Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
ΓΕΩΓΙΟΣ
θα ήθελα να εκφράσω την πολιτική μου και ιδεολογική μου αντίθεση στην ακραία νεοφιλελεύθερη πολιτική της διάλυσης των δημόσιων και κοινωνικών υπηρεσιών, οι οποίες επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο.Τα εργασιακά και κοινωνικοασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων πρέπει να προστατεύονται και να διευρύνονται και όχι να περιορίζονται και να διαλύονται. Οι δημόσιοι οργανισμοί ούτε πρέπει να κλείσουν,ούτε πρέπει να συγχωνευτούν, αλλά θα πρέπει να αναδιαρθρωθούν αναβαθμιζόμενοι προσφέροντας το ύψιστο δυνατόν κοινωνικό έργο στην κοινωνία.Η εργασιακή ασφάλεια πρέπει να συνεχίσει να υφίσταται εμπλουτιζόμενη με κινητροδότηση αύξησης των προσόντων, της γνώσης και της παραγωγικότητας.Οι οργανισμοί προσφέρουν ένα σημαντικό κοινωνικό έργο συμβάλλοντας στην πρόοδο του λαού μας.Όσοι εργαζόμενοι έχουν εισαχθεί με γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ έχοντας στην κατοχή τους πανεπιστημιακό τίτλο εκπαίδευσης θα πρέπει να συμβάλλουν με τις προτάσεις τους έτσι ώστε να αυξηθεί το παραγόμενο έργο από τους δημόσιους οργανισμούς, να καταστεί ποιοτικότερο αλλά και περισσότερο χρήσιμο στο κοινωνικό σύνολο έτσι ώστε με την χρήση των δεδομένων πεπερασμένων ανθρώπινων και υλικών πόρων που διαθέτει να μεγιστοποιήσει την κοινωνική οφελημότητα που εκρέει από την παραγωγική του διαδικασία, αριστοποιώντας την αναλογία των παραγωγικών συντελεστών που χρησιμοποιεί, αξιοποιώντας την καταλληλότερη συνάρτηση- τεχνολογία παραγωγης έτσι ώστε αναπροσαρμοζόμενοι οι δημόσιοι φορείς να παράγουν το κατά το δυνατόν άριστο παραγωγικό αποτέλεσμα, ένα τέτοιο παραγωγικά και κοινωνικά χρίσμο αποτέλεσμα που θα προσεγγίζει στο μέγιστο την καμπύλη παραγωγικών δυνατοτήτων.Η προστασία του περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των εύαισθητων περιοχών όπου αναπτύσσονται σπάνια οικοσυστήματα,η έρευνα για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, η τέλεση κοινωνικού και οικονομικού, δημογραφικού χαρακτήρα κοινωνικών και οικονομικών ερευνών, η ανάπτυξη της έρευνας για την σύγχρονη βιοκλιματική αρχιτεκτονική δραστηριότητα,η ανάπτυξη της τουριστικής εκπαίδευσης, η προστασία της εθνικής πολιτιστσική, και χαρτογραφικής κληρονομιάς,η ανάπτυξη της κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, η προστασία των αναπήρων και των ατόμων με ειδικές δεξιότητες, η προώθηση της βασικής, εφαρμοσμένης έρευνας και η προσπάθεια για την ανάπτυξη σύγχρωνων καινοτομικών μεθόδων παραγωγής και προϊόντων, η προώθηση των εξαγωγών και η ανάπτυξη εκθεσιακών δραστηριοτήτων είναι σημαντικότατες – παραγωγικότατες κοινωνικές υπηρεσίες που εάν παραχθούν και προαχθούν σωστά μέσα από τον ευρύτερο δημόσιο χώρο, τους δημόσιους φορείς δύνανται να βοηθήσουν την οικονομία και την κοινωνία ώστε να καταστεί περισσότερο βιώσιμη, περισσότερο ανθρώπινη, περισσότερο συμβατή με το φυσικό της περιβάλλον, περισσότερο αλλυλέγγυα και τελικά περισσότερο υγιής και πιο παραγωγική.ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ,ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ Π.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
 
 
