Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
OTE A.E.
Το άρθρο αυτό θα πρέπει να διατυπωθεί σύμφωνα με το πνεύμα της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οικ. 31923/1135/24.5.2007 «Καθορισμός διαδικασίας επιμερισμού του Καθαρού Κόστους Καθολικής Υπηρεσίας και αποζημίωσης του Παρόχου της Καθολικής Υπηρεσίας (καθορισμένη επιχείρηση)» (ΦΕΚ Β’ 876) και όχι να γίνεται απλή αντιγραφή του υπό κατάργηση Ν. 3431/2006, διότι με την εν λόγω Κ.Υ.Α. έχει καθοριστεί πλέον με σαφήνεια η διαδικασία τόσο για τον επιμερισμό όσον και για την αποζημίωση για το Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας.Σε αντίθετη περίπτωση στην παράγραφο 1 εδάφιο α’:α) Να αντικατασταθούν οι λέξεις «Με αποφάσεις» με τις λέξεις «Με κοινή υπουργική απόφαση», για την πληρέστερη διατύπωση της διάταξης και προς αποφυγή παρερμηνειών.β) Να διαγραφούν οι λέξεις «α) είτε από δημόσια κονδύλια β)»
 
 
OTE A.E.
Στην παράγραφο 4, κατά την άποψή μας πρέπει να συντμηθεί ο χρόνος εντός του οποίου η ΕΕΤΤ χορηγεί αριθμούς εξαιρετικής οικονομικής αξίας από οκτώ σε ένα μήνα, τροποποιούμενης της παραγράφου αυτής ως εξής: «4. Η ΕΕΤΤ χορηγεί τα δικαιώματα χρήσης αριθμών, με βάση το Ε.Σ.Α., το αργότερο εντός τριών εβδομάδων από την υποβολή της αίτησης με όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Στην περίπτωση αριθμών οι οποίοι έχουν χαρακτηριστεί με απόφαση της ΕΕΤΤ ως εξαιρετικής οικονομικής αξίας και εφόσον η ΕΕΤΤ αποφασίσει, μετά από διαβούλευση, τη χορήγηση τους με διαγωνιστικές διαδικασίες, χορηγούνται το αργότερο, εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη της διαδικασίας».
 
 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ
Επεξήγηση του προηγούμενου σχολίου: Με την απελευθέρωση υποδομών και υπηρεσιών στις τηλεπικοινωνίες, ο ρόλος της Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (ΠΣΕΑ) γίνεται πολύ περισσότερο κρίσιμος από το παρελθόν, όταν οι βασικές υπηρεσίες επικοινωνιών ανήκαν αποκλειστικά στο κράτος και έτσι τότε ο ρόλος της ΠΣΕΑ ήταν ενδεχομένως επικουρικός καθώς εθεωρείτο αυτονόητη η συνεργασία των τότε δημοσίων Οργανισμών και Επιχειρήσεων.Θα πρέπει κατά συνέπεια όλοι οι πάροχοι υποδομών και υπηρεσιών στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τωρινοί και μελλοντικοί), προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Κράτους σε περιόδους κρίσεως ή πολέμου, να δεσμεύονται ως προς τα αναφερόμενα στο προηγούμενο σχόλιο.
 
 
OTE A.E.
Στην παράγραφο 11 εδάφιο β θεωρούμε ότι είναι υπερβολική η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών, εντός των οποίων η Ε.Ε.Τ.Τ. υποχρεούται, να προβεί σε έλεγχο των επιβλαβών παρεμβολών στη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων. Για το λόγο αυτό προτείνεται η επαναφορά των δεκαπέντε (15) ημερών. Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κρίνονται απαραίτητες για την εξασφάλιση επαρκούς εποπτείας του φάσματος, ιδίως με την προτεινόμενη στο παρόν νομοσχέδιο προσθήκη νέου τέλους στο πλαίσιο ελέγχου και εποπτείας του φάσματος στο άρθρο 74 παρ.1.(ε). Ακόμη, προτείνεται η διαγραφή του εδαφίου δ, ήτοι «Οι καταγγελίες αξιολογούνται και ελέγχονται κατά προτεραιότητα με βάση σοβαρότητά τους».
 
 
ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ
Παρακολουθούμε καθημερινά τον πόλεμο διαφημίσεων σχετικά με υπηρεσίες καταλόγου, οι οποίες προφανώς επιβαρύνουν τον καταναλωτή. Κάτω από τις σημερινές συνθήκες, πρέπει οι τιμές για τις υπηρεσίες καταλόγου να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερες και κυρίως όταν η σύνδεση του χρήστη γίνεται με τον ζητούμενο αριθμό μέσω της υπηρεσίας καταλόγου, να υπάρχει διασφάλιση του χρήστη ότι η αντίστοιχη χρέωση θα γίνεται με το κανονικό τιμολόγιο και όχι με το τιμολόγιο της κλήσης για την υπηρεσία καταλόγου. Θα πρέπει να διερευνηθεί γιατί πολλοί αριθμοί που προφανώς δεν ανήκουν σε συνδρομητές του ΟΤΕ δεν περιλαμβάνονται στον ηλεκτρονικό κατάλογο της ειδικής ιστοσελίδας του ΟΤΕ.