Βλέπετε τα σχόλια που σχετίζονται με την ομάδα λέξεων που επιλέξατε.
 
Κ. Χρυσοχοΐδης (εκ μέρους του ΕΓΣ / ΙΙΕ-ΕΙΕ
Επισυνάπτεται Επιστολή του Επιστημονικού Γνωμοδοτικού Συμβουλίου (ΕΓΣ) του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) της 20ης Σεπτεμβρίου 2012 Αρ. Πρωτ. 258 (I.I.E.) Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2012 ΠροςΚαθηγητή κ. Κωνσταντίνο ΑρβανιτόπουλοΥπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού Καθηγητή κ. Αντώνιο ΜανιτάκηΥπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινοποίηση:-Καθηγητή κ. Βασίλη ΜάγκλαρηΓενικό Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας -Δρ. κυρία Βασιλική ΜεσθανέωςΔ/ντρια Δ/νσης Εποπτείας Ερυνητικών ΦορέωνΓενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί, Μετά την εξαγγελθείσα ένταξη του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) το Επιστημονικό Γνωμοδοτικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ), στην συνεδρίασή του της 18ης Σεπτεμβρίου 2012, συζήτησε το θέμα και θεωρεί την ένταξη αυτή άκαιρη και χωρίς προηγούμενη εμπεριστατωμένη μελέτη. Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών από την ίδρυσή του (1958) είχε σχεδιαστεί προκειμένου να περιλάβει το σύνολο των επιστημονικών πεδίων, πράγμα που θα είχε πραγματοποιηθεί εάν είχε τηρηθεί έκτοτε μια ενιαία και συνεπής στρατηγική ανάπτυξης της έρευνας στην Ελλάδα. Στα 55 χρόνια της λειτουργίας του το ΕΙΕ υπηρέτησε τη διεπιστημονική συνεργασία και τη λειτουργική συνύπαρξη ανθρώπων, προσεγγίσεων και επιστημονικών αντικειμένων. Η εμπειρία έχει δείξει ότι η συνύπαρξη ποικίλων ερευνητικών προσεγγίσεων και η διεπιστημονική συνεργασία λειτουργεί μόνον θετικά και προς αμοιβαίο όφελος. Ενδεχόμενη ενσωμάτωση του ΕΚΚΕ στο ΕΙΕ θα είχε νόημα μόνο αν γινόταν στο πλαίσιο αμοιβαίας αποδοχής και ουσιώδους σχεδιασμού και να μην αποτελούσε μια άνωθεν επιβεβλημένη διοικητική πράξη. Σε κάθε περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να προβλεφθούν και να επιλυθούν εκ των προτέρων τα όποια νομικά, οικονομικά και θεσμικά προβλήματα προκύπτουν από την τυχόν συνένωση και ενσωμάτωση του ΕΚΚΕ ως ενός από τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ. Σε αντίθετη περίπτωση η εκ των άνω επιβαλλόμενη συνένωση θα δημιουργήσει σοβαρά και δυσεπίλυτα θεσμικά και οικονομικά προβλήματα στη λειτουργία του ΕΙΕ. Θεωρούμε επίσης απολύτως αναγκαίο, σε περίπτωση συνένωσης, να διατηρηθεί η επωνυμία «ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ», η οποία καλύπτει προφανώς και τις κοινωνικές επιστήμες που υπηρετεί το ΕΚΚΕ, και αποτελεί το σήμα ενός ιστορικού και διεθνώς αναγνωρίσιμου εθνικού ερευνητικού φορέα. O Πρόεδρος Κρίτων Χρυσοχοΐδης Tα Mέλη Χαράλαμπος ΓάσπαρηςΓαβριέλλα ΠαρισάκηΓιώργος Τόλιας