Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γεώργιος Μήτσαινας
Προσπαθώ να αποστασιοποιηθώ από την θέση που κατέχω ως Συντονιστής του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου εδώ και περισσότερα από 5 έτη και να εξετάσω το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο κατά το δυνατόν αντικειμενικότερα. Παρά την κατ’ επανάληψη ανάγνωση του Άρθρου 10, αδυνατώ να κατανοήσω τις σκοπιμότητες και τα οφέλη για την Ελληνική Οικονομία που θα προκύψουν από την κατάργηση και συγχώνευση των 29 Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών (Φ.Δ.Π.Π.) σε 14. Αδυνατώ να αντιληφθώ τα οφέλη για το φυσικό περιβάλλον της χώρας μας, στα οποία, ούτως ή άλλως, δεν γίνεται καμία απολύτως, επίσημη αναφορά. Τις σοβαρές ενστάσεις και τους προβληματισμούς μου, τα αναπόφευκτα ερωτήματα που γεννώνται για το ποια θα είναι τα κέρδη αυτής της νομοθετικής πρόθεσης συμμερίζονται και παραθέτουν εύστοχα οι περισσότεροι σχολιαστές του Άρθρου 10. Σχολιαστές στους οποίους ανήκουν συνάδελφοι και έμπειροι επιστήμονες με πολυετή εμπειρία και συμμετοχή στις προσπάθειες προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του πολύτιμου φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας, φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά και απλοί πολίτες. Δεν χρειάζεται επί αυτών να προσθέσω κάτι άλλο, καθώς με καλύπτουν πλήρως. Αντ’ αυτού θα εστιάσω στον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, τον μοναδικό Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού της Ελλάδας, ο οποίος καταργείται! Εντύπωση προκαλεί δε το γεγονός ότι για να επιτραπεί νομοθετικά αυτή η πράξη, με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο (παρ. 15): “Καταργείται το τελευταίο εδάφιο της περιπτώσεως δ της παραγράφου 1 του άρθρου 15, του ν. 2742/1999”, σύμφωνα με το οποίο “…η ίδρυση φορέων διαχείρισης… είναι υποχρεωτική σε Εθνικά Πάρκα…”. Προφανώς, με αυτόν τον τρόπο προκύπτει η δυνατότητα για μελλοντική κατάργηση και άλλων Φορέων Διαχείρισης Εθνικών Δρυμών της Ελλάδας! Δεν χωρά αμφιβολία ότι η δρομολογούμενη κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου υπολείπεται εμπεριστατωμένης τεκμηρίωσης ως προς την επιστημονική και οικονομική σκοπιμότητα (όπως ισχύει άλλωστε και για το σύνολο του Άρθρου 10), θα οδηγήσει δε στην δημιουργία σημαντικών προβλημάτων: 1. Από τη δρομολογούμενη κατάργηση του Φορέα δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση οικονομία στον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς ο Φορέας επιχορηγείται αποκλειστικά από Ευρωπαϊκά Κονδύλια, συγκεκριμένα από το έργο 2011ΣΕ07580012 της ΣΑΕ 075/8 του Π.Δ.Ε. για την κάλυψη της υλοποίησης της Πράξης με τίτλο “Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Αίνου” (κωδικός MIS: 323368), η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.), 2007-2013’ του ΕΣΠΑ. 2. Η δρομολόγηση της κατάργησης του Φορέα θα οδηγήσει μοιραία στη μη τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος με αξιοσημείωτη καθυστέρηση υλοποίησης της ανωτέρω Πράξης, για τους λόγους που κατ’ επανάληψη έχουν εκθέσει και άλλοι σχολιαστές του Άρθρου 10 με αποδεδειγμένη εμπειρία στην παρακολούθηση της υλοποίησης ανάλογων Ευρωπαϊκών προγραμμάτων. 3. Το μεγαλύτερο ίσως έργο που υλοποιεί ο Φορέας αφορά στην Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, στην περιοχή ευθύνης του, η οποία αποτελεί συμβατική υποχρέωση της χώρας μας προς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα οφείλει να καταθέτει κάθε έξι έτη Εθνική Έκθεση Αναφοράς για τον έλεγχο της εφαρμογής της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και πλέον πλησιάζει η προθεσμία υποβολής της τρίτης Έκθεσης για το διάστημα 2007-2012. Σημαντικό τμήμα των στοιχείων που θα αποτελέσουν την Έκθεση, θα αφορούν στις Περιοχές Ευθύνης των Φ.