Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δημόπουλος Γεώργιος
Το σχέδιο το βλέπω θετικά, αλλά υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης.Υπάρχει αδιάθετη ρευστότης, που δεν βλέπω να αξιοποιείται από το σχέδιο.Πιστεύω θα ήταν σκόπιμο, ειδικά να προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών σε τοπικές (δημοτικές ή και περιφερειακές) εταιρίες λαϊκής βάσης με πολύ καλά αποτελέσματα. Υποθέτω πως απευθύνεται σε μεγάλους επενδυτές και όχι σε μέτριες μονάδες 100KW- 0,5MW.Όπως βλέπω στις αγγελίες για φωτοβολταϊκά οι άδειες πωλούνται από 400 έως 700€ ανά KW ισχύος, για μέτριες μονάδες 100KW- 1MW. Γιατί να μην συγκεντρώσει τις εκκρεμούσες αιτήσεις ανά νομό ή περιφέρεια και να τους προτείνει την ένταξη στο πρόγραμμα με καταβολή τέλους σύνδεσης, και με υποχρέωση πληρωμής ενοικίου ετησίως; Οι περισσότερες περιφέρειες έχουν γυμνές πλαγιές βουνών ή άλλες άχρηστες εκτάσεις κατάλληλες για αυτό το σκοπό, αναλαμβάνοντας το κόστος διαμόρφωσης τους.Μία τέτοια κίνηση θα απορροφούσε και αγροτικές άδειες με απελευθέρωση αγροτικής γης. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη ότι υπάρχει ενδιαφέρον από μεσαίους επενδυτές που δεν έχει εκδηλωθεί, γιατί υπάρχει η δήλωση της ΔΕΗ ότι η περιοχή έχει κορεσθεί.
 
 
ΣΠΕΦ
Μελλοντική συμμετοχή και ημεδαπών μονάδων Φ/Β στο Πρόγραμμα Ήλιος. Επαναβεβαιώνοντας την στήριξη του ΣΠΕΦ στο Πρόγραμμα Ήλιος, υπό την έννοια ότι αυξάνει την εγχώρια παραγόμενη και εξαγόμενη προστιθέμενη αξία προς όφελος του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών της χώρας με διάρκεια τουλάχιστον 25ετίας, θα επιθυμούσαμε σε επόμενη φάση του όπου οι συνθήκες τιμών της ηλιακής KWh θα είναι κατάλληλες, να εξεταστεί στα πλαίσια του άρθρου 16 του σ/ν, βάση του νέου πρόσθετου άρθρου 32Δ του ν. 3468 η δυνατότητα συμμετοχής και ημεδαπών νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής από Φ/Β ή επεκτάσεις δυναμικότητας υφισταμένων βάση του νέου πρόσθετου άρθρου 32Ε του ν. 3468 σε αυτό. Ίσως εδώ επιπλέον θα έπρεπε τα νέα πρόσθετα άρθρα 32Δ1α και 32Δ1β του ν. 3468 να τροποποιηθούν κατάλληλα ώστε να συμπεριλάβουν και την φυσική εξαγωγή πέρα από την στατιστική. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα μεγιστοποιήσει ακόμη περισσότερο τα οφέλη αφού ολόκληρο το εισόδημα από την ηλεκτροπαραγωγή και εξαγωγή (στατιστική αλλά και φυσική) της ενέργειας θα παραμένει στην χώρα ενώ όσον αφορά ειδικότερα την επέκταση υφιστάμενων Φ/Β μονάδων θα οδηγήσει σε σημαντικές οικονομίες κλίμακας και καλύτερη αξιοποίηση των υποδομών των έργων που ήδη λειτουργούν. Η τμηματική άλλωστε υλοποίηση του Προγράμματος Ήλιος όπως λελογισμένα δρομολογείται βοηθά στην σταδιακή ωρίμανση και των προϋποθέσεων αυτών.
 
 
ΥΔΡΟΑΙΟΛΙΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.
