Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «χαριλαος καλπιδης»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
χαριλαος καλπιδης
1. Επί της διαδικασίας της δημόσιας διαβούλευσης. Είναι χρήσιμο μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας να παρουσιάζονται οι ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές που προέκυψαν από την συμμετοχή των πολιτών ώστε να αποδεικνύεται ότι ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις τους. Η μη τήρηση του προηγουμένου καθιστά ελλιπή την όλη διαδικασία, καθώς υπάρχει ο κίνδυνος να θεωρηθεί άνευ ουσίας η κατάθεση των προτάσεων.2. Επί της αξιολόγησης. Είναι σκόπιμο να γνωστοποιηθεί –σε μεγαλύτερο βαθμό αν έγινε- η διαδικασία επιλογής των φορέων που θα αναλάβουν την αξιολόγηση (κριτήρια, προηγούμενη εμπειρία, απόδοση κλπ.). Το σημείο είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς μπορεί να καθορίσει την αποδοχή της διαδικασίας.3. Επί της διαδικασίας αξιολόγησης. Επειδή η δημόσια διοίκηση φέρει πολλά προβλήματα από το παρελθόν, η ταχύτητα εφαρμογής δεν πρέπει να αποτελεί πρωτεύοντα στόχο. Πρέπει να προηγηθεί περίοδος –μικρή και σαφώς προσδιορισμένη- για την κατάθεση απόψεων, προτάσεων και θέσεων, την διαβούλευση και την τελική επεξεργασία τους από όργανο που θα απολαμβάνει την -δυνατόν περισσότερο- εμπιστοσύνη των πολιτών.Σκοπός των παραπάνω είναι να επιτευχθεί η αναδιοργάνωση του δημοσίου για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του στο πλαίσιο μιας σύγχρονης δημοκρατίας.