Δ.Π.Π. και θα προκύψουν μέσω των Πράξεων που αυτοί υλοποιούν, είτε στο πλαίσιο των εργασιών του επιστημονικού τους προσωπικού, είτε στο πλαίσιο της ανάθεσης τμήματος των απαραίτητων ερευνών σε εξειδικευμένος συνεργάτες.Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου είναι από τους λίγους Φορείς που έχουν συμβασιοποιήσει τις υπηρεσίες που αφορούν στην Επιστημονική Παρακολούθηση των τύπων οικοτόπων και των ειδών χλωρίδας και πανίδας, καθ’ εφαρμογή της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ και ήδη παραλαμβάνει τα πρώτα αποτελέσματα των σχετικών εργασιών. Το επιστημονικό του προσωπικό, στην πλειοψηφία του διδάκτορες με αποδεδειγμένη ερευνητική εμπειρία στο αντικείμενο της Επιστημονικής Παρακολούθησης, υλοποιεί σημαντικό κομμάτι αυτής και είναι το πλέον αρμόδιο στο συντονισμό και στην επόπτευση των εργασιών που υλοποιούν οι εξωτερικοί συνεργάτες.Σημειώνεται ότι ήδη διανύεται η περίοδος παράτασης του ενός έτους που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάθεση της ανωτέρω Έκθεσης, συνεπώς οποιαδήποτε μεταβολή η καθυστέρηση στην υλοποίηση αυτού του σημαντικού έργου, θα σημαίνει μεταξύ των άλλων την μη τήρηση της εθνικής υποχρέωσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που θα συνεπάγεται σημαντικά πρόστιμα για τη χώρα μας. 4. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχει προσλάβει το σύνολο του προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ και υλοποιεί ομαλότατα την εγκεκριμένη Πράξη, χωρίς αποκλίσεις από συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα. Το προσωπικό βρίσκεται καθημερινά, χειμώνα – καλοκαίρι, στον Εθνικό Δρυμό Αίνου, τον οποίο επιτηρεί με συνέπεια και υπευθυνότητα, διαθέτει πλέον ακριβέστατη γνώση της προστατευόμενης περιοχής, των υποδομών και των ιδιαιτεροτήτων της, καθώς και των προβλημάτων και των απειλών που την αφορούν, έχει καταρτίσει πλούσιο, συναφές εποπτικό και ψηφιακό αρχείο. Επιπλέον, έχει προβεί και συμμετέχει με την αυτεπιστασία στην υλοποίηση της πλειοψηφίας των δράσεων που προβλέπονται στο Τεχνικό Δελτίο του. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η απορρόφηση των προβλεπόμενων στην εγκεκριμένη Πράξη, πόρων του ΕΣΠΑ και η ουσιαστική προστασία, διατήρηση και διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Αίνου. 5. Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου έχει καταφέρει, μέσα από πολύ κόπο και χάρη στο σωστό του προγραμματισμό, να αναγνωρίζεται από την τοπική κοινωνία ως ο πλέον αρμόδιος φορέας για την Προστασία και Διαχείριση του Εθνικού Δρυμού Αίνου, ως ο Φορέας στον οποίο πρώτα ανατρέχει ο πολίτης για ο,τιδήποτε αφορά στον Εθνικό Δρυμό. Αυτό εμφανίζει πλέον σημαντικά, ουσιαστικά οφέλη για την προστασία του Εθνικού Δρυμού. Ενδεικτικά αναφέρεται μία πρώτη συμφωνία που επετεύχθη με την παραγωγική τάξη των κτηνοτρόφων που δραστηριοποιούνται γύρω από τον Αίνο, με στόχο την αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της παράνομης βόσκησης εντός του Δρυμού. Ήδη από αυτό το καλοκαίρι φαίνονται τα θετικά αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας. 6. Η δρομολογούμενη κατάργηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου, όπως ήδη διαφαίνεται από τις αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, θα δημιουργήσει σύγχυση στο κοινό και θα πλήξει ανεπανόρθωτα το κύρος του Φορέα, επηρεάζοντας δυσμενώς και δυσχεραίνοντας το έργο του όποιου διάδοχου συστήματος διαχείρισης προκύψει. Με αυτόν τον τρόπο εγείρονται παράλληλα δικαιολογημένες αμφιβολίες και ερωτηματικά για την σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται και υλοποιείται από την κεντρική εξουσία ο σχεδιασμός για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Κλείνοντας, θα πρέπει να τονιστεί ότι τόσο το Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου όσο και το προσωπικό του αγκάλιασαν εξαρχής τον νέο αυτό οργανισμό, συγκεκριμενοποίησαν και ενστερνίστηκαν πλήρως το όραμα και τους στόχους του και ανέλαβαν με μεράκι το δύσκολο έργο που τους ανατέθηκε. Με επιμονή ξεπέρασαν και ξεπερνούν τις όποιες δυσκολίες προέκυπταν και προκύπτουν υλοποιώντας απερίσπαστα το έργο τους. Συνεπώς, αδυνατώ να αντιληφθώ την προοπτική κατάργησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου ως κάτι άλλο πέρα από ισοπέδωση και απαξίωση των προθέσεών μας, των κόπων μας και των προσπαθειών μας όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι ακλόνητα πεπεισμένος ότι αυτήν την πικρία συμμερίζονται, αντιστοίχως, οι συνάδελφοι και των άλλων Φ.Δ.Π.Π. Παρακαλώ, λοιπόν (με ελάχιστες πλέον ελπίδες για μία απάντηση), τους ιθύνοντες να μας παρουσιάσουν τα προσδοκώμενα δημοσιονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την υλοποίηση των διατάξεων του Άρθου 10 για τους Φ.Δ.Π.Π. και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος της χώρας μας. Εάν αυτά, όπως εκτιμούμε οι περισσότεροι, απλά δεν υφίστανται, τότε δεν απομένει παρά να αποσυρθεί το Άρθρο 10 στο σύνολό του από το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο! Γεώργιος Μήτσαινας, Δρ. ΒιολόγοςΔιευθυντής/Συντονιστής Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου
 
 
Σταύρος Μπούκης
Το θέμα έχει αναλυθεί ήδη από τους προηγούμενους και εκτιμώ ότι καλύπτονται οι βασικές οπτικές γωνίες του.Πέραν αυτών και εφόσον η αλλαγή πραγματοποιηθεί, προσθέτω, ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Οργανισμού θα πρέπει να συμμετέχουν με τους Προέδρους τους, η Ένωση Εργαστηρίων,HellasLab και η Ένωση Φορέων Πιστοποίησης,HellasCert. ΠΡΟΤΑΣΗ:1) Η γενικότερη άποψή μου είναι ότι ΕΙΜ-ΕΣΥΔ και ΕΛΟΤ θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν, διότι μετά από εμπειρία ετών τα «πράγματα έχουν βρεί το δρόμο τους» και δεν θα πρέπει τώρα να τα «ανακατέψουμε» από την αρχή ιδρύοντας νέο Οργανισμό, με αμφίβολη και μικρή, κατ εκτίμηση, μείωση κόστους λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη και την μακροχρόνια αναταραχή που θα επιφέρει η αλλαγή στην Υποδομή / Εργαλεία Ποιότητας της χώρας μας. 2) Το βάρος της βελτίωσης να πέσει στην εκπαίδευση, στην υποδομή και στις ικανοποιητικές αποδοχές του προσωπικού των εν λόγω υφισταμένων Οργανισμών που καταβάλλει αξιέπαινες προσπάθειες για τη διατήρηση του Ελληνικού Συστήματος Ποιότητας.
 
 
Σταύρος Μπούκης
Το θέμα έχει αναλυθεί ήδη από τους προηγούμενους και εκτιμώ ότι καλύπτονται οι βασικές οπτικές γωνίες του.Πέραν αυτών και εφόσον η αλλαγή πραγματοποιηθεί, προσθέτω, ότι στο Διοικητικό Συμβούλιο του νέου Οργανισμού θα πρέπει να συμμετέχουν με τους Προέδρους τους, η Ένωση Εργαστηρίων,HellasLab και η Ένωση Φορέων Πιστοποίησης,HellasCert. ΠΡΟΤΑΣΗ:1) Η γενικότερη άποψή μου είναι ότι ΕΙΜ-ΕΣΥΔ και ΕΛΟΤ θα πρέπει να παραμείνουν ως έχουν, διότι μετά από εμπειρία ετών τα «πράγματα έχουν βρεί το δρόμο τους» και δεν θα πρέπει τώρα να τα «ανακατέψουμε» από την αρχή ιδρύοντας νέο Οργανισμό, με αμφίβολη και μικρή, κατ εκτίμηση, μείωση κόστους λειτουργίας, λαμβάνοντας υπόψη και την μακροχρόνια αναταραχή που θα επιφέρει η αλλαγή στην Υποδομή / Εργαλεία Ποιότητας της χώρας μας. 2) Το βάρος της βελτίωσης να πέσει στην εκπαίδευση, στην υποδομή και στις ικανοποιητικές αποδοχές του προσωπικού των εν λόγω υφισταμένων Οργανισμών που καταβάλλει αξιέπαινες προσπάθειες για τη διατήρηση του Ελληνικού Συστήματος Ποιότητας.