Σχετικά με την προώθηση των Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΜΔΣ) είναι απαραίτητη η αποσαφήνιση και άρση των αβεβαιοτήτων που υφίστανται στο Ν.3468/06 σχετικά με: 1. Την τιμολόγηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τις εγγυημένες μονάδες του υβριδικού σταθμού, 2. Ρητό ορισμό στο Νόμο της μεθοδολογίας αναπροσαρμογής της τιμολόγησης ενέργειας και ισχύος των Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) κατά τον τρόπο που αναπροσαρμόζεται στις υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ, ενώ δεν δίνεται και η δυνατότητα επιλογής της τιμολόγησης με προσαύξηση κατά 20% του αντίστοιχου τιμολογίου όπως όλες οι Α.Π.Ε. αντί της επιδότησης του έργου, 3. Ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής δίνει στον διαχειριστή την δυνατότητα να αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις του υβριδικού σταθμού, για την περεταίρω διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς (κυρίως Αιολικούς Σταθμούς). Κατά τον καθορισμό της τιμολόγησης δεν λήφθηκε υπόψη η δυνατότητα αυτή, ενώ δεν υπάρχει διάταξη στον νόμο που να επιτρέπει η ενέργεια αυτή να τιμολογείται διαφορετικά. Ακολουθούν προτάσεις για τροποποίησης του Ν.3468/06 σχετικά με τα ανωτέρω θέματα, για την προώθηση Υβριδικών σταθμών στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα: 1. Προτείνεται να οριστεί ρητά στο Νόμο η δυνατότητα επιλογής της αναπροσαρμογής τιμολόγησης ενέργειας και ισχύος των Υβριδικών Σταθμών ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ) κατά τον τρόπο που αναπροσαρμόζεται στις υπόλοιπες μορφές ΑΠΕ.Στις παραγράφους 6 & 7 του Άρθρου 13 του Ν.3468/06, όπως ισχύει, αναφέρονται τα ακόλουθα:«6. Οι τιμές που περιλαμβάνονται στον πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται, κάθε έτος, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της ΡΑΕ. Ως βάση για την αναπροσαρμογή αυτή λαμβάνεται η μεσοσταθμική μεταβολή των εγκεκριμένων τιμολογίων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού ΑΕ (ΔΕΗ ΑΕ). Ως μεσοσταθμική μεταβολή των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, νοείται ο μέσος όρος των επί μέρους εγκεκριμένων μεταβολών, ανά κατηγορία τιμολογίου, όπως ο όρος αυτός σταθμίζεται, ανάλογα με την αντίστοιχη, κατά το είδος της, ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται το προηγούμενο έτος.Αν δεν απαιτείται έγκριση των τιμολογίων της ΔΕΗ ΑΕ, σύμφωνα με τη σχετική κείμενη νομοθεσία, οι τιμές του πίνακα της παραγράφου 1 αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σε ποσοστό 80% του δείκτη των τιμών καταναλωτή, όπως αυτός καθορίζεται από την Τράπεζα της Ελλάδος.Η αναπροσαρμογή αυτή γίνεται με ενιαίο τρόπο και ισχύει για όλες τις τιμές του πίνακα…..»«7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σε ετήσια βάση, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε. και η τιμή της διαθεσιμότητας ισχύος του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία καθορισμού των τιμών αυτών, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3.»Η παράγραφος 7. αφορά μόνο υβριδικούς σταθμούς και όπως ερμηνεύτηκε δίνει την δυνατότητα να αναπροσαρμόζονται υφιστάμενες συμβάσεις ακόμα και υλοποιημένων έργων. Τα κριτήρια δε καθορισμού της τιμολόγησης είναι ιδιαιτέρως πολύπλοκα και ευαίσθητα σε μικρές μεταβολές που σε συνδυασμό με τα προηγούμενα καθιστούν τις σχετικές επενδύσεις δύσκολα χρηματοδοτούμενες και μη αποδεκτές από τις τράπεζες.