Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Αθανάσιος Αντωνίου»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Αθανάσιος Αντωνίου
Στο υπόψη δελτίο ο κάθε προιστάμενος να καλύπτει με ειδική αυτοκόλητη ετικέτα τα στοιχεία του εργαζόμενου ώστε να μην είναι δυνατή η εύνοια ή αδικία μέρους των εργαζομένων.
 
 
Αθανάσιος Αντωνίου
Προτείνω να συμπεριληφθεί και το Πνεύμα οικονομίαςδηλαδή το έργο του κάθε υπαλλήλου να υλοποιείται με το μικρότερο κόστος.
 
 
Αθανάσιος Αντωνίου
Προτείνω σε κάθε είσοδο υπηρεσίας να υπάρχει ΄΄κυτίον παραπόνων΄΄ όπου οι εξυπηρετούμενοι πολίτες θα δύνανται να »αξιολογήσουν» τον δημόσιο υπάλληλο ο οποίος τους εξυπηρέτησε.
 
 
Αθανάσιος Αντωνίου
Να λαμβάνεται υπόψη και η ποιότητα του παραγόμενου
 
 
Αθανάσιος Αντωνίου
Το έργο να επιμερίζεται, κατά το δυνατόν, ισομερώς στους εργαζόμενους