Βλέπετε τα σχόλια του χρήστη «Vasilis L.»
 
some_text
some_text
some_text
some_text
Vasilis L.
Να αντικατασταθεί το : 1. Τα Συμβούλια Αξιολόγησης είναι τριμελή και αποτελούνται από τρεις (3) προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων …. με το : 1. Τα Συμβούλια Αξιολόγησης είναι τριμελή και αποτελούνται τον προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης με την υψηλότερη τελική βαθμολογία όπως αυτή υπολογίζεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του παρόντος, καθώς και τους δύο (2) Διευθυντές με την υψηλότερη τελική βαθμολογία ως μέλη…. και αυτό πρέπει να γίνει διότι:διαφορετικά η αξιολόγηση θα γίνεται πάλι με κομματικά κριτήρια καθώς η επιτροπή θα συγκροτείται με αδιαφάνεια από τον εκάστοτε Υπουργό-Περιφερειαχη-Δήμαρχο-Πρόεδρο για να εξυπηρετεί τα «δικά μας παιδιά» .. και ετσι αγαπητοί φίλοι θα εξακολουθήσει το καθεστώς της ευνοιοκρατίας που είναι η αιτία όλων των δεινών….