Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΕΛΟΤ)
5.5 Άρθρο 15 παρ. 1 εδάφιο γ), να προστεθεί στο τέλος : « με τους ίδια σχέση και όρους εργασίας και δικαιώματα».5.6 Άρθρο 15 παρ 3 εδάφιο α) να τροποποιηθεί ως ακολούθως : …….. «με την ίδια υφιστάμενη σχέση, όρους εργασίας και δικαιώματα και λαμβάνει τις ίδιες αποδοχές , πρόσθετες αποδοχές και επιδόματα»,5.7 Άρθρο 15 παρ 3 εδάφιο β) να προστεθεί « και με τους ίδιους όρους και δικαιώματα που απορρέουν από τις υφιστάμενες σχέσεις εργασίας».5.8 Άρθρο 15 παρ. 4 να προστεθεί στο τέλος : «ως ορίζεται ανωτέρω στην παρ. 3».5.9 Άρθρο 15 παρ. 6 εδάφιο α) να προστεθεί : « και με τους ίδιους όρους εργασίας»5.10 Άρθρο 15 παρ. 6 εδάφιο β) : να καταργηθεί ο όρος «προτεραιότητα» θεωρώντας ως δεδομένο ότι θα μεταφερθεί όλο το προσωπικό5.11 Άρθρο 15 παρ. 10 εδ. α) : Η δεύτερη περίοδος της πρώτης παραγράφου να διαγραφεί τελείως ή να διαμορφωθεί ως ακολούθως «Ως παράλληλος γνώμονας χρησιμοποιείται η εσωτερική μετακίνηση προσωπικού από μία οργανική θέση σε μία άλλη.» 5.12 Άρθρο 15 παρ. 10 εδ α): «…πρέπει να υπηρετούν αρχές, οι οποίες διασφαλίζουν την αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού των καταργουμένων ή λυομένων και τιθεμένων υπό εκκαθάριση φορέων με στόχο την πλέον ……» Η δεύτερη περίοδος της πρώτης παραγράφου να διαγραφεί τελείως ή να διαμορφωθεί ως ακολούθως «Ως παράλληλος γνώμονας χρησιμοποιείται η εσωτερική μετακίνηση προσωπικού από μία οργανική θέση σε μία άλλη.» 5.13 Άρθρο 15 παρ 12 να προστεθεί «Τα λογότυπα και τα σήματα θα αποτιμηθούν ως περιουσιακά στοιχεία των άνω νομικών προσώπων και θα συμπεριληφθούν στην εκκαθάριση και καθολική διαδοχή της περιουσίας τους».
 
 
Δ.Μ.
Δυστυχώς για άλλη μια φορά η επίσημη πολιτεία προβάλει πυροτεχνήματα με καθαρά επικοινωνιακή χρήση. Γιατί μόνο ως τέτοια μπορεί να εκληφθεί η ανακοίνωση της συγχώνευσης των Φορέων Διαχείρισης Π.Π.Από όλους όσοι είναι σχετικοί με τη δομή και λειτουργία των συγκεκριμένων Φορέων Διαχείρισης τονίζεται η μηδαμινή αν όχι μηδενική εξοικονόμηση πόρων του κρατικού προϋπολογισμού καθώς:• Τα Δ.Σ. των Φ.Δ. λειτουργούν αμισθί• Το σύνολο της λειτουργίας τους καλύπτεται από ευρωπαϊκά προγράμματα τουλάχιστον έως τις 31/12/2015.Σημαντική παράμετρος που δεν έχει ληφθεί επίσης υπόψη είναι η ομαλή υλοποίηση των ενταγμένων έργων των Φορέων Διαχείρισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», όπως ήδη έχει αναφερθεί από το σύλλογο εργαζομένων στους Φ.Δ.Ειδικότερα για την προτεινόμενη συγχώνευση των Φ.Δ. Δέλτα Νέστου –Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και Οροσειράς Ροδόπης γίνεται ακόμη πιο φανερή η προχειρότητα με την οποία τέθηκε η συγκεκριμένη πρόταση.Οι περιοχές ευθύνης των δύο Φ.Δ. δεν είναι καν εφαπτόμενες και πρόκειται για δυο εντελώς διαφορετικά οικοσυστήματα. Ένα καθαρά δασικό στην περιοχή της οροσειράς της Ροδόπης και ένα υγροτοπικό στη περίπτωση Δέλτα Νέστου –Βιστωνίδας – Ισμαρίδας.Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την παρουσία πέραν των διαφορετικών ειδών χλωρίδας και πανίδας, την ύπαρξη διαφορετικών πιέσεων ανθρωπογενούς κυρίως προέλευσης. Επάνω σε αυτή τη βάση είναι προσανατολισμένο και το υφιστάμενο Δ.Σ. του κάθε Φ.Δ., με παρουσία και συμμετοχή των αντίστοιχων παραγωγικών ομάδων ή και υπηρεσιών (η Δ/νση Υδάτων και εκπρόσωποι αλιευτικών συνεταιρισμών για το Φ.