Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Νίκος Α. Ζώρης
Προκειμένου να υπάρξει βελτίωση της οργανωτικής και λειτουργικής δομής του κάθε Οργανισμού, αύξηση της παραγωγικότητάς του, μείωση του λειτουργικού του κόστους και αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, θα πρέπει να αναπτυχθούν / εφαρμοστούν τα εξής Οργανωτικά Συστήματα / Κανονισμοί: 1) Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.Το Σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει αρχές, κανόνες και μεθόδους με τις οποίες επιτυγχάνεται η άριστη διαχείριση και αξιοποίηση του προσωπικού.Ενδεικτικά, το Σύστημα θα περιλαμβάνει τα εξής υποσυστήματα:α) υποσύστημα περιγραφών καθηκόντων/ευθυνών των θέσεων εργασίας και αξιολόγησης θέσεων εργασίας.β) υποσύστημα μεθόδων διοικητικής εποπτείας του προσωπικού (προσέλευση, αποχώρηση, απουσίες, άδειες, συμπεριφορά κλπ.).γ) υποσύστημα μεθόδων αξιολόγησης απόδοσης του προσωπικού.δ)Υποσύστημα πολιτικής αμοιβών.ε) υποσύστημα εκπαίδευσης.στ) υποσύστημα μεθόδων αξιοποίησης προτάσεων προσωπικού για πάσης φύσεως λειτουργικά/διοικητικά θέματα (βελτίωση ισχυουσών διαδικασιών, απλούστευση των ροών εργασίας, ανακατανομή αρμοδιοτήτων, λειτουργικότητα / ασφάλεια / υγιεινή / αισθητική των χώρων εργασίας κλπ.) και μεθόδων διαπίστωσης του βαθμού ικανοποίησής του. Το προτεινόμενο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού θα βοηθήσει, εκτός των άλλων, και στην αναβάθμιση του ρόλου της Υπηρεσίας Ανθρώπινου Δυναμικού ο οποίος θα μετατραπεί από υποστηρικτικός και διαχειριστικός σε στρατηγικό, με κύριους στόχους τη μεγιστοποίηση της συνεισφοράς του προσωπικού, την καλύτερη υλοποίηση των επιχειρηματικών στόχων του κάθε Οργανισμού και τη διατήρηση θετικού εργασιακού κλίματος. Το Σύστημα αυτό θα μπορεί να υποστηριχθεί μηχανογραφικά και από διάφορα προγράμματα πληροφορικής τα οποία υπάρχουν στην 2) Ανάπτυξη Συστήματος Εσωτερικής Επικοινωνίας.Το Σύστημα αυτό θα περιλαμβάνει αρχές, κανόνες και μεθόδους βάσει των οποίων θα διενεργείται η εσωτερική επικοινωνία και θα βοηθάει ώστε οι πληροφορίες/οδηγίες/εντολές/αποφάσεις να κοινοποιούνται με ταχύτητα και σαφήνεια, καθώς επίσης και να υπάρχει μία αμφίδρομη ροή πληροφοριών μεταξύ των ανωτέρων και των κατωτέρων επιπέδων της διοικητικής ιεραρχίας του Οργανισμού.Ενδεικτικά, το Σύστημα Εσωτερικής Επικοινωνίας θα περιλαμβάνει τα εξής υποσυστήματα:α) Υποσύστημα έκδοσης/κυκλοφορίας/κωδικοποίησης των εγκυκλίων εγγράφων, το οποίο ονομάζεται «Κώδικας Εσωτερικής Έγγραφης Επικοινωνίας» και μέσω του οποίου προσδιορίζεται η έννοια των εγκυκλίων εγγράφων, τα είδη, η αρμοδιότητα έκδοσης και υπογραφής, η μορφή και η δομή, η αρίθμηση, κυκλοφορία και αρχειοθέτηση και τέλος ο τρόπος κωδικοποίησης.