Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «gg»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
gg
Άρθρο 12: Εργαλείο Αξιολόγησης1. Η αξιολόγηση γίνεται με τη χρήση των δέκα (10) κριτηρίων του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.) και των επί μέρους υποκριτηρίων αυτών. ….. Κριτήριο 10: Ακεραιότητα και εντιμότητα των υπαλλήκων της υπηρεσίας. Αξιολογούνται τα υποκριτήρια:αα) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων έκτήμισης βάσιμων καταγγέλιων των πολιτών γία χρημάτισμό, δωροδοκία, ή διαφθορά,ββ) Η ύπαρξη αποτελεσμάτων έκτήμισης βάσιμων καταγγέλιων των πολιτών γία χαμηλή, πολύπλοκη, γραφειοκρατική΄και καθυστερυμένη ποιότητα ύπηρεσιών.
 
 
gg
Άρθρο 12: Εργαλείο Αξιολόγησης 2. Τα κριτήρια αξιολόγησης του Κ.Π.Α. ταξινομούνται σε δύο διακριτές κατηγορίες: α) κριτήρια προϋποθέσεων και β) κριτήρια αποτελεσμάτων γ) κριτήρια ηθους και ακεραιότητος.
 
 
gg
Άρθρο 14: Τελική αξιολόγηση της απόδοσης του υπαλλήλου1. Η τελική βαθμολογία της απόδοσης του υπαλλήλου υπολογίζεται με μαθηματικό τύπο. Με τον τύπο αυτό, η βαθμολογία της απόδοσης του υπαλλήλου με βάση τους ατομικούς του στόχους τροποποιείται λαμβανομένης υπόψη, αφενός, της απόκλισής της από το επίπεδο διοικητικής ικανότητας και απόδοσης της οργανικής μονάδας επιπέδου Διεύθυνσης, και, εάν αυτή δεν υπάρχει, επιπέδου Τμήματος, στην οποία υπηρετεί και, αφετέρου, της απόκλισης της τελευταίας από την αριστεία. 2. Ο μαθηματικός τύπος της παραγράφου 1 είναι:BA’= BA +0,1*( BA-ΒΥ)*[1+0,001*(100-ΒΥ)]-ΒΔόπου :BA’ : είναι η τελική βαθμολογία της απόδοσης του υπαλλήλουBA : είναι η βαθμολογία της απόδοσης του υπαλλήλου βάσει στόχωνΒY: είναι η βαθμολογία της διοικητικής ικανότητας και απόδοσης της οργανικής μονάδας του υπαλλήλου, κατά την έννοια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.ΒΔ: είναι η βαθμολογία της απόδοσης του υπαλλήλου μετά τελεσιδικες άποφάσεις γιά χρημάτισμο η δωροδοκία καί ειναι -100 γιά κάθε σχετική καταδικασμένη πράξη.
 
 
gg
Άρθρο 27: Σύσταση – Συγκρότηση Συμβουλίου Εποπτείας Αξιολόγησης1. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συνιστάται Συμβούλιο Εποπτείας Αξιολόγησης (Σ.Ε.Α.), το οποίο εδρεύει στο εν λόγω Υπουργείο. 2. Το Σ.Ε.Α. είναι επταμελές και συγκροτείται από: α) έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, επίσης Αντιπρόεδρο του Ν.Σ.Κ., οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.,β) ένα (1) Σύμβουλο του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), με τον αναπληρωτή του, επίσης Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., οι οποίοι ορίζονται από τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,γ) ένα (1) Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη, με τον αναπληρωτή του, επίσης Βοηθό Συνηγόρου του Πολίτη, οι οποίοι ορίζονται από τον Συνήγορο του Πολίτη,δ) ένα ιδιώτη μέλος διοικητικού συμβουλίου & μεγαλομετόχου ΑΕ στην όποια δεν μετέχει το δημόσιο, ο οποίος προτείνεται άπο ΕΒΕΑ η ΕΒΕΘ και άποδέχεται την συμετοχή.ε) ένα ιδιώτη διαχειριστή ΕΠΕ,ΕΕ,ΟΕ στην όποια δεν μετέχει το δημόσιο, ο οποίος προτείνεται άπο ΕΒΕΑ η ΕΒΕΘ και άποδέχεται την συμετοχή.ζ) τον Προϊστάμενο μιας εκ των Γενικών Διευθύνσεων Διοίκησης του Υπουργείου Οικονομικών, με αναπληρωτή του ένα (1) Προϊστάμενο άλλης Γενικής Διεύθυνσης του ιδίου Υπουργείου, ο οποίος προτείνεται από τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου αυτού. Το Σ.Ε.Α. υποστηρίζεται στην εν γένει λειτουργία του από επτά (7) τουλάχιστον υπαλλήλους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατηγορίας ΠΕ, με βαθμό τουλάχιστον Δ΄.
 
 
gg
Άρθρο 29: Όρια και προϋποθέσεις καταβολής Κινήτρου Επίτευξης Στόχων …. 5. Καταβολές Κ.Ε.Σ. και Κ.Ε.Δ.Σ. στους προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων άναστέλονται σε περίπτωση άσκησης ΄ποινικής δίωσης για διαφθορά και άκυρώνονται και αφαιρούνται καταβληθείσες καταβολές των 5 τελευταίων έτων έφόσον υπάρξουν τελεσίδικες άποφάσεις γιά χρηματισμό η δωροδοκία.