Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νίκος
Επίσης ο ν 3783/09 χρειάζεται τροποποίηση. Πχ υποχρεώνει τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας να καταγράφουν ακόμα και την κυψέλη που πραγματοποιήθηκε η πρώτη κλήση. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με την οδηγία 2006/24/ΕΚ η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό δίκαιο με τον ν 3917/2011, καθώς κάτι τέτοιο γίνεται μόνο στην περίπτωση ανώνυμων προπληρωμένων υπηρεσιών. Εφόσον Στην Ελλάδα δεν υπάρχου, είναι ανούσιο και αντικανονικό να εφαρμόζεται αυτό το σκέλος
 
 
Κουντούρη Θεμελίνα
Γιατί η εμμονή αυτή μόνο με τα σχολεία; Ποιά η προστασία του παιδιού που κοιμάται στο σπίτι του στα 10-20μ. από μια κεραία, η οποία μάλιστα τοπποθετήθηκε μετά τη γέννηση του; Θα εκθέτατε το παιδί σας σε μια τέτοια κατάσταση; Είναι γεγονός, όπως αναφέρθηκε ότι στο σχολείο τα παιδιά περνούν περίπου 1000 ώρες ετησίως, ενώ στο σπίτι τις υπόλοιπες 6500 ώρες ετησίως! Να θεσπιστεί ελάχιστη απόσταση τουλάχιστον 50μ. από υφιστάμενη κατοικία.
 
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Σ.Α.Ρ.Ε )
Κάθε εγκατάσταση κατασκευής κεραίας είτε απαιτείται είτε δεν απαιτείται άδεια πρέπει να πληροί όλες τις απαιτήσεις των συναφών Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τα βιομηχανικά προϊόντα οι οποίες έχουν κυρωθεί και ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία (ηλεκτρική ασφάλεια, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, στατική επάρκεια, διάθεση αποβλήτων κλ.π). Οι κατασκευές πρέπει να διαθέτουν τεχνικό φάκελο στον οποίο να τεκμηριώνεται η απαιτούμενη συμμόρφωση σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.Διαπιστώσαμε ότι το Υπουργείο σας έχει εκδώσει απόφαση με την οποία ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις για την ηλεκτρική ασφάλεια και τη στατική επάρκεια που αποτελεί απαράδεκτη απόκλιση από τους γενικά αποδεκτούς νόμους του Κράτους. Την έκδοση της απόφασης αυτής καταγγείλαμε πριν από πολλούς μήνες χωρίς μέχρι σήμερα να ειδοποιηθούμε ότι τροποποιήθηκε η απόφαση αυτή.Η διαδικασία αδειοδότησης κατασκευών κεραιών μέσω του ΣΗΛΥΑ είναι διαβλητή διότι δεν θεσπίζονται κριτήρια πληρότητας, αποδοχής ή έγκρισης των μελετών, ούτε καν σε σχέση με τις εφαρμοζόμενες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, απλά μεταφέρεται η ευθύνη για το περιεχόμενο στο μελετητή όποιο και αν είναι αυτό.