Δ. Δέλτα Νέστου –Βιστωνίδας – Ισμαρίδας και εκπρόσωποι της Δασικής Υπηρεσίας και του Τοπικού Συνεταιρισμού Υλοτόμων για το Φ.Δ. Οροσειράς Ροδόπης). Τι θα γίνει μετά τη συγχώνευση; Εκπρόσωποι αλιέων θα αποφασίζουν για θέματα δασικού χαρακτήρα ή και το αντίστροφο;Γιατί δεν λαμβάνονται, έστω και αυτή την ύστατη στιγμή, σοβαρά υπόψη τα αποτελέσματα της έκθεσης της Επιτροπής «Φύση 2000»;Οι Φ.Δ. μπορούν ανέξοδα για το Ελληνικό Κράτος, ενισχύοντας μάλιστα τις τοπικές οικονομίες μέσω της υλοποίησης των ενταγμένων έργων τους, να λειτουργήσουν προς όφελος της προστασίας και ανάδειξης του φυσικού περιβάλλοντος έως και τις 31/12/2015. Στο μεσοδιάστημα μπορεί να γίνει μια σοβαρή και επιστημονικά τεκμηριωμένη διαδικασία για την αναβάθμιση του συστήματος διαχείρισης των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας μας με στόχο τη βελτίωση της διαχείρισης σε αυτές και όχι αποσπασματικού χαρακτήρα κινήσεις χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα.
 
 
ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Από τη νομολογία και τη νομοθεσία τόσο κατ’ αρχήν σε ΕΘΝΙΚΟ, όσο και στη συνέχεια και σε ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ δίκαιο, προκύπτει, ότι η σκοπιμότητα ίδρυσης των «ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ» είναι η προστασία του ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, τόσο από φυσικές αιτίες & καταστροφές, όσο και από ανθρωπογενείς επεμβάσεις & δραστηριότητες.Για τη Χώρα μας, από τις αρχές του 20ου αιώνα μέχρι πριν 20 χρόνια περίπου, διαπιστώνουμε, ότι η πολιτεία έδωσε το δικαίωμα αυτό της προστασίας του Φυσικού Περιβάλλοντος, στις συγκροτημένες υπό ενιαία ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, Δασικές Υπηρεσίες, με συγκεκριμένα «Συνταγματικά» και «Νομοθετικά» μέτρα, όχι φυσικά τυχαία .Μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, οι χώρες της Ευρώπης, μέσα στα πλαίσια αυτά και με στόχο την οικονομική ανάπτυξή τους, ανέπτυξαν η κάθε μια, δράσεις που έθεσαν σε κίνδυνο της ισορροπία του Φυσικού Περιβάλλοντος, κυρίως λόγω της υπερεκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων.Μοιραία λοιπόν καλούμαστε σήμερα, λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου να επιλύσουμε πολυποίκιλα και πολυάριθμα ζητήματα, διαχείρισης & προστασίας των Δασικών Οικοσυστημάτων, των Υδάτινων Πόρων, κ.λ.π., ένεκα ακραίων φαινομένων λειψυδρίας και πλημμυρών, με την ίδρυση «Ειδικών Φορέων», με σκοπό αυτοί να αναπτύξουν αποτελεσματικά μέτρα και μεθόδους, για την αποκατάστασή τους.Δυστυχώς η προσπάθεια αυτή γίνεται με στελέχωση υπηρεσιών κάτω από ισχυρά συντεχνιακά συμφέροντα, ζητήματα που ανέπτυξα και παρουσίασα, εδώ και μια 20ετία διεξοδικά, τόσο σε ημερίδες και συνέδρια, όσο και με συγκεκριμένες και εξειδικευμένες, για κάθε θέμα, προτάσεις μου, στο ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ, επειδή τυγχάνω υποχρεωτικά (Πρωσωπικά δεν επιθυμώ) μέλος αυτού, δυνάμει του ν. 1474/84.