Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΕΛΕΤΑΕΝ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΕΛΕΤΑΕΝ
Προς:Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής ΑλλαγήςΜεσογείων 119, 101 92, Αθήνα Κοινοποίηση:1. Γενικό Γραμματέα ΥΠΕΚΑ, Κύριο Άρη ΑλεξόπουλοΑμαλιάδος 17, 11523, Αθήνα2. Γενικό Γραμματέα ΕΚΑ ΥΠΕΚΑ, Κύριο Κωνσταντίνο ΜαθιουδάκηΜεσογείων 119, 101 92, Αθήνα3. Υπηρεσία Α.Π.Ε. Υ.Π.Ε.Κ.Α.Μεσογείων 119, 101 92, Αθήνα Αθήνα, 4 Ιουνίου 2012Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, Θέμα: Απόψεις για το Σχέδιο Π.Δ «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του όρους Παρνασσού ως Εθνικού Πάρκου, καθορισμός ζωνών προστασίας αυτού, χρήσεων, όρων και περιορισμών», το οποίο παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία. Με ιδιαίτερη έκπληξη και απογοήτευση μελετήσαμε το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ) για τον χαρακτηρισμό του Εθνικού Πάρκου Παρνασσού που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minenv/?p=4350). Δυστυχώς, επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά η ανησυχία του κλάδου των Α.Π.Ε. ότι τείνει να παγιωθεί ως μόνιμη κατάσταση η κατάρτιση σχεδίων προστασίας και σχεδίων χρήσεων γης τα οποία, παραβιάζοντας την ισχύουσα νομοθεσία, θέτουν αντιεπιστημονικούς και αντιαναπτυξιακούς υπερβολικούς περιορισμούς, χωρίς να πετυχαίνουν το σκοπό της ουσιαστικής περιβαλλοντικής προστασίας. Αυτός ο αυθαίρετος και παράνομος περιβαλλοντικός μαξιμαλισμός λειτουργεί στην πραγματικότητα εις βάρος του περιβάλλοντος και φυσικά επιτείνει το κλίμα επενδυτικής ανασφάλειας και αβεβαιότητας.Είναι πράγματι απογοητευτική η αβελτηρία των οργάνων της Πολιτείας να εξυπηρετήσουν τον σκοπό τους εντός της νομιμότητας. Η Πολιτεία δεν μπορεί να παρανομεί αλλά πρέπει να επιδιώκει το σκοπό της αξιοποιώντας τα εργαλεία και το πλαίσιο που ο νόμος έχει ορίσει.Στην συγκεκριμένη περίπτωση, το Σχέδιο Π.Δ καταστρατηγεί πλήρως τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.3851/2010, του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε. και του άρθρου 19 του Ν. 1650/1986 όπως ισχύει: Συνοπτικά, το σχέδιο Π.Δ. ορίζει αυθαίρετα –και αντίθετα με την ισχύουσα νομοθεσία- εκτενείς a priori ζώνες αποκλεισμού για τα αιολικά πάρκα και τις A.Π.Ε., για την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης των οποίων δεν περιέχει καμία τεκμηρίωση όπως επιβάλει ο νόμος.Πιο αναλυτικά, επί του Σχεδίου Π.Δ και του Χάρτη Ζωνών Προστασίας παρατηρούμε τα ακόλουθα:i. Σύμφωνα με το άρθρο 3, παρ. Δβ19, πλέον των περιοχών Απολύτου Προστασίας της Φύσης (ΑΠΦ) και Προστασίας της Φύσης (ΠΦ) –που σύμφωνα με το νόμο αποτελούν τις ζώνες αποκλεισμούς για τις Α.Π.Ε.- θεσπίζεται παρανόμως μία νέα απαγορευτική ζώνη για αιολικούς σταθμούς, για την οποία αναφέρεται: «Ως ελάχιστες αποστάσεις για την εγκατάσταση των ως άνω αιολικών σταθμών ορίζονται α. τα τρία (3) χιλιόμετρα από τα όρια της Περιοχής Απολύτου Προστασίας της Φύσης και, εφόσον υπάρχει οπτική επαφή με τις ατράκτους των ΑΓ, από το τα όρια του κηρυγμένου αρχαιολογικού χώρου Δελφών και ευρύτερου Δελφικού Τοπίου (ΦΕΚ 141 ΑΑΠ 2007), ο οποίος αποτελεί στο σύνολό του αρχαιολογικό χώρο μείζονος σημασίας κατά την έννοια του άρθρου 50, παρ.5, εδ. γ/ββ, του Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α) και β. τα δύο χιλιόμετρα από τα όρια των Περιοχών Προστασίας της Φύσης».ii. Πέραν της παρανομίας της ανωτέρω διάταξης, δίνονται και ποσοτικά στοιχεία για να καταστεί σαφές το μέγεθος του προβλήματος που κυοφορείται για την ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε. και την επίτευξη των εθνικών στόχων: Η περιοχή ΑΠΦ καταλαμβάνει έκταση 37.892 στρ., οι περιοχές ΠΦ καταλαμβάνουν έκταση 122.137 στρ., και στο Χάρτη Ζωνών Προστασίας αποτυπώνεται και μία «Ζώνη Αποκλεισμού ΑΙΟΠΑ». Φαίνεται ότι τα όρια αυτής της Ζώνης έχουν χαραχθεί αυθαίρετα αφού αφ’ ενός δεν περιλαμβάνει σημαντικά τμήματα περιοχών ΠΦ (που είναι κατά τη νομοθεσία ζώνη αποκλεισμού), και αφετέρου δεν τηρούνται σε πολλές περιπτώσεις οι ακτίνες των 3 και 2 χλμ περιμετρικά των περιοχών ΑΠΦ και ΠΦ αντίστοιχα που το κείμενο του Σχεδίου περιέχει. Η «Ζώνη Αποκλεισμού ΑΙΟΠΑ» καταλαμβάνει έκταση 173.087 στρ. Δηλαδή πλέον της περιοχής των 160.029 στρ. (ΑΠΦ και ΠΦ), ως περιοχή αποκλεισμού για αιολικά πάρκα θεσμοθετείται με το Σχέδιο Π.Δ και μία περιοχή 173.087 στρ (!), σε πλήρη ασυμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία.iii. Στην ανωτέρω διάταξη η φράση «και, εφόσον υπάρχει οπτική επαφή με τις ατράκτους … Ν.3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α)» έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις του ΕΠΧΣ & ΑΑ-ΑΠΕ που αφορούν την ένταξη αιολικών πάρκων στο τοπίο. Παράλληλα, προκαλεί σύγχυση η προσπάθεια εφαρμογής της, αφού από τον Χάρτη Ζωνών Προστασίας είναι πρόδηλο ότι δεν εφαρμόζεται (βλ. Ζώνη Αποκλεισμού ΑΙΟΠΑ).iv. Στις μεταβατικές διατάξεις του Σχεδίου Π.