Πρέπει να προβλεφθεί διάταξη με την οποία να καθοριστούν διαδικασίες για την προστασία του κοινού από την ακτινοβολία που προέρχεται από κεραίες δορυφορικής εκπομπής που τοποθετούνται στις ταράτσες. Το γεγονός ότι οι κεραίες μπορεί να εκπέμπουν με ισχύ κατώτερη των 164 W που καθορίζεται στην ΚΥΑ 53571/3839/6.9.2000 (ΦΕΚ 1105 Β΄) ως κανονιστικό όριο για την εκπόνηση μελέτης δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιβάλλον χώρος γύρω από τη κεραία στον οποίο η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία υπερβαίνει τα όρια που καθορίζονται στην Υπουργική απόφαση. Προτείνουμε για κάθε τέτοια εγκατάσταση να καθορίζεται από τεχνικό που να έχει όχι μόνο πιστοποιημένα προσόντα αλλά τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται από τον Νόμο και την εκάστοτε Νομοθεσία, η απόσταση στην οποία η πρόσβαση του κοινού είναι ασφαλής λόγω ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.Η διάταξη της παραγράφου 4 είναι εσφαλμένη διότι δεν προσδιορίζεται σε ποιο σημείο διαπιστώνεται η υπέρβαση των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ούτε με ποια διαδικασία προσδιορίζεται εκείνος ο οποίος συμβάλλει περισσότερο στη δημιουργία του πέραν του ορίου ηλεκτρομαγνητικού πεδίου. Όσο απομακρυνόμαστε από μία κεραία, το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που οφείλεται σ’ αυτήν μειώνεται. Ομοίως δεν έχει τεχνικά νόημα η ύπαρξη διαφορετικών ορίων ανάλογα με το αν για την κεραία απαιτείται ή όχι άδεια ή αν υπάρχει γειτνίαση με σχολεία, γηροκομεία κ.λπ. διότι εισάγονται με αυτόν τον τρόπο διακρίσεις στον πληθυσμό.Η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι η πρόβλεψη εγκατάστασης σε όλες τις κεραίες που χρησιμοποιούνται για εμπορικά δίκτυα και έχουν ισχύ εκπομπής πάνω από κάποιο όριο, διάταξης περιορισμού της εκπομπής και συνεχούς καταγραφής της εκπεμπόμενης ισχύος που να συνδέεται με το Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
Παπασωτηρίου Αλέξιος
Παράγραφοι 10 και 18: Είναι τουλάχιστον εξωφρενικό να ενσωματώνονται σε νομοθετήματα τέτοιες διατάξεις που μοναδικό γνώμονα έχουν τον λαϊκισμό. Κύριοι, τα όρια έκθεσης των ανθρώπων στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που όριζε η ΚΥΑ 53571/3839 και τροποποίησε ο Ν3431 είναι ασφαλή, ναι ή όχι; Αν είναι ασφαλή, προφανώς είναι ασφαλή και για τους παιδικούς σταθμούς, τα σχολεία και τα νοσοκομεία.Αν δεν είναι ασφαλή, γιατί κάνετε διάκριση μεταξύ των παιδιών που πηγαίνουν στον παιδικό σταθμό και των παιδιών που μένουν στο σπίτι; Αν λοιπόν επιστημονικές μελέτες και έρευνες δείχνουν ότι δεν είναι ασφαλή τα ισχύοντα όρια έκθεσης, τροποποιήστε τις προβλέψεις του Ν3431 επί το ασφαλέστερον. Δεν έχει κανένα νόημα να προστατεύουμε τα παιδιά μέσα στους παιδικούς σταθμούς και να τα εκθέτουμε σε επικίνδυνες ακτινοβολίες έξω από αυτούς. Τονίζω, βέβαια, αν είναι όντως επικίνδυνες. Συμπερασματικά, οι εν λόγω παράγραφοι υπάρχουν καθαρά για λόγους λαϊκισμού και όχι για λόγους ουσίας.Η ύπαρξή τους προκαλεί βλάβη, διότι υποβάλει στην κοινωνία μία ψευδή υπόθεση ως νομικό και επιστημονικό δεδομένο.
