Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Παναγιώτα»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Παναγιώτα
Είναι σαφές ότι στην περίπτωση των δόκιμων υπαλλήλων η αξιολόγηση προβλέπεται να γίνει από τον προϊστάμενό τους σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους και πιστεύω πως θα πρέπει να εξαιρεθούν από την γενικότερη διαδικασία μέχρι την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας.Αντίθετα, δεν είναι λογικό να εξαιρεθούν οι διορισμένοι μέσω ΑΣΕΠ αν δεν είναι πλέον δόκιμοι. Η αξιολόγηση δεν αφορά μόνο τα προσόντα (αυτά εξετάστηκαν με τις εξετάσεις του ΑΣΕΠ) αλλά και την αποδοτικότητα, την γενική εικόνα του υπαλλήλου μέσα σε μια υπηρεσία. Αν εξαιρεθούν οι υπάλληλοι αυτοί, θα πρέπει να εξαιρεθούν και όσοι έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, γιατί κι αυτό βεβαιώνει συγκεκριμένα προσόντα. Είναι σαφές όμως, πιστεύω, ότι η αξιολόγηση δεν αφορά ούτε τις γνώσεις, ούτε την κατάρτιση του υπαλλήλου(προσόντα που βεβαιώνονται αντικειμενικά), αλλά την λειτουργία του μέσα σε μια υπηρεσία, την ικανότητά του να συνεργάζεται αρμονικά, αποδοτικά και δημιουργικά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.Ο προβληματισμός μου εστιάζεται στον τρόπο με τον οποίο θα εκτιμηθούν αντικειμενικά οι συγκεκριμένες δεξιότητες από τρίτους.
 

Περισσότερες πληροφορίες

Σχετικές ομάδες λέξεων:
 
Παναγιώτα
Τα συγκεκριμένα κριτήρια θεωρώ πως είναι πολύ γενικά και ασαφή, θα πρέπει να προσδιορίζονται και να συγκεκριμενοποιούνται ανάλογα με την υπηρεσία και τα καθήκοντα του υπαλλήλου. Αλλά έχουν προσδιοριστεί επακριβώς τα καθήκοντα των υπαλλήλων ποτέ; Ή η λειτουργία της υπηρεσίας επαφίεται στο φιλότιμο των πλέον πρόθυμων;