Η ανωτέρω πρόταση μπορεί να εφαρμοστεί με συμπλήρωση της παρ. 7 του άρθρου 13 του Ν.3468/2006 όπως παρουσιάζεται παρακάτω:«7. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνώμη της Ρ.Α.Ε., μπορεί να αναπροσαρμόζεται, σε ετήσια βάση, η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από Υβριδικό Σταθμό Α.Π.Ε. και η τιμή της διαθεσιμότητας ισχύος του σταθμού αυτού, σύμφωνα με τα στοιχεία καθορισμού των τιμών αυτών, κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 3. Εναλλακτικά δίδεται η δυνατότητα στον υβριδικό σταθμό, μετά από δήλωσή του παραγωγού, να επιλέξει η αναπροσαρμογή των ανωτέρω τιμών, να γίνεται στην βάση των τιμών που καθορίστηκαν στην άδεια παραγωγής του κατά τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 6.» 2. Προτείνεται οι επενδύσεις σε Υβριδικούς Σταθμούς Α.Π.Ε. στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα (ΜΔΣ) αντί της δυνατότητας που έχουν να επιδοτούνται από τον Αναπτυξιακό Νόμο να έχουν την εναλλακτική επιλογή της τιμολόγησης όπως όλες οι λοιπές ΑΠΕ (πλην φωτοβολταΪκών και ηλιοθερμικών) με προσαύξηση κατά 20% της τιμολόγηση που αφορά την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή προέρχεται από ΑΠΕ.Πρέπει να διευκρινιστεί ρητά στο Ν.3468/2006 (Άρθρο 13, παρ. 1γ) η δυνατότητα προσαύξησης κατά 20% της τιμολόγησης των Υβριδικών Σταθμών στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα και κατά το σκέλος που αφορά την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής. Οι υβριδικοί σταθμοί που κατά την γνώμη μας είναι οι πλέον υποσχόμενοι σταθμοί ΑΠΕ (οι μόνοι που έχουν την υποχρέωση παροχής εγγυημένης ισχύος υποκαθιστώντας εξ’ ολοκλήρου συμβατικές μονάδες) θα πρέπει να αντιμετωπιστούν τουλάχιστον ισότιμα με τους υπόλοιπους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.Διαφορετικά, σειρά ώριμων επενδύσεων θα πρέπει να υπαχθεί σε καθεστώς επιδότησης κεφαλαίου από τον αναπτυξιακό νόμο, γεγονός που θα επιφέρει σημαντικές καθυστερήσεις στην υλοποίηση αλλά και αβέβαιο λόγω οικονομικής συγκυρίας και γραφειοκρατίας αποτέλεσμα.Η υψηλότερη τιμή αντί της επιδότησης, πέραν της ελάφρυνσης του προϋπολογισμού, βοηθά στην μείωση της γραφειοκρατίας και επιταχύνει την υλοποίηση του έργου.Η ανωτέρω πρόταση μπορεί να εφαρμοστείν με συμπλήρωση στο Ν.3468/2006 ώστε η παράγραφος 1γ του άρθρου 13 να διατυπώνεται ως ακολούθως:«Η παραγόμενη ενέργεια από σταθμούς Α.Π.Ε. πλην φωτοβολταϊκών και ηλιοθερμικών σταθμών, εφόσον οι επενδύσεις υλοποιούνται χωρίς τη χρήση δημόσιας επιχορήγησης, τιμολογείται με βάση της τιμές του ανωτέρω πίνακα τιμολόγησης, προσαυξημένες κατά ποσοστό 20% για της περιπτώσεις (α) ,(δ), (ζ), (η), (ιζ), και για υβριδικούς σταθμούς στο Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα η τιμολόγηση που αφορά την ενέργεια από τις ελεγχόμενες μονάδες παραγωγής κατά το μέρος που η ενέργεια αυτή προέρχεται από ΑΠΕ, καθώς και κατά ποσοστό 15% για της περιπτώσεις (θ) έως (ιε). Για την περίπτωση (ιστ), η προσαύξηση κατά 15% εφαρμόζεται μόνο στο σταθερό σκέλος της τιμολόγησης, εφόσον η επένδυση υλοποιείται χωρίς επιχορήγηση από οποιοδήποτε εθνικό, ευρώπαϊκό ή διεθνές πρόγραμμα ή αναπτυξιακό νόμο, για την κάλυψη τμήματος της σχετικής δαπάνης ούτε υπόκειται σε φοροαπαλλαγή οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένου και του αφορολόγητου αποθεματικού.» 