β) Υποσύστημα αλληλογραφίας, το οποίο αποσκοπεί στη συστηματική αποτύπωση των κανόνων που πρέπει να ακολουθούνται ώστε να μην υπάρχει αυτοσχεδιασμός και ανομοιομορφία στην έγγραφη επικοινωνία. Προσδιορίζονται τα είδη επιστολών, τα βασικά και δευτερεύοντα στοιχεία τους, η πρωτοκόλληση, η διακίνηση της εισερχόμενης/εξερχόμενης αλληλογραφίας και η αρχειοθέτηση.γ) Υποσύστημα σχεδιασμού/κωδικοποίησης/κυκλοφορίας των εντύπων, το οποίο καθορίζει εφαρμογή ενιαίου και πάγιου τρόπου με τον οποίο σχεδιάζονται, τροποποιούνται, κωδικοποιούνται, κυκλοφορούν και καταργούνται τα πάσης φύσεως έντυπα που χρησιμοποιούνται για τη διεξαγωγή των καθημερινών εργασιών του Οργανισμού.δ) Καθιέρωση μεθόδων οργάνωσης και τήρησης των αρχείων του Οργανισμού (Κανονισμός Αρχείων).ε) Υποσύστημα μεθόδων προφορικής επικοινωνίας (E mail, Internet, μέθοδοι σύστασης επιτροπών, μέθοδοι λειτουργίας των χώρων υποδοχής κοινού, τηλεφωνικό κέντρο κλπ.).στ) μέθοδοι οργάνωσης συσκέψεων.Σήμερα παρατηρείται στους διάφορους Οργανισμούς το εξής φαινόμενο αναφορικά με τις συσκέψεις: Διάφορα στελέχη του κάθε Οργανισμού αναλώνονται σε χρονοβόρες συσκέψεις/συζητήσεις χωρίς να υπάρχει κάποιος συντονιστής (στις οποίες συσκέψεις δεν καλούνται, πολλές φορές, να μετάσχουν στελέχη καθ’ ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών, των οποίων η παρουσία είναι αναγκαία), με αποτέλεσμα να επικρατεί στη συνέχεια σύγχυση αρμοδιοτήτων, σύγκρουση καθηκόντων και καθυστέρηση στην έγκαιρη περάτωση του όποιου έργου. ζ) Καταγραφή απαιτήσεων εσωτερικής πληροφόρησης (τύπος και περιεχόμενο των αναφορών που απευθύνονται στη Διοίκηση του Οργανισμού καθώς και σε διάφορες Υπηρεσίες του) και διαρκής έλεγχος της χρησιμότητας και αξιοπιστίας τους. 3) Ανάπτυξη Συστήματος Ανασχεδιασμού Διαδικασιών.Το Σύστημα Ανασχεδιασμού Διαδικασιών περιλαμβάνει σύγχρονους κανόνες και αρχές βάσει των οποίων όλες οι διαδικασίες του Οργανισμού θα σχεδιασθούν από την αρχή, βάσει συγκεκριμένου σχεδίου, με κύριους στόχους την απλοποίηση της λειτουργίας του Οργανισμού, την ταχύτερη ενεργοποίηση των μηχανισμών εξυπηρέτησης, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων. Κατά τον Ανασχεδιασμό θα εκπονηθούν ποιοτικές διαδικασίες για όλες τις εργασίες του Οργανισμού (με συγκρότηση Ομάδων Έργου υπό το συντονισμό και την εποπτεία κάποιας Υπηρεσίας π.χ. Διεύθυνσης Οργάνωσης), καταγραφή τους σε κωδικοποιημένα εγχειρίδια, εναρμόνισή τους με το μηχανογραφικό σύστημα του Οργανισμού, ενσωμάτωση όλων των απαραίτητων σημείων ελέγχου, καθιέρωση μεθόδων διαρκούς ελέγχου της ορθής και ομοιόμορφης εφαρμογής τους και μέριμνα για τη συνεχή βελτίωσή τους.Ο Ανασχεδιασμός είναι έργο επίπονο και χρονοβόρο και επιφέρει αποτελέσματα σε δύο έως τρία χρόνια. Ταυτόχρονα απαιτεί δραστικές και ευρείας έκτασης αλλαγές στην επιχειρηματική κουλτούρα και οργάνωση του κάθε Οργανισμού, ενώ εμπλέκει το προσωπικό στην εφαρμογή του και βασίζεται στην αρχή της συστηματικής επικοινωνίας όλων των εμπλεκομένων κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού των διαδικασιών. 4) Ανάπτυξη Συστήματος Επικοινωνίας με Τρίτους.