Από τις θέσεις μου αυτές, για την περίπτωση συγχώνευσης των υφισταμένων φορέων, φαίνεται να μη προκύπτουν ζητήματα, αλλαγής ειδικοτήτων του υφιστάμενου προσωπικού, παρά μόνο θέματα συγκεντρωτικού ελέγχου, υπό την διοίκηση του ΥΠΕΚΑ.,Παρά ταύτα, για παράδειγμα, υπάλληλοι που είναι πτυχιούχοι ΓΕΩΤΕΧΙΚΩΝ* ή ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, θα βρεθούν σε διοικητική και οικονομική δυσμένεια, έναντι των υπαλλήλων ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, αφού διοικητικά, μισθολογικά και ασφαλιστικά αυτοί, διατηρούν προνόμια συντεχνιακού χαρακτήρα που μνημόνευσα πιο πάνω, όπως:1. Διπλή σύνταξη – Κύριος ασφαλιστικός φορέας και φορέας ταμείου μηχανικών (ΤΣΜΕΔΕ).2. Ειδικό μηνιαίο επίδομα αντιστάθμισμα, ποσού 550 € με βάση τις διατάξει του ν. 2430/96 ΦΕΚ156 Α΄, που χορηγείται μόνο σε πτυχιούχους «μηχανικών επιστημών» και3. Προνόμια Διευθυντικών θέσεων. *: Φημολογείται επαναφορά των Δασικών Υπηρεσιών από το Υ.ΠΕ.& Κ.Α., όπου δικαιολογημένα είχε μεταφερθεί πρόσφατα, στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, όπου ήταν πριν.
 
 
Αργύρης
Αρχικά θέλω να αναφέρω ότι η Πρόνοια σχεδόν ποτέ δεν λειτούργησε με σχεδιασμό, και κυρίως εξυπηρετούσε της κοινωνικές ανάγκες σαν να λέγαμε «στο πόδι» δίνοντας λύσεις της στιγμής. Δεν υπήρχε ξεκάθαρο όραμα, ούτε και ξεκάθαροι στόχοι. Επίσης δεν υπήρχε όσο θα έπρεπε εφαρμογή της επιστημονικής γνώσης π.χ. ανάπτυξη και εφαρμογή πρωτοκόλλων θεραπείας. Η πρόνοια παρέμεινε πιο πολύ σε μορφή ασύλου, παρά σε μορφή ανοιχτής περίθαλψης που θα εξυπηρετούσε ανάγκες όπως π.χ. την σύγχρονη οικογένεια με το παιδί με αναπηρία όπου εργάζονται οι γονείς. Ακόμη δεν υπήρχε όσο θα έπρεπε κάλυψη ανά πάθηση και ανά ηλικία, με αποτέλεσμα ανομοιογενή περιστατικά και πολύ διαφορετικές ηλικίες να συνυπάρχουν π.χ. παιδιά με νοητική υστέρηση να συνυπάρχουν με μεγάλους ενήλικες, ή με άτομα με σοβαρά παθολογικά προβλήματα να βρίσκονται σε ασυλικά τύπου πλαίσια που δεν έχουν υποδομές νοσοκομείων για να τα περιθάλψουν. Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου: 1) Τόσο εκτεταμένη διοικητική συγχώνευση χωρίς την κατάλληλη υποδομή και οργάνωση, και ιδιαίτερα:• Χωρίς εκτεταμένη εκχώρηση αρμοδιοτήτων στις διευθύνσεις που να είναι σαφής στο νόμο (οποίος ενώ τις διευθύνσεις τις αναφέρει αποκεντρωμένες δεν τους δίνει καμία αρμοδιότητα)• Χωρίς υποχρεωτική θεσμοθετημένη ηλεκτρονική διασύνδεση. Πολύ απλά θα προκαλέσει άνευ προηγουμένου αποδιοργάνωση όλων των υπηρεσιών (ήδη δημιουργήθηκαν προβλήματα από τις προηγούμενες συγκχωνεύσεις των οποίων τα «απόνερα» εξακολουθούν να ταλανίζουν τις υπηρεσίες) και χωρίς άλλο κάθετη πτώση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και της ποιότητας ζωής των ατόμων με αναπηρία που περιθάλπονται σε 24ωρη βάση.Φανταστείτε όταν θα υπάρχουν επείγουσες ανάγκες, ποιος θα υπογράφει; Ποιος θα δίνει την εντολή; Πως θα παίρνονται αποφάσεις για άμεσες λύσεις στα προβλήματα που υπάρχουν; Και που συχνά αφορούν ζωές ανθρώπων; Αν στο μεσοδιάστημα μέχρι να οριστούν ΔΣ υπάρχει μια σοβαρή βλάβη στα καλοριφέρ; Θα αφήσουμε τους ανθρώπους χωρίς θέρμανση; Αν πρέπει να κατακυρωθεί μια σύμβαση τροφίμων; Θα αφήσουμε τους ανθρώπους με αναπηρία χωρίς τροφή;Φανταστείτε 5 αποκεντρωμένες Διευθύνσεις με ένα πρωτόκολλο και μια στρογγυλή σφραγίδα. Πρόκειται να γίνει «διοικητική» κόλαση.Πιστεύω ότι πρέπει στο νόμο να προστεθεί παράγραφο που να εκχωρεί κάποιες συγκεκριμένες αρμοδιότητες στις διευθύνσεις για να λειτουργήσουν άμεσα. Να αναφέρει ότι κάθε διεύθυνση θα έχει δική της στρογγυλή σφραγίδα και πρωτόκολλο.