Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Ξενοφών Τιμόλογος»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Ξενοφών Τιμόλογος
Όσον αφορά την απόδοση, η αξιολόγηση φαίνεται να είναι περισσότερο μετρήσιμη. Αναρωτιέμαι πώς θα αξιολογείται η διοικητική ικανότητα και η συμπεριφορά του εργαζόμενου. Δεν ισχυρίζομαι ότι δεν είναι σημαντικά τα στοιχεία αυτά τα οποία απορρέουν από την προσωπικότητα κάθε ανθρώπου. Είναι όμως δύσκολο να αξιολογηθούν αντικειμενικά διότι δεν υπάρχει κάποια κλίμακα ώστε να μπορεί κάποιος να βαθμολογήσει. Είναι πιθανό για τον ίδιο εργαζόμενο 2 άλλοι άνθρωποι να έχουν εντελώς διαφορετική άποψη βασισμένη ίσως σε ανεπαρκή δεδομένα. Πώς μπορεί κανείς όμως να συλλέγει τέτοια δεδομένα;Προτείνω τα 2 αυτά κριτήρια να αξιολογούνται αλλά να μη μετρούν στη βαθμολογία του εργαζόμενου πριν συμπληρωθεί ικανό χρονικό διάστημα (π.χ. 3 έτη) ώστε να υπάρχουν επαρκή δεδομένα από διαφορετικούς αξιολογητές. Με τον τρόπο αυτό θα μειώνεται η μεροληψία που υπάρχει στις κρίσεις των προϊσταμένων – ειδικά αυτών που ΔΕΝ έχουν επιλεχθεί με αξιοκρατικά κριτήρια και ενδεχομένως θα προσπαθήσουν να διατηρήσουν τη θέση τους εξυπηρετώντας άλλα συμφέροντα και όχι το δημόσιο συμφέρον.
 
 
Ξενοφών Τιμόλογος
Σχετικά με την παράγραφο 8 όπου αναφέρεται ότι κάθε τμηματάρχης θα διανέμει τους στόχους των εργαζόμενων στο τμήμα έχω την εξής παρατήρηση. Παρατηρείται το φαινόμενο – όχι μόνο στο δημόσιο τομέα – να υπάρχουν εργαζόμενοι που έχουν περισσότερα προσόντα, μιλούν ξένες γλώσσες, γνωρίζουν τη χρήση εφαρμογών και εργαλείων, παρακολουθούν ημερίδες και σεμινάρια ,γενικά ενδιαφέρονται περισσότερο για την εργασία τους από άλλους. Οι εργαζόμενοι αυτοί συνήθως επιφορτίζονται με ολοένα και περισσότερα αντικείμενα και φυσικά τα δυσκολότερα από αυτά, διότι οι άλλοι «δεν ξέρουν, δεν μπορούν, δεν έχουμε χρόνο να μάθουν» και άλλες τέτοιες κοινότυπες δικαιολογίες. Δε θα πρέπει να υπάρχει βαθμός δυσκολίας στους στόχους που τίθενται;Καταλαβαίνω βέβαια ότι αυτό αυξάνει την πολυπλοκότητα εφαρμογής όμως τελικά είναι δίκαιο. Είναι νομίζω κοινός τόπος ότι σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες – αν όχι σε όλες – υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν και θέλουν και άλλοι που ούτε προσπαθούν. Επιτέλους πρέπει τα βάρη να μοιράζονται με δίκαιο τρόπο και όχι πάντα σε αυτούς που μπορούν.
 
 
Ξενοφών Τιμόλογος
Συμφωνώ με τον george70 και έχω σχολιάσει και το άρθρο 7, στο οποίο ανέφερα ότι θα πρέπει να υπάρχει βαθμός δυσκολίας ή σπουδαιότητας στους στόχους.Είναι κοινός τόπος ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που θέλουν και μπορούν και σε αυτούς ανατίθενται τα περισσότερα και δυσκολότερα αντικείμενα, διότι οι άλλοι «δεν ξέρουν, δε μπορούν, δεν ξέρουν αγγλικά» και άλλες τέτοιες δικαιολογίες. Αν δε διορθωθεί αυτό το κατεστημένο τουλάχιστον να αποτυπωθεί στους δείκτες.
 