Το Σύστημα αυτό θα καθορίζει τον τρόπο διενέργειας της επικοινωνίας με τρίτους. Ενδεικτικά, το Σύστημα θα καθορίζει τις μεθόδους συγκέντρωσης και αξιολόγησης γραπτών παραπόνων του συναλλασσόμενου, τις μεθόδους διεξαγωγής ερευνών για τη διαπίστωση του βαθμού ικανοποίησής τους, την παραλαβή, διακίνηση και επεξεργασία των διαφόρων εγγράφων που αποστέλλουν στον Οργανισμό (π.χ. τα Υπουργεία), την παρακολούθηση αποστολής απαντήσεων σε αυτά κλπ. 5) Εκπόνηση Κανονισμού Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής.Το Σύστημα θα καθορίζει και θα ρυθμίζει τα εξής θέματα:Εσωτερική ανάπτυξη νέου μηχανογραφικού συστήματος, τροποποίηση κάποιου εν λειτουργία συστήματος, ανάπτυξη συστήματος από εξωτερικό συνεργάτη, εγκατάσταση/προσαρμογή λογισμικού σε προσωπικό υπολογιστή, εγκατάσταση εξοπλισμού/hardware, επίλυση προβλημάτων κατά τη χρήση υπολογιστικών συστημάτων, εγκατάσταση συστημάτων σε νέα θέση εξυπηρέτησης πελατείας ( π.χ. μαζική εγκατάσταση συστημάτων σε νέα Μονάδα/Υπηρεσία), προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής κλπ. 6) Εκπόνηση Κανονισμού Διαχείρισης Δαπανών / Προμηθειών.Ο Κανονισμός θα καθορίζει τις μεθόδους της ορθής λειτουργίας του συστήματος έγκρισης δαπανών / προμηθειών, τις αναλυτικές διαδικασίες ανεύρεσης, διανομής και διαχείρισης του εξοπλισμού/αναλώσιμων υλικών/παροχής υπηρεσιών από προμηθευτές και τέλος τη διαχείριση των πληρωμών προς τους προμηθευτές. 7) Εκπόνηση Κανονισμού Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας.Ο Κανονισμός θα καθορίζει τις διαδικασίες εκτέλεσης και παρακολούθησης των τεχνικών έργων και κατασκευών, της ασφάλειας / λειτουργικότητας / υγιεινής / αισθητικής των χώρων εργασίας, καθώς και εργασιών συντήρησης και βελτίωσής τους. Νίκος Α. Ζώρης (πρώην διευθυντικό στέλεχος του τραπεζικού κλάδου – σύμβουλος επιχειρήσεων)
 
 
ΞΕΝΟΦΩΝ
Στο άρθρο 4 για την κατάργηση του Ν.Π.Δ.Δ. «Οργανισμός Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (ΟΤΕΚ) και συγχώνευση εκπαιδευτικών μονάδων στο Υπουργείο Τουρισμού, και στην παράγραφο 1.β) δεύτερο εδάφιο… Να συμπληρωθεί η παρακάτω προσθήκη…. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ – Στο τέλος του άρθρου 4 και στην παρ.. 1β δεύτερο εδάφιο. Στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τις Σχολές Ξεναγών προΐσταται εκπαιδευτικός ή άλλος Δημόσιος Υπάλληλος των κλάδων ΠΕ με οκτώ (8) χρόνια Δημόσια Υπηρεσία, από τα οποία τουλάχιστον δύο (2) σε δομές ή υπηρεσίες της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και βαθμό Β, όπως ισχύει και στα Δημόσια ΙΕΚ του Υπουργείου Παιδείας–Θρησκευμάτων–Πολιτισμού και Αθλητισμού άρθρο 2 παρ.6 α) (ΦΕΚ.1045/Β/09-07-2010 Αριθ. Α/14442 (2) Τροποποίηση της αριθ. 121/25-05-1992 Αποφ. Υπουργού ΥΠ.Ε.Ο.