Το γράφημα απεικονίζει τις εμφανίσεις των σχολίων του χρήστη στα διαθέσιμα άρθρα. Στον άξονα Χ είναι τα διαθέσιμα άρθρα ενώ στον άξονα Υ ο αριθμός των σχολίων.
 
 
Υπόμνημα: Τίτλοι άρθρων που εμφανίζονται στο γράφημα:
1. Άρθρο 07: Ένταξη του «Kέντρου Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσαλίας» στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
2. Άρθρο 09: Ένταξη του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών» (Ε.Κ.Κ.Ε.) στο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου «Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών» (Ε.Ι.Ε.)
3. Άρθρο 16: Καταργούμενες διατάξεις
4. 1. Φάση Α’ της Αναδιάρθρωσης των ΕΚ – Συγκεντρωτική Παρουσίαση
5. Άρθρο 01:ΟΡΓΑΝΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
6. Άρθρο 02:ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (Ε.Σ.Π.Ε.Κ.)
7. Άρθρο 03: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ
8. Άρθρο 04:ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
9. Άρθρο 05:. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
10. Άρθρο 06:. ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
11. Άρθρο 07: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ
12. Άρθρο 08:. ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