο Καζάνι με τους κερδοσκοπικούς φορείς, είτε αυτοί είναι Τηλεοπτικοί, ραδιοφωνικοί, Τηλεφωνίας ή οποιοσδήποτε που χρησιμοποιεί κάθε λογής κεραία Για κερδοσκοπικούς σκοπούς και μόνον και που πολλές φορές ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ κατά πολύ την επιτρεπόμενη εκ του νόμου ισχύ και την επιτρεπόμενη εκ του νόμου απόσταση από κατοικημένη περιοχή! Τόσον οι συχνότητες όσον και η ισχύς μας ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΜΟΝΕΣ ΤΟΥΣ ΑΒΛΑΒΕΙΣ!!!!!Τουναντίον Ο Σταθμός Ραδιοερασιτέχνη ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΡΑΙΟΣΥΣΤΉΜΑΤΆ ΤΟΥ, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΣΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΗ Της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΑΝΑ ΠΑΣΑΝ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΥ ΖΗΤΗΘΗΕν αντιθέσει κάποιων άλλων που σε περίπτωση σεισμού η καταιγίδας κωφεύουν και σιωπούν από ανικανότητα και έλλειψη ενέργειας.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Α.Ρ.Ε )
Συμφωνούμε με την παρατήρηση του HELLAS SAT και στο άρθρο 2 πρέπει να προστεθούν και οι ακόλουθοι ορισμοί:1.«Δορυφορικό Δίκτυο αμφίδρομων ευρυζωνικών υπηρεσιών»: Το δίκτυο, το οποίο συνίσταται σε έναν ή περισσότερους δορυφόρους, Κομβικούς Σταθμούς Εδάφους και τα τερματικά των χρηστών (σταθερών και κινητών) τα οποία είναι εξαρτημένα από τον Κομβικό Σταθμό. 2.«Χαμηλής Ισχύος Δορυφορικά τερματικά »: Τερματικά τα οποία έχουν ενισχυτή εκπομπής στην Ku-Ka band έως 3 W και ισοδύναμη ισοτροπικά ακτινοβολούμενη ισχύ έως 60 dBW . ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Α.Ρ.Ε )
Κάθε εγκατάσταση κατασκευής κεραίας είτε απαιτείται είτε δεν απαιτείται άδεια πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις των συναφών Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα βιομηχανικά προϊόντα οι οποίες έχουν κυρωθεί και ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ηλεκτρική ασφάλεια, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, στατική επάρκεια, διάθεση αποβλήτων κλ.π). Οι κατασκευές πρέπει να διαθέτουν τεχνικό φάκελο στον οποίο να τεκμηριώνεται η απαιτούμενη συμμόρφωση σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.Διαπιστώσαμε ότι το Υπουργείο σας έχει εκδώσει απόφαση με την οποία ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την ηλεκτρική ασφάλεια και τη στατική επάρκεια που αποτελεί απαράδεκτη απόκλιση από τους γενικά αποδεκτούς νόμους του Κράτους. Την έκδοση της απόφασης αυτής καταγγείλαμε πριν από πολλούς μήνες χωρίς μέχρι σήμερα να ειδοποιηθούμε ότι τροποποιήθηκε η απόφαση αυτή.Η διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών μέσω του ΣΗΛΥΑ είναι διαβλητή διότι δεν θεσπίζονται κριτήρια πληρότητας, αποδοχής ή έγκρισης των μελετών, ούτε καν σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, απλά μεταφέρεται η ευθύνη για το περιεχόμενο στο μελετητή όποιο και αν είναι αυτό.Πρέπει να προβλεφθεί διάταξη με την οποία να καθοριστούν διαδικασίες για την προστασία του κοινού από την ακτινοβολία που προέρχεται από κεραίες δορυφορικής εκπομπής που τοποθετούνται στις ταράτσες. Το γεγονός ότι οι κεραίες μπορεί να εκπέμπουν με ισχύ κατώτερη των 164 W που καθορίζεται στην ΚΥΑ 53571/3839/6.9.2000 (ΦΕΚ 1105 Β΄) ως κανονιστικό όριο για την εκπόνηση μελέτης δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιβάλλον χώρος γύρω από τη κεραία στον οποίο η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην Υπουργική απόφαση. Προτείνουμε για κάθε τέτοια εγκατάσταση να καθορίζεται από τεχνικό που να έχει όχι μόνο πιστοποιημένα προσόντα αλλά τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τον Νόμο και την εκάστοτε Νομοθεσία, η απόσταση στην οποία η πρόσβαση του κοινού είναι ασφαλής λόγω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.Η διάταξη της παραγράφου 4 είναι εσφαλμένη διότι δεν προσδιορίζεται σε ποιο σημείο διαπιστώνεται η υπέρβαση των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ούτε με ποια διαδικασία προσδιορίζεται εκείνος ο οποίος συμβάλλει περισσότερο στη δημιουργία του πέραν του ορίου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Όσο απομακρυνόμαστε από μία κεραία, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που οφείλεται σ’ αυτήν μειώνεται. Ομοίως δεν έχει τεχνικά νόημα η ύπαρξη διαφορετικών ορίων ανάλογα με το αν για την κεραία απαιτείται ή όχι άδεια ή αν υπάρχει γειτνίαση με σχολεία, γηροκομεία κ.