dimitris p
Νομίζω πως θα έπρεπε να δημοσιευθεί και η αιτιολογική έκθεση του Νομοσχεδίου προς διαβούλευση. Στην κρίσιμη οικονομική και κοινωνική περίοδο που διανύει η Χώρα μας απορώ βάσει ποιάς στρατηγικής αποφασίζουν ακόμα και σήμερα οι αρμόδιοι Υπουργοί. Μελέτησα ιδιαίτερα το Νομοσχέδιο, εφόσον δεν συμφωνώ άκριτα στην κατάργηση ή συγχώνευση φορέων. Δεν νομίζω ότι ο εξορθολογισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της κεντρικής διοίκησης και των εποπτευόμενων φορέων, όπως έθεσε ο κ. Πάγκαλος, είναι απλά η εφαρμογή ενός όποιου Νομοσχεδίου με όνομα τρανό που ρίχνει στάχτη στα μάτια όσων δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες για τους φορείς ή δεν αναλύουν επαρκώς το πόσοι καταργούνται-πόσοι συγχωνεύονται-τι κερδίζουμε και τι χάνουμε τελικά.Συγκεκριμένα, ως Μηχανικός και στον τομέα που με αφορά, κρίνω ότι η κατάργηση του ΙΟΚ (Ινστιτούτο Οικονομίας Κατασκευών) είναι ένα δαπανηρό λάθος για τον τεχνικό κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος φορέας που να έχει ασχοληθεί ουσιαστικά και σε βάθος με την ποιότητα των έργων, δεν υπάρχει άλλος φορέας που να μπορεί να εκσυγχρονήσει τιμολόγια δημοσίων έργων (που ακόμα αναθεωρούνται με πεπαλαιωμένες μεθόδους και είναι εκτός πραγματικότητας), δεν υπάρχει δυστυχώς άλλος φορέας (συμπεριλαμβανομένου του Δημοσίου που ως σήμερα δεν έχει κάνει τίποτα) που να μπορεί να συντάξει και να εκσυγχρονήσει τις Τεχνικές Προδιαγραφές των Δημοσίων Έργων.Όταν σε όλες τις χώρες του κόσμου έχουν αναπτυχθεί φορείς αντίστοιχοι ή ανάλογοι με το ΙΟΚ με ευρύτατη στελέχωση και σημαντική παραγωγή έργου, το Ελληνικό Κράτος μετά τα όσα έχει επενδύσει για πάνω από μία δεκαετία σε αυτό το φορέα καταργεί και πετάει στα σκουπίδια την όποια τεχνογνωσία υπαλλήλων (είναι οι μόνοι που δεν χρησιμοποιούνται-ίσως γιατί δεν έχουν τα κατάλληλα μέσα) και πίστωση εκατoμμυρίων € που πρόσφατα είχαν διατεθεί στο ΙΟΚ μέσω ΕΣΠΑ για τη σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών και Άρθρων Αναλυτικών Τιμολογίων Εργασιών Δημοσίων Έργων. Περίεργο το γιατί καταργείται στην συγκεκριμένη συγκυρία, ενώ διασφαλίστηκαν μέσω ΕΣΠΑ τα οικονομικά μέσα για την επιβίωση του και την παραγωγή του σημαντικότατου αυτού έργου, και οι αρμοδιότητες μεταφέρονται στο Υπουργείο που όπως όλοι οι Μηχανικοί γνωρίζουν μηδενικό έργο έχει παράξει προς το σκοπό αυτό.Όταν λοιπόν οι κ.κ. Υπουργοί θέτουν προς διαβούλευση ένα Νομοσχέδιο ας έχουν την καλοσύνη να μας ενημερώνουν, σαν αν είμαστε νοήμονες άνθρωποι, για το τι τελικά κερδίζει ο Ελληνας φορολογούμενος και τι χάνει ουσιαστικά.