Δ (άρθρο 7, παρ.3) προβλέπεται ακόμη και η αναστολή λειτουργίας νόμιμων έργων Α.Π.Ε., τα οποία μπορεί επί παραδείγματι να βρίσκονται στην ανωτέρω ασύμβατη με το Νόμο «Ζώνη Αποκλεισμού ΑΙΟΠΑ».v. Ο καθορισμός μίας Ζώνης Αποκλεισμού μόνο για τα αιολικά πάρκα και για καμία άλλη επιτρεπτή δραστηριότητα εντός του Εθνικού Πάρκου καταδεικνύει απαράδεκτη φοβική και συντηρητική στάση ενάντια στην αιολική ενέργεια.vi. Για τους «Προστατευόμενους Φυσικούς Σχηματισμούς» (άρθρο 3, παρ. Γβ Σχεδίου Π.Δ) αναφέρεται ότι «Εντός των ορίων των Προστατευόμενων Φυσικών Σχηματισμών, επιτρέπονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους Αβ1-3 και Ββ1-2 του παρόντος», από όπου δεν είναι σαφές αν επιτρέπεται η εγκατάσταση αιολικών πάρκων, όπως προβλέπει ο Ν.1650/1986.vii. Τέλος, το σχέδιο Π.Δ. αποτυγχάνει να συμμορφωθεί με την παρ. 2 του αρ. 9 του ν. 3851/2010 σύμφωνα με την οποία τα χωροταξικά, πολεοδομικά, ρυθμιστικά ή άλλα σχέδια χρήσεων γης και εγκεκριμένες μελέτες πρέπει να εναρμονίζονται προς το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΦΕΚ 2464 Β΄) και να τεκμηριώνουν επαρκώς ότι έχουν λάβει μέριμνα και έχουν διασφαλίσει τη μέγιστη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού Α.Π.Ε. Με βάση τα ανωτέρω, το σχέδιο Π.Δ. πρέπει να αναμορφωθεί ριζικά ώστε μετά από σοβαρή μελέτη να εναρμονισθεί με το Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης για τις Α.Π.Ε., το αρ. 9 του Ν. 3851/2010 και το αρ. 19 του Ν. 1650/1986.Κύριε Υπουργέ,Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει κατά το παρελθόν τονίσει την ανησυχία του κλάδου Α.Π.Ε. είναι ότι σχέδια προστασίας και σχέδια χρήσεων γης όπως το εν θέματι, θα εξακολουθούν να παρουσιάζονται, με όλους τους κινδύνους που συνεπάγεται η προοπτική αυτή για την προστασία του περιβάλλοντος, την τήρηση των νόμων και την ομαλή ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας και των Α.Π.Ε. γενικότερα. Για αυτό απαιτείται άμεσα να εκδοθεί εγκύκλιος που θα καθορίζει με σαφήνεια, την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 του Ν.3851/2010, όπως έχουμε ζητήσει επανειλημμένως .Δεδομένης της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνουν οι φυσικές περιοχές της Χώρας, αλλά και του ενδεχομένου αντίστοιχες διατάξεις να θεσπιστούν και σε άλλες περιοχές, είναι σαφές ότι δημιουργείται ένα κλίμα επενδυτικής ανασφάλειας, που μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση ενός από τους πλέον αναπτυξιακούς και ελπιδοφόρους κλάδους, ο οποίος ήδη πλήττεται από πολλά και διαφορετικά μέτωπα. Με εκτίμηση,
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΕΛΕΤΑΕΝ
Με την παρούσα επιθυμούμε να υποβάλλουμε τα σχόλια μας επί του σχετικού νομοσχεδίου που είναι σε διαβούλευση. Τα σχόλια μας αφορούν την Ενότητα του σχεδίου που αφορά το ΗΛΙΟΣ. Η Ενότητα που αφορά την ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας 2009/28 που εκκρεμούσαν και δεν είχαν ενσωματωθεί με το νόμο 3851/2010, επιτυγχάνει το σκοπό της και δεν έχουμε ιδιαίτερες παρατηρήσεις.Το πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ είναι αναμφίβολα ένα σημαντικό πρόγραμμα που στοχεύει στην αξιοποίηση ενός εγχώριου ανανεώσιμου ενεργειακού πόρου προς όφελος της ελληνικής οικονομίας. Η κεντρική ιδέα του Προγράμματος είναι να καταστεί η χώρα εξαγωγέας πράσινης ενέργειας, γεγονός που πρέπει να αποτελέσει πολιτικό όραμα και αναπτυξιακό στόχο των επόμενων δεκαετιών.Με την έννοια αυτή, κομβικό σημείο στο σχεδιασμό του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη του με αμιγώς εξαγωγικό χαρακτήρα, πάνω και πέρα από τους στόχους για το 2020 του Εθνικού Σχεδίου Δράσης (ΕΣΔ) για τις Α.Π.Ε., έτσι ώστε η παραγόμενη ενέργεια να μην καταναλώνεται στην Ελληνική επικράτεια και να μην επιβαρύνει τα εγχώρια ηλεκτρικά δίκτυα.Οι ειδικότερες παρατηρήσεις μας έχουν ως εξής:1. Εκφράζουμε κατ’ αρχήν την ικανοποίησή μας για το γεγονός ότι ο εξαγωγικός χαρακτήρας του ΗΛΙΟΣ διατυπώνεται από το εισαγωγικό άρθρο της σχετικής Ενότητας του σχεδίου νόμου. Απαιτείται όμως και στη διάταξη αυτή, αλλά και στις ειδικότερες ρυθμίσεις που ακολουθούν, να υπάρξουν καθαρότερες διατυπώσεις και να ληφθούν κατάλληλες πρόνοιες που θα εξασφαλίζουν ότι το ΗΛΙΟΣ και τα έργα που εντάσσονται σε αυτό, δεν θα δράσουν ανταγωνιστικά προς τα έργα Α.Π.Ε. του ΕΣΔ που είναι ήδη σε ανάπτυξη και θα διασφαλίζουν την μεταξύ τους ισονομία.