Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δρ Βασίλειος Γ. Κασάπογλου
Γενική Διαπίστωση & Πρόταση:Το υπό δημοσία διαβούλευση Σ/Ν περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών», διακρίνεται από παντελή έλλειψη στόχων εθνικής πολιτικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας• εμφανίζει έντονη αποσπασματικότητα, μονομέρια και πλήρη απουσία ρύθμισης σημαντικών κλάδων του τομέα, ιδίως, σε ό,τι αφορά στην λειτουργία του Διαδικτύου, στα κίνητρα ανάπτυξης νέων δικτύων, στην δεσποτεία της αγοράς των κινητών υπηρεσιών από το »καρτέλ» των 3 παρόχων, στην προστασία των χρηστών (καταναλωτών) όλων των υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και, ιδίως, από τους ποικιλώνυμους »εναλλακτικούς» τους συνωστιζομένους στα όρια του Δήμου Αθηναίων και μεγαοφειλέτες του ΟΤΕ, κ.ά.• γέμει τεχνικών και νομικών ανακριβειών και σφαλμάτων• διέπεται από αναχρονιστικές και αγοραίες εμποροκρατικές και αδηφάγους εισπρακτικές αντιλήψεις• υπερτονίζει και επεκτείνει τον ρόλο και την ανεξέλεγκτη δράση της υπερτροφικής και εξαιρετικώς πολυδάπανης ΕΕΤΤ, την οποία από απλό επόπτη της εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού στην οικεία αγορά έχει αναγάγει σε mini δικτάτορα του τομέα της τηλεπικοινωνίας• και, τέλος, διαιωνίζει την αντιδημοκρατική εξαρτησιακή/πελατειοκρατική σχέση Κράτους/ιδιοκτητών ιδιωτικών ραδιοτηλοπτικών μέσων, ενώ, επί πλέον, δημιουργεί μονοπωλιακές συνθήκες υπέρ της ΕΡΤ. Σημειωτέον, επίσης, ότι, περιστέλλει, απαραδέκτως, την μακρόχρονη και καρποφόρο θεσμική σύνδεση της Ελλάδος με τους διεθνείς (παγκόσμιους και περιφερειακούς) οργανισμούς του τομέα της τηλεπικοινωνίας ΔΕΤ και CEPT (Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Αρχών Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών), περιορίζοντας τις διαστάσεις της διεθνούς συνεργασίας της μόνον στις σχετικές διεργασίες της Ε.Ε. Μία απλή και μόνον ανάγνωση των διατάξεων των άρθρων 20, 21 και 31 αρκεί για την βεβαίωση της αλήθειας των προηγουμένων παρατηρήσεων.Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να αποσυρθεί το ανωτέρω Σ/Ν ως έχει και να εκπονηθεί, από ομάδα εγκύρων και εμπείρων διεθνούς κύρους Ελλήνων τεχνικών, νομικών και οικονομικών ειδημόνων, ένα νέο συστηματικό νομοθέτημα, το οποίο, βασιζόμενo στα σημαντικότερα διεθνή ρυθμιστικά πρότυπα, όπως, κυρίως, αυτό της FCC των ΗΠΑ, να καλύπτει, κατά τρόπο καινοτόμο και αποτελεσματικό, το σύνολο των ρυθμιστικών αναγκών του τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας επ’ ωφελεία των εθνικών συμφερόντων, και, ταυτοχρόνως, να αποκλείει την κατάταξη της Ελλάδος στην κατηγορία των υπαναπτύκτων και γραφικών εξωτικών χωρών του Ειρηνικού παραδείσων της τηλεπικοινωνιακής κερδοσκοπίας. Σε ό,τι δε, τέλος, αφορά στην εκπρόθεσμη μετάταξη στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών της Ε.Ε. είνε δυνατόν να ζητηθεί από την Επιτροπή η παρέκταση της τεθείσας αρχικής προθεσμίας με την επίκληση της τρέχουσας κρίσης.
 
 
ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ
1. Έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου έχουν ευρύτερο περιεχόμενο από το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως καθορίζονται από τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οι οποίες αναφέρονται αυστηρά στη ρύθμιση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Όπως και στο ν.3431/2006 οι διατάξεις του σχεδίου νόμου δεν περιορίζονται στην ενσωμάτωση των οδηγιών της ΕΕ αλλά περιλαμβάνουν και πολλές εθνικές διατάξεις προκειμένου να καλυφθεί το κενό που υπήρχε λόγω έλλειψης γενικότερης νομοθεσίας.2. Oι γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 που αναφέρονται βασικά στα θέματα αδειοδότησης σταθμών και δικτύων τα οποία δεν προσφέρουν διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (κλειστά δίκτυα) δεν πρέπει να εξαιρούνται από όλες τις διατάξεις του νόμου διότι τούτο οδηγεί σε παρερμηνείες ειδικά στα άρθρα όπου έχουν προστεθεί εθνικές διατάξεις (π.χ. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ, Διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, Ειδικά Ραδιοδίκτυα, Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών, Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων, Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών, ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις). Από την άλλη πλευρά, η εξαίρεση αυτή είναι αναγκαία λόγω της έλλειψης γενικότερης νομοθεσίας, ώστε να μην δημιουργηθούν ασυμβατότητες με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού. Τέτοιες παρερμηνείες κατά το παρελθόν, οδήγησαν σε απόψεις, όπως π.χ. ότι με το ν. 3431/2006 το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν είχε πλέον αρμοδιότητα για τον καθορισμό προδιαγραφών δεκτών αναλογικής και ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας λόγω της εξαίρεσης της παραγράφου 3 παρά το γεγονός ότι η αρμοδιότητα αυτή βασιζόταν σε πολλές άλλες διατάξεις προϋπάρχουσας νομοθεσίας που δεν είχαν ρητά καταργηθεί με το ν.3431/2006.3. Για την καλύτερη κατανόηση του νόμου οι εξαιρέσεις πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και να συσχετίζονται με τις διατάξεις στις οποίες εφαρμόζονται. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στο άρθρο 1 με διαφορετική όμως διατύπωση είτε καλύτερα, να ενσωματωθούν στο συγκεκριμένο άρθρο στο οποίο εφαρμόζονται. Με τον τρόπο αυτό θα απαλειφθούν και οι εξαιρέσεις των εξαιρέσεων που δημιουργούν σύγχιση.
 
