Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ( Αφορά στο Άρθρο 24Α που προστίθεται στον Νόμο 3431/2006 περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και με το οποίο προβλέπεται η δέσμευση και απονομή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την υποστήριξη της λειτουργίας δημόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων σε υπο-εξυπηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας) Η Ε.Ε. με την απόφασήτης SA.32866 (2011/N) της 11/11//2011 ενέκρινε, ως συμβατή με το άρθρο 107 της Ευρωπαικής Συνθήκης περί κρατικών ενισχύσεων την χρηματοδότηση μέσω πόρων του ΕΣΠΑ της ανάπτυξης Δημόσιας υποδομής ευρυζωνικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών για αγροτικές και νησιωτικές υποεξυπηρετούμενες περιοχές σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου που έχει κάνει η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του ΥΠΑΑΝ σε συνεργασία με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.Η διάρκεια ζωής της συγκεκριμμένης υποδομής υπολογίζεται σε 25 έτη και η διαχείριση της λειτουργίας της σύμφωνα με τον σχεδιασμό θα ανατεθεί σε Εταιρεία Ειδικού Σκοπού (Διαχειριστής) μέσα από συγκεκριμμένη διαγωνιστική διαδικασία που περιγράφεται στον φάκελο κοινοποίησης που εγκρίθηκε από την ΕΕ.Το έργο διέπεται από την βασική αρχή της τεχνολογικής ουδετερότητας που σημαίνει ότι οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύνανται να επιλέξουν την τεχνολογική λύση που κρίνουν καταλληλότερη προκειμένου να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του έργου όπως αυτές έχουν περιγραφεί στο σχετικό φάκελο και θα εξειδικευθούν στην διακήρυξη του έργου.Αν οι υποψήφιοι ανάδοχοι επιλέξουν να αναπτύξουν τα δίκτυά τους με αξιοποίηση και ασύρματηςτ εχνολογίας,τότε θα απαιτηθεί η χρήση φάσματος συχνοτήτων το οποίο πρέπει να διασφαλιστεί εξαρχής, δεδομένου ότι αποτελεί σπάνιο αλλά και κρίσιμο πόροπου συμπληρώνει την υποδομή που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του έργου.Η εκ των προτέρων δέσμευση του αναγκαίου φάσματος και η επί ίσοις όροις προαιρετική διάθεσή του στους υποψήφιους Διαχειριστές στο πλαίσιο του έργου, διασφαλίζει την ίση μεραχείριση, συμβάλει στην αποφυγή περιορισμού του ανταγωνισμού κατά τη διαδικασία επιλογής Διαχειριστή και μειώνει το συνολικό κόστος του έργου,άρα και τη συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα απαιτηθεί για την επίτευξη συγκεκριμένου αποτελέσματος.Για τους παραπάνω λόγους οι Ελληνικές αρχές πρέπει να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίσουν το απαιτούμενο φάσμα για τα επόμενα 25 χρόνια διαθέτοντας τις συγκεκριμμένες συχνότητες αποκλειστικά για τα δημόσια αγροτικά ευρυζωνικά δίκτυα.Οι συχνότητες θα διατεθούν ‘exofficio’ στον διαχειριστή (ές) των δημόσιων υποδομών για όλη την χρονική συμβατική περίοδο λειτουργίας και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τα δημόσια ευρυζωνικά δίκτυα των αγροτικών και νησιωτικών περιοχών.Τα δικαιώματα χρήσης αυτών των συχνοτήτων θα μεταφέρονται στον επόμενο διαχειριστή στην περίπτωση που εντός της 25ετίας αντικατασταθεί από επόμενο διαχειριστή λόγω λήξης της συμβατικής περιόδου.Η χρήση των συχνοτήτων αυτών δεν είναι υποχρεωτική. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι μπορούν να επιλέξουν αν θα κάνουν ή όχι χρήση του διαθέσιμου φάσματος, ανάλογα με την τεχνολογική λύση που θα επιλέξουν.