 
 
Μάγος Κυριάκος
Θέτω τα εξής ερωτήματα: Ποιά η διαφορά του να έχεις κεραία πάνω σε σχολείο (απαγορεύεται) ή να την έχεις ακριβώς έξω από την περίφραξη του σχολείου (επιτρέπεται με εκπομπή στα 60% της επιτρεπόμενης ισχύος-άρθρο 10); Δηλαδή από το 0 στο 60% για μερικά μόλις μέτρα οι κεραίες γίνονται βλαβερές; Οι μικρότερες κεραίες έχουν εμβέλεια 1 χιλιόμετρο και πάνω.Ποιά η προστασία του πολίτη που έχει το παιδί του να ζει και να κοιμάται στα 10μ. από μια κεραία???? Υπενθυμίζω ότι στο σχολείο τα παιδιά περνούν 6 περίπου ώρες 5 μέρες τη βδμάδα, 8 μηνες το χρόνο (περίπου 1000 ώρες ετησίως), ενώ στο σπίτι τις υπόλοιπες, δηλ. περίπου 6500 ώρες ετησίως!!!!!!!!!!! Δηλαδή η κεραία από πάνω του είναι βλαβερή για 1000 ώρες έκθεσης, ενώ η άλλη δίπλα του αβλαβής για 6500 ώρες έκθεσης… Για το παιδί αυτό 60% δεν υπάρχει;;; (Οσοι γνωρίζουν τεχνικά τη διαφορά του πάνω με το δίπλα είναι πλέον σίγουροι για την ιδιότητα του συγγραφέα του νομοσχεδίου.Τα νομοσχέδια οφείλουν κατά το Σύνταγμα να προστατεύουν πρώτιστα την υγεια και τον πολίτη πολύ δε περισσότερο τα παιδιά.Τα πιστοποιητικά για την αδειοδότηση μιας κεραίας, (η οποία μπορεί να …φυτρώσει κατα βούληση των εταιρειών ΠΑΝΤΟΥ) ειναι τουλάχιστον «υποτυπώδη». Θέμα λίγων ωρών μελετητικά για μιά εταιρεία, και ένας μηχανικός (σχεδόν οποιασδήποτε ειδικότητας, που θα αγνοεί τις προειδοποιήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας περί καρκνογενέσεων για μερικές εκατοντάδες ευρώ). Έχετε ιδέα τι ζητούν από τους απλούς πολίτες για την έκδοση μιας απλής οικοδομικής άδειας;Γιατί άραγε δεν προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής άδειας παρά μόνο μια απλή έγκριση για μια τέτοια ηλεκτροδοτούμενη κατασκευή, αφού απαιτείται η κατασκευή ολόκληρου οικίσκου με τα μηχανήματα; Δεν υπερβαίνουν συνήθως οι κατασκευές αυτές το μέγιστο ύψος της οικοδομής; Ο απλός πολίτης δεν πρέπει να είναι καθόλα νόμιμος στην οικοδομή του (με σχετική βεβαίωση μηχανικού) για να προβεί ακόμα και σε αγοραπωλησία ακινήτου; Γιατί δεν συμβαίνει το ίδιο και για τις κεραίες; Γιατί ένα σπίτι που κατασκευάστηκε ως κατοικία (ιδιωτικός χαρακτήρας και πολλές φορές σε περιοχές αμιγούς κατοικίας) μπορεί να να φιλοξενεί χωρίς οικοδομική άδεια μια χρήση που απευθύνεται στο κοινό όπως η κεραία, επηρεάζοντας τους περιοίκους και μάλιστα την υγεία τους; Όταν την ίδια στιγμή για να μετατρέψεις μια κατοικία σε άλλη χρήση θα πρεπει να προβείς σε πλήθος γραφειοκρατικών ενεργειών;Και μετά από όλες αυτές τις διευκολύνσεις των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας για αδειοδότηση, ποιά η διαδικασία για να διαμαρτυρηθείς για την εγκατάσταση μιας κεραίας; Διαβάστε το άρθρο 16 για να …ευθυμήσετε… Μια απορία μόνο. Ποιάς ειδικότητας και πόσο άμεμπτος μπορεί να είναι ένας Περιφεριάρχης (που προστατεύεται από άσυλίες κλπκλπ) για να κρίνει ένα τέτοιο ζήτημα οσάν δικαστής και τι άραγε θα επιλέξει (η πλειονότητα αυτών, όπως η ΠΕΙΡΑ μας έχει διδάξει- δες καταπατήσεις αιγιαλού και δασών από ξενοδόχους) όταν στη ζυγαριά βάλεις έναν απλό πολίτη και μια εταιρεία όπως π.