 
Ξενοφών Τιμόλογος
1)Πώς μπορεί να βελτιωθούν οι υφιστάμενες διαδικασίες παροχής των δημοσίων υπηρεσιών? Μπορείτε να προτείνετε συγκεκριμένες δράσεις και μέσα για συγκεκριμένες κατηγορίες υπηρεσιών?Ένας αποτελεσματικός τρόπος βελτίωσης είναι η χρήση εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών διαδικασιών. Όλες οι εργασίες, αιτήσεις, παράπονα, προτάσεις κλπ από όπου και αν προέρχονται (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, φορέα κλπ) και με οποιοδήποτε μέσο (έγγραφο, φαξ, email, ηλεκτρονικές αιτήσεις κλπ), θα καταχωρούνται στο σύστημα το οποίο θα μπορεί αυτόματα να κατανέμει τα θέματα σε οργανωτικές μονάδες ακόμα και να υπολογίζει τον αναμενόμενο και το μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, στατιστικά κλπ. Τα δεδομένα αυτά θα είναι διαθέσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω διαδικτύου για ενίσχυση της διαφάνειας. 2) Ποια χαρακτηριστικά συνθέτουν την ποιότητα σε μία δημόσια υπηρεσία?Κάθε παρεχόμενη υπηρεσία θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές για να μπορεί να χαρακτηριστεί κατά πόσο είναι ποιοτική. Οι προδιαγραφές αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία:Φορέα παροχής υπηρεσίας, δυνητικούς δικαιούχους, απαιτούμενους πόρους, εκτιμώμενο και μέγιστο χρόνο ολοκλήρωσης και φυσικά αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας και τον τρόπο τεκμηρίωσηςΑπό τα παραπάνω στοιχεία θα μπορούμε να αξιολογήσουμε αν οι παρεχόμενες υπηρεσίες συμφωνούν με τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί. 3) Η αποκέντρωση των δημοσίων υπηρεσιών, θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητάς τους?Πιστεύω ότι η αποκέντρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση των πολιτών όχι όμως στη λογική των ΚΕΠ τα οποία (κάποιες φορές) παίζουν απλά το ρόλο του κλητήρα και του μεσολαβητή στις δημόσιες υπηρεσίες. Οι αποκεντρωμένες δομές θα πρέπει να παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αρκεί να τηρούνται 2 προϋποθέσεις:μεταφορά των αντίστοιχων πόρων στις αποκεντρωμένες δομές και αυστηρή περιγραφή του τρόπου παροχής των υπηρεσιών ώστε να μην παρατηρείται το φαινόμενο διαφορετικοί φορείς (π.χ. ΟΤΑ) να παρέχουν ίδιες υπηρεσίες με διαφορετικό τρόπο, διαφορετικό κόστος και γενικά με διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ο σχεδιασμός δεν μπορεί να γίνεται σε τοπικό επίπεδο αλλά μόνο κεντρικά και κατόπιν να γίνεται μεταφορά της τεχνογνωσίας στις αποκεντρωμένες δομές. 4) Πώς αξιολογείτε την προστιθέμενη αξία των εφαρμογών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στην εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων? Ποια σημεία και διαδικασίες χρήζουν βελτίωσης?Πολλές από τις υφιστάμενες εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης δεν προσφέρουν την απαιτούμενη (ή και καθόλου λειτουργικότητα) ακριβώς διότι δεν έτυχαν κεντρικού σχεδιασμού. Ομοειδής εφαρμογές υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ από διαφορετικούς φορείς, με διαφορετικές προδιαγραφές, σε διαφορετικές πλατφόρμες υλοποίησης και με ελάχιστες (ή μηδενικές) δυνατότητες διαλειτουργικότητας. Πληρώσαμε δηλ. πολλές φορές διάφορα ομοειδή συστήματα τα οποία λειτουργούν (ή δε λειτουργούν) σε διάφορους φορείς. Αυτό που χρειάζεται η Δημόσια Διοίκηση είναι κεντρικές υλοποιήσεις όπως είναι π.χ. το taxis, το e-kep, το Εθνικό Δημοτολόγιο, το Εθνικό Ληξιαρχείο, η Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Δεδομένων (www.eygep.gr), η εθνική πύλη δημόσιας διοίκησης (www.ermis.gov.gr)κλπ. Δράσεις δηλ. που τις πληρώνει το δημόσιο 1 ΜΟΝΟ ΦΟΡΑ και κατόπιν τις χρησιμοποιούν όλοι οι δημόσιοι φορείς. Ξενοφών ΤιμόλογοςΜαθηματικός
 
 
Ξενοφών Τιμόλογος
Θεωρώ ότι το κέντρο διακυβέρνησης θα πρέπει να είναι μια ενιαία δομή ώστε να συγκεντρώνεται η τεχνογνωσία και η εμπειρία σε μία δομή. Η μέχρι τώρα εμπειρία από αποκεντρωμένες δομές με διοικητική αυτοτέλεια οδήγησε σε ανομοιογενείς και αναποτελεσματικές (στην καλύτερη περίπτωση) δομές για το ίδιο αντικείμενο (π.χ. ΟΤΑ)Φυσικά το κέντρο διακυβέρνησης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρεμβαίνει στα σχέδια δράσης των Υπουργείων. Δεν πρέπει να υφίσταται η δυνατότητα απόκλισης από τις δημόσιες πολιτικές.Η στελέχωση του κέντρου διακυβέρνησης θα πρέπει να γίνεται με μικτές ομάδες τεχνοκρατών δημοσίων υπαλλήλων και μετακλητών συμβούλων που θα αποτελούν τους διαύλους επικοινωνίας των πολιτικών προτεραιοτήτων προς την εκτελεστική εξουσία. Δεν πιστεύω ότι μόνο οι τεχνοκράτες αλλά φυσικά ούτε μόνο πολιτικοί θα μπορέσουν να ασκήσουν αποτελεσματικά το έργο του συντονισμού.