Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δρ Βασίλειος Γ. Κασάπογλου
Γενική Διαπίστωση & Πρόταση:Το υπό δημοσία διαβούλευση Σ/Ν περί «Οργάνωσης και λειτουργίας του τομέα ηλεκτρονικών επικοινωνιών», διακρίνεται από παντελή έλλειψη στόχων εθνικής πολιτικής ηλεκτρονικής επικοινωνίας• εμφανίζει έντονη αποσπασματικότητα, μονομέρια και πλήρη απουσία ρύθμισης σημαντικών κλάδων του τομέα, ιδίως, σε ό,τι αφορά στην λειτουργία του Διαδικτύου, στα κίνητρα ανάπτυξης νέων δικτύων, στην δεσποτεία της αγοράς των κινητών υπηρεσιών από το »καρτέλ» των 3 παρόχων, στην προστασία των χρηστών (καταναλωτών) όλων των υπηρεσιών ηλεκτρονικής επικοινωνίας και, ιδίως, από τους ποικιλώνυμους »εναλλακτικούς» τους συνωστιζομένους στα όρια του Δήμου Αθηναίων και μεγαοφειλέτες του ΟΤΕ, κ.ά.• γέμει τεχνικών και νομικών ανακριβειών και σφαλμάτων• διέπεται από αναχρονιστικές και αγοραίες εμποροκρατικές και αδηφάγους εισπρακτικές αντιλήψεις• υπερτονίζει και επεκτείνει τον ρόλο και την ανεξέλεγκτη δράση της υπερτροφικής και εξαιρετικώς πολυδάπανης ΕΕΤΤ, την οποία από απλό επόπτη της εφαρμογής των κανόνων του ανταγωνισμού στην οικεία αγορά έχει αναγάγει σε mini δικτάτορα του τομέα της τηλεπικοινωνίας• και, τέλος, διαιωνίζει την αντιδημοκρατική εξαρτησιακή/πελατειοκρατική σχέση Κράτους/ιδιοκτητών ιδιωτικών ραδιοτηλοπτικών μέσων, ενώ, επί πλέον, δημιουργεί μονοπωλιακές συνθήκες υπέρ της ΕΡΤ. Σημειωτέον, επίσης, ότι, περιστέλλει, απαραδέκτως, την μακρόχρονη και καρποφόρο θεσμική σύνδεση της Ελλάδος με τους διεθνείς (παγκόσμιους και περιφερειακούς) οργανισμούς του τομέα της τηλεπικοινωνίας ΔΕΤ και CEPT (Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Αρχών Ταχυδρομείων και Τηλεπικοινωνιών), περιορίζοντας τις διαστάσεις της διεθνούς συνεργασίας της μόνον στις σχετικές διεργασίες της Ε.Ε. Μία απλή και μόνον ανάγνωση των διατάξεων των άρθρων 20, 21 και 31 αρκεί για την βεβαίωση της αλήθειας των προηγουμένων παρατηρήσεων.Για τους λόγους αυτούς θα πρέπει να αποσυρθεί το ανωτέρω Σ/Ν ως έχει και να εκπονηθεί, από ομάδα εγκύρων και εμπείρων διεθνούς κύρους Ελλήνων τεχνικών, νομικών και οικονομικών ειδημόνων, ένα νέο συστηματικό νομοθέτημα, το οποίο, βασιζόμενo στα σημαντικότερα διεθνή ρυθμιστικά πρότυπα, όπως, κυρίως, αυτό της FCC των ΗΠΑ, να καλύπτει, κατά τρόπο καινοτόμο και αποτελεσματικό, το σύνολο των ρυθμιστικών αναγκών του τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας επ’ ωφελεία των εθνικών συμφερόντων, και, ταυτοχρόνως, να αποκλείει την κατάταξη της Ελλάδος στην κατηγορία των υπαναπτύκτων και γραφικών εξωτικών χωρών του Ειρηνικού παραδείσων της τηλεπικοινωνιακής κερδοσκοπίας. Σε ό,τι δε, τέλος, αφορά στην εκπρόθεσμη μετάταξη στο εθνικό δίκαιο των Οδηγιών της Ε.Ε. είνε δυνατόν να ζητηθεί από την Επιτροπή η παρέκταση της τεθείσας αρχικής προθεσμίας με την επίκληση της τρέχουσας κρίσης.