λπ. διότι εισάγονται με αυτόν τον τρόπο διακρίσεις στον πληθυσμό.Η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι η πρόβλεψη εγκατάστασης σε όλες τις κεραίες που χρησιμοποιούνται για εμπορικά δίκτυα και έχουν ισχύ εκπομπής πάνω από κάποιο όριο, διάταξης περιορισμού της εκπομπής και συνεχούς καταγραφής της εκπεμπόμενης ισχύος που να συνδέεται με το Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
Παναγιώτης Νταντής – SV1GRN
Αξιότιμοι Κύριοι,Όσον αφορά της ρυθμίσεις σχετικά με της κεραίες ραδιοερασιτεχνών παρατηρώ ότι:1. Οι εισηγητές του νέου Ν.3431 δεν έλαβαν καθόλου υπόψη τους την αντίστοιχη διεθνή πρακτική όπως εφαρμόζετε στις χώρες της Ε.Ε. αλλά και παγκοσμίως.2. Ομοίως απέφυγαν να έρθουν σε επαφή με τα αρμόδια ραδιοερασιτεχνικά σωματεία. Εάν το έκαναν ευχαρίστως θα τους είχε παρασχεθεί κάθε σχετική πληροφορία.3. Μόλις μία ημέρα πριν την ανακοίνωση της παρούσας διαβούλευσης, με το Φ.Ε.Κ. 44 είχε δημοσιευθεί ο Ν. 4055 που προέβαινε ήδη σε αλλαγές του παρόντος νόμου. Φαίνεται ότι και αυτό το αγνοούσαν ή δεν συντονίσθηκαν με τους συντάκτες του Ν.4055. Είμαι της γνώμης ότι κατά τη σύνταξη των νόμων του κράτους χρειάζεται οι αρμόδιες υπηρεσίες να επικοινωνούν τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους αρμοδίους φορείς. Προκειμένου να μην δημιουργούνται προβλήματα.Ας δούμε όμως αναλυτικά τα πράγματα: Στο άρθρο 1 παράγραφος 2 αναφέρεται ρητά ότι ο νόμος αυτός ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ τους σταθμούς των ραδιοερασιτεχνών. Συγκεκριμένα αναφέρεται:« Στις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν τα κρατικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τα δίκτυα και οι μεμονωμένοι σταθμοί ραδιοεπικοινωνιών της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη, της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου και όσα χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για πειραματικούς ή ερευνητικούς σκοπούς και για επίδειξη, καθώς και της υπηρεσίας ζώνης συχνοτήτων πολιτών (CB)……» Στο άρθρο 30 παράγραφος 1 αναφέρεται ότι το άρθρο αυτό αφορά κατασκευές κεραιών, για τις οποίες ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΔΕΙΑ (δηλαδή δεν αφορά κατασκευές κεραιών, που με τον Ν. 2801/… εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης):« Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στις κατασκευές κεραιών για τις οποίες απαιτείται άδεια σύμφωνα με το στοιχείο Α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 2801/2000 (ΦΕΚ 46 Α΄)» Σε αντίθεση με τα παραπάνω, στο άρθρο 30 η παράγραφος 8 έχει αντιγραφεί “copy / paste” από το κείμενο προς διαβούλευση του πρόσφατα ψηφισμένου νόμου 4053/2012, χωρίς να περιληφθεί στο τελικό ψηφισθέν κείμενο, και η οποία «φάσκει και αντιφάσκει» με τα παραπάνω άρθρα αλλά και με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4053: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατόπιν εισήγησης της Ε.Ε.Τ.Τ., καθορίζονται και ρυθμίζονται οι κατασκευές κεραιών και σταθμών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων που εξαιρούνται από τη διαδικασία αδειοδότησης του άρθρου 30 του παρόντος νόμου ή/και του άρθρου 1 παρ. 2Α του Ν. 2801/2000. Οι ρυθμίσεις αφορούν την κατηγοριοποίηση των κεραιών και σταθμών, τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις προδιαγραφές εγκατάστασης και λειτουργίας, τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, τον έλεγχο αυτών από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τις κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων, ως και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»Η παράγραφος αυτή, δηλαδή, ορίζει την Ε.Ε.Τ.Τ. ως αρμόδιο φορέα, ο οποίος με εισήγηση του, που θα συνυπογραφεί από τα υπουργεία ΥΥΜΔ και Περιβάλλοντος, θα καθορίζει και θα ρυθμίζει τις κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται της αδειοδότησης από τον νόμο 2801/2000, δηλαδή των Ραδιοερασιτεχνών, των Ένοπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος, των Υπουργείων, των Πρεσβειών και των Διπλωματικών Αποστολών .