Θ. «Κανονισμός Λειτουργίας του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης», και σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο ν. 3105/2003. Ειδικά για τις Σχολές Ξεναγών, σήμερα επί ΟΤΕΚ και στο παρελθόν επί Διοίκησης ΕΟΤ, Προϊστάμενος ορίζεται πάντοτε από τον κλάδο του Διοικητικού Προσωπικού, όπως προβλέπεται στα άρθρα 6 & 8 του « Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Ξεναγών» Τ. 7662/ Αποφάσεις ΚΥΑ Υφυπ. Ανάπτυξης & Υπουργού Παιδείας/ Β΄/ ΦΕΚ. 1375/ 25 -10- 2002. Γι’ αυτό το λόγο δεν υπάρχει διάταξη στο Ν. 3105 / Α΄ / ΦΕΚ. 29 / 10 -02 2003 για το ποιος θα προΐσταται των Σχολών Ξεναγών. Ορατός κίνδυνος, σε επικείμενη συνταξιοδότηση προϊσταμένου των Σχολών Ξεναγών, να μείνει αυτή ακέφαλη γιατί δεν θα βρεθεί Εκπαιδευτικός που να μπορεί να τοποθετηθεί προϊστάμενος .
 
 
Καθηγητές ΑΕΙ – Πρόεδροι Ε.Ε. του ΤΔΠΕΑΕ
Οι υπογραφόμενοι Καθηγητές Α.Ε.Ι, Πρόεδροι Επιστημονικών Επιτροπών Μελέτης και Εκτέλεσης Αρχαιολογικών Έργων της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, θέλουμε κατ΄αρχήν να τονίσουμε ότι η κατάργηση του Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ) αφορά σε έναν Οργανισμό, ο οποίος κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών μελέτησε και εκτέλεσε μεγάλα αρχαιολογικά και αναστηλωτικά έργα, που έχουν τύχει ευρείας διεθνους αποδοχής. Σχετικά με τα ανηρτημένα στη διαβούλευση σχέδια νόμου κατάργησης του Ταμείου αυτού θεωρούμε καθήκον μας να επισημάνουμε τα ακόλουθα.1. Οι Επιστημονικές Επιτροπές, που ορίζονται έπειτα από απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, αποτελούνται από πρόσωπα υψηλής αρχαιολογικής και αναστηλωτικής εξειδίκευσης, των οποίων το έργο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο. Τα πρόσωπα αυτά, καθηγητές Πανεπιστημίων ή υψηλόβαθμα στελέχη της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, από τις πλέον διακεκριμένες δυνάμεις της χώρας στον τομέα τους, προσφέρουν τη γνώση, την εμπειρία και τις υπηρεσίες τους αμισθί, επί πολλά ήδη χρόνια για τη διάσωση και ανάδειξη ιδιαίτερα σημαντικών μνημείων της μακραίωνης πολιτισμικής μας κληρονομιάς. Προερχόμενα από διαφορετι-κές επιστήμες, όπως επιτάσσει η σύγχρονη πολυεπιστημονική προσέγγιση για την ολοκληρωμένη προστασία των μνημείων, αποτελούν πολύτιμα όργανα του Υπουργείου, τα οποία, επικουρικά προς το γενικότερο έργο της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, έχουν παραγάγει κατά την τελευταία εικοσαετία, ένα πλούσιο και πρότυπο έργο αναβάθμισης των μνημείων μας, ιδίως στο πλαίσιο συγχρημοτοδοτουμένων προγραμμάτων, όπως ο κάθε σοβαρός παρατηρητής μπορεί να διαπιστώσει ανά την χώρα.2. Αυτή την περίοδο εκτελούνται από τις Επιστημονικές Επιτροπές του Υπουργείου σημαντικά έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, με ασφυκτικά χρονοδια-γράμματα και με ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης διεπιστημονικών προβλη-μάτων, τα οποία μπορούν οι Επιστημονικές Επιτροπές, λόγω της ειδικής τους συγκρότησης, να αντιμετωπίσουν με ταχύτητα και