Για τη διασφάλιση του αμιγώς εξαγωγικού και μη ανταγωνιστικού προς τα έργα Α.Π.Ε. του ΕΣΔ χαρακτήρα του ΗΛΙΟΣ, θεωρούμε απαραίτητο να αποκλειστεί ρητά η δυνατότητα εγχώριας κατανάλωσης και στατιστικής μεταφοράς ενέργειας από τους σκοπούς του Προγράμματος (για αυτό πρέπει – ενδεικτικά- να διαγραφεί η παραπομπή στο αρ. 6 της Οδηγίας από την παρ. 2.α του αρ. 10 του σχεδίου νόμου και η σχετική επιλογή της παρ. 6.β του αρ. 13 του σχεδίου).2. Είναι κατανοητοί λόγοι για τους οποίους προκρίνεται η δημιουργία νέας εταιρείας για το ΗΛΙΟΣ. Ταυτόχρονα όμως η Πολιτεία διαθέτει –μέσω του ΚΑΠΕ- ήδη σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στις Α.Π.Ε. η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το αποτέλεσμα και να μειωθεί το κόστος ανάπτυξης των έργων του Προγράμματος. Για το λόγο αυτό ζητάμε να συμπεριληφθεί στο σχέδιο νόμου διάταξη η οποία να προβλέπει ότι το ΚΑΠΕ θα παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στον φορέα υλοποίησης του προγράμματος ΗΛΙΟΣ.3. Για να εξασφαλιστεί η ισοτιμία και η διαφάνεια, όλα τα προνόμια, οι προθεσμίες, οι πειθαρχικές κυρώσεις και οι προτεραιότητες που προβλέπει το σχέδιο νόμου πρέπει να ισχύουν για όλες τις επενδύσεις Α.Π.Ε. και όλα τα έργα διανομής και μεταφοράς και η προτεραιότητα εξέτασης και έγκρισης των αιτημάτων να εφαρμόζεται έναντι κάθε άλλου είδους επένδυσης ή εργασίας που δεν αφορά Α.Π.Ε. Ειδικά, για τους όρους σύνδεσης δεν νοείται καμία αλλοίωση της προτεραιότητας υπέρ νέων έργων, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος ΗΛΙΟΣ.Επίσης απαιτείται να μην θίγονται υφιστάμενα δικαιώματα έργων Α.Π.Ε. επί δημοσίων ακινήτων.4. Για την αποτελεσματική εφαρμογή του ανωτέρω, η Υπηρεσία ΑΠΕ θα πρέπει να αναβαθμιστεί σε Γενική Διεύθυνση Α.Π.Ε. του ΥΠΕΚΑ, με τους απαραίτητους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Στη νέα Γενική Διεύθυνση θα αποσπαστούν επιπλέον διοικητικοί υπάλληλοι από τις υπόλοιπες μονάδες της δημόσιας διοίκησης και τις υπηρεσίες που ασχολούνται με την εφαρμογή κάθε νομοθεσίας που εμπλέκει τις Α.Π.Ε. (δασικής, χωροταξικής, περιβαλλοντικής, αγροτικής, αρχαιολογικής, πολεοδομικής, υδάτινων πόρων, άμυνας κλπ). Μετά την πλήρη στελέχωσή της και την κατάρτιση εγχειριδίων λειτουργίας και διαδικασιών σε συνεργασία με τους φορείς της αγοράς, η νέα Γενική Διεύθυνση θα αναλάβει να εκδίδει κατά προτεραιότητα την άδεια για την εγκατάσταση όλων των επενδύσεων Α.Π.Ε. μετά την άδεια παραγωγής, χωρίς εμπλοκή άλλων υπηρεσιών. Σταδιακά, η νέα αυτή Γενική Διεύθυνση να αποκτήσει και περιφερειακή δομή.Συνημμένες μπορείτε να βρείτε τις προτεινόμενες συγκεκριμένες τροποποιήσεις επί του σχεδίου.Για τις προτάσεις μας που δεν αφορούν άμεσα το συγκριμένο σχέδιο νόμου (π.χ. αναβάθμιση της Υπηρεσίας Α.Π.Ε. σε Γενική Διεύθυνση με κατάλληλο οργανόγραμμα και στελέχωση) είμαστε στη διάθεσή σας. Με εκτίμηση, Συνημμένο: Προτεινόμενες τροποποιήσεις στην Ενότητα του Σχεδίου Νόμου για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΗΛΙΟΣΆρθρο 10Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ1. Σκοπός των διατάξεων της παρούσας Ενότητας είναι η προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση του εθνικού ενεργειακού προγράμματος αξιοποίησης του ηλιακού ενεργειακού δυναμικού με την ονομασία Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ. Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί, ειδικότερα, η ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακή ακτινοβολία με αποκλειστικό σκοπό τη φυσική εξαγωγή της, καθώς και η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προαγωγή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη διευκόλυνση της μεταφοράς της ενέργειας αυτής στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας.[……] 2. Το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ αποσκοπεί:α) Στην ανάπτυξη, παραγωγή και εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακή ακτινοβολία στην ελληνική επικράτεια και τη φυσική εξαγωγή της προς κατανάλωση εκτός της ελληνικής επικράτειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενός ή περισσοτέρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) και ιδιαίτερα των άρθρων 6, 7, 9 και 11, όπως αυτά ενσωματώνονται με την παρ. 2 του άρθρου 16 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν πάντα τα αναφερόμενα στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) είτε η συνεργασία αφορά άλλο κράτος-μέλος είτε τρίτη χώρα. Στην περίπτωση συνεργασίας με άλλο κράτος-μέλος ως ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκεται στην Κοινότητα σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) νοείται η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκεται στο άλλο κράτος-μέλος και όχι στην ελληνική επικράτεια. […..] 