Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Δρ Μαρία Θ. Στουμπούδη
Τα δυο Κέντρα ΕΚΕΤΑ και ΚΕΤΕΑΘ συμμετείχαν στην αναδιάρθρωση που έγινε στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ τον περασμένο Φεβρουάριο, μειώνοντας συνολικά τα Ινστιτούτα τους κατά 50% (από 10 σε 5). Το Υπ. ΔΜ&ΗΔ έρχεται με το παρόν ν/σ να θέσει σε διαβούλευση περαιτέρω συγχωνεύσεις στα Ερευνητικά Κέντρα της ΓΓΕΤ (ΕΚΕΤΑ-ΚΕΤΕΑΘ & ΙΕΥ-ΕΚΚΕ), κατά παρέκκλιση του θεσμικού πλαισίου για την Έρευνα και δίχως να αναφέρεται σε οιοδήποτε επιστημονικό ή/και οικονομικό όφελος που αναμένεται να προκύψει από αυτές. Το ΔΣ του ΕΚΕΤΑ, μάλιστα, προβλέπει ότι από τη συγχώνευση ΕΚΕΤΑ-ΚΕΤΕΑΘ θα αυξηθούν πιθανώς και τα λειτουργικά έξοδα του νέου φορέα, λόγω μετακινήσεων (βλ. παρέμβαση του ΔΣ του ΕΚΕΤΑ στην παρούσα διαβούλευση).Ο Πρόεδρος και το Προσωπικό του ΚΕΤΕΑΘ, από την άλλη, στην προσπάθειά τους να διατηρηθεί ο περιφερειακός χαρακτήρας του συγκεκριμένου Κέντρου προτείνουν, ως εναλλακτική επιλογή, την ενσωμάτωσή του ΚΕΤΕΑΘ στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, εναλλακτική που καλό θα ήταν να διερευνηθεί (βλ. παρέμβαση του Προέδρου και το Προσωπικού του ΚΕΤΕΑΘ στην παρούσα διαβούλευση). Βέβαια, η τυχόν ενσωμάτωση του ΚΕΤΕΑΘ στο ΝΠΙΔ του Παν/μίου Θεσσαλίας (βάσει του Ν. 4009/11) θα σήμαινε και την αποκοπή ενός μικρού, αλλά δυναμικού Κέντρου από τον ερευνητικό ιστό της ΓΓΕΤ. Τα ερωτήματα που εγείρονται εδώ είναι:- Υπάρχει σχετική γνωμοδότηση του ΕΣΕΤ ως προς τα αναμενόμενα επιστημονικά οφέλη από την προτεινόμενη συγχώνευση ΚΕΤΕΑΘ-ΕΚΕΤΑ (εάν υποθέσουμε ότι το ΕΣΕΤ έχει γνωμοδοτήσει για μια τέτοια συγχώνευση -ως οφείλει- και μάλιστα θετικά) και τι αυτή αναλυτικά περιλαμβάνει?- Επίσης, έχει τοποθετηθεί το ΕΣΕΤ ως προς το εάν θα πρέπει, ή όχι, να διατηρηθεί ο περιφερειακός χαρακτήρας που έχουν αρκετά Ερευνητικά Κέντρα (του ΚΕΤΕΑΘ συμπεριλαμβανομένου)?- Και τελικά, ποια είναι η στρατηγική για τη «συγκέντρωση δυνάμεων» που προτείνει το ΕΣΕΤ και αποδέχεται η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας αναφορικά με την αποδοτικότερη λειτουργία του συνόλου του ερευνητικού ιστού της χώρας? Καθώς από τα αναφερόμενα στο Άρθρο 7 του παρόντος σ/ν, αλλά και από τις παρεμβάσεις των εμπλεκόμενων φορέων στη διαβούλευση, προκύπτει ότι η συγχώνευση αυτή δεν θα αποφέρει ουσιαστικά ούτε επιστημονικά ούτε οικονομικά οφέλη, ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ και, μετά την κατά νόμο αξιολόγηση που θα εκπονήσει η ΓΓΕΤ στα Ερευνητικά Κέντρα που εποπτεύει εντός του έτους και την αξιολόγηση των λοιπών (εκτός ΓΓΕΤ) ερευνητικών φορέων, η αναδιάρθρωση του συνόλου του ερευνητικού ιστού θα πρέπει να σχεδιαστεί ορθολογικά και στη βάση στρατηγικού σχεδίου που θα στοχεύει στην ενδυνάμωση του Ελληνικού ερευνητικού συστήματος, ενός σχεδίου που θα έχει και την υποστήριξη της ερευνητικής κοινότητας, η οποία υπηρετεί το έργο που της έχει ανατεθεί από την Πολιτεία με συνέπεια και συνέχεια. Μαρία Θ. Στουμπούδη, Ερευνήτρια ΕΛΚΕΘΕ
 
 
Θωμόπουλος Θ.