 
 
ΝΙΣΣΗΜ ΜΠΕΝΜΑΓΙΩΡ
1. Έστω και αν δεν αναφέρεται ρητά, οι διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου έχουν ευρύτερο περιεχόμενο από το πλαίσιο παροχής δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών όπως καθορίζονται από τις Οδηγίες 2002/19/ΕΚ, 2002/20/ΕΚ, 2002/21/ΕΚ, 2002/22/ΕΚ και 2002/77/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες 2009/136/ΕΚ και 2009/140/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου οι οποίες αναφέρονται αυστηρά στη ρύθμιση της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Όπως και στο ν.3431/2006 οι διατάξεις του σχεδίου νόμου δεν περιορίζονται στην ενσωμάτωση των οδηγιών της ΕΕ αλλά περιλαμβάνουν και πολλές εθνικές διατάξεις προκειμένου να καλυφθεί το κενό που υπήρχε λόγω έλλειψης γενικότερης νομοθεσίας.2. Oι γενικές εξαιρέσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 που αναφέρονται βασικά στα θέματα αδειοδότησης σταθμών και δικτύων τα οποία δεν προσφέρουν διαθέσιμες στο κοινό υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (κλειστά δίκτυα) δεν πρέπει να εξαιρούνται από όλες τις διατάξεις του νόμου διότι τούτο οδηγεί σε παρερμηνείες ειδικά στα άρθρα όπου έχουν προστεθεί εθνικές διατάξεις (π.χ. Αρμοδιότητες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αρμοδιότητες της ΕΕΤΤ, Διαχείριση του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων, Ειδικά Ραδιοδίκτυα, Ρυθμίσεις σχετικά με την εγκατάσταση κεραιών, Διαχείριση δορυφορικών τροχιών και συσχετισμένων συχνοτήτων, Τυποποίηση και πιστοποίηση εξοπλισμού και υπηρεσιών, ηλεκτρονικές εγκαταστάσεις). Από την άλλη πλευρά, η εξαίρεση αυτή είναι αναγκαία λόγω της έλλειψης γενικότερης νομοθεσίας, ώστε να μην δημιουργηθούν ασυμβατότητες με τις διατάξεις περί ανταγωνισμού. Τέτοιες παρερμηνείες κατά το παρελθόν, οδήγησαν σε απόψεις, όπως π.χ. ότι με το ν. 3431/2006 το Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών δεν είχε πλέον αρμοδιότητα για τον καθορισμό προδιαγραφών δεκτών αναλογικής και ψηφιακής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας λόγω της εξαίρεσης της παραγράφου 3 παρά το γεγονός ότι η αρμοδιότητα αυτή βασιζόταν σε πολλές άλλες διατάξεις προϋπάρχουσας νομοθεσίας που δεν είχαν ρητά καταργηθεί με το ν.3431/2006.3. Για την καλύτερη κατανόηση του νόμου οι εξαιρέσεις πρέπει να γίνουν συγκεκριμένες και να συσχετίζονται με τις διατάξεις στις οποίες εφαρμόζονται. Αυτό μπορεί να γίνει είτε στο άρθρο 1 με διαφορετική όμως διατύπωση είτε καλύτερα, να ενσωματωθούν στο συγκεκριμένο άρθρο στο οποίο εφαρμόζονται. Με τον τρόπο αυτό θα απαλειφθούν και οι εξαιρέσεις των εξαιρέσεων που δημιουργούν σύγχιση.
 
 
OTE A.E.
Με βάση τους ορισμούς του Ν.3431/2006, τους ορισμούς των Οδηγιών, αλλά και τους ορισμούς του άρθρου 2 του παρόντος νομοσχεδίου, υπάρχει σχετική ασάφεια ως προς το που ακριβώς εντάσσονται τα δίκτυα TETRA. Σύμφωνα με την ITU, το TETRA είναι μία μοντέρνα ψηφιακή τεχνολογία των δικτύων PMR (professional or private mobile radio) και των PΑMR (public access mobile radio) που χρησιμοποιούνται από εξειδικευμένες ομάδες χρηστών, κυρίως από μεγάλες επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς και όχι από το ευρύ κοινό. Ο ελληνικός όρος για το PMR είναι το ειδικό ραδιοδίκτυο ενώ τα δικαιώματα χρήσης εκχώρησης του TETRA αντιστοιχούν στα PΑMR με αποτέλεσμα η χρήση του δικτύου TETRA του ΟΤΕ να αποκλείεται από τα ραδιοταξί.Για τους παραπάνω λόγους προτείνουμε στην 4η παράγραφο μεταξύ της 1ης και 2ης πρότασης (ή αλλού) να προστεθεί η φράση «Τα επιβατηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης με μετρητή (ΤΑΞΙ) μπορούν να χρησιμοποιούν και τα Δημόσια Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών ΤΕΤΡΑ και να λαμβάνουν το ειδικό κόμιστρο ως ραδιοταξί.»