4. Κατά την κατάρτιση των μελετών ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) σύμφωνα με το ν. 4001/2011 (Α’ 179), ο αρμόδιος διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη του την ανάπτυξη σε στάδια των σταθμών παραγωγής του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Η, κατά το ανωτέρω εδάφιο, ανάπτυξη του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. οφείλει να μην εμπλέκεται με υφιστάμενα, προγραμματισμένα ή υπό μελέτη έργα του Συστήματος ή του Δικτύου που πρόκειται να αξιοποιηθούν από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και που έχουν αιτηθεί ή λάβει άδειες παραγωγής πριν την υποβολή των αιτήσεων των έργων του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Άρθρο 11Σύσταση ανώνυμης εταιρείας «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΛΙΟΣ Α.Ε.»3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες κάθε μορφής στις οποίες θα εισφέρει δικαιώματα διαχείρισης, χρήσης και εκμετάλλευσης, εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα που διαχειρίζεται, της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση ή της ανήκουν, να αναθέτει σε τρίτους τη διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, να συνάπτει συμβάσεις παραχώρησης με τρίτους, να συμμετέχει σε εταιρίες ειδικού σκοπού ή κοινοπραξίες καθώς και να προβαίνει σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Χρέη τεχνικού συμβούλου της Εταιρείας εκτελεί το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) το οποίο δύναται να αναλαμβάνει επί πλέον και τη διεκπεραίωση ειδικών κατά περίπτωση έργων ή μελετών. Η αμοιβή του ΚΑΠΕ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και βαρύνει τον προϋπολογισμό της Εταιρείας [….] Άρθρο 12Αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού των δημόσιων ακινήτων για το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ1. Επιτρέπεται η παραχώρηση στην Εταιρεία δωρεάν, κατά χρήση, ακινήτων του Δημοσίου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και, ειδικότερα, για την εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας και των συναφών τεχνικών έργων, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται εκκρεμής αίτηση ή άδεια για την εγκατάσταση σταθμού Α.Π.Ε. από άλλον φορέα στο ίδιο ακίνητο. [….] 2. Πέραν της παραχώρησης ακινήτων του Δημοσίου, για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ επιτρέπεται η παραχώρηση κατά χρήση στην Εταιρεία δωρεάν ή με αντάλλαγμα, καθώς και η απευθείας εκμίσθωση στην Εταιρεία ακινήτων που ανήκουν σε Ν.Π.Δ.Δ. ή ΟΤΑ Α’ ή Β’ βαθμού, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίσταται εκκρεμής αίτηση ή άδεια για την εγκατάσταση σταθμού Α.Π.Ε. από άλλον φορέα στο ίδιο ακίνητο. [….] 3. Από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης που εγκρίνει την παραχώρηση ακινήτου στην Εταιρεία, το παραχωρούμενο ακίνητο περιέρχεται στη διαχείριση και εκμετάλλευση της Εταιρείας, ελεύθερο από κάθε δικαίωμα τρίτου, με την εξαίρεση δικαιωμάτων για την εγκατάσταση σταθμού Α.Π.Ε. από άλλον φορέα που έχει ήδη υποβάλει αίτηση που δεν έχει αξιολογηθεί ή διαθέτει ήδη σχετική άδεια τα οποία παραμένουν ισχυρά. Με την επιφύλαξη της εξαίρεσης αυτής, για τυχόν δικαιώματα του επί του ακινήτου, ο τρίτος έχει αποκλειστικά δικαίωμα αποζημιώσεως, έναντι του κυρίου του ακινήτου, με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στις επόμενες παραγράφους. […] 6. Εμπράγματα δικαιώματα τρίτων μπορεί να κηρύσσονται αναγκαστικώς απαλλοτριωτέα υπέρ του Δημοσίου, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, για λόγους μείζονος σημασίας δημοσίου συμφέροντος, αν κρίνονται απαραίτητα για την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ και, ειδικότερα, για την εγκατάσταση, λειτουργία και σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των σταθμών παραγωγής ηλιακής ενέργειας επί των ακινήτων που περιέρχονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου στη διαχείριση της Εταιρείας. Για τον προσδιορισμό της αποζημίωσης στις απαλλοτριώσεις που κηρύσσονται, σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, δεν λαμβάνεται υπόψη τυχόν προσαύξηση της αξίας του απαλλοτριούμενου, η οποία σχετίζεται άμεσα ή έμμεσα με την υλοποίηση του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ επί των παρακείμενων ακινήτων.Η διάταξη της παραγράφου αυτής ισχύει και εφαρμόζεται και για όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και τα συνοδά τους έργου, ασχέτως του φορέα υλοποίησης, που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ όπως και για όλα τα έργα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Άρθρο 13Υλοποίηση Προγράμματος ΗΛΙΟΣ – Χορήγηση αδειών[…]4. Οι αιτήσεις που καταθέτει η Εταιρεία και οι Εταιρείες – Παραγωγοί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες ή τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφονται στο ν. 4001/2011 οι οποίοι οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατά την οποία περιέρχεται σε αυτές το σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο, η δε υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου υπαλλήλου και επιτρέπει στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο να αναθέσει τον φάκελο σε άλλον ή άλλους υπαλλήλους. Ειδικά για την έκδοση προσφοράς σύνδεσης με το δίκτυο, η παραπάνω προθεσμία ορίζεται σε ένα (1) μήνα.Η, κατά τα ανωτέρω, χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε έργα του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, οφείλει να μην θίγει την προτεραιότητα στη χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και που έχουν αιτηθεί ή λάβει άδειες παραγωγής πριν την υποβολή των αιτήσεων των έργων του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής ισχύει και εφαρμόζεται και για όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και τα συνοδά τους έργου, ασχέτως του φορέα υλοποίησης, που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ.[…]6. Οι σταθμοί παραγωγής από Α.Π.Ε. των Εταιρειών – Παραγωγών αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) όπως ισχύει και γενικότερα της κείμενης νομοθεσίας, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:[….]β) Για την ένταξη των σταθμών του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ στο Σύστημα ή το Δίκτυο, αντί της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 υπογράφεται ειδική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας – Παραγωγού και του αρμόδιου διαχειριστή, διάρκειας είκοσι πέντε (25) ετών, το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται αναλόγως, εάν αφορά σε στατιστική ή σε φυσική μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης του εδαφίου αυτού καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου διαχειριστή και γνώμη της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.[….]ε) Τυχόν απαιτούμενες αποφάσεις, εγκρίσεις και άδειες των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979 (Α’ 298) και του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (Α’ 189) για την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων υποδομής και εγκατάστασης των δικτύων και σταθμών παραγωγής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων αυτών και της ισχύουσας νομοθεσίας για έργα Α.Π.Ε. [Σημείωση: η διαγραφή της φράσης «των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979 (Α’ 298) και» πρέπει να γίνει διότι οι συγκεκριμένες οι εγκρίσεις των διατάξεων αυτών έχουν καταργηθεί με το αρ. 12 του ν.4014/2011]
 
 
ΕΛΕΤΑΕΝ
[…]4. Οι αιτήσεις που καταθέτει η Εταιρεία και οι Εταιρείες – Παραγωγοί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες ή τους αρμόδιους φορείς της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας όπως περιγράφονται στο ν. 4001/2011 οι οποίοι οφείλουν να έχουν περατώσει το έργο τους μέσα σε δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατά την οποία περιέρχεται σε αυτές το σχετικό αίτημα συνοδευόμενο από πλήρη φάκελο, η δε υπέρβαση της προθεσμίας αυτής συνιστά ειδικό πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου υπαλλήλου και επιτρέπει στο κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο να αναθέσει τον φάκελο σε άλλον ή άλλους υπαλλήλους. Ειδικά για την έκδοση προσφοράς σύνδεσης με το δίκτυο, η παραπάνω προθεσμία ορίζεται σε ένα (1) μήνα.Η, κατά τα ανωτέρω, χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε έργα του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, οφείλει να μην θίγει την προτεραιότητα στη χορήγηση προσφορών σύνδεσης σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και που έχουν αιτηθεί ή λάβει άδειες παραγωγής πριν την υποβολή των αιτήσεων των έργων του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου αυτής ισχύει και εφαρμόζεται και για όλους τους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και τα συνοδά τους έργου, ασχέτως του φορέα υλοποίησης, που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ.[…]6. Οι σταθμοί παραγωγής από Α.Π.Ε. των Εταιρειών – Παραγωγών αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3468/2006 (Α’ 129) όπως ισχύει και γενικότερα της κείμενης νομοθεσίας, με τις ακόλουθες παρεκκλίσεις:[….]