Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Καραμπατζάκη Δέσποινα»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Καραμπατζάκη Δέσποινα
Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (ΚΠΑ), αξιολογεί τις υπηρεσιακές μονάδες και ΜΟΝΟ. Δεν αξιολογεί υπαλλήλους. Η όποια αναφορά σε προσθήκες σε αυτή την κατεύθυνση δεν αφορούν στο άρθρο 12 «εργαλεία αξιολόγησης» αυτής της δημόσιας διαβούλευσης . Μέσω του ΚΠΑ, που εισάγει ένα μοντέλο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, καταγράφεται η δομή και η συνολική λειτουργία της δημόσιας Οργάνωσης, εντοπίζονται τα θετικά και αρνητικά στοιχεία της και το σπουδαιότερο προτείνονται σειρά μέτρων βελτίωσης της διοικητικής λειτουργίας. Η διαδικασία εφαρμογής του Κ.Π.Α, έχει επιφέρει ήδη πολλαπλά οφέλη στους Οργανισμούς που το έχουν εφαρμόσει. Σημαντικό είναι η δέσμευση της πολιτικής αλλά και διοικητικής ηγεσίας για την σωστή εφαρμογή του, όπως επίσης και η επιλογή της ομάδας αυτό-αξιολόγησης. Το ΚΠΑ ως γενικό εργαλείο κατά την εφαρμογή του μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα, δίχως όμως να τροποποιούνται τα 9 κριτήρια, τα 28 υποκριτήρια και το σύστημα βαθμολογίας. Η ομάδα αυτό-αξιολόγησης θα πρέπει να έχει την ικανότητα αυτή, όπως επίσης και την δυνατότητα να αναλύει και να ερμηνεύει τα ευρήματα από την όλη διαδικασία (συμπεριλαμβανομένων και των μετρήσεων αποτελεσμάτων και ικανοποίησης των δημοτών , λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Υπηρεσιών). Η κατανόηση του εργαλείου αυτού και η εμπειρία από την εφαρμογή του, είναι σημαντικός παράγοντας για την υποβολή εποικοδομητικών προτάσεων στα πλαίσια της δημόσιας αυτής διαβούλευσης.