χ. η COSMOTE που έχει σήμερα (Σεπτέμβριος 2011) πελατειακή βάση που ανέρχεται σε 7,9 εκατομμύρια ανθρώπους (πηγήhttp://www.cosmote.gr). Βάλτε ενδεικτικά μόνο 5 ευρώ/μήνα μέσο κέρδος από τον καθένα για να καταλάβετε για τί μέγεθος μιλάμε.Τι ρόλο παίζει η Τοπική Αυτοδιοικηση σ’ αυτή την ιστορία; Τι εξουσια έχει ένας δήμος να καθορίζει θέσεις, να κάνει μελέτες για την ορθολογική διαχείριση πόρων, ενέργειας και δικτύων και εντέλει να προστατεύει τον πολίτη του; Να διαλέγει τις ορθολογικότερες θέσεις βάσει σχεδιασμού που βασίζεται στο κοινό καλό και όχι στα συμφέρντα των εταιρειών και στην άγνοια (αν όχι ελαστική συνείδηση) όσων τις φιλοξενούν; Είμαι σε θέση να γνωριζω ότι πόλεις ευρωπαικές όπως αυτή της Βιέννης, του Straslound του Εδιμβούργου και πολλών πολλών άλλων, αλλά και …τριτοκοσμικές, όπως αυτές της Λατινικής Αμερικης, π.χ. πόλη του Μεξικό, έχουν καταρτίσει τέτοιες μελέτες και διαχειρίζονται και τα δίκτυα με βάση μια γενικότερη χάραξη. Στην Ελλάδα, όπου βρούμε οικονομικά αδύμαμο (ή φιλοχρήματο), ηθικά ανάλγητο και τεχνικά ακατάρτιστο Έλληνα, βάζουμε και μια κεραία και μετά τρέχουν οι γείτονες απροστάτευτοι. Πολλοί αναγκάζονται να πάρουν το νόμο στα χέρια τους.Σε μια χώρα που σχέδια τύπου Καλλικράτης εφαρμόζονται σε Δήμους, σχολεία, νοσοκομεία κλπ με επώδυνες αλλά αναγκαίες (όπως λέγεται) αλαγές, γιατί δεν ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΝ στο υπό διαβούλεση νομοσχέδιο η χωροταξική μελέτη σε επίπεδο κάθε δήμου, για την τοποθέτση κεραιών, ώστε να ξέρει ο κάθε ιδιοκτήτης, ενοικιαστής, επιχειρηματίας κλπ, που θα αγοράσει σπίτι, που θα ανοίξει βρεφονηπιακό σταθμό, ή άλλη επιχείρηση; Αν οι μελέτες αυτές γίνουν σε συνεργασία με τις εταιρείες σε 1 μήνα το πολύ θα είναι έτοιμες για όλη την Ελλάδα.Έχετε διερωτηθεί σε τι κατάσταση έρχονται όσοι πολίτες επένδυσαν σε μια περιοχή (έχτισαν ή αγόρασαν ένα σπίτι, έστησαν μια επιχείρηση) και ξαφνικά ξεφύτρωσε μια κεραία σε απόσταση αναπνοής; Ποιός είναι υπεύθυνος για τις οικονομικές επιπτώσεις σ’ τους του ανθρώπους; Πως είναι δυνατόν να υποβάλλεται ένα νομοσχέδιο χωρίς τέτοιες προβλέψεις;Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλαδας, ως ο θεσμοθετημένος σύμβουλος της πολιτείας, έχει γνωμοδοτήσει για το συγκεριμένο νομοσχέδιο;Τέλος, θεωρειτε ότι οποιαδήποτε εταιρεία θα σεβαστεί τα όρια ακτινοβολίας π.χ. την πρωτοχρονιά ή όποτε έχει υπερβολική ζήτηση η συγκεκριμένη κεραία; Ποτέ δεν απορρίπτεται κλήση λόγω φόρτου. Το παιδί όμως εκτίθεται σε ανεπανόρθωτη επιβάρυνση της υγείας του χωρίς ΚΑΝ να το γνωρίζει, χωρίς ΚΑΝ να μπορερί να αντιδράσει. Το νομοσχέδιο σ’ αυτή τη μορφή αποτελεί CASUS BELLI για πολλούς πολίτες. Στοιχειώδη ζητήματα ευθυξίας επιβάλλουν την προστασία τους. Σε μια πολύ δύσκολή συγκυρία για τη χώρα και τους Έλληνες πολίτες δείξτε ότι ενδιαφέρεστε τουλάχιστον για την υγεία μας.