Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «gg»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
gg
Άρθρο 03: Κριτήρια αξιολόγησης1.Τα κριτήρια με βάση τα οποία διενεργείται η αξιολόγηση των υπαλλήλων είναι η διοικητική ικανότητα, η συμπεριφορά και η απόδοσή τους στην υπηρεσία, καθώς και παραγωγικότητα τους στην υπηρεσία και η απόδοση τους στην εξυπηρέτηση του πολίτη. 2. Η παραγωγικότητα τους στην υπηρεσία και η απόδοση τους στην εξυπηρέτηση του πολίτη αποτελεί το πρωτεύον κρητήριο αξιολόγησης των υπαλλήλων, υπολογίζεται βάσει του ετήσιου αριθμού διεκπεραιωθησών πρωτοκολημένων υποθέσεων πολιτών, καθώς και από τον αριθμό και το είδος των βάσιμων καταγγελιών των πολιτών κατά της ποιότητος κάθε μιάς υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτό στό χώρο κάθε υπηρεσίας δημιουργείται γραμματοκιβώτιο έγγραφων και ενυπόγραφων συστάσεων & καταγγελιων τού πολίτη πρός την υπηρεσία και διατίθεται εμαιλ καί φαξ αποστολής καταγγελιων στο ιντερνετ. Για τις συστάσεις-καταγγέλιες των πολίτων συμπληρώνεται άπο τον πολίτη ειδική φόρμα αξιολόγησης με πεδία ανάλογα γιά κάθε υπηρεσία. Η φόρμα αξιολόγησης εκδίδεται άπό το γενικό προιστάμενο των υπηρεσιων μετά άπό πρόταση του προισταμένου κάθε τμήματος.