Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Χριστόπουλος Παναγιώτης / sv1acw
Β) Με φυλάκιση μέχρι δύο (2) έτη τιμωρείται όποιος προκαλεί επιβλαβείς παρενοχλήσεις (παρεμβολές), διαπιστωμένες από την αρμόδια Αρχή, σε άλλο νόμιμο χρήστη, όπως και όποιος εκπέμπει χωρίς άδεια σε ζώνες ραδιοσυχνοτήτων που δεν προβλέπεται για τη συγκεκριμένη υπηρεσία στον Εθνικό Κανονισμό Κατανομής Ζωνών Συχνοτήτων. Σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω, αφαιρείται η άδεια από το όργανο που την εξέδωσε. Επίσης κατάσχεται όλος ο εξοπλισμός του σταθμού και οι συναφείς εγκαταστάσεις. Τα αδικήματα των περιπτώσεων (Α) και (Β) θεωρούνται αυτόφωρα, σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 242 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Δηλαδή, ισχύουν μόνο τα παραπάνω στη περίπτωση νομίμων χρηστών του φάσματος που παρεμβάλλει ο ένας τον άλλο? Δεν προβλέπεται διαδικασία ελέγχου και προτάσεις διόρθωσης?
 
 
OTE A.E.
Στην παράγραφο 1, στο τέλος θεωρούμε ότι πρέπει να προστεθεί η φράση «το οποίο δεν μπορεί να είναι μικρότερο του ενός (1) μηνός»Στην παράγραφο 2, η μη παροχή πληροφοριών που ζητά η Εθνική Ρυθμιστική Αρχή συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων μόνο οικονομικής φύσης, σύμφωνα με την οδηγία 2009/140 άρ. 3 και όχι άλλου είδους κυρώσεων. Η αναστολή ή ανάκληση δικαιωμάτων παροχής δικτύων ή/και υπηρεσιών καθώς και των δικαιωμάτων χρήσης ή των ειδικών υποχρεώσεων μπορεί να επιβληθεί ως κύρωση μόνο στις περιπτώσεις σοβαρών και επανειλημμένων παραβάσεων και εφόσον τα λοιπά μέτρα συμμόρφωσης δεν φέρουν αποτέλεσμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009./140 άρ. 3 αυτού του είδους η κύρωση επιβάλλεται εφόσον οι οικονομικές κυρώσεις και η διαταγή να διακοπεί ή να καθυστερήσει η παροχή υπηρεσίας αποδειχθούν αναποτελεσματικές. Αποτελεί δηλαδή την ύστατη κύρωση η οποία προϋποθέτει ότι έχουν εξαντληθεί οι άλλες δύο κατηγορίες κυρώσεων. Για τους λόγους αυτούς προτείνουμε να αναδιατυπωθεί το συγκεκριμένο εδάφιο σύμφωνα με την Οδηγία σε εφαρμογή της οποίας εκδίδεται.Επομένως, το άρθρο 77 πρέπει να αναδιαμορφωθεί ως εξής:- Η παρ. 2 να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως:«2. Η ΕΕΤΤ με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να απαιτήσει την παύση της παράβασης στην οποία αναφέρεται η παράγραφος 1, πλην αυτής που αναφέρεται στη μη παροχή πληροφοριών, είτε αμέσως, είτε εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, και να λαμβάνει κατάλληλα και αναλογικά μέτρα που αποβλέπουν στην εξασφάλιση της συμμόρφωσης και να επιβάλλει μία ή περισσότερες από τις παρακάτω κυρώσεις:α) Σύσταση.β) Πρόστιμο έως 2.000.000 ευρώ το οποίο εισπράττεται σύμφωνα με τον Κώδικα Εισπράξεων Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει περιοδικές ποινές με αναδρομικό αποτέλεσμα. Η Ε.Ε.Τ.Τ. μπορεί να προβλέψει την καταβολή του ποσού του προστίμου σε δόσεις.γ) Διαταγή να διακοπεί ή να καθυστερήσει η παροχή υπηρεσίας ή ομάδας υπηρεσιών η οποία, εάν συνεχιζόταν, θα κατέληγε σε σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού, ενώ εκκρεμεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις πρόσβασης που έχουν επιβληθεί μετά από ανάλυση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος.»Σημειώνεται ότι στο ανωτέρω εδάφιο β) προτείνεται η διατήρηση του ανώτατου ορίου προστίμου στα επίπεδα των 2.000.000 €, δεδομένων της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας, των οικονομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις αλλά και της ύφεσης που διαπιστωμένα παρατηρείται στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών.- Να προστεθεί νέα παράγραφος με το ακόλουθο περιεχόμενο:«3. Σε περιπτώσεις σοβαρών ή επανειλημμένων παραβάσεων των όρων της γενικής άδειας ή των δικαιωμάτων χρήσης ή των ειδικών υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 44, 47 παρ. 1, 2, 4 και 5 και 49 του παρόντος και των υποχρεώσεών του ως καθορισμένη επιχείρηση, εάν τα μέτρα για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης που αναφέρονται στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου δεν φέρουν αποτέλεσμα η ΕΕΤΤ μπορεί να εκδώσει διαταγή να διακοπεί ή να καθυστερήσει η παροχή υπηρεσίας ή ομάδας υπηρεσιών η οποία, εάν συνεχιζόταν, θα κατέληγε σε σοβαρή στρέβλωση του ανταγωνισμού, ενώ εκκρεμεί η συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις πρόσβασης που έχουν επιβληθεί μετά από ανάλυση αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 43 του παρόντος.»- Να προστεθεί νέα παράγραφος με το ακόλουθο περιεχόμενο:«4. Η ΕΕΤΤ με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της και ύστερα από προηγούμενη ακρόαση των ενδιαφερομένων, δύναται να επιβάλει τις κυρώσεις των περ. α και β της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στις επιχειρήσεις που δεν παρέχουν πληροφορίες σύμφωνα με το άρ. 38 ή το άρ. 50 του παρόντος, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος που ορίζεται από την ΕΕΤΤ».Τέλος, στην παράγραφο 6 του νομοσχεδίου (παράγραφος 8 σύμφωνα με τις παραπάνω προτεινόμενες προσθήκες), σύμφωνα με την Οδηγία 2009/140 άρ. 3, η λήψη έκτακτων προσωρινών μέτρων προϋποθέτει ότι η αρμόδια αρχή έχει αποδείξεις ότι η παράβαση ενέχει απειλή και δεν αρκούν αποχρώσες ενδείξεις, όπως είναι η διατύπωση της προτεινόμενης διάταξης. Για το λόγο αυτό προτείνουμε η πρόταση να αναδιατυπωθεί ως εξής:«Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και όταν η Ε.Ε.Τ.Τ. έχει αποδείξεις ότι η παράβαση όρων της κείμενης νομοθεσίας περί ηλεκτρονικών επικοινωνιών […]».
 