Επιπλέον, η ρύθμιση μεριμνά για τη χρήση ζωνών συχνοτήτων που δε χαρακτηρίζονται από υψηλή εμπορικότητα και προβλέπει το γεωγραφικό περιορισμό τους στις απομακρυσμένες και υποεξυπηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, ώστε να μην υπάρχει επικάλυψη με περιοχές όπου ήδη δραστηριοποιούνται πάροχοι οι οποίοι έχουν προβεί στις σχετικές επενδύσεις. Με βάση τα παραπάνω, προτείνεται να δεσμευθούν από το Ελληνικό Δημόσιο για 25 έτη με σκοπό την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των δημόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων.οι ακόλουθες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων:3670 MHz – 3700 MHz3770 MHz – 3800 MHzμε βάση τους όρους και τις προυποθέσεις που αναφέρονται στο προτεινόμενο άρθρο 24 Α. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ 24Α. Στο Νόμο 3431/2006 περί Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις μετά το άρθρο 24 προστίθεται άρθρο 24Α ως εξής: Άρθρο 24ΑΔέσμευση και απονομή ζωνών ραδιοσυχνοτήτων για την υποστήριξη της λειτουργίας δημόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων σε υπο-εξυπηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας Ορισμοί1. Δημόσια Αγροτικά Ευρυζωνικά Δίκτυα («Δίκτυα»): Δημόσια υποδομή ευρυζωνικών δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που περιορίζεται στις Υποεξυπηρετούμενες Περιοχές και η ανάπτυξη της οποίας χρηματοδοτείται με δημόσιους πόρους στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από την Ε.Ε. καθεστώτος ενίσχυσης με αριθμό απόφασης SA.32866 (2011/N) – Ελλάδα της 11/11//2011.2. Έργο: Το έργο ανάπτυξης των δημόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων που υλοποιείται υπό τους ειδικότερους όρους του ανωτέρω καθεστώτος.3. Διαχείριση: Η τεχνική, επιχειρησιακή και εμπορική διαχείριση του Δικτύου κατά το διάστημα της λειτουργίας του.4. Διαχειριστής δικτύου: Εταιρία ειδικού σκοπού, στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση/λειτουργία του Δικτύου, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους του καθεστώτος και των κανονιστικών κειμένων που διέπουν το Έργο και τη μεταγενέστερη λειτουργία του.5. Αναθέτουσα Αρχή: Η δημόσια αρχή που είναι αρμόδια για την ανάθεση της σύμβασης υλοποίησης των δημόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων, καθώς και κάθε άλλης σύμβασης παραχώρησης της διαχείρισής .6. Υποεξυπηρετούμενες περιοχές: Οι χαρακτηριζόμενες ως «λευκές» περιοχές στα σχετικά κείμενα του καθεστώτος ενίσχυσης, σύμφωνα και με τις ειδικότερες διατάξεις της Ανακοίνωσης (2009/C 235/04). Οι περιοχές αυτές προσδιορίζονται ρητά από την Αναθέτουσα Αρχή.Πεδίο εφαρμογήςΟι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται αποκλειστικά και μόνο για τα δίκτυα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Έργου, καθώς και για τις τυχόν μεταγενέστερες αναβαθμίσεις ή επεκτάσεις αυτών. Δέσμευση και Απονομή Ζωνών Ραδιοσυχνοτήτων1. Οι ακόλουθες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων:3670 MHz – 3700 MHz3770 MHz – 3800 MHz (Να οριστικοποιηθούν από EETT)δεσμεύονται από το Ελληνικό Δημόσιο για 25 έτη με σκοπό την αποκλειστική παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των δημόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων. 2. Το δικαίωμα χρήσης για τις ως άνω δεσμευμένες ζώνες ραδιοσυχνοτήτων (εφεξής «Δικαίωμα») χορηγείται αυτοδικαίως στον εκάστοτε επιλεγμένο Διαχειριστή των δημόσιων αγροτικών ευρυζωνικών δικτύων και για όσο διάστημα αυτός ασκεί τα καθήκοντα διαχείρισης που του έχουν ανατεθεί. Για την άσκηση του δικαιώματος χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν απαιτείται άλλη διοικητική πράξη, πλην της οριστικής και τελεσίδικης ανάθεσης των σχετικών καθηκόντων διαχείρισης από την Αναθέτουσα Αρχή.3. Το δικαίωμα χρήσης των ραδιοσυχνοτήτων