αποτελεσμα-τικότητα. Το έργο αυτό των Επιτροπών δεν πρέπει με κανένα τρόπο να διαταραχθεί από την κατάργηση του Ταμείου. Με τη μακρά εμπειρία μας οι υπογραφόμενοι κρίνουμε ότι ο ορισμός ως Προϊσταμένης Αρχής των οικείων Διευθύνσεων της Γενικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι, υπό τις παρούσες συνθήκες, ο μόνος λυσιτελής τρόπος για την απρόσκοπτη συνέχεια των έργων του καταργούμενου Ταμείου. Ο ορισμός ως Προϊσταμένης Αρχής Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουρ-γείου θα επιβαρύνει σε μεγάλο βαθμό τον ήδη τεράστιο φόρτο εργασιών που καθημερινά αυτές αντιμετωπίζουν, με επιπτώσεις αφενός στην εξυπηρέτηση των πολιτών και αφετέρου στην απαιτούμενη ταχεία εκτέλεση των έργων των Επιτροπών. Άλλωστε κατά κανόνα στις Επιστημονικές Επιτροπές μετέχουν ως μέλη ο προϊστάμενος ή στελέχη της Εφορείας Αρχαιοτήτων στην δικαιοδοσία της οποίας αυτές δραστηριοποιούνται. Επισημαίνουμε παράλληλα ότι η μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθετική ρύθμιση, η οποία αποτυπώνεται στο Π.Δ. 263/1987 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού» (ΦΕΚ 127/Α/9.3.1987), ορίζει ότι Προϊσταμένη Αρχή των έργων που εκτελούνται από ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το ΥΠΠΟ είναι η καθ΄ύλη αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας. Το ίδιο ισχύει και για τα έργα που υλοποιούνται από τις Εφορείες Αρχαιοτήτων, όπου η Κεντρική Υπηρεσία λειτουργεί ως Προϊσταμένη Αρχή.3. Θεωρούμε ότι ο περιλαμβανόμενος ορισμός του έργου των Επιτροπών (παρ.5δ) και των αρμοδιοτήτων των προέδρων τους (παρ.6) στο αναρτημένο την 1η Οκτωβρίου στη Διαβούλευση Σχέδιο πρέπει να περιληφθεί στο νομοθέτημα, διότι καθορίζει σαφώς τον χαρακτήρα και τις αρμοδιότητες των Επιτροπών και εξασφαλίζει σαφές πλαίσιο λειτουργίας τους για την απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου τους.4. Υπογραμμίζουμε την ανάγκη «οι υπάλληλοι που διαθέτουν εκ του βαθμού και της ειδικότητάς τους υψηλή εξειδίκευση σε αναστηλωτικά έργα μνημείων, καθώς και σε αρχαιολογικές εργασίες που είναι εν εξελίξει» να εξακολουθήσουν να απασχολούνται σε αυτά, μεταφερόμενοι στο εξής στο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ, με την ίδια σχέση εργασίας. Η ρύθμιση αυτή αφορά 14 υψηλής εξειδίκευσης στελέχη, τα οποία, ενώ σε οποιοδήποτε άλλο ΝΠΙΔ δεν θα είχαν την ευκαρία να ασκήσουν το αντικείμενό τους, αποτελούν σήμερα μια πολύτιμη προίκα για το Υπουργείο. Μια από τις μεγάλες προσφορές του καταργούμενου ΤΔΠΕΑΕ, υπήρξε αφενός η ανάπτυξη νέας τεχνογνωσίας για τη διαχείριση των μνημείων, εν πολλοίς πρωτότυπης σε διεθνές επίπεδο, και αφετέρου η εκπαίδευση των ιδιαίτερα ικανών νέων αυτών αναστηλωτών, τους οποίους τόσο έχουν ανάγκη τα μνημεία.5. Είναι σκόπιμο να προβλεφθεί μεγαλύτερος χρόνος για τη λύση μισθώσεων ακινήτων, των οποίων τα μισθώματα βαρύνουν εθνικούς πόρους, ώστε οι Επιστημονικές Επιτροπές που εμπίπτουν