Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
OTE A.E.
Στην παρ. 2 μετά την φράση «διεξάγοντας ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 43 του παρόντος» προτείνουμε να προστεθεί η φράση «το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και εν συνεχεία σε τακτά χρονικά διαστήματα» η οποία υπάρχει στην τροποποιημένη παρ. 1 του άρθρου 6 της Οδηγίας 2002/19/ΕΚ για την πρόσβαση και δεν έχει συμπεριληφθεί. Δηλαδή, προτείνουμε η παράγραφος να διαμορφωθεί ως εξής:«2. Παρά τις διατάξεις της παραγράφου 1, η Ε.Ε.Τ.Τ. δύναται να επανεξετάζει τους τεθέντες όρους, διεξάγοντας ανάλυση της αγοράς σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της πρώτης παραγράφου του άρθρου 43 του παρόντος το ταχύτερο δυνατόν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και εν συνεχεία σε τακτά χρονικά διαστήματα, για να αποφασίσει εάν θα διατηρηθούν, θα τροποποιηθούν ή θα ανακληθούν οι ισχύοντες όροι.»
 
 
ZKZ
Οι πολεοδομικές υπηρεσίες ονομάζονται πλέον υπηρεσίες δόμησης (Ν4030/11)
 
 
Θεόδωρος Ιωάννου
Ο κ. Θεοδώρου προφανώς θεωρεί πιο λογικό να δίνονται έξτρα αμοιβές σε βουλευτές, δημάρχους και πανεπιστημιακούς για να συμμετέχουν σε επιτροπές του τύπου «ποια είναι η βέλτιστη τοποθεσία για τη λαϊκή αγορά στα Τρίκαλα», σε αξιωματικούς για να εκτελούν θεωρητικές ασκήσεις στο power-point, σε ΕΠΟΠ για να φυλάνε σκοπιά στο παγκάκι κτλ, παρά σε ανθρώπους οι οποίοι πέρα από το κανονικό ωράριό τους είναι υποχρεωμένοι να τρέχουν π.χ. Κυριακή 3:00 τα χαράματα, ανεξαρτήτως καιρού, για να ελέγξουν παρεμβολές που δέχονται τα ραντάρ της ΥΠΑ.