3. Ο Κανονισμός Αδειών Παραγωγής δίνει στον διαχειριστή την δυνατότητα να αξιοποιεί τις εγκαταστάσεις του υβριδικού σταθμού, για την περεταίρω διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας από ανεξάρτητους παραγωγούς (κυρίως Αιολικούς Σταθμούς). Κατά τον καθορισμό της τιμολόγησης δεν λήφθηκε υπόψη η δυνατότητα αυτή, ενώ δεν υπάρχει διάταξη στον νόμο που να επιτρέπει η ενέργεια αυτή να τιμολογείται διαφορετικά. Προτείνεται επανακαθορισμός της μεθοδολογίας υπολογισμού της τιμολόγησης της ενέργειας που ο υβριδικός σταθμός απορροφά από το σύστημα ώστε να αντανακλά το πραγματικό κόστος της ενέργειας που ο σταθμός συνολικά απορροφά από το σύστημα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο.Εναλλακτικά:Η ενέργεια αυτή που έτσι και αλλιώς θα πρέπει να μετράται ξεχωριστά σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής, να αφαιρείται από την ενέργεια που ο υβριδικός σταθμός εγχέει άμεσα στο δίκτυο, ώστε εμμέσως να χρεώνεται στον υβριδικό με την τιμή της πρωτογενούς μορφής ενέργειας ΑΠΕ του σταθμού (αιολικών στις υφιστάμενες άδειες παραγωγής).Στις υφιστάμενες άδειες παραγωγής κατόπιν σχετικής πρόβλεψης του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής, δίνεται η δυνατότητα στον Διαχειριστή να αξιοποιεί τις μονάδες άντλησης του υβριδικού σταθμού όταν αυτές είναι διαθέσιμες, προκειμένου να απορροφηθεί επιπλέον αιολική ενέργεια από τα αιολικά των ανεξάρτητων παραγωγών, που διαφορετικά δεν θα ήταν δυνατόν να απορροφηθεί.Προέκυψε έτσι νομοθετικό κενό, επειδή πουθενά δεν καθορίζεται με σαφήνεια πως θα τιμολογείται η ενέργεια αυτή. Εμμέσως θεωρείται ότι η ενέργεια αυτή θα τιμολογείται όσο και η ενέργεια που απορροφά ο υβριδικός σταθμός από το δίκτυο. Η μεθοδολογία όμως με την οποία καθορίστηκε η τιμολόγηση για την ενέργεια που ο υβριδικός σταθμός απορροφά από το σύστημα δεν συνυπολόγισε την σχετική δυνατότητα.Ειδικότερα για την περίπτωση της Κρήτης που η σχετική τιμολόγηση ορίστηκε υψηλή (186 €/MWh) η θεώρηση αυτή αποτρέπει τον υβριδικό σταθμό να αξιοποιήσει την σχετική δυνατότητα γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα έχει οικονομικές απώλειες. Έτσι ενέργεια ΑΠΕ και ενώ υπάρχει η τεχνική δυνατότητα να απορροφηθεί από το σύστημα χάνεται. Για την εφαρμογή της ανωτέρω πρότασης απαιτείται τροποποίηση στο Ν.3468/2006 ώστε η παράγραφος 3γ του άρθρου 13 του Ν.3468 να διατυπώνεται ως ακολούθως:«γ) Η τιμή, με βάση την οποία τιμολογείται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφά ο Υβριδικός Σταθμός από το Δίκτυο του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού για την πλήρωση του συστήματος αποθήκευσής του, καθορίζεται στην άδεια παραγωγής του Υβριδικού Σταθμού. Ο καθορισμός της τιμής αυτής γίνεται με βάση το μέσο οριακό κόστος παραγωγής του συστήματος στις ώρες χαμηλού φορτίου του Αυτόνομου Ηλεκτρικού Συστήματος του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού κατά το χρόνο έκδοσης της άδειας παραγωγής..» ή εναλλακτικά τροποποίηση της παραγράφου 3δ του άρθρου 13 του Ν.3468/2006 ως εξής: «δ) Το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας που οι μονάδες Α.Π.Ε. Υβριδικού Σταθμού εγχέουν απευθείας στο Δίκτυο, μετά την αφαίρεση της ενέργειας που τυχόν απορρόφησε ο υβριδικός σταθμός κατόπιν εντολής του Διαχειριστή για λόγους ενίσχυσης της διείσδυσης ενέργειας από ΑΠΕ του Μη Διασυνδεδεμένου Νησιού, τιμολογείται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1, ανάλογα με το είδος του σταθμού Α.Π.Ε.»