Σχόλια για το άρθρο 9 Γενική Παρατήρηση: Η κατάργηση της αυτοτέλειας ενός φορέα με μακροχρόνια παράδοση, για την κοινωνική έρευνα όπως είναι το «Ε.Κ.Κ.Ε.», με την αυθαίρετη «μεταφορά» του σε άλλο ερευνητικό φορέα, με άλλα όλως διαφορετικά αντικείμενα ερευνητικού έργου, καταδεικνύει για μια ακόμη φορά τον κακό σχεδιασμό των «ιθυνόντων» και την αέναη προχειρότητα που ταλανίζει την διοίκηση, εδώ και το πεδίο του ερευνητικού χώρου…Ενδεικτικά αναφέρουμε τα εξής: 1. Το άρθρο 9 ασχολείται μόνο με τη μεταφορά ονομασιών και ονοματολογιών, ενώ παραλείπει τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και αντικειμένων – ως όφειλε – για το «υπό κατασκευή» Ινστιτούτο του ΕΚΚΕ που μεταφέρεται και εντάσσεται στο ΕΙΕ. Πουθενά δεν καθορίζονται ποια θα είναι τα αντικείμενα και τα πεδία έρευνας που θα έχει το Ινστιτούτο του ΕΚΚΕ στο νέο πλαίσιο λειτουργίας του εντός του Ε.Ι.Ε.2. Η ένταξη του Ινστιτούτου του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ στην ουσία επιφέρει τροποποίηση της λειτουργίας του ΕΙΕ, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνουν και οι σχετικές μεταβολές στον οργανισμό και στο οργανόγραμμα του ΕΙΕ.3.Στο Διάταγμα που πρόκειται να εκδοθεί, όμως, δεν δίδεται εντολή για μεταφορά του νυν προϋπολογισμού του ΕΚΚΕ στον νέο φορέα. Πως επομένως θα καλυφθούν τα θέματα της μισθοδοσίας του μεταφερόμενου εκεί προσωπικού; Το δημόσιο λογιστικό απαιτεί συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση.4.Στην § 5β δεν αναφέρεται τι γίνεται με το πνευματικό και ερευνητικό έργο του ΕΚΚΕ. Ποιος κρατάει τα εκ τούτου πνευματικά δικαιώματα; Τα εξ αυτού πνευματικά δικαιώματα περιέχονται έτσι γενικώς στο ΕΙΕ; Ή μήπως πρέπει -λόγω ειδικότητος και συνάφειας του αντικειμένου- να τα διατηρήσει το νέο σχήμα του Ινστιτούτου ΕΚΚΕ. Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για μεταφορά δημοσίας περιουσίας σε ιδιωτικό φορέα!5.Εάν αργότερα επέλθει στο Ε.Ι.Ε. νέα μεταβολή-μεταρρύθμιση τι θα γίνει με την τύχη της δημόσιας περιουσίας, και σε ποιόν θα περιέλθει; Παρόμοιος είναι και ο προβληματισμός σχετικώς με την τύχη του Ερευνητικού Αρχείου του ΕΚΚΕ.6.Είναι μύθος ότι με την συγχώνευση αυτή εξοικονομούνται έσοδα για το Δημόσιο από την κατάργηση της λειτουργίας του ΕΚΚΕ, δεδομένου ότι το ΕΚΚΕ δεν έχει ελλειμματικό προϋπολογισμό. Εξάλλου, πουθενά δεν παρατίθενται κάποια στοιχεία για την δήθεν ελλειμματικότητα του Ε.Κ.Κ.Ε. για να αιτιολογηθεί κάπως ο προσχηματικός λόγος για την σημερινή κατάργησή του. Εντάσσεται και αυτό στο πλαίσιο της αέναης προχειρότητας… Είναι πασιφανές ότι το άρθρο 9 πρέπει να αποσυρθεί από το παρόν νομοσχέδιο. Τέλος οφείλει κανείς να διερωτηθεί: Ποιο είναι το πραγματικό νόημα της δημόσιας διαβούλευσης, όπως αυτή, όταν οι παρατηρήσεις των ενδιαφερομένων φορέων και των πολιτών δεν φθάνουν καν στα «ώτα», ούτε και λαμβάνονται σοβαρώς υπόψη από τους «ιθύνοντες»; Αλλιώς και σε κάθε περίπτωση, η όλη διαδικασία θα καταλήξει να είναι για άλλη μια φορά, απλώς ένα υποκριτικό μέσο εκτόνωσης των αντιδράσεων και μια επίφαση στρεβλής δημοκρατικότητας.