 
 
Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Δωδεκανήσου
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Εδώ και χρόνια στην περιοχή μας (και όχι μόνο) γίνεται μια δυναμική και συνεχής κινητοποίηση πολιτών για την απομάκρυνση κεραιών κινητής τηλεφωνίας από κατοικημένες περιοχές. Η τοποθέτηση καμουφλαρισμένων κεραιών σε ελάχιστη απόσταση από κατοικίες ανυποψίαστων πολιτών είναι πλέον σύνηθες φαινόμενο που προκαλεί και προσβάλλει στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα και συνταγματικά κατοχυρωμένες αξίες.Παράλληλα είναι μια πραγματικότητα η αδυναμία των πολιτών να υπερασπισθούν τα δικαιώματά τους απέναντι στις αυθαιρεσίες των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Οι δυνατότητες για απομάκρυνση των παράνομων κεραιών είναι πρακτικά ανύπαρκτες. Και αυτό γιατί το εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο κάλυπτε απροκάλυπτα τις εταιρίες, πέραν των όποιων αδυναμιών της δημόσιας διοίκησης.Θεωρούμε ότι και το νέο υπό δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο υπερασπίζεται ουσιαστικά τα οικονομικά συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών εταιριών σε βάρος της υγείας και της ποιότητας ζωής του πολίτη.Πως γίνεται σύμφωνα με την κειμένη νομοθεσία (απόφαση 81839/ΣΤ1/ΦΕΚ 1150B/2006 Υπουργού Παιδείας, παρ. 3) ένας χώρος να κρίνεται ακατάλληλος για την ανέγερση σχολείου αν σε απόσταση μικρότερη των 200 μέτρων από τoν χώρο αυτό είναι εγκατεστημένη κεραία κινητής τηλεφωνίας, όταν με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο οποιοσδήποτε μπορεί να τοποθετήσει οπουδήποτε κεραία εκτός από την ταράτσα (!) ενός υφιστάμενου σχολείου.Η αντίφαση αυτή είναι μια απτή απόδειξη του προσανατολισμού του νομοσχεδίου υπέρ των εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Είναι απίστευτο πως μια κεραία που πρόλαβε να εγκατασταθεί δίπλα σε προβλεπόμενο από το σχέδιο πόλης σχολικό χώρο, να καταργεί το δικαίωμα των πολιτών για απόκτηση σχολείου! Η εκπαίδευση, οι πολίτες και η υγεία τους μπαίνουν κυριολεκτικά σε δεύτερη μοίρα.Τo νέο θεσμικό πλαίσιο πρέπει να άρει αυτές τις αδυναμίες και αντιφάσεις και να είναι πιο αποτελεσματικό στην όποια παραβατικότητα. Προτείνουμε τα εξής:α) Πρέπει να υπάρχει κατ’ αρχή συνολικός και ολοκληρωμένος σχεδιασμός σχετικά με την τοποθέτηση κεραιών στα αστικά κέντρα με τη συμμετοχή πολεοδόμων και άλλων εξειδικευμένων επιστημόνων προκειμένου να διασφαλίζεται η υγεία του κοινωνικού συνόλου σε κάθε περίπτωση. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να καθοριστούν οι ελάχιστες αποστάσεις κεραιών κινητής τηλεφωνίας από κατοικίες, σχολεία και άλλες κρίσιμες αστικές χρήσεις.β) Οι διαδικασίες αδειοδοτήσεων να είναι αυστηρές και τον τελικό λόγο να έχουν τοπικές υπηρεσίες και συγκεκριμένα να εκδίδονται μέσω των Δήμων.γ) Θα πρέπει να θεσμοθετηθεί η δυνατότητα έγκυρων μετρήσεων από ειδικά κλιμάκια δήμων, περιφέρειας, αστυνομίας αλλά και ιδιωτικά εργαστήρια αλλά και να εγκαθίστανται με έξοδα των εταιρειών μόνιμοι σταθμοί μέτρησης κοντά σε κάθε υφιστάμενη ή νέα κεραία, για να ελέγχεται και η ένταση εκπομπής.δ) Σε περιπτώσεις τέλος παραβίασης της νομοθεσίας. θα πρέπει να κινούνται αυτεπάγγελτα και άμεσα οι διαδικασίες αναστολής της λειτουργίας και απομάκρυνσης της κεραίας και παράλληλα να επιβάλλονται οι αντίστοιχες ποινές στους ιδιοκτήτες και τις εταιρείες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εκ’ μέρους του Δ.Σ. Η ΠρόεδροςΙωάννου Μαρία Η ΑντιπρόεδροςΜωραϊτου Παρασκευή
 
 
Κωνσταντίνος Κράλλης SV1XV
Η προτεινόμενη παράγραφος 8 του συγκεκριμένου άρθρου αποτελεί μνημείο κακοδιοίκησης: εμφανής σκοπός της είναι να καταργήσει έμμεσα («από το παράθυρο» κατά το κοινώς λεγόμενο) τις διατάξεις του Ν. 2801 που προστατεύουν την υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη από άσκοπους περιορισμούς, γραφεικοκρατικές αγκυλώσεις και έξοδα, τα οποία θα ισοδυναμούσαν με σχεδόν ολοκληρωτική απαγόρευση της. Η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη παγκοσμίως δεν υπόκειται σε λεπτομερείς προδιαγραφές, χαρακτηριστικά κλπ. πέραν των απολύτως αναγκαίων και ο εξοπλισμός που κατασκευάζεται από ραδιοερασιτέχνες εξαιρείται από τις ευρωπαϊκές Οδηγίες Νέας Προσέγγισης, π.χ. 1999/5/EC. Προς τι λοιπόν η σπουδή κάθε 3 μήνες να εισάγεται στη Βουλή μιά παραλλαγή της εν λόγω διάταξης; Αν το Υπουργείο Μεταφορών ή η Ε.Ε.Τ.Τ. επιθυμούν διακαώς να καταργηθεί η ραδιοερασιτεχνική υπηρεσία στην Ελλάδα, ας έχουν το θάρρος να το πράξουν ευθέως.