Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Γιώργος Παλιούρας
Οι οποιεσδήποτε συγχωνεύσεις θα πρέπει να σχεδιαστούν προσεκτικά και να τεκμηριωθεί το όφελος που θα προσφέρουν. Ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να καλύπτει ολόκληρο τον εθνικό ερευνητικό χώρο και να ανακοινωθεί στο σύνολό του, εφόσον υπάρχει. Επίσης, προτείνω όταν συγχωνεύονται δύο φορείς διαφορετικής μορφής (δηλ. ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ) ο νέος φορέας που προκύπτει να είναι ΝΠΔΔ. Με ελάχιστες εξαιρέσεις, θεωρώ ότι η εμπειρία από την ίδρυση ΝΠΙΔ ερευνητικών κέντρων στη χώρα μας είναι αρνητική. Γιώργος Παλιούρας, Ερευνητής ΕΚΕΦΕ «Δ»