 
Χριστόπουλος Παναγιώτης / sv1acw
Άρθρο 76 : Ποινικές κυρώσεις 1. Η παράβαση …., καθώς και η παράνομη εμπορία ή χρήση τερματικού εξοπλισμού και ραδιοεξοπλισμού τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και με χρηματική ποινή ύψους από τρεις χιλιάδες ευρώ έως ένα εκατομμύριο πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ. 2. Ο τεχνικός εξοπλισμός και τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση των παραπάνω αξιόποινων πράξεων δημεύονται, μετά την έκδοση αμετάκλητης ποινικής απόφασης. Οι ραδιοερασιτέχνες κατασκευάζουν, ανταλλάσσουν και εμπορεύονται ράδιο-εξοπλισμό.Μήπως εδώ θα έπρεπε να μπει κάποιος περιορισμός, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει από μία αυθαίρετη ερμηνεία ή απλή ανάγνωση του κειμένου?
 
 
Νίκος
Η κά παρακάτω μάλλον δεν ξέρει πόσο σημαντικές είναι οι κεραίες για την παροχή της επικοινωνίας. Μέχρι τώρα αυτό το θέμα του περιορισμού και ξήλωμα των κεραιών, έβαζαν φρένο στις επικοινωνίες. Θα περιορίσουμε τις τηλεποικινωνίες επειδή μερικοί έχουν τριτοκοσμικές αντιλήψεις????
 
 
OTE A.E.
Με δεδομένο ότι στο άρθρο 31 παράγραφος 2 της οδηγίας, παρέχεται η δυνατότητα στα κράτη μέλη να καθορίζουν τυχόν κατάλληλη αποζημίωση για τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με το άρθρο αυτό στη συγκεκριμένη διάταξη, προτείνουμε όπως η τελευταία πρόταση του εδαφίου β) της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου διατυπωθεί ως εξής: «Η αποζημίωση για τις ως άνω υποχρεώσεις καθορίζεται με ….». Επιπλέον, στην πρώτη πρόταση του εδαφίου α) της ίδιας παραγράφου να τεθεί το ορθό «ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών καναλιών» αντί του «ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών εκπομπών». Τέλος, προτείνεται οι παράγραφοι 3 και 4 του εν λόγω άρθρου να τεθούν ως χωριστό άρθρο για αποφυγή σύγχυσης, δεδομένου ότι ουδεμία σχέση έχουν με μεταφορά σήματος που πραγματεύεται το υπόλοιπο άρθρο και μεταφέρουν στην ελληνική έννομη τάξη το άρθρο 32 της οδηγίας καθολικής υπηρεσίας.