 
Ενωση Ραδιοερασιτεχνων Βορειου Αιγαιου
H Ενωση Ραδιοερασιτενχνων Βορειου Αιγαιου είναι απολυτα συμφωνη με την αποψη της Ενωσης Ραδιοερασιτεχνων Ημαθιας και της Ενωσης Ελληνων Ραδιοερασιτεχνων.
 
 
OTE A.E.
Στην παράγραφο δβ της παραγράφου 1 θεωρούμε ότι πρέπει να διαγραφεί η φράση «συμπεριλαμβανομένης της διανομής περιεχομένου» καθώς διευρύνει αναιτιολόγητα τις αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ, η οποία, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και ελληνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, ουδεμία αρμοδιότητα έχει σε θέματα περιεχομένου.Επίσης, προτείνουμε τη διαγραφή της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου, δεδομένου ότι αφορά τομείς και δραστηριότητες στις οποίες η ΕΕΤΤ δεν έχει αρμοδιότητα, όπως είναι η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία και η πολυφωνία των μέσων επικοινωνίας. Η διάταξη αυτή είναι εντελώς εκτός του πνεύματος και του γράμματος των ευρωπαϊκών οδηγιών που μεταφέρονται στην ελληνική έννομη τάξη με το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου. Στο προοίμιο (παράγραφοι 5 και 6) της οδηγίας 2002/21 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οδηγία 2009/140 της 25ης Νοεμβρίου 2009 αναφέρεται ότι: «η διάκριση μεταξύ της ρύθμισης της μετάδοσης και της ρύθμισης του περιεχομένου δεν εμποδίζει να λαμβάνονται υπόψη οι δεσμοί που υπάρχουν μεταξύ τους, ιδίως όσον αφορά τη διασφάλιση του πλουραλισμού των μέσων ενημέρωσης, της πολιτισμικής πολυμορφίας και της προστασίας του καταναλωτή» και λίγο παρακάτω: «η πολιτική στον οπτικοακουστικό τομέα και η κανονιστική ρύθμιση του περιεχομένου ακολουθούν στόχους γενικού ενδιαφέροντος, όπως η ελευθερία της έκφρασης, ο πλουραλισμός των μέσων ενημέρωσης, η πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, η κοινωνική ένταξη, η προστασία του καταναλωτή και η προστασία των ανηλίκων». Από τα παραπάνω δεν προκύπτει ότι ανατίθεται κάποια συγκεκριμένη επιπλέον αρμοδιότητα στη ρυθμιστική αρχή, απλώς υπογραμμίζεται ότι η αρμόδια για τη ρύθμιση της μετάδοσης αρχή και συγκεκριμένα η ΕΕΤΤ στα πλαίσια των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων της, δεν πρέπει να παραγνωρίζει τους στόχους γενικού ενδιαφέροντος, όπως πολιτιστική και γλωσσική πολυμορφία, κ.λπ. Ακόμη και η διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 1 της οδηγίας 2002/21 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την οδηγία 2009/140 της 25ης Νοεμβρίου 2009 επιβεβαιώνει τα παραπάνω. Οποιαδήποτε περαιτέρω συγκεκριμένη ανάθεση αρμοδιότητας στους τομείς αυτούς στην ΕΕΤΤ ακόμη και σε επίπεδο ευχέρειας, δεν συνάδει με το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και επιπλέον μπορεί να οδηγήσει και σε σύγκρουση αρμοδιοτήτων με άλλες αρμόδιες αρχές. Αξίζει να σημειωθεί η διατύπωση του προτεινόμενου κειμένου που αναφέρει «…η ΕΕΤΤ και οι άλλες αρμόδιες αρχές …», ήτοι δεν προβλέπει το ορθότερο: «.. η ΕΕΤΤ σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.. ».
 
 
ΕΝΩΣΗ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Zητούμε τη ΡΗΤΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ των ραδιοερασιτεχνικών κατασκευών κεραιών από την παράγραφο 8 του άρθρου 30 του παρόντος σχεδίου νόμου. H φιλοσοφία για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος των κεραιών πάσης φύσεως είναι λανθασμένη,και επιβεβαιώνει ότι οι ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ή ΕΙΝΑΙ ΜΗ ΓΝΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ σε όλες του τις διαστάσεις ή ΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ με την εκ νέου εμφάνιση του ιδίου άρθρου.Με τις διατάξεις αυτές εξομοιώνονται οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί με την ραδιοφωνία, τηλεόραση ή τις κινητές τηλεφωνίες, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική έρευνα και ο πειραματισμός, που είναι η φύση του ραδιοερασιτεχνισμού, η μη κερδοσκοπική μας ενασχόληση με το αντικείμενο αυτό αλλά και η σημαντική προσφορά μας στο κοινωνικό σύνολο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. ΜΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΣΜΟΥ