Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Αθαν. Γκιόκεζας»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Αθαν. Γκιόκεζας
Στα κριτήρα αξιολόγησης θα πρέπει να συμπεριληφθούν: Τα ηθικά προσόντα: τιμιότητα, εχεμύθεια, συνέπεια κλπ. Τα φυσικά προσόντα: Υγεία, εμφάνιση κλπ. Αυτά αυτονόητα αποτελούν βασικά στοιχεία ενός καλού υπαλλήλου.