Αν δεν γίνει αυτό θα πρέπει τουλάχιστον να προστεθεί στην παράγραφο 2 που αναφέρεται ότι «Μέχρι τον ορισμό Διοικητών, Προέδρων και μελών ΔΣ εξουσιοδοτούνται οι αποκεντρωμένες διευθύνσεις να εγκρίνουν επείγουσες και επιτακτικές δαπάνες για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας.». Αν δεν υπάρξουν μεταβατικές διατάξεις οι υπηρεσίες δεν θα μπορούν στοιχειωδώς να λειτουργήσουν. 2) Σχετικά με την συγχώνευση που αναφέρεται στην παράγραφο 3 εδάφιο θ. θα ήθελα να κάνω την εξής παρατήρηση :Μία από της αρχές λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας είναι η προσβασιμότητα, η ένταση της κάλυψης του πληθυσμού και η ισότητα στην κάλυψη του πληθυσμού. Έχοντας αυτό υπόψη θα ήθελα να διευκρινίσω ότι παιδιά με αναπηρία δεν υπάρχουν μόνο στην Βούλα ή γενικά στην Ανατολική Αθήνα ώστε να υπάρχει μόνο Αποκεντρωμένη Διεύθυνση με την ονομασία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ». Πολλά αν όχι και περισσότερα παιδιά με αναπηρία υπάρχουν και στην υποβαθμισμένη και συχνά φτωχότερη Δυτική Αθήνα, που την απαρτίζουν πολύ μεγάλη δήμοι. Συνεπώς μια μόνο Μονάδα για παιδιά με αναπηρία που θα βρίσκεται στην άκρη της Ανατολικής Αθήνας νομίζω ότι αποτελεί αδικία και προσβολή των δικαιωμάτων των παιδιών της Δυτικής Αθήνας. Για το λόγω αυτό και δεδομένου της απόστασης άρα και της μειωμένη προσβασιμότητας των παιδιών με αναπηρία της Δυτικής Αθήνας, και στα πλαίσια ισότητας στην πρόσβαση προτείνω την δημιουργία μιας επιπλέον Αποκεντρωμένης Διεύθυνσης στην περιφέρεια της Αττικής με την ονομασία «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ», η οποία ως φυσικό αντικείμενο εξακολουθεί να υπάρχει (όχι ως διεύθυνση) αλλά ως Παράρτημα (αρ. 1 εδ. δ του Ν. 4025/11) του Κέντρου Αποθεραπείας και Αποκατάστασης παιδιών με Αναπηρία Αττικής (ΚΑΑΠΑΑ). 3) Σχετικά με την παράγραφο 6 του αρ. 11 θα πρέπει να προστεθεί ότι «απαιτήσεις, υποχρεώσεις πάσης φύσεως εκκρεμότητες που υφίστανται και ταμειακά υπόλοιπα που υφίστανται κατά την κατάργηση των αναφερόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου μεταφέρονται στις ΜΚΦ στις οποίες συγχωνεύονται» όπως υπήρχε και στον προηγούμενο νόμο (αρ. 7 παρ. 2 του Ν. 4025/11), ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι π.χ. μια προμήθεια που κατακυρώθηκε αλλά δεν είχε υπογραφεί ακόμα η σύμβαση, αυτή θα υπογραφεί από το νέο ΝΠΔΔ που θα δημιουργηθεί. Αλλιώς θα υπάρχουν απαιτήσεις, υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που δεν μπορούν να κλείσουν ή να διεκπεραιωθούν και θα δημιουργηθεί σύγχυση. 4) Πιστεύω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαρο στο νόμο που θα εδρεύουν τα νέα ΝΠΔΔ ανά περιφέρεια. Τέλος θέλω να προτείνω οι ΜΚΦ να συγχωνευθούν με τα πιο πλησιέστερα σε αυτά Νοσοκομεία και να αποτελούν αποκεντρωμένες κλινικές ή αποκεντρωμένα κέντρα υγείας για άτομα με αναπηρία, με τον τρόπο αυτό και θα έχουν ιατρική κάλυψη σε 24ωρη βάση, την οποία κάλυψη δεν έχουν τώρα αφού στην συντριπτική πλειονότητα των ΜΚΦ δεν έχουν πληρωθεί οι θέσεις των Ιατρών. Επίσης με τον τρόπο αυτό θα έχουν την απαιτούμενη διοικητική υποστήριξη από τα νοσοκομεία που τα περισσότερα έχουν Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και περισσότερα εξειδικευμένα στελέχη, σε αντίθεση με τις περισσότερες ΜΚΦ που δεν διαθέτουν τέτοιου είδους συστήματα, και στελέχη.