 
 
Κατερίνα Ηλιού
Το παρόν άρθρο του σχεδίου Νόμου φέρει σοβαρότητα προβλήματα που προσβάλουν την εσωτερική του εγκυρότητα και το καθιστούν θεσμικά, πρακτικά και ηθικά μη πραγματοποιήσιμο. Συνοπτικά επισημαίνονται τα εξής:1) Αντισυνταγματικότητα: Η συνταγματική δέσμευση της Πολιτείας για προστασία της Δημόσιας έρευνας προσβάλλεται καταφανώς με τη διάλυση του μοναδικού δημόσιου φορέα για την Κοινωνική Έρευνα (ΕΚΚΕ). Η πρακτική των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών αναδεικνύει ότι η Δημόσια έρευνα στις Κοινωνικές επιστήμες συνυπάρχει με ιδιωτικούς φορείς, πουθενά, όμως η πρώτη δεν εκλείπει.Επίσης, η συνταγματικά κατοχυρωμένη μονιμότητα των Δημοσίων λειτουργών που υπηρετούν στο ΕΚΚΕ προσβάλλεται και πάλι με «πρωτότυπο» τρόπο. Πρόκειται για Δημόσιους λειτουργούς υψηλής εξειδίκευσης και ειδικών επιστημονικών προσόντων που κρίνονται επανειλημμένως κατά την επαγγελματική τους πορεία από ειδικές αρμόδιες επιτροπές και συχνά εκτίθενται και κρίνονται για το αποτέλεσμα της δουλειάς τους σε διεθνή συνέδρια, αλλά και μέσα από το συγγραφικό τους έργο. Στο παρόν Σχέδιο Νόμου οι μόνιμοι υπάλληλοι του ΕΚΚΕ απολύονται χωρίς κάποιο αιτιολογικό πλαίσιο που να διέπει την αξιολόγηση των ίδιων ή του φορέα τους (με βάση τα γνωστά διεθνή κριτήρια για τα Ερευνητικά Κέντρα). Πόσο μάλλον όταν διεθνείς αξιολογήσεις (πχ. RAND) επιχειρηματολογούν για το αντίθετο.2)Αναρμοδιότητα: Ως γνωστόν τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Προφανέστατα, το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης δεν είναι αρμόδιο για να καθορίσει την τύχη και το μέλλον των Ερευνητικών φορέων της χώρας.3) Προοπτική συρρίκνωσης του πεδίου της Έρευνας: Η «ένταξη» του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ δεν υποστηρίζεται στο παρόν Σχέδιο Νόμου από κάποιο πλαίσιο αναπτυξιακού σχεδιασμού (βραχύχρονο ή μακρόπνοο). Πολλοί στην παρούσα Διαβούλευση έχουν επισημάνει τα αμέτρητα προβλήματα που θα προκύψουν στη λειτουργία του σχεδιαζόμενου ως νέου φορέα. Την ώρα που σε διεθνές επίπεδο άλλες χώρες επενδύουν στον Ερευνητικό κλάδο αναδεικνύοντάς τον ως πεδίο ανάπτυξης και γόνιμο έδαφος για την αντιμετώπιση της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και της ανεργίας, η χώρας μας με Σχέδιο Νόμου μειώνει αριθμητικά τους Ερευνητικούς Φορείς και αποσύρεται από τη θεσμικά κατοχυρωμένη δέσμευσή του για την υποστήριξη της λειτουργίας τους προς όφελος των πολιτών.4) Απουσία αιτιολογικής υποστήριξης και πλαισίου σχεδιασμού: Το συγκεκριμένο Σχέδιο Νόμου αποσπά χωρίς σαφή αιτιολόγηση ορισμένα Ερευνητικά Κέντρα από το σύνολο των υπολοίπων και προσδιορίζει τη μελλοντική τους πορεία παραβλέποντας την υπό εξέλιξη Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού της χώρας. Κανένας αιτιολογικός συλλογισμός και κανένα σχέδιο αποτελεσματικότητας δε συνοδεύει το παρόν Σχέδιο Νόμου. Πράγμα που αποκαλύπτει ότι ο εν λόγω σχεδιασμός δε γίνεται με σκοπό την εξοικονόμηση πόρων. Δε γίνεται, όμως, και για λόγους αναδιαμόρφωσης του πεδίου της Έρευνας στη χώρα μας. Η συνένωση επιστημονικά διακριτών Ινστιτούτων ως προς το αντικείμενο εξειδίκευσής τους σχεδιάζεται χωρίς πνεύμα λογικής, πρωτοπορίας και έμπνευσης και δε βασίζεται ούτε αποσκοπεί στην καλλιέργεια κλίματος διεπιστημονικής συνεργασίας. Κύριε Υπουργέ,Εισάγετε στη δημόσια διαβούλευση το παρόν Νομοσχέδιο -όπως ισχυρίζεστε- με σκοπό την «οικονομικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των δημόσιων οργανισμών που εξυπηρετούν δημόσια αγαθά και παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο».Γνωρίζουν, άραγε, οι Έλληνες πολίτες ότι με βάσει αυτό το Νομοσχέδιο χάνονται οι 80 περίπου θέσεις εργασίας μόνιμων υπαλλήλων του μοναδικού Ερευνητικού φορέα (ΕΚΚΕ) που αυτή τη στιγμή εργάζεται ανελλιπώς και αφουγκράζεται τα προβλήματα των Ελλήνων πολιτών;Γνωρίζουν οι Έλληνες φοιτητές και οι οικογένειές τους που επενδύουν το μέλλον τους στις Κοινωνικές επιστήμες ότι το συγκριμένο επαγγελματικό πεδίο συρρικνώνεται, καθώς οι οργανικές θέσεις στο ΕΚΚΕ θα εκλείψουν (και αυτό μπορεί αν είναι μόνο η αρχή);Γνωρίζουν, άραγε, οι Έλληνες πολίτες ότι κλείνοντας το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών περιορίζεται σε μία τόσο δύσκολη εποχή η δυνατότητά τους να ακουστούν και να φτάσει ο λόγος τους εκεί που οι ίδιοι δεν μπορούν να προσεγγίσουν, αλλά εισχωρεί ο ψύχραιμος και αντικειμενικός επιστημονικός λόγος; Ποιος άλλος, πέρα από την Πολιτεία θα μπορούσε συστηματικά να προκηρύσσει και να υποστηρίζει έρευνες για τις ευπαθείς κοινωνικά ομάδες; Κύριε Υπουργέ,Το άρθρο 9 του παρόντος Νομοσχεδίου κάθε άλλο παρά βελτιώνει τη «λειτουργία δημόσιων οργανισμών που παρέχουν αναγκαίες υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο» και για αυτό πρέπει να αποσυρθεί. Αντί αυτού, υπό το βάρος της ευθύνης της θέσης σας σε μια τόσο κρίσιμη εποχή για τη χώρας μας θα σας καλούσα να συμβάλλετε με όραμα και υπευθυνότητα να σχεδιαστεί από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας η Αναδιάρθρωση του Ερευνητικού Ιστού της χώρας μας με σκοπό να αναδειχθεί η Έρευνα σε όλα τα επιστημονικά πεδία ως μοχλός καινοτομίας, ανάπτυξης και αντιμετώπισης της ανεργίας. Με εκτίμησηΚατερίνα Ηλιού,Δρ. Κοινωνικής Ψυχολογίας
 
 
Ι. Βώβου
Η προβλεπόμενη συγχώνευση του ΕΙΕ και του ΕΚΚΕ και η υπαγωγή του τελευταίου στην εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης αποτελεί, κατά την άποψή μου, μείζονα υποβάθμιση της σημασίας των κοινωνικών επιστημών και της κοινωνικής έρευνας στον τόπο μας, εν μέσω, μάλιστα, μίας περιόδου κρίσης κατά την οποία ο ρόλος τους είναι ύψιστης σημασίας για την ουσιαστική ανασυγκρότηση των κοινωνικών δομών και πρακτικών. Στερεί δε από την ελληνική κοινωνία ένα σημαντικό πνεύμονα παραγωγής σκέψης και δράσης στο σύγχρονο ερευνητικό πεδίο των κοινωνικών επιστημών, το οποίο η χώρα μας θα μπορούσε να αναπτύξει θεσμικά και πρακτικά σε διεθνές επίπεδο. Κάτι τέτοιο ισοδυναμεί με υποθήκευση της παιδείας των επόμενων γενιών. I. ΒώβουΕπίκουρη ΚαθηγήτριαΠάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού
 
 
ΤΡΑΜΠΑΖΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Σχετικά με τη συγχώνευση των Φορέων Διαχείρισης(Με πλάγια τα σχόλια για κάθε δραστηριότητα μετά τη συγχώνευση!!)Οι κύριες δραστηριότητες των Φ.