που έχει χορηγηθεί σε Διαχειριστή ανακαλείται αυτόματα με τη για οποιοδήποτε λόγο διακοπή της εκάστοτε ισχύουσας σύμβασης διαχείρισης.4. Με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής δύναται να γίνει ανάκληση του αρχικά απονεμηθέντος Δικαιώματος και κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης, στην περίπτωση όπου διαπιστωθεί ότι οι συγκεκριμένες συχνότητες δεν αξιοποιούνται για τη λειτουργία των δικτύων και την παροχή των σχετικών υπηρεσιών ή σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, ιδίως δε σε περίπτωση πρόκλησης επιζήμιων παρεμβολών σε άλλους νόμιμους χρήστες. Προς τούτο η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητάει την τεχνική υποστήριξη της ΕΕΤΤ.5. Στην περίπτωση ανάκλησης του σχετικού δικαιώματος κατά τη διάρκεια της περιόδου διαχείρισης και εφόσον κριθεί ότι η αξιοποίηση των συγκεκριμένων συχνοτήτων δεν αποτελεί προϋπόθεση για την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών μέσω των Δημόσιων Αγροτικών Ευρυζωνικών Δικτύων, το Ελληνικό Δημόσιο και η Αναθέτουσα Αρχή δύνανται να αποδεσμεύσουν οριστικά τις ανωτέρω ζώνες συχνοτήτων πριν την παρέλευση του διαστήματος της 25ετίας.6. Τα Δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνοτήτων δεν είναι δυνατόν να μεταβιβαστούν ή να μισθωθούν από τους Διαχειριστές σε τρίτους. Γεωγραφικoί και τεχνικοί περιορισμοί1. Το Δικαίωμα αφορά αποκλειστικά και μόνο την χρήση ραδιοφάσματος για την ανάπτυξη υποδομής ασύρματης πρόσβασης στο τελικό χρήστη, περιοριστικά στις υποεξυπηρετούμενες περιοχές της ελληνικής επικράτειας, που καλύπτονται από τα Δημόσια Αγροτικά Ευρυζωνικά Δίκτυα και ορίζονται σε αυτό. Το Δικαίωμα δεν προορίζεται για την ανάπτυξη δικτύων κορμού.2. Στην περίπτωση που η Διαχείριση των Δημόσιων Αγροτικών Ευρυζωνικών Δικτύων ανατίθεται σε περισσότερους του ενός Διαχειριστές, οι οποίοι εκτελούν τα καθήκοντά τους σε διακριτές γεωγραφικές περιοχές, η απονομή του Δικαιώματος που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται σε κάθε Διαχειριστή αποκλειστικά για τη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητάς του. Κάθε Διαχειριστής οφείλει να εξαντλεί κάθε τεχνικό μέτρο για την αποφυγή πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών στα Δίκτυα άλλων Διαχειριστών.3. Η ΕΕΤΤ είναι η αρμόδιος αρχή για τον καθορισμό των τεχνικών και λειτουργικών όρων για την εφαρμογή του γεωγραφικού περιορισμού των δικαιωμάτων χρήσης που απονέμονται στους Διαχειριστές, σύμφωνα με τις παραγράφους (1) και (2) του παρόντος εδαφίου.4. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να συμμορφώνεται με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 2008/411/ΕΚ Απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 21ης Μαΐου 2008 όπως εκάστοτε ισχύει. Περαιτέρω, η ΕΕΤΤ με αποφάσεις της δύναται να ορίζει επιπλέον τεχνικούς και λειτουργικούς περιορισμούς στη χρήση της εν λόγω ζώνης ραδιοσυχνοτήτων, με σκοπό τη αποφυγή πρόκλησης επιβλαβών παρεμβολών από ή σε άλλους νόμιμους χρήστες του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. 5. Σε περιπτώσεις παράβασης των όρων χρήσης ραδιοφάσματος που έχουν οριστεί για τα εν λόγω Δικαιώματα και ιδιαίτερα όταν προκαλούνται επιζήμιες παρεμβολές σε άλλους νόμιμους χρήστες του φάσματος, ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3431/2006, όπως εκάστοτε ισχύει. ΤίμημαΓια την απονομή των δικαιωμάτων δεν απαιτείται η καταβολή τιμήματος (τελών φάσματος καθώς και οποιοδήποτε τέλους για τη χρήση των ραδιοσυχνοτήτων), καθότι η χρήση τους εξυπηρετεί αποκλειστικά τις ανάγκες των Δημόσιων Αγροτικών Ευρυζωνικών Δικτύων.