 
 
Petros
Με ιδιαίτερη προσοχή παρακολουθώ ως ενεργός πολίτης την διαβούλευση για την συγχώνευση ΔΕΘ-HELEXPO-ΟΠΕ.Εντυπωσιακές είναι δε οι παρεμβάσεις απο θεσμικούς φορείς η πρόσωπα της πόλης, που για ακόμη μια φορά κρύβουν την αλήθεια ή αποσιωπούν τις πραγματικές προτεραιότητες για την ανάπτυξη της πόλης που έχουν σχέσεις με το διαχρονικά πολύτιμο αναπτυξιακό-οικονομικό εργαλείο που είναι ο εκθεσιακός φορέας.1.Η όποια συγχώνευση δεν βασίζεται σε ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης της εκθεσιακής δραστηριότητας ή των εξαγωγών θα είναι εν τη γενέσει του θνησιγενές.2.Η ιεράρχηση των επιδιοκώμενων στόχων θα πρέπει να είναι σαφείς.3.Η αξιολόγηση της λειτουργίας των υπο συγχώνευση φορέων πρέπει να γίνει με βάσει την μέχρι σήμερα λειτουργία τους καθώς και ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥΣ.4.Ο διαχωρισμός στην λειτουργία του ιδιωτικού-ανταγωνιστικού με όρους αγοράς τομέα και της υποστήριξης του κράτους (δημόσια παρέμβαση) στην ανάπτυξη των εξαγωγών, στην δημιουργία ισχυρού branding για τα ελληνικά προιόντα,κ.α.5. Η αξιοποίηση όλου του ανθρώπινου δυναμικού απο το δημόσιο τομέα αλλά και την εμπειρία των φορέων που ασχολούνται με την εξωστρέφεια με ένα και μοναδικό κριτήριο την αποτελεσματικότητα και τις οικονομίες κλίμακος. Με βάση τα παραπάνω η διακριτή λειτουργία ενός φορέα εθνικής εμβέλειας για τις εξαγωγές, που θα συντονίζεται απο ένα ανεξάρτητο συμβούλιο στρατηγικού χαρακτήρα για την εξωσρέφεια της χώρας, και ενός φορέα για την εθνική εκθεσιακή δραστηριότητα είναι το μόνο ορθολογικό σχήμα. Οι δύο αυτοί φορείς μπορούν να συνεργάζονται οριζόντια στην λογική της αποτελεσματικής λειτουργίας τους αλλά και για την επίτευξη οικονομιών κλίμακος.Αυτό εδράζεται και στο ότι ο ΟΠΕ είναι ένας κοινωφελής οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και επιδοτείται απο το κράτος (όπως γίνεται άλλωστε και σε όλες τις χώρες), ενώ αντιθέτως η ο εκθεσιακός φορέας δεν επιδοτείται αλλά λειτουργεί με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Ετσι επιτυγχάνεται και ο στόχος του διαχωρισμού του δημοσίου απο τον ιδιωτικό λογιστικό, καθώς σε διαφορετική περίπτωση λειτουργίας, κάτω απο τον ίδιο όπως προτείνεται φορέα, θα προκύψουν θέματα ανταγωνισμού το γνωστό state aid.Σε ότι αφορά την συγχώνευση ΔΕΘ-HELEXPO με την δημιοργία ενός εθνικού εκθεσιακού φορέα είναι απολύτως απαραίτητη, αλλά σημασία έχει η διαδικασία, ο τρόπος και το αποτέλεσμα που θέλουμε να επιτύχουμε.Η αξολόγηση της δραστηριότητας τους, του προσωπικού της, η αποτελεσματικότητά τους την τελευταία δεκαετία αλλά και η αναγκαιότητα άσκησης κάποιων λειτουργιών πρέπει να αποτελέσουν τα κριτήρια με βάσει τα οποία θα γίνει η συγχώνευση τους.