Δ. σύµφωνα µε τον νόµο 2742/99 και το πρότυπο σχέδιο κανονισµού λειτουργίας υπηρεσιών και προσωπικού που είχε συνταχθεί από το πρώην Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε., σημειακά ήταν:1. Η εκπόνηση επιστηµονικής έρευνας και μελετών στα όρια της περιοχής ευθύνης τους. (ενοχλητικό για κάποια μεγάλα συμφέροντα…όσο ποιο πολλοί εξειδικευμένοι αρμόδιοι τόσο λιγότερες πιθανότητες χειραγώγησης. Με τη συγχώνευση η κατάσταση θα γίνει για τους ληστρο-επενδύτες πολύ πιο βολική, αφού θα επικρατεί σύγχυση και δυσαρέσκεια!!!)2. Η παροχή γνωμοδοτήσεων πριν από την προέγκριση χωροθέτησης και την έγκριση περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στις περιοχές ευθύνης. (όσο πιο λίγοι φορείς τόσο πιο εύκολα οι γνωμοδοτήσεις αυτές μπορούν να διαβρωθούν…αφού οι περιοχές θα είναι τεράστιες οι αρμοδιότητες συγκεχυμένες και η δυσαρέσκεια μεγάλη!!!…)3. Η προκήρυξη, ανάθεση και παρακολούθηση της εκτέλεσης έργων (π.χ. µελετών, προµήθειας εξοπλισµού, εκτέλεσης τεχνικών έργων) που είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευοµένων αντικειμένων στα όρια της περιοχής ευθύνης. (αυτό κι αν δεν συμφέρει στους … ληστρο-επενδύτες… καλύτερα οι φορείς να είναι ανόμοιων περιοχών και προφανώς αλαλούμ!! )4. Υποβολή προτάσεων για την ανάληψη ευρωπαϊκών προγραµµάτων και δράσεων σχετικά µε την περιοχή ευθύνης του φορέα τα οποία προάγουν τους σκοπούς της διαχείρισης των προστατευοµένων αντικειµένων. ( η περιοχή ευθύνης του φορέα θα είναι ..χαοτική και οι προτάσεις θα δυσκολέψουν!!)5. Ο έλεγχος εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων/Εισηγήσεις για παραβάσεις όρων και περιορισµών. ( αυτό κι αν δεν θέλουν οι ληστρο-επενδύτες!! Όμως με τη συγχώνευση Πώς να ελεγχθούν παραβάσεις σε ανόμοιες τεράστιες περιοχές………; )6. ∆ραστηριότητες προβολής /εκδόσεις/εκδηλώσεις. ( θα μπορούν πλέον εύκολα να ελέγχονται και να περιορίζονται με τη συγχώνευση των Φ. Δ.)7. Λειτουργίες περιβαλλοντικής ενημέρωσης, εκπαίδευσης κοινού (σεµινάρια/ηµερίδες/συνέδρια). ( μετά τη συγχώνευση εκ των πραγμάτων θα γίνονται με όλο και πιο γενικό και ανώδυνο τρόπο…)8. Λειτουργίες προσέλκυσης/ πληροφόρησης επισκεπτών (ίδρυση περιβαλλοντικών κέντρων πληροφόρησης-ευαισθητοποίησης). ( τώρα με τη συγχώνευση όχι μόνο δεν θα ιδρύονται περιβαλλοντικά κέντρα, αλλά και τα υπάρχοντα θα προσπαθήσουν να τα καταργήσουν, έτσι η προσέλκυση / πληροφόρηση επισκεπτών….αν υπάρξουν…θα είναι μάλλον παρωδία!!)9. Οργάνωση προγραµµάτων εθελοντών. (όσο μεγαλώνουν και συγχωνεύονται οι Φ. Δ. τόσο και οι εθελοντές θα είναι …ανώδυνοι… και τηλεκατευθυνόμενοι για αλλότρια συμφέροντα)10. Η χορήγηση σηµάτων ποιότητας και συνεργασίας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των προστατευοµένων περιοχών. (με τις συνθήκες που θα επικρατήσουν στους συγχωνευμένους Φορείς, σήμα ποιότητας θα μπορούν να πάρουν επιχειρήσεις που θα ανατρέπουν τον πολιτισμό, την εντοπιότητα και την παράδοση, αρκεί να μην έχουν ..πλαστικές καρέκλες και χάρτινα τραπεζομάντιλα….)Οι προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας, πολύτιμες για την αναβάθμιση της επικοινωνίας του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον θα καταντήσουν περιοχές στείρας εκμετάλλευσης με επίφαση προστασίας, έρμαιο στα αδηφάγα συμφέροντα των ληστρο-επενδυτών. Η διατήρηση και προστασία της βιολογικής τους ποικιλότητας και των ιδιαίτερων αξιών τους για την ικανοποίηση σύγχρονων αναγκών της παρούσας αλλά και των μελλοντικών γενεών που κρίνεται απαραίτητη θα παραμείνει δυστυχώς κενό γράμμα στις μεγαλοστομίες και τα κούφια λόγια που θα συνοδεύουν τα πακέτα fast track .