β) Για την ένταξη των σταθμών του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ στο Σύστημα ή το Δίκτυο, αντί της σύμβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας που προβλέπεται στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 υπογράφεται ειδική σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας – Παραγωγού και του αρμόδιου διαχειριστή, διάρκειας είκοσι πέντε (25) ετών, {NA ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: το περιεχόμενο της οποίας εξειδικεύεται αναλόγως, εάν αφορά σε στατιστική ή σε φυσική μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας}. Ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης της σύμβασης του εδαφίου αυτού καθώς και κάθε αναγκαία ρύθμιση, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που εκδίδεται μετά από εισήγηση του αρμόδιου διαχειριστή και γνώμη της ΡΑΕ και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.[….]ε) Τυχόν απαιτούμενες αποφάσεις, εγκρίσεις και άδειες {NA ΔΙΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΕΝΤΟΣ ΑΓΚΙΣΤΡΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ:των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979 (Α’ 298) και} του άρθρου 13 του ν. 1734/1987 (Α’ 189) για την εκτέλεση των απαιτούμενων έργων υποδομής και εγκατάστασης των δικτύων και σταθμών παραγωγής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ, εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, εφαρμοζομένων κατά τα λοιπά των διατάξεων των άρθρων αυτών και της ισχύουσας νομοθεσίας για έργα Α.Π.Ε. [Σημείωση: η διαγραφή της φράσης «των άρθρων 45 και 58 του ν. 998/1979 (Α’ 298) και» πρέπει να γίνει διότι οι συγκεκριμένες οι εγκρίσεις των διατάξεων αυτών έχουν καταργηθεί με το αρ. 12 του ν.4014/2011]
 
 
ΕΛΕΤΑΕΝ
Αναγκαία η άμεση απόσυρση του σχεδίου νόμου του ΥΠΕΚΑ για τις Α.Π.Ε. Στις 3 Δεκεμβρίου 2012 το ΥΠΕΚΑ δημοσιοποίησε τις προτάσεις του για ένα νέο σχέδιο νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το σχέδιο αυτό έχει ήδη προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στους επενδυτές αιολικής ενέργειας αφού το βέβαιο αποτέλεσμα που θα επιτύχει είναι η παύση της αναπτυξιακής δραστηριότητας στον τομέα και η ακύρωση ώριμων επενδύσεων. Στο συνημμένο σημείωμα θα βρείτε αναλυτικά το σχολιασμό των άρθρων του σχεδίου αυτού.Εντελώς παραδειγματικά σταχυολογούμε τα ακόλουθα: 1. Οι διατάξεις για εγγυοδοσία και για φορολόγηση της κατοχής αδειών, αυξάνουν κατά μέσο όρο το κόστος επένδυσης κατά 23% και διπλασιάζουν το προεπενδυτικό κόστος ανάπτυξης για κάθε MW που τελικά θα υλοποιηθεί. 2. Το σχέδιο αγνοεί την πραγματική κατάσταση της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος και οδηγεί σε έξωση τις επιχειρήσεις Α.Π.Ε. ποινολογώντας τις, εάν δεν μπορούν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση στη σημερινή Ελλάδα της κρίσης. 3. Το σχέδιο νόμου περιέχει καταφανώς άδικες διατάξεις που διαμορφώνουν ένα ανισότιμο και αδιαφανές περιβάλλον. Παραδειγματικά αναφέρεται ότι εάν μια επιχείρηση δεν μπορεί να ανανεώσει την άδεια εγκατάστασης λόγω αδυναμίας προσκόμισης εγγυητικής επιστολής, τότε χάνει το γεωγραφικό χώρο όπου ανέπτυσσε επί έτη το έργο της και αυτός καταλαμβάνεται από άλλη επιχείρηση χωρίς την υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής. 4. Ως τελευταίο παράδειγμα της αντιαναπτυξιακής λογικής του σχεδίου αναφέρεται η υποχρέωση της επιχείρησης να καταβάλει φόρο κατοχής της άδειας για κάθε έτος που καθυστερεί η άδεια, ενώ στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων η αιτία των καθυστερήσεων είναι η σχιζοφρενική γραφειοκρατία, η αβελτηρία της διοίκησης και οι δικαστικές εμπλοκές.Δυστυχώς, η φιλοσοφία του σχεδίου νόμου δεν ταιριάζει καθόλου με τα χαρακτηριστικά της αγοράς και των έργων αιολικής ενέργειας και ως τέτοια δεν επιδέχεται διόρθωσης. Το σχέδιο πρέπει να αποσυρθεί πλήρως (με την εξαίρεση των διατάξεων για τα μεγάλα υδροηλεκτρικά και ίσως της διάταξης για το 1% υπό την αίρεση της άμεσης απόδοσης στους πολίτες των ποσών που ήδη έχουν παρακρατηθεί όπως αναλύεται στο συνημμένο σημείωμα). Η φιλοσοφία ανάπτυξης της αιολικής ενέργειας πρέπει να είναι η διασφάλιση μιας υγιούς, ανοιχτής και ανταγωνιστικής αγοράς χωρίς υπερσυγκέντρωση και ολιγοπωλειακές καταστάσεις. Για το σκοπό αυτό, οι ώριμες επενδύσεις δεν πρέπει να ακυρώνονται αλλά αντίθετα πρέπει να διασφαλίζονται οι προϋποθέσεις που θα μεγιστοποιήσουν την πιθανότητα υλοποίησής τους στο σημερινό περιβάλλον της κρίσης. Το παράδειγμα του Αναπτυξιακού Νόμου είναι χαρακτηριστικό: Ο Αναπτυξιακός Νόμος μέσω διαδοχικών τροποποιήσεών του κατά τα τελευταία χρόνια της