 
 
ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ
Για την υλοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 3, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η χωρητικότητα των αναμεταδοτών του Δημοσίου στο δορυφόρο HELLAS SAT μέσω της υποδομής του δικτύου ΔΟΡΥ.
 
 
Νίκος Θεοτοκάς
Στις υπηρεσίες που περιλαμβάνει η παροχή Καθολικής Υπηρεσίας να προστεθεί και η δωρεάν λήψη ψηφιακής ραδιοτηλεόρασης, με τις εξής περίπου διατάξεις σε σχετικό άρθρο:1) Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών, μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Τ.Τ., λαμβάνονται μέτρα ώστε να παρέχεται στο σύνολο της Ελληνικής Επικράτειας η δυνατότητα δωρεάν ασύρματης ψηφιακής λήψης των ελληνικών δημόσιων και ιδιωτικών ψηφιακών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών καναλιών εθνικής εμβέλειας.2) Ενόψει του καθορισμού ημερομηνίας πλήρους διακοπής των αναλογικών εκπομπών στην Ελλάδα και με στόχο την απόλυτη (100%) πληθυσμιακή κάλυψη της χώρας με ψηφιακό σήμα, στα μέτρα αυτά περιλαμβάνεται η παροχή δυνατότητας δωρεάν (χωρίς μηνιαία συνδρομή) απευθείας κρυπτογραφημένης δορυφορικής λήψης των ελληνικών καναλιών εθνικής εμβέλειας από πλευράς τηλεθεατών.3) Οι πάροχοι δικτύου των καναλιών εθνικής εμβέλειας (ΕΡΤ και Digea) οφείλουν να διαθέτουν εμπορικά στο ευρύ κοινό τον εξοπλισμό δορυφορικής λήψης (αποκωδικοποιητής – σύστημα κρυπτογράφησης) που χρησιμοποιούν οι ίδιοι για την τροφοδοσία των επίγειων ψηφιακών πομπών και αναμεταδοτών τους μέσω δορυφόρου.
 
 
OTE A.E.
Δεδομένου ότι ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος αποτελεί πάροχο ηλεκτρονικών επικοινωνιών που υπάγεται στις διατάξεις του Ν. 3431, με τις οποίες ρυθμίζονται μεταξύ άλλων και όλα τα θέματα που άπτονται της παροχής πρόσβασης και χρήσης ευκολιών του δικτύου του, κρίνεται σκόπιμη η εξαίρεσή του από την παρ. 4 του άρθρου 32 του προσφάτως ψηφισθέντος Ν. 4053/2012. Για τον λόγο αυτό, πρέπει στην παρ. 1 του άρθρου 80 του υπό διαβούλευση σχεδίου νόμου να περιληφθεί η σχετική τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 32 του Ν. 4053/2012, ήτοι να περιληφθεί το εξής εδάφιο:«ε) η παράγραφος 4 του άρθρου 32 του Ν. 4053/2012 αντικαθίσταται ως εξής : Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να ζητεί πληροφορίες από φορείς του δημοσίου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται με το άρθρο 1 παρ. 6 του ν. 1256/1982 και τις μεταγενέστερες συμπληρώσεις του πριν την επαναοριοθέτησή του με το άρθρο 51 παρ. 1 του ν. 1892/1990 εξαιρουμένου του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, οι οποίοι αναπτύσσουν πάσης φύσεως δίκτυα, για την καταγραφή σε βάση δεδομένων των εν λόγω δικτύων και μπορεί να επιβάλλει τη διέλευση από αυτά οπτικής ίνας, προς μελλοντική χρήση για ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας».
 
 
OTE A.E.
Προτείνουμε να προστεθεί στο τέλος της παραγράφου 11 (είτε να μπει ως νέα παράγραφος 11β) η εξής πρόβλεψη:«Τέλη χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης καταβάλλονται για δίκτυα που έχουν εγκατασταθεί από 1-1-2010 και έπειτα».