Αποτελεί λοιπόν ενδιαφέρον όπως προανέφερα, ιδιαίτερα απο φορείς ή πολίτες που έχουν συμμετάσχει και σε Δ.Σ. αυτών των εταιρειών,ότι δεν προτείνουν λύσεις με βάση αυτά τα κριτήρια αλλά για να δικαιώσουν προσωπικές πολιτικές ή και ανεκπλήρωτα ίσως και ουτοπικά οράματα.Η HELEXPO είναι γνωστό σε όλους πως είναι ο φορέας παραγωγής έργου την τελευταία δεκαετία αφού έχει την ευθύνη για την διοργάνωση των εκθέσεων και ίσως είναι με βάσει και τελευταία δημοσιεύματα η εταιρεία που μπορεί να προκαλέσει το ενδιαφέρον ξένων επενδυτών.Αντίθετα η ΔΕΘ είναι η εταιρεία που έχει το ακίνητο στην ιδιοκτησία της (αλήθεια ποιός τις το παραχώρησε;) και εισπράτει όπως φαίνεται τα ενοίκια και διοργανώνει (όπως φαίνεται στο site της), όχι πάντα, και δύο περιφερειακές εκθέσεις.Επίσης εκμεταλλεύται και ένα parking.Αλήθεια είναι απαραίτητο σε αυτή την τόσο δύσκολη συγκυρία να υπάρχει μία εταιρεία που να απασχολεί προσωπικό για αυτό το έργο;Το ορθολογικό λοπόν είναι:α)Να συγχωνευθούν οι δύο εταιρείες σε μία ενιαία με επωνυμία ΔΕΘ-HELEXPO γιατί πρέπει απαραίτητα να διατηρηθεί το ισχυρό brand name που έχουν δημιοργήσει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.β) Το ακίνητο να περάσει στην ιδιοκτησία του Δήμου Θεσ/νίκης αφού στο μέλλον όλοι συμφωνούν να γίνει στον χώρο του υπάρχοντος εκθεσιακού κέντρου το μεγάλο μητροπολικό πάρκο της πόλης.Μέχρι τότε η χρήση του θα είναι για την διοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων.γ)Αξιολόγηση προσωπικού των δύο εταιρειών με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία του νέου φορέα.δ)Την λειτουργία του με βάσει καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια και αν χρειασθεί η ενδυνάνωσή του με νέο εξειδικευμένο προσωπικό που θα έχει αυξημένα προσόντα όπως πρέπει να έχει ένας διεθνής οργανισμός.ε)Η άμεση διερεύνηση για την στρατηγική συνεργασία του νέου φορέα με στρατηγικό εταίρο απο το εξωτερικό (μεγάλο διοργανωτή εκθέσεων του εξωτερικού).Ακόμη και η διερεύνηση για την ιδιωτικοποίηση του νέου φορέα.στ)Η διεύρυνση των δραστηριοτήτων του τόσο σε αντικείμενο όσο και σε γεωγραφικό επίπεδο.Τέλος θα πρέπει να ανζητηθεί επενδυτής για την δημιουργία ενός νέου, σε άλλο χώρο απο τον σημερινό, σύγχρονου εκθεσιακού και συνεδριακού κέντρου.Είναι η ώρα όλοι να συμβάλλουν για το καλό της πόλης συμπεριφερόμενοι με βάση την ειλικρίνεια και όχι τις πελατειακές σχέσεις ή τα προσωπικά ενδιαφέροντα. Η κάλυψη δυσλειτουργιών αλλά και φορέων που η υπάρξή τους είναι αδιανόητη στο σημερινό περιβάλλον μόνο καλό δεν κάνουν.Ελπίζω με τις παρατηρήσεις μου να συμβάλλω στον διάλογο που γίνεται και οι αποφάσεις να παρθούν με γενναιότητα και χωρίς υστεροβουλίες.