Σε παρέμβασή μας προς τους κ.κ. Βουλευτές – Μέλη της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με τον – τότε – προς συζήτηση Ν. 4053 είχαμε αναφέρει τα εξής:Σε ό,τι αφορά τους ραδιοερασιτέχνες η Ένωση Ελλήνων Ραδιοερασιτεχνών παρατηρεί με ανησυχία, σε συνδυασμό και με πληροφορίες που έχει, το γεγονός ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι, ακόμα και στο καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο (ΥΥΜΔ), είναι μη γνώστες του θέματος των ραδιοερασιτεχνικών κεραιών σε όλες του τις διαστάσεις. Το γεγονός αυτό εγκυμονεί τον κίνδυνο να θεσμοθετηθούν κανόνες και διατάξεις που θα είναι μη ρεαλιστικοί, υπερβολικοί αλλά και ενδεχομένως κοστοβόροι για το σύνολο του Ραδιοερασιτεχνικού κόσμου, που όπως αναφέραμε, ήδη αριθμεί πάνω από 6000 αδειούχους.Επιπλέον, η φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης φύσεως είναι λανθασμένη, γιατί, όπως έχουμε τονίσει και στο παρελθόν, με τις διατάξεις αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με την ραδιοφωνία, τηλεόραση ή τις κινητές τηλεφωνίες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.Οι ραδιοερασιτεχνικές κεραίες δεν είναι δυνατόν να κατηγοριοποιηθούν και να υπόκεινται σε προϋποθέσεις και προδιαγραφές εγκατάστασης, διότι έτσι αφαιρείται το στοιχείο της επιστημονικής έρευνας και του πειραματισμού!Επί πλέον δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζεις επικοινωνίες σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών όταν απειλείται η ανθρώπινη ζωή και περιουσία και για «αισθητικούς» λόγους να μειώνεις δραστικά τις επικοινωνιακές σου δυνατότητεςΜπορεί οι ανησυχίες μας να είναι υπερβολικές, και το ευχόμαστε, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν θέλουμε να βρεθούμε προ δυσάρεστων εκπλήξεων.Για τους λόγους αυτούς η παράγραφος αυτή που προστίθεται, πρέπει να περιοριστεί μόνο σε εκείνες τις κατασκευές κεραιών, στις οποίες είναι απολύτως απαραίτητη η εφαρμογή της και οι οποίες χρησιμοποιούνται για την παροχή εμπορικών υπηρεσιών, δηλαδή οι αναφερόμενες μόνο στα εδάφια στ) και ζ) του ν.2801/2000 και να εξαιρεθούν ρητά οι ραδιοερασιτεχνικές κατασκευές κεραιών! Ο Υπουργός ΥΜΔ κος Βορίδης πείσθηκε από τα επιχειρήματά μας και απέσυρε την επίμαχη παράγραφο κατά τη συζήτηση του Ν4053/2012 στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και ο νόμος ψηφίστηκε από την ολομέλεια χωρίς την παράγραφο αυτή. Δεν κατανοώ άρα, την επανεισαγωγή του κειμένου αυτού σε νέο νόμο, αφού δεν έχει αλλάξει τίποτα από την ημέρα που ψηφίστηκε ο Ν 4053/2012. Ως εκ τούτου ζητώ τη ΡΗΤΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ των ραδιοερασιτεχνικών κατασκευών κεραιών από την παράγραφο 8 του άρθρου 30 του παρόντος σχεδίου νόμου.Με εκτίμηση.
 
 
OTE A.E.
Στο τέλος του εδαφίου κεε) προφανώς εκ παραδρομής αναφέρεται «της περίπτωσης κστ’» αντί της σωστής «περίπτωσης κε’»Στην παράγραφο κθ θεωρούμε πως πρέπει να διαγραφεί η φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων περί επιχειρηματικού απορρήτου και με απάλειψη των στοιχείων της καταδικασθείσας επιχείρησης, δημοσιεύονται στον ιστοχώρο αυτό, εντός μηνός από την κοινοποίησή τους στην καταδικασθείσα επιχείρηση, όλες οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων σε βάρος επιχειρήσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών». Και τούτο διότι οι σχετικές αποφάσεις της ΕΕΤΤ, εκτός από το επιχειρηματικό απόρρητο, περιέχουν και άλλα στοιχεία, τα οποία οι επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν κάθε δικαίωμα να μην γνωστοποιούν στο ευρύ κοινό. Έτσι, οι αποφάσεις της ΕΕΤΤ που επιβάλλουν πρόστιμα ή επιλύουν διαφορές δεν έχουν αμιγώς διοικητικό χαρακτήρα και ως εκ τούτου προσομοιάζουν με τις και οι αποφάσεις των πολιτικών, ποινικών και διοικητικών Δικαστηρίων, οι οποίες δημοσιεύονται μόνο για λόγους επιστημονικού ενδιαφέροντος στο νομικό τύπο με απαλοιφή κάθε στοιχείου (ονόματος κλπ) που θα μπορούσε να ταυτοποιήσει το όνομα των διαδίκων.