Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Panos Liverakos»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Panos Liverakos
Οι διατάξεις του άρθρου 22 προσθέτουν ακόμη περισσότερες χρονοβόρες, περίπλοκες και γραφειοκρατικές διαδικασίες. Το παράδοξο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι προβλέπεται η εμπλοκή και άλλων δημόσιων υπηρεσιών για το αυτονόητο.
 
 
Panos Liverakos
Το άρθρο 28 αναφέρεται στο ρόλο του ΣΕΑ το οποίο συντάσσει έκθεση με πορίσματα σχετικά με την ορθή ή μη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης εν γένει, καθώς και διενεργώντας συγκριτικές μελέτες για την μέτρηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και του βαθμού επίτευξης των επιχειρησιακών και ατομικών στόχων τους. Κατά τη γνώμη μου τίθεται το ερώτημα σε τι αποσκοπούν όλα αυτά; Γιατί απαιτείται η διενέργεια επαλήθευσης από ένα ακόμη όργανο όταν ο συντάκτης έχει ήδη προβλέψει μια σειρά από εκθέσεις δια μέσου των οποίων φαίνεται αν το σύστημα είναι επιτυχές ή όχι;
 
 
Panos Liverakos
Το παρόν άρθρο θεσπίζει το Συμβούλιο Αξιολόγησης. Κατά τη γνώμη μας προσθέτει μια επιπλέον χρονοβόρα διαδικασία με αμφίβολα αποτελέσματα. Επίσης επιβαρύνει το όλο σύστημα με μια ακόμη απολογιστική έκθεση, που είναι δύσκολο να κατανοήσουμε τι περισσότερο θα προσφέρει από τις υπόλοιπες απολογιστικές εκθέσεις, που προβλέπονται από το εν λόγω σύστημα αξιολόγησης.Σε περίπτωση που η ύπαρξη Συμβουλίων Αξιολόγησης θεωρηθεί απαραίτητη, τότε κατά τη γνώμη μας δεν είναι εφικτό αυτά να είναι στελεχωμένα από δημοσίους υπαλλήλους για να αποφευχθεί τυχόν σύγκρουση συμφερόντων. Θα πρέπει να είναι στελεχωμένα με άτομα που προέρχονται εκτός της Διοίκησης, για παράδειγμα διεθνείς σύμβουλοι ή στελέχη διεθνών οργανισμών με εμπειρία στο τομέα της αξιολόγησης, τα οποία θα έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρέχουν υποδείξεις και συμβουλές για τη βελτίωση του συστήματος.Και πάλι με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προστίθεται ένα ακόμη όργανο στο ΑΣΕΠ, που κατά τη γνώμη μας επιβαρύνει το όλο σύστημα με ακόμη περισσότερη πολυπλοκότητα.
 
 
Panos Liverakos
Περιέχει σημεία που δεν είναι δυνατόν να βαθμολογηθούν από τους ίδιους τους δημοσίους υπαλλήλους. Αν για παράδειγμα τα στοιχεία που περιέχονται στο κριτήριο 9 βαθμολογηθούν από τους ίδιους τους αξιολογούμενους, τότε τίθεται θέμα σύγκρουσης συμφερόντων και δίνεται η δυνατότητα εύλογης αμφισβήτησης των αποτελεσμάτων από οποιοδήποτε. Κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει σε μια τέτοια περίπτωση η διαδικασία της αξιολόγησης να διενεργείται από ανεξάρτητο εξωτερικό φορέα που θα προσλαμβάνεται για το συγκεκριμένο έργο κάθε φορά.
 
 
Panos Liverakos
Οι διατάξεις που περιέχονται στο άρθρο 9 ανατρέπουν τη σταθερότητα του συστήματος με την αιτιολογία ότι υπάρχει η πιθανότητα να μεταβληθούν οι πολιτικές προτεραιότητες. Η μεταβολή των πολιτικών προτεραιοτήτων μπορεί να θεωρηθεί ως βέβαια, ιδιαίτερα όταν αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση ένα άλλο κόμμα. Κατά τη γνώμη μας, ενώ θεωρούμε ότι η αλλαγή πολιτικών προτεραιοτήτων είναι απόλυτα θεμιτή, δεν θεωρούμε ότι αυτή η αλλαγή πρέπει να επηρεάζει την επιχειρησιακή λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών. Αν η επιχειρησιακή λειτουργία των υπηρεσιών επάνω στην οποία βασίζεται το σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων εξαρτάται από τις εκάστοτε πολιτικές προτεραιότητες, τότε το σύστημα είναι εξαιρετικά ευάλωτο σε τροποποιήσεις και αλλαγές που το καθιστούν μη αξιόπιστο. Το περιεχόμενο του άρθρου 9 προσδίδει υπερβολική ελαστικότητα στο σύστημα με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος ακύρωσης του σε μεγάλο βαθμό από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία. Με αυτό τον τρόπο βέβαια αποτρέπεται η συνέχεια που είναι επιθυμητή για να γίνει το σύστημα αξιολόγησης αποδεκτό και σεβαστό από τους αξιολογούμενους. Αν δεν υπάρχει ένας σταθερός κοινός παρονομαστής στην αξιολόγηση των υπαλλήλων, τότε το αποτέλεσμα θα είναι η απαξίωση του συστήματος αξιολόγησης, αφού θα είναι ευάλωτο σε πολιτικές παρεμβάσεις από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.