Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Άρτεμις Τ.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Άρτεμις Τ.
Το ΚΠΑ είναι ένα δοκιμασμένο εργαλείο Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, το οποίο εφαρμόζεται με επιτυχία σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο σχεδιασμός του και οι αναθεωρήσεις που ακολούθησαν, στηρίχθηκαν σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν αλλά και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης. Στη χώρα μας, υπάρχουν οργανισμοί που το εφάρμοσαν με επιτυχία, οι οποίοι μπορούν να επιβεβαιώσουν τη χρησιμότητα του. Το σημαντικότερο όφελος, που απορρέει από την εφαρμογή του ΚΠΑ, είναι η συμβολή του στη διαμόρφωση κουλτούρας ποιότητας στους δημοσίους οργανισμούς, καθώς δεν περιορίζεται στη στείρα αξιολόγηση τους, αλλά στη συνολική θεώρηση της λειτουργίας τους. Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δοθεί κατά την εφαρμογή του, η οποία απαιτεί τη συμμετοχή του συνόλου των εργαζομένων -ανώτερης ηγεσίας και υπαλλήλων, αν θέλουμε τα αποτελέσματά του, να έχουν προστιθέμενη αξία στον οργανισμό.