στη ρύθμιση να έχουν εύλογο χρόνο προσαρμογής στις νέες συνθήκες.6. Στο πλαίσιο των ανωτέρω βεβαίως επιβάλλεται η αξιολόγηση του έργου των Επιτροπών από την Κεντρική Υπηρεσία και την Διαχειριστική Αρχή, όπως άλλωστε προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΣΠΑ και παγίως γίνεται. Νικόλαος Ζίας, καθηγητής Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών Πέτρος Θέμελης, καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης Βασίλης Λαμπρινουδάκης, καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Εύα Σημαντώνη-Μπουρνιά, καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών Στέφανος Σίνος, καθηγητής Αρχιτεκτονικής Μορφολογίας και Ρυθμολογίας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου Γεώργιος Σμύρης, επ.καθηγητής στο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
 
 
Σωτήρης Κουρής Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης
ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΑΙΝΟΥ» Ειδικότερα, σύμφωνα με την παράγραφο 12-γ,«Δικαιούχος των προγραμμάτων και των δράσεων που έχουν αναλάβει οι φορείς που καταργούνται με την παράγραφο 10, καθώς και των πόρων και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές, είναι ο αντίστοιχος φορέας στον οποίο περιέρχονται οι αρμοδιότητες του κάθε φορέα που καταργείται. Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των φορέων που καταργούνται με την παράγραφο 10, καθώς και όσοι απασχολούνται σε αυτούς με σύμβαση έργου, παρέχουν εφεξής τις υπηρεσίες τους στους φορείς που αναλαμβάνουν τις υποχρεώσεις τους, για όλη τη διάρκεια σύμβασής τους και του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν». 1. Το υπό διαβούλευση Νομοσχέδιο για την κατάργηση Φορέων βασίζεται στην άποψη εξοικονόμησης χρηματικών πόρων. Εντούτοις, η δρομολόγηση των παραπάνω διαδικασιών θα δημιουργήσει άμεσα τεράστια προβλήματα στην απορρόφηση των εγκεκριμένων και δεσμευμένων κοινοτικών κονδυλίων από το ΕΣΠΑ για το έργο που μέχρι σήμερα υλοποιεί ο Φορέας. Ως αποτέλεσμα δεν αναμένεται όφελος για την Ελλάδα αλλά μάλλον ζημία!2. Μέχρι σήμερα, ο Φορέας, με την οργάνωσή που έχει επιτύχει και την εμπειρία του προσωπικού του, υλοποιεί στο μεγαλύτερο βαθμό με αυτεπιστασία το έργο του μέσα από αυστηρά, εγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, η τήρηση των οποίων είναι απαραίτητη για την επιτυχή έκβαση της Πράξης. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η ομαλή απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων του ΕΣΠΑ που έχουν δεσμευτεί για τη χρηματοδότηση της Πράξης, μέρος των οποίων αποδίδεται στην Ελληνική Οικονομία, μέσω ασφαλιστικών, φορολογικών εισφορών κ.λπ.3. