Το γράφημα απεικονίζει τις εμφανίσεις των σχολίων του χρήστη στα διαθέσιμα άρθρα. Στον άξονα Χ είναι τα διαθέσιμα άρθρα ενώ στον άξονα Υ ο αριθμός των σχολίων.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Άρθρο 01: Εισαγωγή -Αντικείμενο και διάρκεια της Σύμπραξης
2. Άρθρο 3: Προϋπολογισμός – Χρηματοδότηση
3. Άρθρο 15: Γενικές διατάξεις
4. Άρθρο 09: Γενικές Αρχές
5. Άρθρο 01: Δημιουργία ειδικού λογαριασμού
6. Άρθρο 04: Υπολογισμός της Συμμετοχής των φορέων παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών στο Καθαρό Κόστος Καθολικής Υπηρεσίας
7. Άρθρο 01: Σκοπός – Αντικείμενο
8. Άρθρο 03: Θέσπιση μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
9. Άρθρο 01
10. Άρθρο 19: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
11. Άρθρο 28: ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΝΕΣ
12. I. Εισαγωγή
13. I. Εισαγωγή – Ενίσχυση της Ακεραιότητας στο Δημόσιο Τομέα
14. II. Υφιστάμενες Δράσεις – 2. Ανοικτή ηλεκτρονική διαβούλευση και προσκλήσεις στελέχωσης (OpenGov.gr)
15. Άρθρο 03: Προδιαγραφές πρωτοταξινομούμενων μεταχειρισμένων και μεταβιβαζόμενων σχολικών νηπίων
16. Άρθρο 01: Μεταφορά αρμοδιοτήτων διεύθυνσης μελετών και επενδύσεων, και διεύθυνσης ποιοτικού ελέγχου και εποπτείας αγοράς του Ε.Ο.Τ. στο Υπουργείο Τουρισμού
17. Μέρος Α’ «Αντικείμενο και προδιαγραφές έργου»
18. Άρθρο 01: Περιεχόμενο, έγκριση και τροποποίηση Οργανισμών