κρίσης και μέσω της νέας τροποποίησής του που είχε τεθεί πρόσφατα σε διαβούλευση, παρατείνει διαρκώς την προθεσμία υλοποίησης των επενδύσεων (οποιουδήποτε είδους) που έχουν ενταχθεί στις διατάξεις του, προσπαθώντας ακριβώς να κρατήσει ζωντανή την πιθανότητα υλοποίησής τους. Η πρόταση του ΥΠΕΚΑ για εγγυοδοσία και πρόσθετη φορολόγηση στην αιολική ενέργεια κινείται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Η ΕΛΕΤΑΕΝ έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες και ρεαλιστικές προτάσεις για όλα τα ζητήματα της ανάπτυξης, περιλαμβανομένων αυτών που υποτίθεται ότι αντιμετωπίζει το σχέδιο του ΥΠΕΚΑ. Μερικές από αυτές παρουσιάζονται και στο συνημμένο σημείωμα. Κατά την άποψη μας, οι προτάσεις αυτές πρέπει να αποτελέσουν το νέο πλαίσιο διαλόγου μετά την απόσυρση του δημοσιοποιηθέντος σχεδίου.Με εκτίμηση, Παναγιώτης ΠαπασταματίουΠρόεδρος Δ.Σ. Σχολιασμός αρ. 1 Οι Διαχειριστές ηλεκτρικού δικτύου ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ έχουν χορηγήσει πολλές δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης έργων Α.Π.Ε. Αν και πολλά από αυτά τα έργα δεν θα υλοποιηθούν για διάφορους λόγους (αδειοδοτικούς, χρηματοδοτικούς κλπ.), οι χορηγηθείσες προσφορές σύνδεσης έχουν καλύψει σε πολλές περιοχές το ασφαλές όριο λειτουργίας του δικτύου. Έτσι υπάρχει ένας θεωρητικός κορεσμός στα χαρτιά και οι Διαχειριστές αρνούνται να χορηγήσουν άλλες δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης.Ως λύση το ΥΠΕΚΑ προωθεί την ανωτέρω νομοθετική ρύθμιση ώστε να υποχρεωθούν όλες οι επιχειρήσεις που διαθέτουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης να προσκομίσουν εγγυητική επιστολή. Η ρύθμιση αυτή: 1. Θα θέσει σε καθεστώς πίεσης τις επιχειρήσεις Α.Π.Ε οι οποίες είτε θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια ανάπτυξης των έργων τους είτε να πουλήσουν τις άδειες τους. Έτσι πολλές επιχειρήσεις θα οδηγηθούν σε έξοδο από την αγορά και θα ευνοηθούν ολιγοπωλιακές καταστάσεις με αποτέλεσμα το κλείσιμο της αγοράς και την εκτόξευση των τιμών των αδειών. Η ρύθμιση που προβάλλεται ως δήθεν εμπόδιο στο «εμπόριο αδειών», πετυχαίνει το ακριβώς αντίθετο. 2. Αγνοεί την πραγματική κατάσταση της οικονομίας και του τραπεζικού συστήματος. 3. Αυξάνει το κόστος ανάπτυξης και αφαιρεί πολύτιμους πόρους από τις επενδύσεις. Η ζητούμενη εγγυητική επιστολή απαιτείται σε ένα εξαιρετικά ανώριμο στάδιο όπου δεν έχει ακόμα ληφθεί οριστική επενδυτική απόφαση. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του ΥΠΕΚΑ (Ιούνιος 2012) ο συντελεστής υλοποίησης (success factor) για τα αιολικά έργα που διαθέτουν δεσμευτική προσφορά σύνδεσης ή βρίσκονται σε πιο ώριμο στάδιο είναι 21,2%. Με βάση το τυπικό μέγεθος των αιολικών πάρκων απαιτείται εγγυητική επιστολή ύψους περί τα 50.000 €/MW. Το ανωτέρω σημαίνει ότι, εξαιτίας της συγκεκριμένης ρύθμισης, το πραγματικό πρόσθετο κόστος ανά τελικά υλοποιημένο MW είναι 230.000 €/MW δηλαδή αύξηση περί το 17% του σημερινού κόστους επένδυσης ή διπλασιασμό σχεδόν του κόστους ανάπτυξης των υλοποιημένων έργων.Για τα έργα που διαθέτουν ήδη προσφορές σύνδεσης, τα ανωτέρω ποσά μειώνονται στο μισό παραμένοντας και πάλι υπερβολικά (αύξηση κόστους επένδυσης 8,5%). Η οικονομική κρίση επιβάλει σε κάθε ζήτημα συγκεκριμένες επιλογές. Δεν είναι λογικό εν μέσω οικονομικής κρίσης, οι επιχειρήσεις να ποινολογούνται επειδή δεν μπορούν να βρουν χρηματοδότηση στην Ελλάδα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Αναπτυξιακός Νόμος μέσω διαδοχικών τροποποιήσεών του κατά τα τελευταία χρόνια της κρίσης, παρατείνει διαρκώς την προθεσμία υλοποίησης των επενδύσεων (οποιουδήποτε είδους) που έχουν ενταχθεί σε αυτόν, προσπαθώντας ακριβώς να κρατήσει ζωντανή την πιθανότητα υλοποίησής τους. Η προωθούμενη ιδέα της εγγυοδοσίας για τις Α.Π.Ε. κινείται στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση. Για άλλη μια φορά το Κράτος αντιφάσκει και τα Υπουργεία δεν συντονίζονται. Η ορθολογική λύση είναι ακριβώς αντίθετη από αυτή που προωθείται. Δεν είναι λύση να σκοτωθούν τα ώριμα έργα και να ανακληθούν οι άδειες τους, εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες υλοποίησης κάποιων από αυτά. Αντίθετα τα έργα πρέπει να παραμείνουν ζωντανά και πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε να αρθούν τα εμπόδια που δεν επιτρέπουν στους Διαχειριστές να χορηγήσουν νέες δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης ώστε να αυξηθούν οι διαθέσιμες άδειες. Οποιοδήποτε πρόσθετο εμπόδιο ή περιορισμός –όπως η εγγυοδοσία- οδηγεί σε κλείσιμο την αγορά και περιορισμό του ανταγωνισμού. Περαιτέρω πρέπει άμεσα και με αυστηρότητα να εφαρμοσθεί η ισχύουσα νομοθεσία και να ανακληθούν όλες οι άδειες που καθυστερούν με ευθύνη του υποψήφιου παραγωγού. Πιο αναλυτικά:Η συγκεκριμένη πρόταση για ορθολογική λύση περιλαμβάνει τα ακόλουθα: Πρέπει να χορηγηθούν άμεσα και άλλες δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης σε νέα έργα Α.