Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Panos Liverakos»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Panos Liverakos
Αναφορικά με το περιεχόμενο του άρθρου, διατηρούμε επίσης μια σειρά από αμφιβολίες σχετικά με την συσχέτιση της απόδοσης του κάθε δημοσίου υπαλλήλου με την απόδοση της οργανικής μονάδας στην οποία ανήκει. Θεωρούμε ότι είναι μάλλον υπερβολικό, τουλάχιστον στην αρχική φάση υλοποίησης του νέου συστήματος αξιολόγησης, να υπάρχει τόση μεγάλη εξάρτηση μεταξύ του βαθμού αξιολόγησης του υπαλλήλου με την οργανική μονάδα στην οποία ανήκει.
 
 
Panos Liverakos
Εισάγει ακόμη περισσότερες χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες στο σύστημα, που κατά τη γνώμη μας το καθιστά δύσκαμπτο και μάλλον αναποτελεσματικό, καθώς και πολύ αργό στην εκτέλεση του και στην συλλογή αποτελεσμάτων προς χρήση κατά την επόμενη περίοδο.
 
 
Panos Liverakos
Τα έντυπα εκτυπωμένα εις διπλούν στις περισσότερες περιπτώσεις; Γιατί έντυπα και όχι ηλεκτρονική εφαρμογή; Η απαίτηση τήρησης των δεδομένων του συστήματος σε έντυπη μορφή αντίκειται στη προσπάθεια εισαγωγής συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μας, το νέο σύστημα αξιολόγησης να ενισχύει τη χρήση νέων μεθόδων και τεχνολογιών, αντί να εισάγει εκ νέου πρακτικές του παρελθόντος.
 
 
Panos Liverakos
Γίνεται μνεία σε ηλεκτρονική εφαρμογή. Θα ήταν καλό να δούμε τις προδιαγραφές της και τον τρόπο λειτουργίας της. Κατά τη γνώμη μας και με βάση πρότερη εμπειρία μας, υπάρχει φόβος ότι με την έννοια ηλεκτρονική εφαρμογή να υπονοείται η ύπαρξη των εντύπων σε ηλεκτρονική μορφή, που ο κάθε αξιολογούμενος θα μπορεί να «κατεβάσει» στον Η/Υ του για να τα συμπληρώσει και να τα εκτυπώσει. Κατά τη γνώμη μας πρέπει να διευκρινιστούν οι λειτουργίες της ηλεκτρονικής εφαρμογής καθώς και το εύρος των διαδικασιών που θα καλύπτει. Κατά τη γνώμη μας επίσης, η ηλεκτρονική εφαρμογή θα πρέπει να αποτελεί τη βάση οποιουδήποτε συστήματος αξιολόγησης υιοθετηθεί εν τέλει.
 
 
Panos Liverakos
Το άρθρο 28 αναφέρεται στο ρόλο του ΣΕΑ το οποίο συντάσσει έκθεση με πορίσματα σχετικά με την ορθή ή μη εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης εν γένει, καθώς και διενεργώντας συγκριτικές μελέτες για την μέτρηση της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού και του βαθμού επίτευξης των επιχειρησιακών και ατομικών στόχων τους. Κατά τη γνώμη μου τίθεται το ερώτημα σε τι αποσκοπούν όλα αυτά; Γιατί απαιτείται η διενέργεια επαλήθευσης από ένα ακόμη όργανο όταν ο συγγραφέας έχει ήδη προβλέψει μια σειρά από εκθέσεις δια μέσου των οποίων φαίνεται αν το σύστημα είναι επιτυχές ή όχι;