Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Δημήτρης Κυπριώτης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Δημήτρης Κυπριώτης
Οι μονοπρόσωπες ή ολιγοπρόσωπες αξιολογήσεις δεν εξασφαλίζουν αντικειμενικότητα. Πέρα από το βαθμό επίτευξης ατομικών στόχων, θα έπρεπε να υπάρχει και αξιολόγηση -ανά οργανική θέση- και από άλλους αξιολογητές. Για παράδειγμα, εσωτερική αξιολόγηση από άλλους υπαλλήλους του ίδιου φορέα ή/και εξωτερική αξιολόγηση από εξυπηρετούμενους κ.λ.π., με ερωτηματολόγια κλειστού τύπου, πάντα σε επίπεδο οργανικής θέσης.Επίσης, θα έπρεπε να προβλέπεται η αξιολόγηση των προϊσταμένων από τους υφισταμένους τους, καθώς και η αποδέσμευση των αιρετών από τη διαδικασία της υπηρεσιακής αξιολόγησης.
 
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Δεν κατανοώ την αναγκαιότητα της ύπαρξης αυτού του άρθρου, δεδομένου του άρθρου 14 «Τελική αξιολόγηση της απόδοσης του υπαλλήλου».
 
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Συμφωνώντας με την Maria P.,να αναφέρω ότι για την επιτυχή εφαρμογή οποιουδήποτε συστήματος ποιότητας στο Ελληνικό Δημόσιο θα πρέπει να τεθεί ως προϋπόθεση ο σαφής και αυστηρός διαχωρισμός μεταξύ υπηρεσιακής και πολιτικής ιεραρχίας, οι οποίες θα πρέπει να συναντιούνται μόνο σε ανώτατο επίπεδο.Επίσης, συμφωνώ απόλυτα με όλα όσα αναφέρει ο Μιχάλης Ατσαλάκης, και τονίζω ιδιαίτερα το ότι το προτεινόμενο σύστημα είναι εξόχως γραφειοκρατικό, και ως εκ τούτου αναποτελεσματικό. Νομίζω ότι θα αρκούσε η εφαρμογή του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης όπως ορίζεται από τον Ν. 3230/2004 αλλά και της σχετικής με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό νομοθεσίας (3463/2006 και 3852/2010).
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Η παράγραφος 2 περιγράφει μια διαδικασία γραφειοκρατική και αναποτελεσματική. Τα Δελτία Παρακολούθησης Επίτευξης Στόχων θα πρέπει να παραδίδονται αποκλειστικά στον άμεσο προϊστάμενο, και βεβαίως, να είναι ψηφιακά.
 
 
Δημήτρης Κυπριώτης
Το ΚΠΑ θα έπρεπε να είχε εφαρμοστεί ήδη από το 2004, και κάποιος θα πρέπει να πει γιατί αυτό δεν έγινε, αφού ήταν νόμος του Κράτους.Σήμερα, φαίνεται να είναι δυσκολότερη η εφαρμογή του, δεδομένων των μέτρων για τη δημοσιονομική προσαρμογή, τα οποία μεταθέτουν τις προτεραιότητες των εργαζόμενων προς την επιβίωση.Επίσης, η εφαρμογή του ΚΠΑ προϋποθέτει την τροποποίηση βασικών νόμων, τουλάχιστον για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να μην αυτοαναιρείται κατά την εφαρμογή του. Για παράδειγμα η τοποθέτηση του Δημάρχου στην κεφαλή της υπηρεσιακής ιεραρχίας.