 
 
Βαγγέλης Χατζής
Το άρθρο επανέρχεται σε διαβούλευση χωρίς να λάβει υπ’ όψιν του σοβαρά καμία από τις πολλαπλές επισημάνσεις που έγιναν από τους 24 σχολιαστές που με τα εκτεταμένα σχόλια τους , στην διάρκεια της προηγούμενης διαβούλευσης, επεσήμαναν την πληθώρα των θεμάτων που πρέπει να επιλύσει η σκοπούμενη τροποποίηση . Το άρθρο αποφεύγει να ρυθμίσει τα θέματα νομοθετικά και τα παραπέμπει να βρούν την λύση τους σε μία Κοινή Υπουργική Απόφαση. Η συμπλήρωση που έγινε όσον αφορά τα κριτήρια με τα οποία θα γίνεται η κατανομή περιορίζεται στο γενικόλογο « Τα ανωτέρω κριτήρια περιλαμβάνουν τουλάχιστον πρώτες ύλες από συμβολαιοποιημένες ενεργειακές καλλιέργειες, χρησιμοποιημένα φυτικά έλαια, τηγανέλαια , ζωικά λίπη και βαμβακόσπορο, τα οποία παράγονται στην ελληνική επικράτεια» Η διατύπωση αυτή από την οπτική γωνία της νομοθετικής πληρότητας, γυρίζει τα θέματα στην ωριμότητα που είχε το άρθρο όταν ψηφίστηκε για πρώτη φορά 2005, ενώ έχουν ήδη μεσολαβήσει τρείς τροποποιήσεις του, που επέφεραν βελτιώσεις. Στην σήμερα ισχύουσα μορφή του άρθρου υπάρχει πληρέστερη διατύπωση των κριτηρίων αφού αυτά συνοδεύονται και από συντελεστή βαρύτητας. Αν το Υπουργείο, λόγω φόρτου και τρέχουσας συγκυρίας , δεν είναι έτοιμο να προχωρήσει στην βελτίωση των κριτηρίων, δεν πρέπει να τα καταργήσει. Άς μεταθέσει την τροποποποίηση των κριτηρίων σε μεταγενέστερο χρόνο και η παρούσα τροποποίηση άς περιοριστεί στην απόλυτα αναγκαία παράταση του χρόνου ισχύος της τρέχουσας κατανομής μέχρι την 31-12-2012 και στην προσθήκη του επίσης άκρως απαραίτητου κριτηρίου της αειφορίας. Είναι απαραίτητο τόσο στην Επιτροπή Αξιολόγησης όσο και στην Επιτροπή Ενστάσεων να μετέχει εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων. Η παρουσία υπαλλήλου του Υπουργείου Οικονομικών παρέλκει αφού πλέον το βιοντίζελ δεν είναι αποφορολογημένο. Το ίδιο και η υπογραφή της απόφασης από τον Υπουργό Οικονομικών που κάνει το σύστημα ακόμα πιο δυσκίνητο. Σε λίγο οι εταιρείες θα αρχίσουν να παραλαμβάνουν ελαιοκράμβη της νέας σοδειάς και η Επιτροπή δεν έχει ακόμη προβεί στην εισήγηση για την εκ νέου κατανομή των ποσοτήτων βάσει της ποσότητας ενεργειακών που έχει παραλάβει κάθε εταιρεία. Η «ακριβόχρονη εκτέλεση» είναι απαραίτητη και σε αυτήν το παρόν σύστημα επιτροπών, που επαναλαμβάνεται με έμφαση στην καινούργια πρόταση νόμου, δεν έχει κατορθώσει να ανταποκριθεί με επιτυχία.