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φορέα, το οποίο, σημειωτέον, συνεδριάζει τακτικά και χωρίς προβλήματα απαρτίας, εργάζεται καθ’ όλη τη θητεία του αμισθί. Συνεπώς από την κατάργηση του επίσης δεν προκύπτει κάποια εξοικονόμηση πόρων.4. Με την κατάργηση του Φορέα, η διαχείριση των Κοινοτικών κονδυλίων για την υλοποίηση της εγκεκριμένης πράξης του ΕΣΠΑ περιέρχεται στην Διεύθυνση Δασών Κεφαλληνίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Εντούτοις, η διαδικασία που θα απαιτηθεί για να περάσει η χρηματοδότηση από τον καταργούμενο Φορέα (που αποτελεί τον σημερινό δικαιούχο στο ΕΣΠΑ) στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Περιφέρειας, καθώς και η όποια τροποποίηση απαιτηθεί για το Τεχνικό Δελτίο που υλοποιείται, είναι ιδιαιτέρως χρονοβόρα. Αυτό θέτει αυτομάτως σε κίνδυνο την ομαλή υλοποίηση του έργου και μπορεί να σημάνει την σημαντική καθυστέρηση στην απορρόφηση των εγκεκριμένων Κοινοτικών κονδυλίων. Επίσης, έντονο προβληματισμό προκαλεί το κατά πόσο και πόσο γρήγορα η υπηρεσία υποδοχής του προγράμματος και των δράσεων του καταργούμενου Φορέα (η οποία μέχρι σήμερα δεν έχει κάποια σχετική αρμοδιότητα ή εμπειρία) θα μπορέσει να προσαρμοστεί, προκειμένου να διαχειριστεί το υλοποιούμενο πρόγραμμα και να ανταποκριθεί στις πολύπτυχες υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό, όπως για παράδειγμα στην Επιστημονική Παρακολούθηση.5. Οι σημαντικές αλλαγές που θα επιφέρει ο νέος νόμος στο σύστημα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου και οι αναπόφευκτες καθυστερήσεις που περιγράφονται ανωτέρω, θα διαταράξουν κατά πολύ την ομαλή υλοποίηση συγκεκριμένων, ιδιαιτέρως σημαντικών δράσεων του Φορέα. Ειδικότερα, ο Φορέας, ως δικαιούχος της Πράξης για τη προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι υποχρεωμένος να υλοποιήσει το έργο για την Καταγραφή και Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας των Παραρτημάτων II, IV και V της Οδηγίας 92/43 και β) των πουλιών της Οδηγίας 79/409 αλλά και να συντάξει το Διαχειριστικό Σχέδιο της Προστατευόμενης Περιοχής. Τα δεδομένα που θα προκύψουν από τις παραπάνω εργασίες θα καλύψουν συμβατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα χρονοδιαγράμματα παραγωγής τους είναι πλέον ιδιαιτέρως πιεστικά. Ο Φορέας, με τον σημερινό τρόπο λειτουργίας του έχει διασφαλίσει ότι θα τηρηθούν αυτά τα χρονοδιαγράμματα. Αντιθέτως, η καθυστέρηση που με βεβαιότητα θα προκύψει μέχρι να ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο σχήμα διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Αίνου, θα οδηγήσει στην επιβολή προστίμων στην Ελλάδα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της αδυναμίας έγκαιρης ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις της.6. Επίσης, η πιθανή μη συμβασιοποίηση προβλεπόμενων έργων, στο πλαίσιο της υλοποιούμενης Πράξης, μέχρι το τέλος του 2013 (όπως απαιτείται από το ΕΣΠΑ) μπορεί να οδηγήσει σε κήρυξη της Πράξης από την Διαχειριστική Αρχή ως ημιτελή και των δαπανών ως μη επιλέξιμες, που σημαίνει, σύμφωνα με το Σύστημα Διαχείρισης του ΕΣΠΑ, ότι αυτές θα πρέπει να καλυφτούν από Εθνική συμμετοχή, ήτοι με μεγάλο οικονομικό κόστος για την Ελλάδα. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα κατά πόσο έχει υπολογιστεί αυτό το κόστος και ποιός ή ποιοί θα το χρεωθούν! Επισημαίνεται ότι ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού έχει να επιδείξει μία άψογη λειτουργία όλα αυτά τα χρόνια, όπως θα επιβεβαιώσουν όλες οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ κ.λπ. Εντούτοις σήμερα είναι ο μοναδικός Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού που καταργείται!Από όλα τα παραπάνω, προκύπτει ότι η διατήρηση του Φορέα Διαχείρισης με τη σημερινή του υπόσταση θα διασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό την ομαλή υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος στο ΕΣΠΑ. Εξάλλου δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η προστατευόμενη περιοχή καλύπτει όλες τις προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες άλλοι Φ.Δ.Π.Π. (5 στο σύνολό τους) παραμένουν ως έχουν.Εντούτοις αντί να καταργηθεί, θα μπορούσε τουλάχιστον να συγχωνευτεί με έναν από τους υφιστάμενους Φορείς Διαχείρισης των πλησιέστερων Προστατευόμενων Περιοχών, όπως π.χ. με τον Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς, τον Φορέα Διαχείρισης Χελμού-Βουραϊκού ή ακόμα και με τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου.
 
 
Άχρηστος
Μερικές μικρές απορίες ως αδαής πολίτης και υπάλληλος της χώρας τούτης.Τι είναι οι Επιστημονικές Επιτροπές;Που θα μπορούν να εκτελούν: -μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό έργου.-καταρτίζουν ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, με την υποβολή και του σχετικού προϋπολογισμού.-προχωρούν στην εκπόνηση των μελετών για τις επεμβάσεις στους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία-να προβαίνουν στην προκήρυξη, επιλογή και πρόσληψη προσωπικού Ποια είναι η νομική τους μορφή;Συλλογικό όργανο; Οπως το άρθρο αναφέρει; Ποιοι είναι στις επιστημονικές επιτροπές; Που θα πρέπει να μεταλλαχθούν οι Ε Επιτροπές σε Υπηρεσίες… -Υπάρχει νομίζω νομοθεσία για την επιλογή των μελών τη συγκρότηση και τη λειτουργία συλλογικών οργάνων στο Δημόσιο.-Υπάρχει νομίζω νομοθεσία για τις διαδικασίες προλήψεων στο Δημόσιο-Υπάρχει νομοθεσία για τις μελέτες τις συμβάσεις τις αναθέσεις στο Δημόσιο-Υπάρχει νομίζω νομοθεσία του Δημοσίου Λογιστικού και του Διπλογραφικού για το Δημόσιο. Εαν κατάργηση στην Ελλάδα ενός ΝΠΙΔ σημαίνει δημιουργία 30, 40, 50 άλλων με τον μανδύα της Ε Επιτροπής ( Διευθύνουσα Υπηρεσία υπό την εποπτεία της υπερκείμενης Αρχής των δύο Διευθύνσεων) τότε το άρθρο 3 είναι καταπληκτικό.Εαν το ΤΔΠΕΑΕ μπορεί να εκτελεί έργα και οι Υπηρεσίες της Γραμματείας Πολιτισμού του ΥΠΑΙΘΠΑ όχι (πχ επιστημονικό προσωπικό, καταρτισμένο και αποτελεσματικό όπως ορισμένοι αναφέρουν στα σχόλιά τους) ας κλείσει τότε το Πολιτισμού που δεν έχει επιστήμονες καταρτισμένους και αποδοτικούς και ας μείνει το ΤΔΠΕΑΕ.