Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Δεν βρήκα πουθενά στο σχέδιο ΠΔ, ποιος είναι αρμόδιος για τον καθορισμό των ειδικών στόχων μέτρησης του παραγομένου έργου (παρ. (ε)).
 
 
ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η διαδικασία ελέγχου των επιχειρησιακών και των ατομικών στόχων ανά τρίμηνο είναι τελείως γραφειοκρατική. Προτιμότερο να γίνεται ανά τετράμηνο.
 
 
ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η συμμετοχή στην Ομάδων Αξιολόγησης των οργανικών μονάδων των τριών (3) εκπρόσωπων κοινωνικών ή επαγγελματικών φορέων κ. λ. π. , αντί των συνδικαλιστών (πρακτική που συνήθως εφαρμόζεται) κρίνεται θετικά, διότι ουδέποτε οι συνδικαλιστές λειτουργούν αμερόληπτα.
 
 
ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
1-Στο άρθρο αυτό αναφέρονται βασικοί όροι, χωρίς όμως να προσδιορίζεται η έννοια τους, όπως «επιχειρησιακό σχέδιο», «στρατηγικός στόχος», «επιχειρησιακός στόχος», «ατομικός στόχος». Οι όροι αυτοί πρέπει να προσδιορισθούν σαφώς.2-Στην παρ. 1 αναγράφεται ότι ο Υπουργός θέτει το χρονοδιάγραμμα των επιχειρησιακών σχεδίων, στην παρ. 3 αναγράφεται ότι ο Γενικός Γραμματέας καθορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ενώ στην παρ. 6 αναγράφεται ότι ο Γενικός Διευθυντής προσδιορίζει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Προφανώς υπάρχει ένα μπλέξιμο αρμοδιοτήτων. Απαιτείται αναδιατύπωση με σαφή περιγραφή αρμοδιοτήτων.
 
 
ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
Η αξιολόγηση των υπαλλήλων ακολουθεί σε γενικές γραμμές την μέχρι σήμερα ισχύουσα διαδικασία, που τελικά έχει εκφυλισθεί σε μία τυπική διαδικασία, με την οποία όλοι οι υπάλληλοι κρίνονται τελικά «άριστοι»!!.Θα πρέπει η αξιολόγηση να γίνεται από όργανα ανεξάρτητα των προσωπικών σχέσεων, που είναι φυσικό να αναπτύσσονται, μεταξύ Προϊσταμένων και Υφισταμένων, μετά από χρόνια συνεργασίας. Άλλως και το νέο σύστημα θα εκφυλισθεί, όπως ακριβώς και το μέχρι σήμερα ισχύον σύστημα.Τούτο είναι και το κρισιμότερο σημείο του σχεδίου ΠΔ, που αν δεν αντιμετωπισθεί ουσιαστικά, θα οδηγήσει σε ένα «πάγωμα» και αυτού του ΠΔ.