Π.Ε. σε όλης την Ελλάδα, μέχρι μια εύλογη υπερδέσμευση (overbooking) του διαθέσιμου ηλεκτρικού χώρου (π.χ. στο διπλάσιο) ανά περιοχή. Έτσι θα μεγιστοποιηθεί η πιθανότητα επιτυχίας της αναπτυξιακής προσπάθειας της χώρας με το ελάχιστο κόστος και θα υπάρξει μεγαλύτερη διαθεσιμότητα έργων στην αγορά (και άρα πτώση των τιμών των αδειών). Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο ΑΔΜΗΕ και ο ΔΕΔΔΗΕ δεν θα αντιμετωπίσουν το (ούτως ή άλλως απίθανο έως αδύνατο) ενδεχόμενο να υλοποιηθούν όλα τα έργα και να αδυνατούν να απορροφούν την παραγόμενη ενέργεια, στις νέες δεσμευτικές προσφορές που θα χορηγούν μέσω του overbooking στα νέα έργα θα περιλαμβάνεται ειδικός όρος σύμφωνα με τον οποίο, εάν κατά την λειτουργία των έργων εμφανιστεί πρόβλημα ασφάλειας του ηλεκτρικού συστήματος επειδή έχουν τελικά υλοποιηθεί περισσότερα έργα Α.Π.Ε. από όσα αυτό είναι δυνατό να δεχθεί, τότε τα έργα αυτά (με τον ειδικό όρο) θα περικόπτονται κατά προτεραιότητα μέχρι ενός ορίου. Τέτοιο μοντέλο έχει ήδη εφαρμοσθεί με επιτυχία στα αιολικά πάρκα της Θράκης και της Κρήτης. Παράλληλα και πάλι κατά το παράδειγμα του Αναπτυξιακού Νόμου, πρέπει:• να αυξηθεί η διάρκεια ισχύος της δεσμευτικής προσφοράς σύνδεσης από 4 χρόνια που είναι σήμερα σε 6. Όταν παρέλθει η τετραετία, η δεσμευτική προσφορά σύνδεσης θα παραμένει σε ισχύ αλλά θα μεταπίπτει σε καθεστώς «ειδικού όρου», δηλ. αν υλοποιηθεί θα περικόπτεται κατά προτεραιότητα όταν υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας.• να παραταθούν αυτόματα όλες οι άδειες εγκατάστασης των έργων Α.Π.Ε. τουλάχιστον κατά δύο ακόμα έτη, προκειμένου να παραμείνουν ζωντανά πολλά ώριμα έργα προς όφελος της ανάπτυξης και του ανταγωνισμού.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
ΕΛΕΤΑΕΝ
Άρθρο 10Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ1. Σκοπός των διατάξεων της παρούσας Ενότητας είναι η προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση του εθνικού ενεργειακού προγράμματος αξιοποίησης του ηλιακού ενεργειακού δυναμικού με την ονομασία Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ. Αντικείμενο του Προγράμματος αποτελεί, ειδικότερα, η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ηλιακή ακτινοβολία με αποκλειστικό σκοπό τη φυσική εξαγωγή της, καθώς και η διεθνής συνεργασία στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών πολιτικών για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την προαγωγή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη διευκόλυνση της μεταφοράς της ενέργειας αυτής στα διευρωπαϊκά δίκτυα ενέργειας.[……] 2. Το Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ αποσκοπεί:α) Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ηλιακή ακτινοβολία στην ελληνική επικράτεια και τη φυσική εξαγωγή της προς κατανάλωση εκτός της ελληνικής επικράτειας, στο πλαίσιο υλοποίησης συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και ενός ή περισσοτέρων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτων χωρών σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) και ιδιαίτερα των άρθρων 6, 7, 9 και 11, όπως αυτά ενσωματώνονται με την παρ. 2 του άρθρου 16 του παρόντος, υπό την προϋπόθεση ότι ισχύουν πάντα τα αναφερόμενα στην περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) είτε η συνεργασία αφορά άλλο κράτος-μέλος είτε τρίτη χώρα. Στην περίπτωση συνεργασίας με άλλο κράτος-μέλος ως ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκεται στην Κοινότητα σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ (EEL 140/2009) νοείται η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλίσκεται στο άλλο κράτος-μέλος και όχι στην ελληνική επικράτεια. […..] 4. Κατά την κατάρτιση των μελετών ανάπτυξης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Ε.Σ.Μ.Η.Ε.) σύμφωνα με το ν. 4001/2011 (Α’ 179), ο αρμόδιος διαχειριστής του Συστήματος λαμβάνει υπόψη του την ανάπτυξη σε στάδια των σταθμών παραγωγής του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ. Η, κατά το ανωτέρω εδάφιο, ανάπτυξη του Ε.Σ.Μ.Η.Ε. οφείλει να μην εμπλέκεται με υφιστάμενα, προγραμματισμένα ή υπό μελέτη έργα του Συστήματος ή του Δικτύου που πρόκειται να αξιοποιηθούν από σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα ΗΛΙΟΣ και που έχουν αιτηθεί ή λάβει άδειες παραγωγής πριν την υποβολή των αιτήσεων των έργων του Προγράμματος ΗΛΙΟΣ.