Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
OTE A.E.
Στην παράγραφο 2 μετά την λέξη «Ε.Ε.Τ.Τ.» και πριν τη λέξη «μπορεί» να προστεθεί η φράση «με αιτιολογημένη απόφασή της», τροποποιούμενης της παραγράφου 2 ως εξής: «Η ΕΕΤΤ με αιτιολογημένη απόφασή της, μπορεί να ζητά από τις επιχειρήσεις παροχής δημόσιων δικτύων επικοινωνιών ή/και διαθέσιμων στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών να παρεμποδίζουν κατά περίπτωση την πρόσβαση σε αριθμούς ή υπηρεσίες, όταν αυτό δικαιολογείται για λόγους απάτης ή κατάχρησης και να απαιτεί σε τέτοιες περιπτώσεις οι πάροχοι υπηρεσιών να παρακρατούν τα σχετικά έσοδα διασύνδεσης ή έσοδα από άλλες υπηρεσίες.»
 
 
Κωνσταντίνος Φρυδάς
Παράγραφος 17 Παρά τις εξαγγελίες για μείωση της γραφειοκρατίας, αυξάνεται η διαδικασία αδειοδότησης των κατασκευών κεραιών, όσον αφορά τον αριθμό των αιτήσεων, εγκρίσεων και μελετών και συνεπώς και το κόστος. Το ΣΗΛΥΑ απλά θα επιταχύνει τη σημερινή, απαράδεκτη, χρονική διάρκεια της αδειοδότησης.Η μεγαλύτερη καθυστέρηση (έως και πλέον των δύο ετών) παρατηρείται στην έγκριση των περιβαλλοντικών μελετών, σαν επακόλουθο και της απουσίας του κατάλληλου επιστημονικού δυναμικού σε θέματα διάδοσης των ραδιοκυμάτων.Ως γνωστόν, μια κατασκευή κεραίας, εκτός από την ηλεκτρομαγνητική “όχληση”, ίσως και την αισθητική, δεν επηρεάζει περαιτέρω το περιβάλλον.Επίσης, η μόνη αρμόδια υπηρεσία, κατάλληλα στελεχωμένη και εξοπλισμένη, για την προστασία των πολιτών από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, είναι το Γραφείο μη Ιοντιζουσών Ακτινοβολιών της ΕΕΑΕ. Πρόταση1. Η έκδοση θετικής γνωμάτευσης της ΕΕΑΕ για μια κατασκευή κεραίας, να κοινοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία Περιβάλλοντος για την αυτόματη έγκριση, αφού ακόμη και οι θέσεις των κατασκευών κεραιών είναι αυστηρά μοναδικές.2. Η έγκριση της ΥΠΑ να γίνεται υπηρεσιακά από την ΕΕΤΤ, αφού οι μεν συχνότητες είναι εκχωρημένες από την ΕΕΤΤ και άρα δεν συντρέχει θέμα παρεμβολών στην αεροπλοΐα, οι δε θέσεις των κατασκευών κεραιών είναι σε γνωστά “πάρκα κεραιών”, ή στις οροφές κτηρίων.
 
 
OTE A.E.
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5, η φράση «καταγγέλλει ειδικές υποχρεώσεις» λόγω του αδόκιμου χαρακτήρα της λεκτικής διατύπωσης, προτείνεται να αντικατασταθεί από τη φράση « καταργεί ειδικές υποχρεώσεις».
 
 
OTE A.E.
Στην παρ. 2 μετά την φράση «διεξάγοντας ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 43 του παρόντος» προτείνουμε να προστεθεί η φράση «το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και εν συνεχεία σε τακτά χρονικά διαστήματα» η οποία υπάρχει στην τροποποιημένη παρ. 1 του άρθρου 6 της Οδηγίας 2002/19/ΕΚ για την πρόσβαση και δεν έχει συμπεριληφθεί. Δηλαδή, προτείνουμε η παράγραφος να διαμορφωθεί ως εξής:«2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επανεξετάζει τους τεθέντες όρους, διεξάγοντας ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 43 του παρόντος το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και εν συνεχεία σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να αποφασίσει εάν θα διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα ανακληθούν οι ισχύοντες όροι.»
 
 
HELLAS SAT
Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 31 του Σ/Ν να προστεθεί παράγραφος 3, ως εξής:«3. Στην διαδικασία διαγωνισμού της προηγουμένης παραγράφου 2 δεν υπόκειται η χορήγηση άδειας χρήσης συμπληρωματικών ζωνών ραδιοσυχνοτήτων σε ήδη αδειοδοτημένο φορέα λειτουργίας και εκμετάλλευσης δορυφορικού δικτύου σε συγκεκριμένη τροχιακή θέση επί της τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων και σε σύστοιχη ζώνη ραδιοσυχνοτήτων, βάσει του Κανονισμού Ραδιοεπικοινωνίας της Διεθνούς Ενωσης Τηλεπικοινωνίας, όπως ισχύει εκάστοτε, εφόσον οι εν λόγω ραδιοσυχνότητες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την τεχνολογική, λειτουργική και εμπορική αναβάθμιση και επέκταση του δορυφορικού συστήματος και σε άλλες περιοχές του ραδιοφάσματος και γεωγραφικές περιοχές κάλυψης. Στην περίπτωση αυτή ο αδειοδοτημένος φορέας επιβαρύνεται μόνο με τη δαπάνη, την οποία θα κληθεί να καταβάλει το Ελληνικό Δημόσιο στην Διεθνή Ένωση Τηλεπικοινωνίας ως τέλη καταχώρισης της σχετικής ανακοίνωσης στο οικείο μητρώο του οργανισμού. Επίσης, δεν απαιτείται διενέργεια διαγωνισμού για την ανανέωση ή παράταση ισχύος Σύμβασης Αδειοδότησης και Άδειας Λειτουργίας φορέα δορυφορικού δικτύου.».